SCHIEDAMSCHE COURANT Werkloosheid iets gedaald 's-Gravelandseweg gaat naar Spaland mu i rnnan voor Tuij aanleg sneltram hoopt Schiedam Gemeente kan „halve Viiendsehapstraat kopen De Ark is vol van Groenoordse koren Over enkele jaren: tweede uitvalsweg Scliiedam-Noord Autobedrijf EETAN Woonwagenbewoners: huis lost niets op gaat 150 miljoen sa» SEl MikLi rr j£i XJ' ,35 Wmm Anders dan in het structuur plan 68 Van Harrewijn burgerraadsman Acht panden in slechte staat: ■,«A* fife? Woensdag 13 december 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no.-26237-s PAGINA'S Broers vest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtcndienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Uc twee culturele evene menten, die Schiedam gis teravond rijk was, hebben, alhoewel volstrekt ver schillend van aard, over weldigende belangstelling gekregen. Zat het Passage theater stampvol voor het optreden van de Moimties, in de andere helft van de stad zat een zaal ook vol mensen die waren afgeko men op gezamenlijke zang van zes koren, p In de Arkgevestigd aan het Hargplein, zongen met elkaar het Arkkoorhet Croenoordkoor, het Dorps kerkkoor, Jong Leven en Happy Generation, die alle vijf hun basis in Schicdam- Noord vinden, samen met het Opstandingskoor uit Nieuwland. Dit fraaie con cert, twee weken voor de Kerst, was een initiatief van het open-deur-en evan- gelisatieteam in Groe- noord. Dat veel interesse bestaat voor koorzang- in Schie dam, is wel gebleken. Bij gelegenheidsconcerten, die bijvoorbeeld het Konin klijk mannenkoor Orpheus geregeld pleegt te geven in bejaardentehuizen, valt al op koe driftig" gerepeteerd moet rijn en hoe groot de aandach f is, en gisteravond kwam ook bijzonder goed tot uitdrukking - koezeer een collectief van koren op prijs wordt gesteld. In de maand november is de werkloosheid in het werkgebied van het Gewestelijk Arbeidsbu reau Nieuwe Waterweg-noord vrijwel gelijk gebleven. Er ston den zes mannen en veertien vrou wen minder ingeschreven als werkzoekenden dan in de maand oktober. Het werkloosheidspercentage mannen bedraagt thans 2,9%. De vraag naar mannelijk personeel daalde van 1202 naar 984, terwijl de vraag naar vrouwe lijk personeel verminderde van 116 tot 113. De verminderde vraag naar man nelijk personeel vond met name plaats in de volgende beroepsgroepen: bouw- personeel (27 minder), metaalpersoneel (71 minder) en kantoorpersoneel (21 minder). In de sector bouw omvat de vraag naar personeel 147 vacatures, voornamelijk goedgeschoolde timmerlieden, metse laars en schilders, terwijl het aanbod van geschoold personeel schaars blijft. Het aanbod van personeel in de metaal sector is gestegen van 324 naar 332, terwijl de vraag naar personeel is gedaald van 546 tot 475. Vraag en aanbod sluiten bovendien kwalitatief slecht op elkaar aan. De directeur van het GAB. de heer J. A van Lent, verwacht dat in de komende periode de vraag naar perso neel in deze sector zal afnemen, ook door bemiddeling van werknemers uit de scheepsbouw. Het totale aanbod van handdsperso- neel is teruggelopen van 308 naar 236. De vraag naar handelspersoned be draagt slechts 50, In deze sector zijn de mogelijkheden tot arbeidsbemidde ling gering. De werkloosheid onder kantoorperso neel bedraagt 162 mannen en 198 vrouwen, terwijl er 33 vacatures voor mannen en 41 voor vrouwen zijn. Het aantal werkloze schoolverlaters loopt duidelijk terug. Maar het totale