SCHIEDAMSCHE COURANT Twaalf lagere scholen renden zich rót! Gemeente wil woningen kopen Actiegroepen: slecht onderzoek woningnood Vrolijk Kerstfeest cjfeee Kranten voor ee» fél ia- -te» 'Buitenlanders achtergesteld bij huisvesting5 In Oostwijk: Stichting Welzijn weigert politiek drukwerk Goudriaan Wet om te slopi en Beroofd van portemonnee Motoren geroofd „Kleine huishoudens krijgen te veel voorrang Cebeon" Brandende kranten oorzaak grote schade Maandag 18 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 103de jaargang no. 26240—6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Onder de bewoners van de Maas straat is ongerustheid ontstaan naar aanleiding van een brief die enkele van hen ontvingen, waarin de gemeente vraagt hun huizen te kopen. Afgelopen week kregen zij een schrijven waarin de gemeente aankondigt dat zij belangstelling heeft voor de huizen en dat men de betreffende panden binnenkort hoopt te laten taxeren. De bedoelde panden staan alle aan de zuidzijde van de Maasstraat en zijn in het bezit van eigenaar/bewoners. Drie van de vijf huizen verkeren in goede staat van onderhond. Uit een andere brief aan het college van burgemeester en (wethouders blijkt voorts dat de gemeente de panden graag in bezit wil-hebben in verband met de toekomstige nieuwbouwplan- nen aan de zuidzijde van de Maasstraat. Tot voor kort heeft wethouder Bas Goudriaan altijd gezegd dat de gemeente er piet aan denkt een actief aankoopbeleid van woonpanden in deze buurt te voeren. Men trad slechts in onderhandeling met eigenaren van bedrijfspanden. De aan het college gerichte brief echter maakt duidelijk dat de gemeente ook belangstelling heeft voor de woonpanden aldaar. In bedoelde brief wordt opgemerkt dat voor het gebied begrensd door de Oosterstraat, Binnensingel, Spoorsingel en Oosthavenkade door het projectteam Oostwijk een ontwerp-be- stemmingsplan wordt voorbereid. Naar verwachting zal dit ont werp u in januari 1979 als advies bereiken. Voor zoveel mogelijk zal het ontwerp-bestemmingsplan in details regelen welke wonin gen in het gebied gehandhaafd kunnen blijven, welke dienen te worden geamoveerd (verwijderd, red.) en welke aan een ander onderzoek dienen te worden onderworpen. Verwacht wordt dat de onderhavige woningen aan een nader onderzoek naar de handhaafbaarheid moeten worden ontworpen. Een onderzoek hiernaar zou aanmerkelijk vereenvoudigd kunnen worden indien de woningen in eigendom aan de gemeente toebehoren". Aldus de brief, the gedateerd is van 9 november en ondertekend door het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting. Op grond van deze brief en die welke een paar bewoners uit de Maasstraat ontvingen vrezen de wijkbewoners dat sloop al vast staat voordat de inspraak op het bestemmingsplan gerealiseerd is. Wethouder Goudriaan: "Het xs niet zo ernstig als het lijkt Wij willen de woningen alleen maar kopen omdat dan die hele kant in ons bezit is. Ik geef toe dat er inderdaad een paar goede woningen bij zitten. Maar wij willen de woningen niet kopen om ze te slopen. Het is vanwege de controle. De mensen die nu eigenaar/bewoners zijn, zouden na verkoop van hun huis dat huis van ons kunnen huren". Op de vraag wat de gemeente zal ondernemen als de eigenaar/be woners weigeren hun woning te verkopen, antwoordde Goudriaan dat geen dwangmaatregelen genomen zullen worden. Gemeente krijgt reeg uit de pan: Schiedam Buitenlanders hebben veelal de indruk dat zij worden achtergesteld bij het huisvestingsbe leid van de gemeente Schiedam. Vooral het feit dat zij meestal in oude, kwalitatief slechtere wonin gen terecht komen heeft bij de buitenlanders die indruk versterkt. Dat blijkt uit een verslag van het overlegplatform buitenlandse werknemers, waarin het functioneren van het platform in de periode 1977-1978 onder de loep wordt genomen. Helemaal tevreden over het ei gen functioneren is de werk groep in dat verslag overigens