SCHIEDAMSCHE COURANT achf li c riderd woningen staan leeg Besluitenlijst collegeberaad moet openbaar Geld terug „Achterban" geeft weer deining Cffkranten vwr fdW -telt IN VLAARDÏNGEN: IVinkei krijgt geen helling voor invaliden Hij staat er weer WONINGBOUW IN WOUDHOEK: 27,6 MILJOEN Net zoals vroeger Weer vergaderen in oude stadhuis Begrotings- debatten Maassluis: Verdriet Vrijdag 15 december 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26239 *10 PAGINA1 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtcndienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Viaardingen Volgens een eerste onder zoek dat wethouder Jelle Wijnstok heeft laten verrichten staan er in de gemeente Viaardingen 820 woningen leeg: 559 daar van zouden niet tot de reële leegstand gerekend kunnen worden en van de reste rende 261 zou voor 181 panden reeds een vergunning zijn afgegeven. Deze cijfers maakte de wethouder bekend tijdens het wijkoverleg met de bewoners van Oost De wethouder zei de cijfers nog nader te willen specificeren. Drie maanden geleden hadden de bewoners wethouder Wijnstok gevraagd een onderzoek te doen naar de leegstand in de Maasstraat en Maasstegen. Deze zegde dat toen toe en gisteravond kon hij met de cijfers Srhanrnu/nti* komen. De cijfers zijn berekend naar de stand van i v zaken omstreeks 1 oktober van dit jaar. Ten aanzien van de leegstand in de Maasstraat en omgeving vertelde de wethouder dat de daar leegstaan de panden destijds door de gemeente zijn aangekocht na een uitgebreid onderzoek dat tot de conclusie leiddi - sloop rijp. In afwachting van het bestemmingsplan staan zij nu geheel leeg of zijn gratis in gebruik gegeven als opslagruimte. De eerste woning werd in 1965 aangekocht Aan de woningen wordt geen onderhoud meer gepleegd. „Overigens," zei wethouder Wijnstok, „kan ik me voorstellen dat u deze cijfers nog niet voldoende vindt. Ik zal dan ook opdracht geven het beeld van de leegstand nader te concretiseren. Een werkgroep leegstand Maasstraat en -stegen zal binnenkort aan de slag gaan. Bovendien zal ik zoveel mogelijk bevorde ren dat de gemeente een actief aanschrijvingsbeleid gaat voeren. Daarom vraag ik u ook om die gevallen waarin huiseigenaren panden lange tijd onbewoond latenstaan onmiddellijk te melden." Voordat de Boslaansehoal eindelijk in het bezit zal rijn van de gemeente zullen er minstens acht maanden verstreken rijn. Dan pas kan de gemeente de school slopen. Momenteel is het leegstaande gebouw de wijkbewoners een voortdurende ergernis, vooral we gens de gevaarlijke situatie waarin het gebouw ver keert Wethouder Bas Go u dn aan: „We kunnen er echt niets aan doen. Begin december is het taxatierapport uitge bracht. Meer weten we niet Het zal nog een half één jaar duren voordat we de school hebben. In de tussentijd controleert de bouwpoiitie elke week het gebouw en worden er reparaties verricht die wij dan maar op de eigenaar, het rijk, moeten zien te verhalen. Maar bovendien speelt er ook nog het probleem dat de school in feite twee eigenaren heeft Die schuiven elkaar de kosten toe." Voor enige verluchtiging van het wijkoverleg zorgde een bezorgde bewoner, het oud-raadslid Minnen die het „hoge college" verzocht achter in de zaal plaats te nemen om een diaserie over de kinderboerderij in het Hof te kunnen vertonen. Zoals bekend rijn er plannen om op die plaats een parkeergarage te projecteren. De diaserie demonstreerde op overtuigen de wijze wat er wel niet allemaal verloren dreigt te gaan wanneer de plannen voor die parkeergarage doorgang vinden. Om tech nische re denen kreeg op- tiekbedrijf Argus geen hellingbaan voor invali den. Schiedam De gemeente Schiedam heeft enkele maan den geleden een vergunning geweigerd aan optiekwinkei Argus voor de aanleg van