aantal werkloze jongeren blijft tame lijk hoog, namelijk 815. In oktober was dat 888. De heer van Lent merkte op dat de vraag naar jeugdig personeel minder wordt, alleen in de bouw en metaalsector is er nog sprake van een vraag van enige omvang naar jeugdig personeel. Directeur J. A. van Lent verwacht dat door de teruglopende vraag naar per soneel in de komende periode de werkloosheid enigszins zal toenemen. De mate waarin dat zal gebeuren zal onder meer afhangen van de mogelijk heden tot ar beids in passing van de Gusto-werknemers. Opmerkelijk is het wel dat ook deze maand weer bijna 800 mensen hun inschrijvingen aan het GAB konden beëindigen. Ondanks de negatieve cij fers blijken er toch nog steeds moge lijkheden te zijn om aan de slag te komen. Schiedam Al gaat de aanleg van het tracé ruim 150 miljoen gulden kosten, ïn het Schiedamse stadskantoor wordt gerekend op een spoedig "ja" van minister ir. Danny Tuijnman tegen een sneltram naar Schiedam-Noord. Volgens de Schiedamse wethou der voor stadsontwikkeling, ir. Chris Zijdeveld, is er geen reden om te vrezen dat de minister van verkeer en waterstaat zich tegen de aanleg van een snel tramtracé zal uitspreken. Wel wijst Zijdeveld erop, dat op het ogenblik nog berekeningen wor den uitgevoerd om erachter te komen hoeveel duurder een sneltram gaat kosten dan een gewone tram. Die berekeningen worden uitgevoerd door het openbaar lichaam Rijnmond, dat overigens zelf een voorkeur heeft uitgesproken voor een sneltramlijn naar Schiedam- Noord en eventueel Vlaardin- gen-Holy. Rijnmond en de gemeenten Schiedam en Rotterdam zijn nogal eensluidend in hun voor keur voor een sneltramverbin ding vanaf de Coolhaven in Rotterdam naar het noordelijke stadsdeel van Schiedam. Alle standpunten zijn in de afge lopen" jaren uitgebreid op tafel gekomen bij de stuurgroep Ke- thel-Holy-Broekpoldcr (KHB). Wanneer verlenging van de sneltramlijn naar Vlaardingen- Holy ter sprake kwam, bleef de Vlaardingse wethouder Bas Goudriaan steeds van. mening dat de aanleg ondergronds moet worden uitgevoerd, in verband met de kruising met het winkel centrum De Loper dat in Holy een centrale plaats inneemt. Ook wenste Goudriaan een eindhalte in het centrum van Vlaardingcn. Daarmee ging hij verder dan de andere instanties, en daarom wordt in een brief van Rijn mond aan minister Tuijnman alleen nog gesproken van een verbinding tussen de Coolhaven en de noordelijke wijken van Schiedam en Vlaardingeru Voor het deel tot aan Schiedam- Noord zal een bedrag van 150 miljoen gulden op tafel moeten komen, dat volgens Rijnmond gecommitteerde drs. Jan Laan door het rijk betaald zou moe ten worden. "Wel kunnen Rotter dam en Schiedam erop rekenen aanloopkredieten te moeten le veren. Overigens zal niet vóór 1984 worden begonnen met aanleg van een sneltramtracé tussen het Rotterdamse Marconipleïn en Schiedam-Noord. Zou minister Tuijnman toch de voorkeur geven aan een andere rail verbinding naar Schiedam- Noord, dan gaat het om het doortrekken van de "gewone" tramlijn, lijn 1, vanaf de Koe markt. Dat lijkt goedkoper dan het doortrekken van een snel tramlijn vanaf het Marconi- plein, via de Koemarkt naar Schiedam-Noord. Zijdeveld heeft echter een indi catie, dat minister Tuijnman een sneltram als betere oplos sing-ziet. Tuijnmans voorganger drs. Tjerk Westerterp droeg de gemeente Rotterdam een jaar geleden namelijk op om met de sneltramplannen rekening te