niet. Na een jaar werken blijkt dat alles veel te vrijblijvend is geweest De deelnemers in het platform hadden venvacht dat Schiedam Op brutale wijze is de 29-jarige mevrouw L. H. W. uit Schiedam eind vorige week in de Hema beroofd van haar portemonnee. Tussen de middag griste een onbekend ge bleven persoon de portemonnee uit haar tas. La ter op de dag werd de beurs teruggevonden in de vuilniscontainer van een restaurant in de nabijheid van de Hema; drie girokaarten, pas je en 115 gulden waren eruit gehaald. Schiedam Voor dertigdui zend gulden aan apparatuur is er gestolen uit een dieselmoto- renfabriek aan de Havenstraat De dieven die de fabriek via een achterdeur hebben betreden na men een dieselmotor, een benzi nemotor en twee keerkoppelin- gen uit het gebouw mee. Schiedam In het Hof van Spaland is vrijdagnacht bij een 'slijterij de deur ingetrapt Uit de kassa werd 15 gulden aan -dein geld gestolen. een veel concreter beleid zou kunnen worden gevoerd- Er zou, zo schrijft men, veel meer stimulans en veel meer druk kunnen uitgaan dan in het verle den het geval is geweest Daar voor zou dan in de toekomst de doelstelling van het platform moeten worden aangepast Tot op heden werd uitgegaan van het signaleren van problemen en van het coördineren van de krachten. In de toekomst wenst men meer over te gaan tot het daadwerkelijk uitoefenen van invloed. Het overlegplatform buitenlan ders kwam in maart 1977 voor het eerst bij elkaar. Daarvoor hadden al verschillende com missies zich met de problemen van buitenlanders in Schiedam bezig gehouden. Zo was er de commissie „opvanging en bege leiding buitenlandse werkne mers", die van 1967 tot 1972 de belangen van de buitenlanders heeft behartigd, en was er daar na een sociale adviescommissie, die in 1976 werd opgeheven. Deze beide commissies bleken niet te voldoen, waarna het overlegplatform werd opge richt. Een keer per twee maan den vergaderen leidde onder meer tot een maandelijkse in formatiepagina in Het Nieuwe Stadsblad, en tot het werken aan een vorm van Spaans en Marokkaans bi-cultureel onder wijs. Samenvattend wordt in het rap port gesteld dat de start van het overlegplatform niet onbevredi gend is geweest, maar dat de functie van het platform in de toekomst wat meer uit de verf zal moeten komen- Doordat het platform nog te weinig officiële -status heeft, heeft men nog te weinig ideeën kunnen vertalen m „beleidsmaatregelen", stelt fcen in het rapport Schiedam De Jonge Socialisten, het Komitee Jongerenhuis vesting Schiedam en Man-Vrouw-Maatschappij nemen te leurgesteld afstand van een onderzoek naar de woningbehoefte in Schiedam, zoals dat zeer recentelijk is gehouden door het Cebeon. Volgens het Cebeon zijn in Schiedam 207 zogenaamde Van Dameen heden nodig en 429 gewone woningen om alle één- en tweepersoonshuishoudens snel te kunnen huisvesten. Volgens het rapport „Hoe groot is de nood?" van het Komitee Jongerenhuisves- ting Schiedam (KJS) zijn 75 100 Van Dameenheden nodig, terwijl daarnaast een niet genoemd aantal gewone (kleine) woningen nodig is. Op het ogenblik is de betrokken socioloog van de gemeente Schiedam, drs. Frans Griffioen, driftig aan het berekenen welke van de twee instanties het meer bij het rechte eind heeft. Dat de JS, het KJS en MVM zich distantie- ren van het onderzoek door het Cebeon, is vrijdagmiddag duidelijk geworden in de vergadering van de stuurgroep voor huisvesting van alleenstaanden en twee-' persoonshuishoudens, die met ir. Chns Zijdeveld als nieuwe vooratter zich verze kerd weet van een hoopvol voortbestaan, ondanks de wens van „Den Haag" om dergelijke stuurgroepen niet meer te subsi diëren. Het Cebeon is het Rotterdamse centrum beleidsadviserend onderzoek van Heny d'Ancona en Maurits de Hond BV, dat in oktober het onderzoek afrondde naar de urgente woningbehoefte van de kleine huishoudens in Schiedam. Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting en ruimte lijke ordening. Volgens de Jonge Socialisten, het Komitee Jongerenhuisvestingen Man-Vrouw-Maat schappij (van welke laatste actiegroep wethouder Zijdeveld zelf lid is) is het uitgangspunt van het Cebeon nauwelijks aanvaardbaar, omdat bij de enquête daar voor is uitgegaan van wat genoemd wordt een valse hoop. De keus bestond uit twee vragen: wilt u verhuizen binnen een half jaar of wilt u verhuizen over een jaar of twee? In het eerste geval werd men urgent genoemd door het Cebeon. De drie actiegroepen vinden dat kortachtig. De Kerstman is in Maas sluis. Zaterdagmiddag land de hij per helicopter op het grasveld tussen het nieuwe stadhuis in Koningshoek en Station West. Na de zachte landing werd hij welkom geheten door een enorme kinderschare. Hoewel er geen sneeuw te bekennen was, belette dit de concur rent van Sint N'tcolaas niet om per arrestee de wijk te nemen, vergezeld van mu ziek en showgirls. Voor de ze gelegenheid liep de slee op rolletjes en de paarden zorgden voor de rest. lede reen die in de buurt van de Kerstman of de show girls kwam werd, hoe kan het anders, een Vrolijk Kerstfeest gewenst. „Ren je rót!" Deze kreet galmde zaterdagmiddag tientallen malen door de Vlaardingse Lijnbaanhallen. Evenals het bekende televisiespelletje voor lagere scholen, werd deze middag geleid door Martin Brozius. Met een rare tulband op zijn hoofd wist hij de hele zaal mee te krijgen met zijn acts, vragen en kreten. Helaas had de organisatie het een beetje af laten weten, want tot ieders verbazing zaten er niet twee, maar wel twaalf scholen op de deelnemers- banken met vertegenwoordigers. Wél waren de partijen in twee groepen verdeeld, maar de kinderen kenden elkaar helemaal niet. Gelukkig had dit geen invloed op de sfeer, want iedereen deed hard zijn of haar best om de vragen naar beste weten en kunnen te beantwoorden. Gespiekt werd er, maar dat was die middag niet zo erg. Het ging tenslotte om de gein en daar hadden de Vlaardingse kinderen niet over te klagen. Vlaai-dingenHet bestuur van de Stichting Welzijn Vlaardin- gen heeft besloten voorlopig geen stencil werk meer te ver richten voor politieke partijen. Het stichtingsbestuur is van me ning dat politieke partijen zelf de middelen hebben om dit soort werk te doen of uit te besteden en aangezien het werk plan van de stichting criteria heeft gesteld waaraan deze op drachten moeten voldoen, heeft men voorlopig van dit werk afgezien. De aanleiding van deze beslis sing was een brief van Hugo Mulder, oud-welzijnswerker in Vlaardingen en lid van het plaatselijk Pvd A-bestuur, waar in hij vragen stelt over het stencillen van het PvdA-af de lingsblad „Achterban" bij de Stichting Welzijn. Hugo Mulder is van mening dat het geen stijl is dat het drukken van de VOP- krant moet wachten op werk van politieke partijen als de PvdA, die best de gelegenheid hebben om elders te drukken. Het bestuur van de Stichting Welzijn heeft een voorlopige be slissing genomen. In februari bij de behandeling van het nieu we werkplan zal deze zaak op nieuw bekeken worden. Schiedam Een brandende stapel oude kranten heeft de brandweer handenvol werk bezorgd. Een hoge drukstraal moest er aan te pas komen om de in de Prinses Julianaschool aan de Oostsingel ontstane brand te blussen. Voordat de vlammen allemaal gedoofd waren is er toch nog een schade ontstaan van drieduizend gulden aan het schoolgebouw. Bij de politie leeft het vermoeden dat de brand is aangestoken. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. r abonnement per kwartaal f 40,90 1 i abonnement a 113,90 per maand, dan geel ik wel machtiging tot automatische atschrijvlng. Mijn glroJbanknr. is de eerste twee weken omvang ik de krant gratis naam: adres; code/woonplaats: telefoon: r ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal Ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer834, 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1