SCHIEDAMSCHE COURANT Burgemeester Van Dijke 1 januari naar Ede Regering geef ons meer geld Vragen over kattepisluch t en aardgasstank Veel kritiek op parkeergarages Van Leyden Gaelstraat tw een uetó -tei Speel-o-theek in Vlaardingen Botsing: penter (4) zwaar gewond Niets om aan te trekken99 Auto ramt twee masten Progressief Schiedam wijst Bestek '81 af: Hardnekkig gaslek op de Koemarkt Dinsdag 19 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no..26241— 4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klarhtcndienst 144141 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Burgemeester Theo Tan Dijk wordt op 1 januari de nieuwe burgemeester van Ede. Dit heeft het ka b Ir et Van Agi eind vorige week besloten. Vandaag wordt het koninklijk besluit van de konlgin terug verwacht, waardoor de benoeming officieel ls. De heer M. K. van Dijke wordt de opvolger van burgemeester J. Slot eveneens lid van de AR die op 1 augustus met pensioen ls gegaan. Wie Van Dijke gaat opvolgen U nog niet bekend. Op de i nog eerste 1 ben nu ruim 5 1/2 jaar burgemeester van Maassluis en ik ben pas 55 jaar geworden. Blijven ritten zou zestien jaar burgemeester van Maassluis betekenen. Mijn voorganger (Van Dijck red.) is ook zestien jaar burgemeester van Maasstluis geweest en twee burgemeesters in 32 jaar is niet bevorderderlijk voor de doorstro ming, dat vind ik niet gezond. Voor de gemeente en de betrokkenen is het beter dat ik naar Ede ga". vraag waarom hij Maassluis gaat verlaten antwoordt de erste burger van de Eerste Stad aan de Waterweg: „Ik In verband met zijn benoeming hebben B en W gistermiddag besloten de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Maassluis niet door te laten gaan, ondanks het feit dat de uitnodigingen voor 3 januari reeds zijn verzonden. In plaats daarvan wordt nu een oude jaarsreceptie gehouden op 29 december in het nieuwe stadhuis. De heer Van Dijkezal 's avonds officieel afscheid nemen van de gemeenteraad. Wethouder Koos Smit (PvdA) zal tot aan de benoeming van een nieuwe burgemeester de taken van Van Dijke waarnemen. De gemeente Ede telt momenteel rond de 82-duizend inwoners, Maassluis ruim 32-duizend. Van Dijke ziet zijn benoeming dan ook duidelijk als een promotie. „Wat mij aantrekt in Ede is, dat het een groeigemeente voor de Veluwe is en ik voel me nu eenmaal happy als bouwpastor. Ik heb ook op de voordracht gestaan voor Amstelveen, Zoetermeer, Rijswijk en Ede. Het is Ede geworden en daar ben ik gelukkig mee, want naar mijn gevoel is daar het meeste te doen". Overigens verwacht hij toch nog wel een tijdje inwoner van Maassluis te blijven. „Ek zie niet in dat ik voor 1 januari nog kan verhuizen, bovendien heb ik daar nog geen woning. Het zal voorlopig wel een week-end huwelijk worden, want dagelijks heen en weer reizen zie ik niet zitten". Mevrouw van Dijke staat helemaal achter de benoeming. Dochter Bianca van 14 jaar heeft er meer problemen mee. „Ze vindt het voor mij wel leuk, maar ze vindt het niet leuk dat zij afscheid moet nemen van haar vriendinnen", aldus de heer Van Dijke. Toch zal ook hem het afscheid niet licht vallen gezien zijn lof-uitingen over Maassluis, de wethouders en de gemeenteraad: „De B en W -vergaderingen rijn altijd een feest voor mij geweest en met de raad heb ik prettig samengewerkt Het klinkt obligaat maar ik zal met weemoed aan Maassluis terugdenken". Burgemeester Theo van Dijke vertrekt definitief naar Ede. Schiedam —De 4-jarige Michel Langenberg Is gistermiddag met hersenletsel en een aantal gebroken ribben in het Nolet- zi ekenhuis opgenomen. Het knulletje was met zijn zusje aan het wandelen toen hij zich plot seling losrukte en tussen gepar keerde auto's de Burgemeester Van Haarenlaan opstormde. Daar reed op dat moment de 68-jarige G. van V., die door krachtig remmen het jongetje probeerde te ontwijken. Dat lukte niet en het knulletje klapte tegen de voorkant van de auto. Na mond-op-mond beademing door een agent kwam Michel bij kennis en kon hij worden over- gebracht naar het ziekenhuis.