SCHIEDAMSCHE COURANT PvdA wil meer geld vo or emancipatie 'SM Reacties op verkeersplan komt tijd- nood WmmêÊ; D'66 staat stil bij de tijd Raad m Geen zwarte lijsten nodig! Dieven mogelijk niet gestraft PUBLIEK IS ER NAUWELIJKS Dag mevrouw Van Man sum DE LINDENHOF WERKGEVERS Winterse wereld... Woensdag 20 december 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no..26242 - 8 PAG rN A'S ijl Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Zelfs een fraaie kerstboom met lichtjes kon de afgelopen twee avonden weinig gezelligheid bren gen in het Schiedamse stadskantoor. De meeste betogen waren saai, vlak en monotoon, in een ambtelijke taal die de raadsleden eenmaal bulten het stadskantoor niet spreken. Alleen Schiedam Iaat niets van zich horen: Schiedam Verschillende reacties zijn binnengekomen op het plan van bewonersvereniging: Sehiedam-Ccntrum om een lande lijk verkcerscontrolekorps in te stellen. Zowel de Eerste als de Tweede kamer der Staten-Generaal hebben inmiddels beves tigd het Schiedamse schrijven te hebben ontvangen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft laten weten het plan met belangstelling te hebben gelezen maar zich niet aangesproken te voelen om op het stuk te reageren. „Wij be handelen alleen de belangen van gemeentebesturen" heet het letterlijk iride brief, en de- bewonersvereniging maakt daar geen deel van uit Ook de beide Kamers hebben geen inhoudelijke reactie.op de verkeersplannen van de Schie damse vereniging gegeven. De. Eerste Kamer heeft het stuk in handen gesteld van db vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat en voor justitie. Het stuk zal worden bestudeerd en pas daarna is een eventuele reactie mogelijk. De Tweede Kamer heeft het stuk voor alle leden ter inzage gelegd en daarbij aan de betreffende commissies toe gestuurd. Eerder had de bewoners vereni ging al een brief van minister president Van Agt ontvangen, waarin deze zijn belangstelling voor het plan betuigde en vertel de het plan met een persoonlijke aanbeveling naar de betrokke nen door te zullen sturen. De gemeente Schiedam is één van de weinige aangeschreven instanties die nog niets van zich. heeft laten horen,- Zelfs een berichtje dat het plan is óntvan- gen en word bestudeerd, heeft de bewonersvereniging nog niet van de gemeente gekregen. Schiedam Voor ontwikkeling: van diend door PvdA-raadslid Ton de Vos, vrouwen moet het komend jaar 35.000 tijdens de tweede bijeenkomst voor de gulden meer op tafel komen. Die strek- begrotingsbehandeling:, king heeft een motie, gisteravond inge- De motie was een van de weini ge verrassingen. Wel had "De Vos nog enkele pijlen op zijn- boog, maar dat haalde de avond niet uit de matte stemming waarin maandag de begrotings debatten al waren begonnen. Opmerkelijk was overigens wel, dat WD'er Cor van Til borg met meer inhoudelijke kritiek kwam op de gemeentebegroting voor 1979 dan de avond daarvoor zijn fractieleider Gerard Verhuls- donk deed. Een incident vond plaats, waar bij burgemeester Arie Lems aan de bel moest trekken. Hij viel Hans van Kleef (PvdA) in de rede, omdat deze het beleid, zoals Eef Collé dat jaren gele den heeft gevoerd als wethou- der voor huisvesting, oneerlijk noemde. Lems proefde daaruit een persoonlijke belediging en wilde Van Kleef corrigeren. De jonge socialist ging echter na deze'krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra --k^ten bezorgd in combinatie met het T^ftStJerdamsch' noteer voor mij m.i.v. n abonnement per kwartaal 40,90 fl abonnement a f 13,90 per maand, dan geel ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijn giro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: 