SCHIEDAMSCHE COURANT Teko 't op begroting lijkt onvermij delijk Visbankf lat s komen er j Cpvu kranten twr dötjgW AO 2W5 m Lems jaagt politici op Plan-Hoorn voldoet aan alle landelijke normen Sf.5® In jaren na 1980: Gat 1980: 2 miljoen Gat 1983: 5,7 miljoen Torenspits krijgt andere plaats Ze moeten geen ambtenaar pakken OM OP TIJD KLAAR TE ZIJN: Verkleumde basset aan paal gebonden Tijdklok schakelaar Donderdag 21 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no„26243—6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 redactie 262566 klachtendienst 14414-1 SCHIEDAM EN KETHEL Vïaardingen De finan ciële toekomstvisie van de gemeente Vlaardin- gen kan gerust uiterst somber genoemd wor den, De prognoses, zoals ze zijn neergelegd in de meerjarenbegroting over 1979 tot en met 1983, ge ven weinig reden tot vreugde. Zoals de zaken er momenteel voorstaan krijgt de gemeente op de begroting voor 1980 een tekort van twee miljoen gulden. Een jaar later is dat tekort zelfs aange groeid tot 3,3 miljoen, in 1982 tot 4,5 miljoen, ter wijl voor 1983 eten „gat" van 5,7 miljoen gulden verwacht wordt. De Vlaardiagse wethouder van financiën, IJsbrand van der Vel den, heeft er niet al te veel hoop op dat het zal lukken al die tekorten weg te werken. „Het zal een buitengewoon moeilijke zaak worden. Het gaat beteke nen, dat er heel wat bezuinigd en gesneden moet worden in het gemeentelijk budget. En dan tióe is de vraae., of het lukt de zaak op den lange duur af te sluiten". H .w1' ïtss IJsbrand van der Velden: „Het zal een moeilijke zaak worden". De dreigende tekorten van de gemeente Vïaardingen zijn na genoeg geheel te wijten aan het bezuinigingsbeleid van de huidi ge regering. Zoals al bij de jaarbegroting over 1979 bekend werd krijgt Vïaardingen vol gend jaar aanzienlijk minder uit het gemeentefonds, dan waar op gerekend werd. Deze lagere uitkering loopt in alle volgende jaren extra hard door. Het ver schil tussen percentages die ver wacht werden en die het ui teindelijk zijn geworden wordt in de komende vier jaar alleen maar groter. Burgemeester en wethouders zullen vóór de behandeling van de meerjarenbegroting in de gemeenteraad van februari voorstellen doen waarmee het tekort van 1980 tot de helft terug gebracht kan worden. Het colle ge hoopt dat het mogelijk is om bij het vaststellen van de jaarbe groting over dat jaar, hetgeen november volgend jaar dient te geschieden, een oplossing voor het resterende miljoen te vin den, zodat in 1980 alsnog, zij het met veel moeite, een sluiten de begroting zal kunnen worden gekregen. Of dat ook voor de daaropvolgende jaren zal luk ken is nog helemaal niet be kend, maar het lijkt nauwelijks mogelijk. „Toch blijven we streven naar een kloppende begroting". Al dus de wethouder van finan ciën. „We voelen er namelijk niets voor, om dankzij een te kort onder provinciale en minis teriële curatele te worden ge steld. A3s dat gebeurt, raak je als gemeentebestuur nagenoeg al je financiële autonomie kwijt". Meer nieuws over de financiële problemen van de gemeente op pagina 3. Vïaardingen Er zijn plan nen in voorbereiding bij de gemente om de torenspits en het westerportaal van de Nieuwe Kerk aan de Bin nensingel te behouden voor Vïaardingen. Vïaardingen De plannen voor de „Visbankflats" zwerven op dit ogenblik op de financiële afdeling van Provinciale Staten. Als de goedkeuring van Gedeputeerde Staten binnen is, kan er begonnen worden met de uitvoering. De plannen voor dit project hebben de Provincie bereikt zonder een duidelijk advies van Rijnmond, dat bezwaren had gemaakt tegen de hoogte van de flat „2e waren er niet voor en ze waren er niet tegen; er zat een halfslachtig briefje bij", ver klaarde wethouder Goudriaan. De bezwaren die