- waar hij ter verpleging werd opgenomen. Schiedam De 23-jarige Schiedammer R.A.A. is giste rochtend vroeg met een grote klap tegen twee lichtmasten op de Nieuwe Damlaan gereden. A. is vermoedelijk ten gevolge van drankgebruik met zeer hoge snelheid uit de bocht voor de spoorwegovergang gevlogen, waarna hij tegen de masten tot stilstand kwam. Met een hersen schudding en een heenwond is A. in het gemeenteziekenhuis opgenomen. De auto was total- Vlaardingen Het PvdA-ge- mcenteraadslid van Vlaardin gen H. Krabben heeft het colle ge van BeuW vragen gesteld over bet grote aantal klachten dat vanuit Vlaardingen binnen was gekomen op 13 en 13 de cember bij de centrale milieu dienst van Rijnmond. Schiedam De vier progressieve partijen in de Schiedamse gemeenteraad verwerpen Bestek '81. Gisteravond hebben zij een motie ingediend, waarin de regering wordt opgeroepen om toch meer geld te storten in de gemeentekas. Niets wees erop dat CDA en WD zich achter de motie scharen, die werd ingediend door de PvdA en werd gesteund door D'66, PPR en CPN; deze vier partijen hebben in de gemeenteraad een ruime meerderheid. De motie was een van de weinige belangwekkende punten op de eerste avond van de begrotingsmara thon, die over het algemeen nogal tam verliep. Drie moties werden ingediend door PPR-raadslid Herman Noord eg ra af. In de eerste wordt de gemeente gevraagd zelf ook een bijdrage te leveren in be strijding van de werkloosheid door deelarbeid: deze motie werd alvast gesteund door Pv dA en D'66. De tweede motie betreft een warmte-isolatieplan en kreeg op voorhand de steun van D'66, evenals de derde mo tie die de positie van buitenlan ders wil verbeteren. Een motie over inspraak van de democra ten zelf werd niet opgemerkt De eerste avond van de begro tingsdebatten bestond uit poli tieke verhalen van de zes frac tievoorzitters, de zogeheten al gemene beschouwingen. De aanpak liep nogal uiteen, en varieerde van te gedetailleerd tot wel zéér algemeen. Een hele nieuwe vormgeving kreeg deze auto nadat de bestuurder twee lichtmasten op de Nieuwe Dam/aan ramde; de auto was total-loss, de bestuurder liep een hersenschudding en eer» beenwond op. Maasland Mevrouw M. Wocrdenbagch-Diepenhorst heeft te doen met de twee Maaslandse ambtenaren van de burgerlijke stand. Na beeft Maasland wel meer ambtenaren die een huwe lijk mogen voltrekken, maar mevrouw Woerdenbagch doelt speciaal op de twee vrouwelijke huwelijksvol trekkers. Daarover beeft zij aan burgemeester en wet houders een vraag gesteld. Mevrouw Woerdenbagch stelt dat deze twee ambtena ren der burgerlijke stand hun werk met veel persoon- lijke inzet en verve doen, wat in het dorp erg aan slaat. Haar vraag is nu; kan voor deze ambtenaren passende werkkleding ontworpen en uitgevoerd worden, uite raard in overleg met de be trokken ambtenaren. Dit alles om drie redenen; het cachet van de zaak, en ten twee de magie van het ri tueel En dan als derde punt de oplossing van het pro bleem, die misschien wat sek segebonden is, maar volgens mevrouw Woerden bagch zul len de ambtenaren wel eens voor hun kast staan met de verzuchting van: ik heb niets om aan te trekken. Burgemeester J. van den Brink heeft inmiddels toege zegd dit te zullen bekijken, althans het verzoek. PvdA-Ieider Nikolaj Dielemans ontpopte zich als de politieke arts van de gemeente Schiedam, die te laat „bij het bed van de binnenstad" was geroepen en in 35 minuten een recept uit schreef. Even lang had CDA'er Siem Rasman nodig om een veel oppervlakkiger verhaal af te steken, met soms onbegrijpelij ke zinnen en zonder concrete oplossingen voor wel aangestip te problemen. Minder humoristisch dan an ders gedroeg Gerard Verhuls- donk (WD) zich. Met zijn op merking „Deze begroting is zo in en in saai, dat zelfs ik geen. kans zie het wapen der satire te