'adres: code/woonplaats: telefoon: r ik wil liever eerst eer» proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer834, 3000VB Rotterdam 0 Nadat zij zich twintig jaar heeft ingezet voor de huishoudelijke en gezins voorlichting. de stichting die in Schiedam tegen woordig is gevestigd aan de Stadhouderslaan in het M.C.M. de Groothuis, heeft mevrouw Van Man- sum-Schmidt gistermid dag een receptie aangebo den gekregen in de 4 Mo lens, het dienstencentrum waar haar zoon jarenlang coördinator is geweest Het was een afscheidsre ceptie, want per I januari vertrekt mevrouw Van Mansum, die van .de twin tig jaar er in Schiedam negen directrice was. Het pensioen van haar man is de reden van haar vertrek. Het gezin Van Mansum is nu in de gelegenheid om een groot deel van het jaar te gaan reizen, en dat zou de stichting in de huidige vorm, met mevrouw Van Mansum aan het hoofd, niet ten goede komen. Wat tijdens haar „verblijf" bij de stichting allemaal wel ten goede kwam, werd gis teren nog eens op een rij tje gezet De receptie werd zeer druk bezocht ADVERTENTIE ampele discussie gewoon door met zijn betoog, maar de ge wraakte opmerking komt niet in de notulen, zo wilde de bur gervader het, want „Schiedam moet wel een naam ophouden". Meer vuurwerk was er niet. Een knal, die bij de ook aanwezige museumdirecteur Hans Paal man .wel hard aankwam, was de eis van Ton de Vos om het de museumcommissie te verbie den nog kunstwerken aan te kopen, zolang de door Paalman toegezegde jaarverslagen van het museum niet zijn goedge keurd door de raadscommissie voor vorming en recreatie. Ook vroeg De Vos zich af, Of, gezien bet door hem gesigna leerde begrotingstekort van het stedelijk museum, wel ge streefd moet worden naar ver bouwing van het voormalige weeshuis De Lindenhof tot cul tureel centrum, met daarin ex tra ruimte voor het museum. Daarop zal cultuurwethouder Herman Posthoorn vanavond antwoorden. Ook de andere wethouders gaan dan in op de algemene beschouwingen, zoals deze maandag en dinsdag zijn gegeven. Alleen wethouder Rei- nier Scheer es kwam gister avond nog aan de beurt. De tweede avond van de mara thonzitting begon vrij ongebrui kelijk. Was maandag „dokter Diel" als PvdA-fractieleider al van wal gestoken, gisteren liet hij nog acht andere leden van zijn „genee steam" ingrijpen. Dat is voor het eerst, dat bij de algemene beschouwingen zo veel mensen namens één fractie aan het woord waren. Verhuls- donk kreeg zijn gebruikelijke steun van een WD-genoot en van de tweepersoonsfractie van D'66 mocht gisteren de andere helft. Rob Hijmans, nog wat zeggen. Hij ging vooral in op de braakliggende binnenstad en gebruikte daarvoor termen als „De noodklok luidt", „Een alle somvattende ramp",-..Een ake lig tochtgat" en tot vier maal toe „De tijd staat stil". Alleen al door dat herhalingseffect leek hij gelij k te krij gen. V:ii de acht PvdA-woordvoer- ders kwam alleen De Vos met duidelijke wensen naar voren. In totaal waren de acht een dik uur bezig, elke woordvoerder met vrager, of algemeenheden over rijn eigen liefhebberij. De Vos vestigde onder meer de aandacht ap vrouwenemancipa tie en wil via zijn motie meer geld voor de bijspijkercursus, planontwikkeling en de VOS- cursussen. ofwel de De Vos-cur sussen. Hij kreeg daarbij steur» van drie dames, Anne-Marijke Peterhans van D'66 en Jantje Boonstra en Jo Ouwens van de PvdA. In een andere motie, gesteund door D'66 en PPR, drong De Vos aan op haast met sociaal- culturele planning. In verband met een rijksbijdrageregeling moet de raad uiterlijk novem ber 1979 een plan hebben opge steld. WD-raadslid Van Tilborg