een hellingbaan voor invaliden. Ar gus had in verband met een verbouwing een speciale in gang voor rolstoelen in de bouwtekeningen verwerkt Technische problemen vorm den voor de gemeente de aanlei ding om de gevraagde vergun ning niet te verlenen, en Argus moest het dan ook zonder hel lingbaan voor invaliden doen. Het was oorspronkelijk de be doeling om de helling naar bui ten toe aan te leggen. Het gevolg daarvan zou een opstaande rand op het trottoir rijn en dat kon volgens de gemeente tot gevaarlijke situaties leiden. Achter zo'n opstaande rand blijf je immers makkelijke han gen en dan kun je een aardige smak maken, redeneerde men op het stadskantoor. Een tweede mogelijkheid waar men bij Argus aan dacht was het aanleggen van een helling in binnenwaartse richting. Zo zou niemand buiten op het trot toir last kunnen ondervinden van opstaande randen. Ook die helling naar binnen toe moest echter om technische redenen worden afgevoerd. Het architec tenbureau dat de verbouwings werkzaamheden voorbereidde had berekend dat er dan moei lijkheden zouden ontstaan met de vloer van de zaak en de onderliggende kelder. Het werden dus gewoon traptre den voor de optiekzaak aan de Oranjestraat, en dat vormt in den regel een flinke hindernis voor gehandicapten. Mede-di recteur La dage wijst er op dat verschillende klanten invalide rijn en dat er, om die mensen toch zoveel mogelijk tegemoet te komen, een grote houten plank in de zaak aanwezig is: „Indien er dan moeilijkheden ontstaan legt iemand van het personeel de plank uit en kun nen ook mensen met een rol stoel onze winkel betreden." Daar staat hij weer, het traditionele kerstgeschenk van de Vlaardingse zustergameente Larvik in Noorwe gen. Het symbool van de vriendschapsbanden tussen beide steden De vice-consul-generaal van Noorwegen, de heer K. Frönsdal, ontstak gisteravond de lichtjes aan de boom en bracht namens de stad Larvik een korte groet over aan Viaardingen. De plechtigheid voor het Viaardingse stadhuis werd muzikaal omiijst door het muziekcorps van het Leger des Heils, dat kerstmuziek ten gehore bracht. Maassluis Het college van B W voelt er niets voor, om de notulen van haar vergaderingen aan de raadsleden te doen toekomen. Dat ant woordde burgemeester M. K. van Dijke gister avond tijdens de tweede avond van de Maassluise begrotingsbehandeling. De VVD-ér K. «te Kou had hierom gevraagd tijdens de algemene beschou wingen, die afgelopen maandag werden gehou den. „Ik vraag me af, of dat wel juist en noodzakelijk is. Verder kan hel ook helemaal niet, want er worden van de collegevergade ringen geen notulen gemaakt We maken na afloop alleen maar besluüenlijstjes, waar U ais raadsleden niets aan zou hebben als U de bijbehorende stukken niet zou hebben. Dat verzoek wijzen we dus af', al dus de burgemeester. Zo gemakkelijk kwam hij ech ter niet van de raadsleden af. In dei tweede termijn werd door de Boo een motie ingediend, die was ondersteund door alle frac tie-voorzitters in de gemeente raad. In die motie sprak de raad zich er over uit, dat de besluiten- lijstjes wel degelijk aan de raad sleden zouden moeten worden verzonden. Al te veel vuurwerk was er niet, gisteravond in de Maassluise raadszaal. Veel verdriet was er bij diverse raadsleden en dat gold zeker ook voor het college dat de publieke belangstel ling voor de toch uiterst belang rijke begrotingsbehandelingen zo tegenvalt Sommigen weten het aan de manier van werken tijdens deze vergaderingen. Het zou allemaal wat interessanter moeten voor het publiek, zo vond men. Schiedam For meel kan niets de woningbouw in Woudhoek-Noord meer ophouden. Ge deputeerde staten van Zuid-Holland hebben, als vervolg op hun eerdere in stemming met het zogenaamde plan- Hoom, ook goedge keurd dat Schie dam 27.630.371 