SCHIEDAMSCHE COURANT Bureau moet econo in Schiedam oppeppen ppêekwwJ» t«©réÉt§eW •tott Jaap Brouwer al goed bekend met het bedrijfsleven Veel vrouwen lieten zich onderzoeken As belangrijker dan sigaar SCHIEDAM TEGEN EXTRA VLUCHTEN ZESTIENHOVEN Wijkgroep stelt vragen Adviserend signalerend Onderzoek baarmoeder halskanker in Maassluis WAO-eomité opgericht Onmiddellijk antwoord op vragen Van der Veer PSP AAN COLLEGE: Doe iets aan langdurige leegstandn Asfaltering Olmen dreef Donderdag 14 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no..26238 4 PAGINA'S. Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtcndienst 144144 i SCHIEDAM EN KETHEL Jaap Brouwer, economisch adviseur van de ge- meenieSchiedam. Schiedam Mr. Jaap Brou wer, degene die de eerste maanden in zijn eentje het nieuwe bureau economische aangelegenheden zal vormen en pas in de loop van volgend jaar versterking krijgt, is geen onbekende in de Schiedamse economie. Hij heeft al geruime tijd ge werkt bij de gemeente Schie dam op de afdeling openbare weiken, waar hij veelvuldig contact hield met bedrijven in de stad en met bedrijven die zich in Schiedam wilden vesti gen. Omdat hij speciaal met gronduitgifte belast was, kon hij goed ingevoerd geraken. Gronduitgifte speelt immers een belangrijke rol bij vooral de vestiging van nieuwe bedrij ven. Brouwer, ofwel bet bureau eco nomische wordt ingedeeld bij de secreta rie maar kan onafhankelijk van deze gemeentelijke afde ling aan de slag gaan. Brouwer heeft nu al een rechtstreekse band met drs. Itemier Scheer- esdie als wethouder voor fi nanciën en economie vindt dat het bureau zulke dringende economische kwesties kan te genkomen, dat een direct con tact met het bestuurlijke appa raat gewenst is. Scheeres heeft zelf het gevoel, dat hij door het bureau enorm ontlast wordt: ,Jk heb de afge lopen periode onevenredig veel tijd moeten geven aan de toch steeds slechter wordende Schiedamse economische posi tie. Andere sectoren kwamen daardoor een beetje in het ge drang". Schiedam De gemeente wil de banden met het bedrijfsleven ver stevigen. Per 1 januari wordt een bureau economische aangelegen heden ingesteld, dat rar. Jaap Brouwer voorlopig in zijn eentje gaat bemannen. In de loop van 1979 komt er een ambtenaar bij. Zowel het bedrijfsleven als de gemeente Schiedam moeten profijt hebben van het bureau. Volgens de wethouder voor finan ciën en economie, drs Reinier Scheeres, is het voordeel voor industrieën, en zeker ook voor midden- en kleinbedrijf, dat er bij de gemeente iemand zit die adviserend kan optreden. Voor de gemeente zal het beteke nen, dat bedreigende ontwikkelingen in de plaatselijke economie eerder worden gesig naleerd dan tot nog toe het geval was. „In het verleden kwamen wij er vaak te laat achter, als het een bepaalde branche niet voorde wind ging," aldus Scheeres. Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat, met de wetenschap die het bureau opdoet, ervoor kan worden gezorgd dat ach in Schiedam meer bedrijven van verschil lende aard vestigen. „De economie is in Schiedam altijd te eenzijdig gericht geweest," zie Scheeres gistermiddag. .Eerst was het de jeneverin dustrie waar plotseling de klad inkwam, daarna moest worden overgeschakeld naar andere takken waarvan de scheepsbouw zo belangrijk werd dat dertig procent van de mannelijke beroepsbevolking erbij werk zaam was. Je ziet hoe riskant die eenzijdig heid is. Gusto is gesloten, begin deze maand is de Nieuwe Waterweg dicht gegaan, De Jong vertrekt ook en dat is wel gesigna leerd in de memoranda die dit jaar versche nen zijn over de economische situatie, maar daarmee heb je nog geen totaal-visie op de ontwikkelingen in Schiedam". De contacten, die het bereau gaat onderhou den met het bedrijfsleven, kunnen ertoe leiden dat, ook aan de hand van de gang van zaken bij de middenstand, een econo misch klimaat ontstaat met grote verschei denheid. De gemeente kan daarbij een dikke vinger in de pan hebben: „Via de erfpacht kunnen wij een afgewogen werk- gelegenheidspatroon krijgen. Zelfs kunnen wij kiezen: jij wel en jij rdet. Wel moeten wij ervoor zorgen, dat de voorwaarden gunstig rijn. Wat dat betreft, rit Schiedam gunstig. De infrastructuur is zo, dat tran sporten via goede routes kunnen verlopen," waarmee Scheeres niet alleen doelt op rijkswegen 