SCHIEDAMSCHE COURANT Platform moet Wieuwland nieuw leven inblazen 1- ïilieuridders moeten werken aan achterban9 sa cj#êe Kostten mm ton De winnaars van de Sin terklaaspuzzel Ozobleu is open Koffiediefstal: twee in arrest, derde nog zoek Vuilvis- dienst is niet nodig Nog steeds 30 km in Zuidbuurt Ook werkgroep neemt 't op voor pony's Korpershoek Autobanden uit Fords Opvolger van Wonen en Leven: "'I'- Politie pakt twee dieven moet worden Gunstig advies over drugskliniek in Schiedam Vuurwerk in beslag genomen Slaperig onder patat bakken Kamerleden in Triangel Maandag 11 december 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no._26235 -6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL De Sinterklaaspuzzel in deze krant is een doorslaand succes geworden. Duizenden lezers hebben plezier beleefd aan het maken van de puzzel, dat valt af te leiden uit de enorme hoeveelheid inzendingen die bij de redactie binnenkwamen De puzzel blijkt niet voor iedereen even gemak kelijk te zijn geweest. Er waren nogal wat inzenders die uitkwamen op 38 of 40 keer de letter S. Als die twee getallen fout zijn, dan heeft u al begrepen dat de goede oplossing 39 S'en is. Uit de inzendingen kwamen drie prijswinnaars tevoorschijn: 0 le pnjs (wekkerradio): mej. F. B. A. Roeiing, Jozef Oreliosinge! 39, Schiedam. O 2e prijs (bouwpakket): A. P. Post. De Genestetstraat 3D, Maassluis. 0 3e prijs (weegschaal): J. Mostert, Hoflaan 15a, Vlaardingen. (Zie verder pagina drie). Er zijn geen harde aanwijzin gen aanwezig de stichting van een speciale vuilvisdienst in Delfland te bevorderen. Van ernstige verontreiniging of ge concentreerd drijf vuil in onder andere de Vlaardïngsevaart is geen sprake. Dit concluderen gedeputeerde staten van Zuid- Holland in een schrijven aan de commissie van advies en bijstand voor waterschapsza ken en milieubeheer. Naar aanleiding van eerdere berichten dat de wateren van het hoogheemraadschap van Delfland ernstig vervuild zou den zijn, heeft cr een ambtelijke inspectie over een willekeurig aantal wateren plaatsgevonden. Tijdens die inspectietocht werd, afgezien van een enkel plastic flesje of blikje, geen drijfvuil aangetroffen. GS geloven dat de gunstige uitkomst van de in spectietocht mede te danken is aan een verbeterd milieubesef bij de burgerij. Vlaardingen In de Holywijk zijn uit drie auto's van het merk Ford reservewielen gestolen. In de loop van het weekend kwa men de meldingen van diefstal bij „de.yiaardingse politie bin nen en het vermoeden bestaat, dat nog meer Fords hun vijfde wiel missen. Omdat de politie geen sporen van braak kon vinden, lijkt het waarschijnlijk dat een valse sleutel is gebruikt De auto's stonden op de Brussel weg, Zwa luwenlaan en Lissabonweg. Cel uitgebrand Vlaardingen Door brandend vuurwerk is zaterdagmiddag in de Billitonlaan een telefooncel helemaal in vlammen opgegaan. De brandweer kon weinig meer uitrichten. Hoe groot de schade is, moet de PTT nog uitdokte ren. Schiedam Boer Korpershoek krijgt nog meer steun. De werkgroep ruimte lijke ordening in Schïedam-Noord heeft het voorbeeld van CDA-raadslid Piet Poot gevolgd en steunt nu de ac tiegroep voor het behoud van pony's aan de Schiedamse- weg. Volgens leden van de werkgroep is het conflict tussen po nyhouder Korpers hoek en de gemeen te een puur per soonlijke zaak, die enkele ambtenaren willen winnen door Korpershoek te ver bieden om het ter rein aan de Schie- damseweg nog lan ger te gebruiken. Volgens de actie groep, die bestaat uit elf ouders van kinderen die van Korpershoek de po ny's mochten berij den, gaat de ge meentelijke maatre