gebruiken" verloor hij rijn titel „komiek van de raad" aan PPR-woord voerder Herman Noordegraaf en „dokter Biel", die zich voorheen nog „sint Ni kolaj" placht te noemen. Arme-Marijke Peterhans-Steen van D'66 had de meeste tijd nodig voor een vrij gedetail leerd maar ook te veel uitge kauwde speech. Eef Collé was zeer slecht voorbereid; de CP- N'er wist tot op het moment dat hij ging spreken nog niet precies waarover hij het zou hebben („dat hangt af van mijn inspira tie"). Daardoor kwam hij rom melig, vaag en dus kennelijk niet geïnspireerd over. Wat in algemene beschouwingen min der thuishoort (wel eventueel in een commissie) was rijn opmer king over wat in feite een detail is: „Wat gebeurt er met de Savomin Lohmanschool?" Noordegraaf gaf van zijn be trokkenheid met buitenlanders vooral goed blijk met de zin: „Sikznah, Inlemek, Aferitn! Persen, zuchten, goed zo! Als een verloskundige deze drie Turkse woorden kan spreken, is dat al heel plezierig voor een Turkse vrouw, maar daarmee zijn de culturele en taalproble men nog niet van de baan - Vanavond gaat de begrotings behandeling verder, en ook morgen en donderdag zullen de gemeentebestuurders nog nodig hebben voor het jaarlijks cijfe ren. De PvdA ziet geen heil in rekenkundig gepuzzel en zal geen gebruik maken van een hoofdstuksgewijze behande ling. Daar staat tegenover, dat geneesheer Dielemans van- avond nog zeven partijgenoten korte en zakelijke beschouwin gen Iaat leveren. Zie verder pagina drie Dokter Diel, alias Nikolaj Dielemans (PvdA), trad op als de geneesheer van Schiedam. Vlaardingen Of de op de kaalslag te realise ren nieuwbouw aan de eerste Van Leyden Gaelstraat van parkeergarages zal worden voor zien is een vraag die de commissie stadsontwik keling gisteravond nog geheel open liet. Bijna alle commissieleden waren het er over eens dat de parkeergarages althans in het huidige nieuw bouwplan een element vormen waar men weinig behoefte aan heeft. De commissie besloot ten slotte dat er twee plannen parallel aan elkaar ontwikkeld zullen worden; bet ene zonder par keergarages, het andere mèt Wethouder Goudriaan is een voorstander van de garages, omdat door de bouw van dergelijke voorzieningen de dichtheid van de woningen dusdanig toe zou nemen dat meer subsidiegelden in de wacht kunnen worden gesleept. Bovendien vond hij dat met alleen met de huureisen van <Je bewoners rekening moest worden gehouden, maar ook met het leefmilieu. In dit verband noemde hij de opstelling van bewoners die alleen op lage huren aandringen asociaal. De commissieleden moesten het echter allemaal nog maar eens zien. Iedereen was het er over eens dat op zijn minst een parkeervoorziening geschapen moest worden van één op een. Het hoe, daar wilde men nog wel eens over discussie- ren. Na een pleidooi van stedebouwkundige Biegman besloot men voorlopig twee plannen parallel aan elkaar te ontwikkelen. Daarna zou een keuze kunnen worden gemaakt. Wèl lieten vele commissieleden weten, dat de betaalbaar heid van de huren voor hen voorop stond, zij het dat een aantal voorwaarden van Remi Poppe (SP), waarmee hij gegarandeerd wilde rien dat de extra kosten van de parkeergarages niet in de huren tot uitdrukking zouden komen, door de overige leden niet werden overgenomen. Goudriaan zegde de commissie voorts toe dat binnen twee maanden uitsluitsel zou kunnen zijn verkregen over de subsidiemogelijkheden van modale „parkeergarages". Hij vond het onaan vaardbaar als de mogelijkheden naar dergelijke garages niet onderzocht zouden worden. Zijn partijgenoot Hans Versluys: „Als u bedoelt een vrijblijvend onderzoek naar het overdekt parke ren dan heb ik er geen moeite mee. Maar alleen in die zin. In het huidige plan echter geloof ik niet dat parkeergarages gewenst zijn". Ook de overge partijen waren het daarmee eens. Schiedam Een gaslek in het hartje van Schiedam heeft ver schillende mensen van de ge meentelijke technische bedrij