houden met de inpasbaarheid daarvan in Schiedam. De Polderweg komt steeds meer in de klem: vanuit Schiedam en Rotterdam rukt aan weerszijden de indus trie op - maar verlen ging van de 's-Grave- landseweg naar Spa- land mag geen schade berokkenen aan het rustieke karakter dat de Polderweg zelf nog heeft, vindt wethouder Zijdeveld. wtwdtez'; Schiedam Anders dan in het structuurplan van 1968 staat, zal de 's-Gravelandseweg; worden doorge trokken naar de toekomstige nieuwbouwwijken van Schiedam-Noord. Wethouder Chris Zijdeveld legt er de nadruk op, dat deze verbinding tussen Noord en het industriegebied niet ten koste van de Polder weg mag gaan. Een dergelijke verbindings weg, die ten noorden van het Prinses Beatrixpark zou ko men te lopen, past heel goed in het straatje van de werk groep ruimntelijke ordening in Schiedam-Noord. Deze werkgroep vindt, dat er naast de Churchillweg nog een tweede uitvalsweg moet ADVERTENTIE voor betrouwbare Bbvag-oceasions. met 12 imul garantie. VAN DEVENTERSTRAAT17 TEL. 73.11.44 uKoopavondgeopendl 'j komen voor automobilisten in het noordelijke stadsdeel. Volgens Aad Broxks van de werkgroep past zo'n weg ook in een rampenplan. Dat laatste vindt Zijdeveld geen sterk argument. „Ik ben van mening, dat het weinig uithaalt als een noodweg, voor snelle evacuatie, niet bepaald in zuide lijke richting moet lopen," zegt de wethouder, die daarmee overigens geenszins een plei dooi wil houden voor aanleg van rijksweg 19 cf 24 door Midden- Delfland. Ook wil hij zich daar mee niet scharen achtereen voorstel van stuwgroep Midden- Delfland om de 's-Gravelandse- weg in het industriegebied af te laten buigen in de richting van Overschie, als dat aanleg van rijksweg 19 voorkomt De weg ten noorden van het Beatrixpark, die de SSSN- werkgroep ruimtelijke orde ning voorstaat, vindt Zijdeveld geen gek idee, al zal de aanleg nog enkele jaren op zich laten wachten: „Die weg stond al min of meer in dat structuurplan van 1968. Dat plan is natuurlijk inmiddels de vernieling inge schreven, ondermeer omdat de Polderwetering en de Polder- een schets voor Spaland zijn wij nog lang niet toe, ik loop daar niet graag op vooruit." Het lijkt de wethouder onwaar schijnlijk, dat het verlengde van de 's-Gravelandseweg zal uitko men op het verlengde van de Zwaluwlaan, ten noorden van het Laagland. „Ik denk dat het wel iets noordelijker zal zijn," aldus Zijdeveld. „Wat ermee samenhangt, is de komst van een station KetheJ, de gesprek ken daarover met de NS en de plaats waar die nieuwe weg onder de spoorbaan van Rotter dam naar Delft door zou moeten gaan." weg erdoor weggevaagd zouden worden. Daarin was de 's-Gra velandseweg domweg als een liniaallijntje naar het noorden doorgetrokken. "Maar als je nu de 's-Gravelandseweg eerder laat afbuigen naar het westen, dan komt hij wat eleganter de nieuwbouwwijk Spaland bin nen. Maar hoe precies, dat is nu onmogelijk te zoggen. Aan Vlaardingen Dc nieuwe bur gerraadsman is bekend. Het wordt de heer R. D. van Harre- wijn uit Den Haag. Met ingang van 15 december hoopt deze jurist de werkzaamheden van zijd. voorganger. Hans Vrijhof, op te nemen. Vanaf die dztum zal het burgerraadsteara dan weer voltallig zijn. Het insti tuut burgerraadslieden is ge vestigd aan de Sehiedamseweg 67. Schiedam De gemeente gaat acht panden aan de Vriendschapstraat kopen om deze zo snel mogelijk daarna onbewoonbaar te verklaren.' Het gaat om een hele rij