gel te ver en zijn alleen de kinderen daarvan de dupe. Naar aanleiding var» het bericht in onze krant van vrij dag 1? november stelde Poot hierover schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Op dezelfde dag, dat hij zijn vragen indiende, kwam de werkgroep ruimte lijke ordening bij een. Volgens op bouwwerker Jos van der Lugt is de actie van de ouders uitstekend opgezet, waaraan het te dan ken is dat zij al zo veel response heb ben gekregen; ook de SSSN-werk- groep had de pro testbrief al ontvan gen, en steur# nu de actie. Maassluis Vrijwel de hele gemeenteraad van Maassluis en vele tientallen wijkbewoners hebben zaterdag de opening meegemaakt van Ozobleu, hei jongerencentrum aan de Presi dent Steynstraat. „De opkomst was trouwens de hele dag door enorm, en er was dan ook veel lof over de inrichting", kon dan ook gisteravond Bert Bakelaar De nestor van het Maas- sluise jongerenwerk, C. J. Bakelaar. opende jongeren centrum Ozobleu zeggen, flij is een van de mede werkers van Ozobleu, en de zoon van C. J. Bakelaar die in het pand 25 jaar geleden begon met wat later de Jeugdhaven werd. Deze man was daarom uitgenodigd de openingshande ling te verrichten. Toespraken werden gehouden door Koos Smit, de betrokken wethouder, en David van (ier Houwen, voorzitter van stich ting De Jeugdhaven. Nadat zij hun woordje* hadden gedaan, bleef het druk in Ozobleu en dat kwam niet in de laatste plaats door het optreden *s mid dags van een mimegroep en (dne uur lang) van de Engelse folkzanger Kelly. Ook in de avonduurtjes was er muziek, het allereerste concert in het nieuwe open jongerencentrum: de Chaplin Band trad op voor een niet zo o zo bleu publiek- Schiedam Vanuit Jeugdhaven Nieuw- Jand is een platform gestart, dat zich in de toekomst zal moeten bezighouden met activiteiten in de sfeer van het opbouw werk. Het is de bedoeling dat mei het bestaande buurtopbouwwerk meer de wijk in zal worden gegaan om belangen van de bewoners te behartigen, nieuwe proble men te onderkennen en nieuwe activiteiten te ontplooien. Twee keer zijn de deelne mers van het platform al bij elkaar ge weest. Op het moment maken ongeveer twaalf groepen bewoners deel uit van het platform, maar het is de bedoeling dat ook andere organisaties zich zullen aansluiten. Drie belangrijke kandidaten voor deelname in de wijk hebben inmiddels een brief ontvangen waarin de doelstellingen van het platform Nieuwland uiteen worden gezet en waarin wordt gevraagd om ook aan het platform deel te nemen. Het gaat hierbij om de wijkvereniging Nieuwland, de werk groep wijkcentrum en jeugdhaven Nieuw land. Het wachten is nu op antwoord van de drie organisaties. Het platform vervangt de werkgroep wonen en leven in Nieuwland. een eens zeer actieve club die met het vertrek van jeugdwerker Roel Rasker is doodgebloed. Het is de bedoeling om die vroegere activiteit met het starten van het platform nieuw leven in te blazen, Marcella Jansen van jeugdhaven Nieuw land noemt de start van een platform zeker noodzakelijk. „Er was een aantal groepen actief in de wijk, maar tussen die groepen was niet zoveel contact. Door middel van het platform willen we alles wat meer coördineren en willen we een wat meer wijkgebonden optreden krijgen. Na een tijdje kunnen er binnen het platform dan een aantal deskundigen groeien die gespe cialiseerd zijn op één bepaald gebied. Daar bij kun je dan denken aan bijvoorbeeld verkeer, milieu, wonen en inspraakprocedu res". De oprichting van het platform verkeert nog in het beginstadium. Men is nu aan het proberen de problemen die in de wijk spelen boven tafel