gul den uittrekt voor uitvoering van het bouwplan. Ook de hoorzitting, die volgende week woensdag bij de provincie in Den Haag wordt gehou den, kan geen in vloed meer hebben op de kwaliteit van de woningen. Indie ners van bezwaar schriften, waaron der de werkgroep ruimtelijke orde ning in Schiedam- Noord en Ben Sch- weers, kunnen hoogstens op papier nog gelijk krijgen in hun standpunt dat pianHoom „aan al le kanten rammelt". Wanneer de eerste paal voor plan- Hoorn (het gaat eerst om 282 wonin gen en dan nog eens om 22) wordt gesla gen, is echter nog altijd niet bekend. Veel verdriet was er ook over het feit, dat er nog altijd geen zekerheid is over het lot van het Schuurkerkje. Zoals bekend heeft de gemeenteraad enige tijd geleden besloten, het kerkje te behouden en te restaureren, maar zoals gisteravond door wethouder Izaak van der Knaap werd medegedeeld werkt het ministerie van CRM, die een bijdrage moet leveren, zeer slecht mee. Om precies te rijn: die rijksbijdrage is in eerste instantie afgewezen. Een ander belangrijk punt van bespreking werd gevormd door de wens, op korte termijn een beroepskracht te kunnen aan stellen voor Ozobleu, het on langs heropende jongerencen trum van de Stichting De Jeugd- haven. Van der Knaap: „We zeggen er zonder meer „ja" tegen, maar de financiering is vooralsnog een probleem. We laten ze niet in de kou staan, maar U moet ons wel even de tijd gunnen om een geschikt potje te vinden". Niet gelijkvloers Het doortrekken van de Laan '40-'45 over de spoorlijn, rich ting Burg, van der Lelykade is zeker niet in 1979 te verwachten, zo deelde wethouder Han Hum- melen mede. Er kan op die plaats namelijk geen gelijk vloerse kruising worden aange legd, omdat in totaal zeven spo ren moeten worden overgesto ken. „Daar krijgen we van de NS geen toestemming voor en dat zou trouwens betekenen dat die bomen nooit meer omhoog zouden gaan vanwege het vele treinverkeer", aldus de wethou der. „Er moet nog heel wat gepuz zeld worden voor we de oplos sing hebben, want er onderdoor kan ook niet: dan zouden we niet vóór de Waterweg weer boven zijn. Ook er overheen levert tal van technische vraag stukken op". Het college meende dat ze niet vooruit kon lopen op de studie, die Rijkswaterstaat al geruime tijd verricht over het rechttrek ken van de bocht in het Scheur. Daar had raadslid Pieter de Geus (CDA) naar gevraagd. Op de op die manier beschikbaar komende grond zou onder ande re de havenfunctie van de stad kunnen worden versterkt, zc meende hij. Schiedam De gemeentelijke technische bedrijven gaan de waarborgsommen die de bevolking heeft moeten betalen voor de aansluiting van gas- en licht terugbetalen. Het komende jaar wordt daarmee begonnen in de Gorzen en daarna volgen om de beurt alle andere wijken. De GTB hebben tot deze maatregel besloten omdat het systeem van waar borgsommen niet meer voldoet. Waarborgsommen werden tot juli van het vorige jaar ge vraagd bij het aansluiten van gas en licht en dienden als Viaardingen De PvdA-afdeling Viaar dingen hield gisteravond in de bovenzaal van de Harmonie haar jaarvergadering. Ongeveer 30 leden waren naar deze be langrijke vergadering gekomen om te praten over de verschillende jaarversla gen van 1978, het werkplan van bet bestuur voor 1979, de begroting 1979 en de verkiezing van een nieuw afdelingsbe stuur. De vergadering had weinig problemen met de jaar verslagen en het werkplan, maar bij de behandeling van de begroting waren er nogal wat problemen. Een aantal leden was van mening dat de begroting gewijzigd moest worden. Zij waren van mening dat het bedrag dat gereserveerd was voor het afdelingsor gaan „Achterban" met 800 gulden verhoogd moest worden. Het bestuur wilde daar niets van weten en wilde de begroting in de door hem