huizen tussen Gor- donstraat en Mariastraat, aan de kant van de Nieuwe Haven. Over aankoop be slist de gemeenteraad vol gende week, op één van de avonden van de begrotings- marathon. Volgens burgemeester en wet houders is de koopprijs aan vaardbaar, gelet op het taxatie rapport Uit de plannen, die er bestaan voor de Marias traat en omgeving, blijkt dat wethouder Chris Zijdeveld de acht panden aan de Vriendschapstraat in een zo slechte staat vindt verkeren, dat spoedige ontruiming ervan gewenst is. Een „interne verkenning", uit- gevoerd door de dienst gemeen tewerken, leerde dat ook de panden aan de overkant in de Vriendschap straat in zeer slech te staat verkeren, ofschoon van echte crepeergevallen nog geen sprake was. Dat Ln de omgeving van de Marias traat tientallen panden gesloopt gaan worden, is bewonersvereniging Schie- dam-West inmiddels wel duide lijk geworden. De huizen, die de gemeente Schiedam nu kan kopen, vor men geen aaneengesloten rij. De Vriendschapstraat 'telt negen panden met even nummers, maar de woning op nummer 8 is niet te koop, als enige in de rij. Om de rehabilitatie van Schie dams „oude westen" in de toe komst te realiseren, is het wel nodig dat de gemeente nog vele huizen in de omgeving van de Marias traat verwerft Vooral het blok tussen Kortlandstraat, Westfrankelandses taatFabri- s tra at en Mari astraat is er slecht aan toe; ook de panden aan de Vriendschapstraat behoren tot de slechtste. Voorlopig heeft de gemeente de „interne verkenning" beperkt tot het woongebied, dat be grensd wordt door Westfranke- landses traat. Al ei das traat, Vlaardingerdijk en Nieuwe Ha ven. Het is met name het binnen dit gebied vallende deel van de De gemeente beslist volgende week over aankoop van deze verpauperde panden aan de Vriendschapstraat. Mariastraat, dat Zijdeveld een doom in het oog is. Het betrok ken deel van Schiedam-West was door de gemeenteraad al op 21 mei 1975 aangewezen als rèhabilitatiegebied. Schiedam Volgens wethouder Riet Taverne heeft het geen zin om de Schiedamse woonwagenbewoners een huis aan te bieden, omdat de problematiek daarmee niet zou worden opgelost. „Voor elke woonwagen die weg gaat moet immers een nieuwe komen. Dat is de wil van het rijk", aldus mevrouw Taverne, die kort geleden een bezoek heeft gebracht aan het kamp op de Schiekade, nu zij als nieuweling in het college van burgemeester en wethouders meteen is belast met de woonwagen problemen In feite mag zij nu de hete kastanjes uit het vuur halen, nadat gebleken is dat burgemeester Arie Lems zich niet kon houden aan zijn belofte van begin april om binnen, een half jaar een nieuwe plek voor het woonwagenkamp aan te wijzen. PvdA-raadslid Hans van Kleef herinnerde daaraan onlangs, en CPN'er Eef CoUé zei begin dit jaar al dat op zo'n korte termijn geen nieuwe locatie te vinden zou zijn. CoUé is zelf jarenlang bezig geweest met het woonwagenkamp, maar vanwege zijn geringe doorzettings vermogen - in dit geval - nam burgemeester Lems even het heft in handen. n vn# deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra Jtosten bezorgd in combinatie met het %£gi\erdamsch w*®euWsblad noteer voor mij m.i.v. n abonnement per kwartaal f 40,90 n abonnement a 113,90 per maand, dan geel ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijngirofbanknr, Is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: r: ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1