te krijgen. Een probleem bij het tot stand komen van het platform Ls het ontbreken van een eigen wijkcentrum. Nu gebeurt alles nog in de jeugdhaven en het komt geregeld voor dat er geen plaats beschikbaar is. Twee jaar lang is men in Nieuwland al bezig met een wijkcentrum op het Dr. Wibautplein. De commissie die zich er over beraadt zou deze maand een uitspraak doen. Voorfopig zal tot 1980 op de Zuidbuurt 30 km als maximumsnelheid blijven. Vlaardingen Op de Zuid buurt, de landelijke verbin dingsweg tussen Vlaardingen en Maassluis, blijft voorlopig tot 1980 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ver plicht De gemeente Vlaardin gen had samen met de gemeen te Maassluis uit oogpunt van verkeersveiligheid, (zoals be kend is de wegstróetuur hier en daar zeer slecht), toestem ming gevraagd aan de provin cie de maximumsnelheid op 30 kilometer per uur vast te stel len. Minister D. S. Tuynman, die in geval van snelheidsbeperkingen zijn goedkeuring moet geven, voelde daar weinig voor en „ver zocht" de gemeente de borden weg te balen- Aan dat verzoek hebben de gemeenten met vol daan. In juh van dit jaar zijn de gemeenten in beroep gegaan tegen deze beslissing van de minister en men verwacht dat deze zaak ongeveer twee jaar zal moeten wachten op een be slissing. Hangende de uitspraak blijft het bord met 30 km staan én blijft het strafbaar als men harder rijdt. Vlaardingen De 18-jarige A, C. W. en de 19-jarige L. T. uit Utrecht zijn vrijdag voor de officier van justitie in Rotterdam geleid. In de nacht van zondag op maandag vorige week hadden zij eerst een aanhangwagen ont vreemd van een parkeerterrein aan de Zwaluwenlaan. Na deze vergroting van hun laadvermo gen reden zij naar een grootwin kelbedrijf in de Loper, haalden daar een ruit uit de sponning en laadden aanhangwagen en auto vol met koffie en tabaksar tikelen ter waarde van 17.000. Toen om ongeveer half vijf de zaak geladen was en zij weg wilden rijden, verschoof de la ding koffie, waardoor er een plank van de aanhangwagen losschoot Het gevolg was dat 300 pakken koffie op straat belandden. Door dit lawaai werd de aandacht van een buurtbewoonster getrokken, die de politie alarmeerde. Zoekende politieambtenaren signaleerden de auto toen deze vanaf de Burgemeester Verka- desingel de Sportlaan opdraai de. Tijdens de daarop ingezette achtervolging sprongen tw^c mannen uit de rijdende wagen, van wie er één door de politie achterhaald kon worden. De auto reed een gazon in en kwam daar tot stilstand. Een op de achterbank achtergebleven man probeerde ook de benen te nerren, maar hij kon worden ingerekend. De derde mart is nog steeds voortvluchtig. Schiedam Twee Rotterdam mers zijn in de nacht van vrij dag op zaterdag door de Sehie- damse politie op heterdaad be trapt bij een inbraak bij Unigro BV aan de 's-Gravenlandseweg. De 26-jarige J. H. H. en de 19-jarige W. H. J. T. van de B. hadden zelf niet het alarmsig naal van Unigro gehoord en liepen recht in de armen van oom aeent Schiedam „Milieuridders worden teveel beti teld als een stel hobbyisten, lastige dwarsliggers en beroepsbezwaarmakers, die een groot deel van de bevolking niet of niet voldoende aanspre ken. Willen wij niet veroordeeld zijn tot het leveren van achterhoedegevechten in een onver schillige maar stervende wereld, dan moet er meer geprobeerd worden om een echte achterban te krijgen". Woorden in die strekking schrijft Joke Kijlstra uit Schiedam-Woudhoek aan stuwgroep Midden- Delfland. Als lid van de Schiedamse stuwgroep vindt zij het hard nodig dat „het beeld, dat Jan met de pet van milieugroepen