ven de afgelopen dagen enige tijd bezig gehouden. Na een klacht van de politie over een sterke gaslucht gingen de GTB op zoek en werd vlak bij een rioolputje een lek gevonden. Dat lek werd gedicht en de gaslucht verdween. Een routi necontrole door de GTB wees echter uit dat de gasdampen niet verdwenen waren. Ver schillende gietijzeren verbin dingen van een dwars over de Koemarkt lopende buis lekten enigszins. Om dat te verhelpen werd van- nacht het wegdek van de Koe markt opengebroken en moest het verkeer worden omgeleid. De chef uitvoeringen van de GTB, Van Elswijk, noemt de lekkage van de afgelopen dagen een uitzondering: „Volgend jaar zou de buis trouwens vervangen worden. Dat zal nu door de lekkage gewoon wat eerder ge beuren. Gevaar is er ondanks het wegstromende gas niet ge weest". Of de lekkage van afgelopen nacht afdoende is verholpen, is nog niet bekend. Nacontrole in de komende dagen zal dat moe ten uitwijzen. Volgens Van Els- wijk bestaat er weinig gevaar dat ook op andere plaatsen lek kage zal gaan optreden. Er ligt nog wel een hoop gietijzer, maar dat spul is vaak nog tamelijk nieuw. In de inleidende beschouwing bij rijn vragen stelt H. Krabben dat sedert de Ingebruikneming van een volledig nieuwe en, naar deskundigen beweren, op timaal „zuivere" installatie bij de Chemische fabriek Vondelin- genplaat, de klachten m delen van Vlaardingen over heersen de „kattepïslucht" bij wind uit de richting van de Vondelingen plaat toegenomen zijn. Henk Krabben is van mening dat deze stankoverlast absoluut onduld baar is, ook in het kader van de Hinderwet. Tegen de achtergrond van deze zaken vraagt Krabben het Vlaardmgse college of het met hem van mening is dat deze stankgolven een onduldbare hinder veroorzaken en direct of indirect schadelijk rijn voor de volksgezondheid. Daarnaast vraagt Krabben het Vlaardingse coüege stappen te ondernemen tegen golven aard- gas-odorani, de stof die aan aardgas toegevoegd wordt om het naar „aardgas" te doen rui ken, die op dezelfde dagen Vlaardmgen teisterde. Krabben acht deze situatie bijzonder ge vaarlijk, omdat de bevolking in geval van werkelijke aardgas- lekken de neiging zal hebben dit te wijten aan een stankgoif, met alle desastreuze gevolgen van dien- Krabben vraagt het college, als dat nog niet gebeurd is, zich te wenden tot het Openbaar Li chaam Rijnmond, respectieve lijk het Provinciaal bestuur, te neinde al die wettelijke maatre gelen te doen nemen die er toe kunnen leiden dat aan deze, onaanvaardbare, situatie een spoedig einde wordt gemaakt Een speel-o-theek ir» Vlaardingen. Dat gaal niet zomaar. Er is geld voor nodig èn ruimte. Daarom overhandigden twee leden van de werkgroep die zich voor de speel- o-theek beijvert, wethouder Arij Maarloveld gistermiddag een nota, waarin Uitgebreid verslag wordt gedaan van wat zo'n speel-o-theak nu precies behelst. Dan kon de wethouder het eens op ztj'n gemak bekijken. De eerste levensjaren van een kind zijn voor do verdere ontwikkeling van het toekomstige mensje bij zonder belangrijk. Goed. dus meestal duur, speelgoed, is eigen lijk onontbeerlijk. Maar welke ou ders kunnen dat betalen? „Daar om", zegt de werkgroep „willen wij een spee!-o-lheek. Dan kan eert grote groep ouders gebruik maken van hetzelfde speelgoed. Zo sla je twee vliegen in één klap: en je drukt de kosten én je kunt metéén goede voorlichting over speelgoed geven". deze krant, waarin g al Del nieuws uit eigen omgeving kunt vtnden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsbtad noteer voor mij m.i.v. abonnement per kwartaal t 40,90 1 abonnement a f ïT 90 oer maand, dan geel tV wet ,n -f t automatische afschrijving Mijn giroJöanknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gralis naam: adres: code/woonplaats: teleloon: ik wil liever eersl een proef van 14 dagen,daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834. 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1