19 en 20 maar ook op de nieuwe Waterweg De a£ was be langrijker dan de sigaar. In het café De Seinpost wer den de sigaren behandeld met een zorg die zelf kenners ver baasd zou heb ben doen staan. Als waren ze van kostbaar kristal, zo voorzichtig werden de bruine kegels naar de mond gebracht. Met voorzichtige haaltjes werd ge tracht om de as kegel zo groot mogelijk te ma ken. Want daar ging het tenslotte om. Zoveel moe- lijk as aan de si gaar te houden. Wie dat niet kon was de sigaar, want de jury was onverbiddelijk. As van de sigaa- r....uitgescha- keld. Sommige deelnemers wa ren er niet eens zo rouwig om. want bij al die voorzichtigheid was er nauwelijks gelegenheid om wat te drinken. Maar met vaste hand en een on verzettelijke wil wisten enkele ge- legenheids-sigs- renrokers toch een centimeter- slang stuk as aan hun rookgerei te produceren. De uitvallers be keken de verrich tingen met span ning en al naar gelang hun per soonlijke voor keur reageerden ze spontaan wan- neer.weer een ro- ker door de mand viel en zijn as op de grond of op zijn pantalon zag vallen. Plezier was er in elk geval wel en daar was het ten slotte allemaal om begonnen. Aan het tweede deel van het bevolkingsonder zoek naar baarmoederhalskan ker in Maassluis hebben 922 vrouwen deelgenomen. Dat is 26% van de vrouwen die daar voor zijn uitgenodigd - Dit onderzoek, dat in januari en februari is gehouden, leverde in elf gevallen aanwijzingen op voor eventuele aanwezigheid van baarmoederhalskanker. Deze vrouwen werden voor ver- .Vlaarditigpji Een aantal WAG-ers in Vlaardingen heb ben op maaofTag- 11 december het initiatief genomen tot bet oprichten van een WAO-eomi té. Dit comité wil de WAO-ers gaan organiseren om actie te voeren tegen de bezuinigingen op de WAO-uitkermgen. Het ligt in de bedoeling om in de komende tijd een openbare vergadering te houden om ver dere acties uit te werken. Contactadressen zijn: W. Valk, Van Beethovensingel 59c, Vlaardingen: J. Mastwijk, van Limburg Stirumstraat 76b, Vlaardingen. der onderzoek naar hun huis arts verwezen. Het eerste deel van het onder zoek werd in mei 1977 gehou den, toen kwam 75% van de uitgenodigde vrouwen voor het onderzoek op. In mei '77 deelde 19% van de opgeroepen vrou wen mee te zullen werken aan het onderzoek, nu lag dat per centage op 17%. Op de uitnodi ging reageerden in mei'77 6% van de vrouwen niet, terwijl dat nu 7% was. In mei'77 werd bij 5 vrouwen een aanwijzing ge vonden voor nader onderzoek. Het derde en laatste deel van het onderzoek in Maassluis wordt een dezer dagen afgeslo ten. Zoals bekend behoort Maassluis met 65 andere gemeenten tot de regio Rotterdam, waar dit proefonderzoek wordt gehou den om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen over de waarde van een dergelijk onderzoek en de wijze van uit voering. Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam overweegt in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de aan Rotterdam Airlines verleende vergunning. Van de rijksoverheid heeft deze Rotterdamse luchtvaartmaatschappij toestemming gekregen over de ope ning van een aantal lijndiensten naar Europese bestemmingen. Deze vluchten zullen vanaf Zestienhoven worden gevlogen, en dat betekent volgens het Schiedamse gemeenteraadslid Ruurd van der Veer van de PvdA een toename van de geluidsoverlast voor delen van de Schiedamse bevolking. Van der Veer doelt vooral op geluidsoverlast voor de bevolking van Kethel. Hij stelde daarover vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De huisarts uit Kethel verzoekt het college om, gelijk de gemeente Rotterdam heeft gedaan, in beroep te gaan tegen de beslissing van het rijk. Hoewel het college officieel nog niets van de Rotterdam Airlines (RAL) verleende vergunning afweet, wordt er toch al druk onderzoek gepleegd naar de mogelijkheden van een eventueel beroep. De verleende vergunning, zo schrijft het college in een nagenoeg onmiddellijk antwoord op de vragen van Van der Veer, staat lijnrecht tegen het door het college ingenomen standpunt dat voortbestaan van Zestienhoven uit den boze is. Indien het onderzoek naar de mogelijkheden van beroep positief uitpakt, dan zal er zeker van die mogelijkheid gebruik worden gemaakt, schrijft het college. VlaardingenIn een brief aan het college van b en w en de gemeenteraad van