heelt, wordt rijzeld". Daarom zou geprobeerd moeten worden de vakbeweging op bepaalde punten mee te krijgen bij de strijd voor een beter milieu om in te leven. „Onze ideeen moeten en kunnen een voedingsbo dem vinden bij de massa van het volk", hoopt Joke Kijlstra. „Nog steeds overheerst de mening dat je tegen de hoge heren toch niet kunt vechten en dat het verspilde moeite is om je druk te maken. Ook de kreet: het zal mijn tijd wel duren, is ons allen dacht ik welbekend. Het veranderen van deze mentaliteit, het meer voeling krijgen met grotere lagen van de Nederlandse bevolking,/ is een aspect dat naar mijn mening tot nu toe te weinig aandacht heeft gehad, niet alleen van ons maar van de milieugroeperingen in het algemeen". Den Haag Twee adviescom missies van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid vinden, dat gedeputeerde sta ten een gunstig advies moeten uitbrengen aan de staatssecre taris, over het plan vjm de Stichting Kliniek voor Versla- vingsziekten in Rotterdam. De stichting wil in Schiedam het pand Nieuwe Haven 153 ver bouwen om daar 35 drugsver slaafden te kunnen helpen. Die patiënten vinden nu nog onder dak in twee panden in Rotter dam (Essenlaan 4 en Rosen- burglaan 33-40), waar niet van een verantwoorde huisvesting gesproken kan worden. De be doeling is daarom deze panden te verlaten, als de accommoda tie in Schiedam beschikbaar komt. Met de uitvoering van het plan is ongeveer 3,5 miljoen gulden gemoeid. Schiedam Drie kilo vuurwerk is door de politie in beslag genomen, vlakbij de weekmarkt die vrijdag in het Schiedamse centrum werd gehouden. In de Kreupelstraat troffen agenten het vuurwerk aan in de auto van de twintigjarige Schiedam mer J, A. R. Voor zover het de politie bekend is, had de jongen geen plannen om het vuurwerk op de markt kwijt te raken. Schiedam De brandweer heeft vrijdagmiddag om tien over vijf een keukenbrand op de Vlaardingerdijk geblust, die was ontstaan door oververhit ting van een frituurpan met patat De huisvrouw, M. A. van R. (32), was door haar bezighe den in de keuken zo slaperig geworden dat rij in de kamer even op de bank ging liggen, zonder nog erg in de patat te hebben. Vlaardingen Vier Kamerle den zulten vanavond tijdens een openbare vergadering in Triangel antwoorden geven op eventuele vragen. Mevrouw Evenhuis-van Essen en de he ren De Boer, Van Dijk cn Eij- sink komen naar Vlaardingen in het kader van een werkbe zoek dat een aantal Eerste- en Tweede-Kamerleden aan het West land en enkele randsteden brengt. Aanvang van de open bare vergadering: acht uur 's avonds. O Zo stelt architect Nico Andries- sen zich de nieuwbouw rond het Lamoenterrein en het Pafenveid voor. Zoals op deze foto is te zien, is ook de Fuikstraat bij het project betrokken. In het totaal zullen 27 woningen worden gebouwd, met vier, drie of twee kamers. Over de nieuwbouw op de hoek Zomer straat/Prins Hendrikstraat bestaat nog enige onzekerheid, maar ook die zal naar alle waarschijnlijkheid spoedig zijn weggenomen. Op 20 december komen omwonendenen op het project ingeschrevenen om acht uur in de VOP-keet bijeen om zich nader te laten informeren over de nieuw te bouwen wonin gen. De definitieve huren zijn over igens nog steeds niet bekend. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, word! zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij mJ.v. abonnement per kwartaal f40,90 1 abonnement a f 13,90 per maand, dan geel ik wet machtiging tot automatische afschrijving. Mijngiro/banknr.is de eerste twee weken ontvang ik de krant gralis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1