had als belangrijkste inbreng een pleidooi voor het instellen van een werkgroep van werkgevers, vakbonden, arbeidsbureau en onderwijs, die het nieuwe bu reau economische aangelegen heden tot steun moet kunnen zijn. Wethouder Scheeres had voor zijn antwoorden een vol uur nodig, maar naar later bleek had hij nog weinig vragen weg genomen, zodat er nog wel een complete tweede ronde zal vol gen als de tijd dat toelaat. Schiedam De gemeen teraadsleden nemen het niet zo nauw met de tijd, en ook dat zal een reden zijn dat de burgers die een vergadering bijwo nen in geen geval tot het eind toe geïnteresseerd blijven. Nog nooit heeft de eerste ronde tijdens de begrotingsmarathon zo lang geduurd als deze keer. Zowel maandagavond als gisteravond werden op- en aanmerkingen gemaakt op hetgeen burgemeester en wethouders dit jaar hebben gepresteerd of van plan zijn aan te vatten, en in geen jaren meer is het voorgeko men dat na twee volle avon den vergaderen nog maar één wethouder aan bod was gekomen. Gisteravond kon alleen fi» nanciënwethouder Reinier Scheeres ingaan op wat de anderhalve avond aan het begin van deze week, is ge zegd. Scheeres had voor zijn antwoorden een heel uur no dig, toen sloeg de klok elf uur, en werden nog enkele puntjes afgedaan, en dat houdt in dat vanavond nog de drie overige wethouders (Chris Zijdeveld, Riet Taver ne en Herman Posthoorn) en burgemeester Arie Lems moeten reageren op wat over hun taken zoal is gezegd door de verschillende politieke partijen. Met de kerstdagen voor de deur ziet het ernaar uit, dat do begrotingsbehandeling af geraffeld gaat worden. Dat is al thans de vrees van enkele raadsleden, omdat aangeno men wordt dat Lems en de dne wethouders met hun ant woorden wel een avondvul lend programma zullen bie den. Dat zou inhouden, dat morgen, als de vierde zitting plaatsheeft, tevens de slotzit ting. de diverse woordvoer ders pijlsnel in tweede in stantie hun verhaal mogen afsteken. Mot daarna uite raard opnieuw antwoorden van het college, en tot slot do stemming over ingediende moties (zes m totaal: de helft is maandag geleverd door PPR-raadslid Herman Noordegraaf en de andere helft is van PvdA'ers NikoJaj Dielemans en Ton de Vos). Gisteravond was er minder publiek dan maandag, en maandag waren het al uit sluitend ambtenaren en di rect betrokken figuren uit politiek Schiedam, die blijkt gaven van enige interesse. De meeste betogen van de afge lopen twee avonden waren echter bedoeld om de Schie damse burgers erbij te be trekken. gjiwuii [iiiiiiiiHiiiiii!iiiiiiiii!i.'iiiiiiiifiiiiii!iiiiiiiii:iii!iiiiiiiiiii;iiiiiijii!iii:ii:;i;i;ii)iii'iii!iiiiiiiii!i!ii;i(;i;m;üii!iiim!uiiii;(iiii!Hiii:iiiiiiiiii:!iiii;iii:;ii!iiiiiiii!u;ni:i[;N:iiii::iiiiiti;n!im!i:ri!:ii iivil>:>, I 0 Dit soort foto's is dezer dagen weer volop te maken. En het fijnste is dan altijd, om dc fotograaf |j j te vragen een kijkje en een kiekje te nemen in j| een van de parken in de omgeving. Het Prinses Beatrixpark bijvoorbeeld, dat er gistermorgen als l een witte, won terse wereld bij lag. Een beeld, dat 5 je echt niet alleen op kerstkaarten aan kunt treffen. 