Vlaardingen heeft de PSP-afdeling Vlaar dingen vragen gesteld over di verse aspecten van de woning nood. De PSP vraagt college en raad zich uit te spreken tegen langdu rige leegstand van woningen, naar aanleiding van de'voortdu rende woningnood en de ver krotting die door leegstand in de hand wordt gewerkt In de brief wordt verder ge vraagd of college en raad het met de PSP eens rijn dat voor komen moet worden dat nog meer betaalbare huurwoningen aan de markt onttrokken wor den door verkoop. De PSP vraagt of de gemeente hierbij een rol kan gaan spelen, onder andere door een actief aankoop- en/of vorderingsbeleid. Ter afsluiting van de brief vraagt de PSP college en raad of ze ook van mening rijn dat kraken een middel kan zijn om al te lange leegstand te voorko men. Vervolgens pleit de PSP voor het snel afgeven van woon vergunningen aan krakers, zo dat zij, in het belang van de volksgezondheid, snel gebruik kunnen gaan maken van het gemeentelijk gas-, elektriciteits- en waterleidingnet Na brand in Richard Holstraat Vlaardingen De Wijkgroep van de Vetten oordse polder heeft het college van b en w een brief geschreven waarin gevraagd wordt maatregelen te nemen met betrekking tot de parkeervoorzieningen In de Ri chard Holstraat en Handel- straat Dit naar aanleiding van een brand die zich enkele dagen geleden in de Richard Hol straat voordeed. „Door doortastend optreden van de omwonenden kon een ramp worden voorkomen, want de brandweer kwam er laat Dit was wel buiten de schuld van de brandweer zelf. Door de geparkeerde auto's in dé" Han dels traat en de Richard Hol straat was er geen doorkomen aan. Ook niet door auto's „oprij te rammen". Aldus de bewoners in het aan het college gerichte schrijven. De wijkgroep vindt dat er nu snel een oplossing moet worden gevonden, al realiseert men zich dat ingrijpende straatvernieu wing op korte termijn niet mo gelijk is. Voorgesteld wordt een oplossing als die in de Chopin- straaL Voorts vraagt de wijk groep het college kontakt op te nemen met brandweer, politie, en reinigingsdienst om de pro blemen te bespreken. Daarnaast zou de dienst ge meentewerken alvast aan ver beteringsplannen kunnen wer ken. De concept-maatregelen moeten dan wel uitvoerig met de betrokken bewoners bespro ken word en. VI aardingen Gemeentewer ken Vlaardingen gaat op dins-' dag 2 januari beginnen met het herprofileren en asfalteren van de Olmcndreef in Holy-Noord. Het werk wordt in twee gedeel ten uitgevoerd. Het eerste deel omvat het wegvak tussen de Utrechtlaan en de Esdooradreef (westelijke aansluiting). Het tweede deel betreft het stuk tussen de Esdoomdreef en de eindhalte van de RET bij de Algemene Begraafplaats Holy. Tijdens de werkzaamheden zijn de genoemde wegvakken voor alle verkeer gesloten. In ver band met de bereikbaarheid van de buurt wordt een verbin ding gemaakt tussen het weste lijk gedeelte van de Platanen- dreef en de Olroendreef. De RET-bus (lijn 50) rijdt tij dens de werkzaamheden een andere route. Tijdens het eerste gedeelte rijdt hij via de Amster damlaan tot de Pij nboo mdreef Deze routewijziging gaat in op woensdag 3 januari Tijdens de uitvoering van het tweede gedeelte rijdt hij over de Olm en dreef tot aan de weste lijke aansluiting van de Populie- rendreef. De juiste datum van deze route wordt nog bekend gemaakt Na de asfaltering is parkeren langs de Olmen dreef verboden. Een aantal inwoners van de Drevenbuurt moet voor hun au to dus elders parkeerruimte vin den. In de buurt zijn hiervoor parkeerplaatsen voldoende, wanneer alle bewoners die op eigen erf moeten parkeren dit ook inderdaad doen en wanneer men op de parkeerterreinen de auto's goed in de vakken zet, zodat niet één auto twee plaat sen in beslag neemt De werkzaamheden duren on geveer zes maanden. Voor verdere inlichtingen: Ge meentewerken, afdeling weg- en waterbouwkunde, Hoflaan 27, teL 340044, toestel 119 of 190. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamseh Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. abonnement per kwartaal f40,90 n abonnement a 113,90 per maand, dan geef ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijn glro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: r ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer 834, 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1