voorgestelde vorm in stemming brengen. Beide groepen vonden elkaar in de toezegging van het bestuur om in januari, bij de volgende ledenvergadering, de begroting nog eens te bekijken. Dan zijn namelijk de uitkomsten van een commissie die de problemen bij het blad „Achter ban" bekijkt, bekend en kan er meer gezegd worden over de noodzaak van die 800 gulden verhoging De bestuursverkiezing-gaf weer een ander probleem ie zien. Voor de post van secretaris was nog niemand gevonden, deze functie blijft vacant en zal voorlopig binnen het bestuur waargenomen worden door een nog te verkiezen waarnemend-secretaris. John Rans- huysen bleef voorzitter, Bas van Raaf penningmees ter en Cock van de Mark contactvrouw voor de „Rooie Vrouwen". De rittende leden werden ook allemaal herkozen. De ledenvergadering besloot grote aandrang uit te oefenen op het Kieskringbestuur van de PvdA-Rijn- mond om het dagelijks bestuur van Rijnmond aan te sporen rich uit te spreken tegen de toestemming die Rotterdam Airlines heeft gekregen regelmatig te gaan vliegen op Zestienhoven. waarborg in geval van wanbeta ling. Met het hoger worden van de rekeningen voorgas- en licht is de waarborgsom wel mee gestegen, maar de verhouding tussen de twee raakte langza merhand zoek. Veel nut had de waarborgsom zo niet meer voor de gemeente. Daarbij kwam nog dat de gemeente bij verhuizing de waarborgsom moest terugbe talen en dat bracht nogal wat administratieve romslomp met zich mee. Vandaar dat de borg sommen na juli vorig jaar al niet meer in rekening zijn ge bracht en men nu maar heeft besloten met het hele systeem te kappen. Alle bewoners, of ze nu verhui zen of niet, knjgen volgend jaar de betaalde borgsom terug. Het gaat daarbij om bedragen van vijftien gulden, 22 gulden 50, of dertig gulden. De bedragen wor den via giro- of bankrekening of direct via de kas uitbetaald, afhankelijk van de manier waarop de borgsommen des tijds zijn betaald. De gemeentebestuurden gaan weer vaker brainstor men in het historische stad hu is op de G rote Markt Schiedam De gemeenteraad blijft gewoon in hel stadskantoor vergaderen, maar vanaf dinsdag- E januari zullen de commissies hun bijeenkomster houden in het oude stadhuis op de Grote Markt Net zoals VToeger zullen de raadsleden rond de tafel zitten in de trouwzaal. Gemeentesecretaris znr. Melis Blok heeft alle afdelingen op het stadskantoor laten weten, dat het gebouw voortaan om kwart voor acht 's avonds zal worden gesloten, als de schoonmaak ploeg klaar is. Alleen voor raadsvergaderingen en bijzon dere gelegenheden blijft de ambtenarenbunker in de toe komst open in de avonduurtjes. Al lang leeft in de gemeenteraad de wens om het oude stadhuis vaker te gebruiken. Momenteel worden in het monumentale ge bouw alleen huwelijken geslo ten, en in de kelders hebben de politieke fracties elk een eigen ruimte. Gisteravond bijvoor beeld vonden de fractievergade nngen daar weerplaats. Voor hedendaagse raadsverga deringen mei meer publiek lijkt de trouwzaal te klein Dat geldt niet voor commissie vergaderingen, die overigéni ook kunnen worden gehouder in de kamers, die vroeger wer den gebruikt door de burge meester en het college. Veel gemeentebestuurders heb ben de laatste jaren bij herha ling laten weten, dat zij he stadhuis veel gezelliger vindei dan de vergaderzaal in het rao deme stadskantoor, welke zaa overdag als kantine door ambte naren wordt gebruikt. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. abonnement per kwartaal f40.90 abonnement a 113,90 per maand, dan geef ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijngiro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: 1 ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer834, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1