5 Een beeld ook, dat héél wat plezieriger is, dan datgene dat te zien valt als je 's morgens de autoruiten kunt gaan afkrabben. i De koude maanden hebben ook nadelen... |j iiiiiiiiiiiKiiiiiiimiiim!fiiiiiiiiiiiiiiim]i!iiiiifiijiiii;iitniiiiiffiiiii(iiiHiiiiiiiii!ii!i!i!j!iunijiiiii Gemeente speculatie: Schiedam Het publiceren van zogenaamde zwarte lijsten van woningspeculaflten is in Schiedam De twee Hage naars, die op 21 september op klaarlichte dag juwelier Van der Vlerk op de Broersvest beroofden van zes gouden hor loges met een totale waarde van 28 mille, maken kans op vrije voeten te blijven. Giste ren verschenen zij voor de rechtbank in Rotterdam, en be kenden zij zonder mankeren de gepleegde diefstal. De oudste van de twee, de 22-jarige Adriaan H. had daarbij de ver koopster van de juwelierszaak aan de praat gehouden, terwijl de 19-jarige René E. met een greep achter de vitrine de gou den horloges wegnam, die een totale waarde van 28 mille ver tegen woo rdi gd en- „Maar ik wist helemaal niet dat de horloges zoveel waard wa ren", vertelde E., „ik ben geen kenner en ik vast niet dat het gouden horloges waren". Veel indruk maakte rijn pleidooi niet op de president van de recht bank, want het bleef diefstal, of het nu om gouden horloges ging of niet Meer effect op de rechtbank had de baan die E. in het vooruitricht had. Binnen kort begon hij weer bij een slager en na negen maanden praktijk zou hij worden toegela ten tot de slagersvakschool. Bij het toekennen van een. onvoor waardelijke straf zou dat alle maal weieens op het spel kun- Uit onze krant van 22 september nen komen te staan en zou E. inplaats van op het goede pad, weieens veel verder op het slechte pad terecht kunnen ko men. De officier van justitie kon het in het geval van E. dan ook uitstekend vinden met diens raadsman: de zaak zou moeten worden aangehouden en als E. inderdaad toonde rijn best te doen dan kon rijn zaak worden geschorst. Ook de raadsman vanH. hoopte dat deze regeling voor rijn cliënt kon worden toegepast, hoewel hij besefte dat de zaken voor Adriaan wel iets anders lagen. Dertig processen-verbaal heeft 3 deze Hagenaar met zijn 22 jaar al achter de rug, een aantal dat door de officier van justitie met „uitzonderlijk hoog" werd aan geduid. Vandaar ook dat de officier pleitte voor zes maan den onvoorwaardelijke gevan genisstraf. De rechtbank bleek echter gevoelig voor de opmer king van H.'s raadsman dat verder afglijden van hem moest worden voorkomen. Over veer tien dagen zal de rechtbank uitspraak doen, na het horen van de organisatie Jokros die de beide Hagenaars bijstond en met een plan voor IL's toekomst hoopt te komen. V Schiedam niet nodig. Er zijn geen aanwijzingen dat in de gemeente op grote schaal met het woningbezit wordt gespe culeerd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethou ders in antwoord op vragen van PPR-raadslid Herman Noorde graaf. Ondanks het ontbreken van de noodzaak, zegt het colle ge wel alert te zijn op het voorkomen van dergelijke spe culaties. Noordegraaf noemde in zijn vragen over speculatie het voor beeld van Amsterdam, waar woningen voor 38 mille werden gekocht en daarna voor 120 mille werden doorverkocht. Dat was mogelijk door woningen te splitsen en per etage te verko pen. In Schiedam gebeuren dat soort zaken niet, schrijft het college in zijn antwoord, althans het beschikt niet over aanwij zingen dat zoiets gebeurt. Het college meent voorts dat er geen aanleiding is tot een betere voorlichting. Het is een gewoon te van de gemeente om bij splitsingaanvragen de huurders uitvoerig in te lichten Over de kwaliteit van het huis door over legging van het taxatierapport. Tegelijk worden de mensen dan gewaarschuwd voor de risico's, zo stelt het college. Zo'n splitsingsaanvraag leidt vaak lot een aanschrijving door de gemeente om voorzieningen aan de panden te treffen, als er gebreken voorkomen. Pas als die voorzieningen rijn. aange bracht, wordt de splitsingsver- gunning verstrekt De meeste voorstellen, die Her man Noordegraaf de gemeente doet, worden volgens het college overigens al uitgevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1