de Hema had tegen het plan zijn opgelost, ze hebben hun bezwaarschrift in getrokken. Ik verwacht dat die Visbankflats er komen, binnen afzienbare tijd". Koude, koopavond en voetbal len hielden de bewoners van het Centrum weg van het driemaan delijks overleg tussen ben en de wethouders Goudriaan en Wijn stok. Het werd een mager be zochte vergadering waarin toch belangrijke zaken aan de orde zouden komen. Niet veel meer dan al bekend was, wilde Bas Goudriaan ver tellen over de binnenkort te maken „parkeemota". Zoals be kend zijn er studies gemaakt van twaalf locaties voor par keergarages en daarvan zijn er drie geschikt bevonden: één bij de Afrol, met daarboven ook sociale woningbouw voor jonge en „oudere" gezinnen; en één onder het „schapenweitje", met daarboven weer het huidige weitje voor de beesten, op de hoek van de Hofsingel en de Hoflaan. Over deze laatste plek hield oud-wethouder H. K. van Min nen een betoog met lichtbeel den. Daaruit bleek overduide lijk dat hij er geen vrede mee heeft dat men gaat knoeien met dit unieke stukje VJaardingen. Goudriaan verzekerde nog maals dat alles weer in zijn oude vorm teruggebracht zou worden en dat er zelfs voor de oude kastanje overlevingskansen zouden zijn. De reconstructie van de Mara- thomveg wordt eind dit jaar ambtelijk afgerond en gaat daarna naar de commissie van verkeer en vervoer. Na behan deling daar gaat het stuk naar de gemeenteraad. De recon structie is gepland voor het derde of vierde kwartaal van het komende jaar. Over het speelterrein aan de Rembrandtstraat wordt overleg gevoerd met het ministerie. Het rijk financiert tachtig procent van dit project. Wanneer er een beslissing zou vallen, kan Bas Goudriaan niet zeggen. Boze wethouder Goudriaan: Vïaardingen Wethouder Bas Goudriaan (stadsontwikkeling) is bijzonder boos over het feit deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. 1 abonnement per kwartaal 140.90 abonnement a t13,90 per maand, dan geef ik wei machtiging tot automatische afschrijving. Mijn giro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 3000 VB Rotterdam dat het de laatste tijd regelma tig voorkomt, dat ambtenaren die namens het college zitting hebben in projectteams voor nieuwbouw- en renovatieplan- 'nen, ongezouten kritiek over hun hoofden krijgen uitgestort Met name Jules Peppelaar. een van de ambtelijke leden in het projectteam Oost wijk, dat on der andere het nieuwbouwplan op de kaalslag voorbereidt, wordt door de bewoners groe pen ernstig bekritiseerd. Goud riaan heeft daar geen woorden voor. „Daar kan ik me vreselijk kwaad over maken, dat ze die ambtenaren maar gaan pakken. Het enige dat die mensen doen is datgene waarvoor ze inge huurd zijn: het college vertegen- -woordigen op die vergaderin gen. Als men kritiek heeft dan is dat bést maar laten ze dan naar mij komen of direct het college aanspreken. Wij zijn per slot van rekening verantwoor delijk". Inderdaad is Peppelaar voor de Oostwij k wel een beetje de zon debok. Ook in het eisenpakket, dat de bewonersgroepen dins dagavond hebben overhandigd, staat de ambtenaar - zij het niet onder het rijtje eisen - genoemd. Peppelaar schijnt echter niet de enige te zijn, die in een dergelij ke positie zit- volgens Goud riaan komt dit de laatste tijd in diverse projectteams meer voor. MUWI-1 zou een ander voorbeeld zijn. Peppelaar zelf ligt er niet van wakker, zo verzekert hij. „Ik zit er niet mee, maar ik vind het voor die mensen zelf zo jammer. Ze schieten er niks mee op. Het college is verant woordelijk en ik niet"- Bas Goudriaan vertelde dit op een wijkbijeenkomst in buurt huis De Haven. Nu de plannen voor premiewo- ningèn op die plaats in een vergevorderd stadium zijn, de besprekingen met de aannemer zijn afgerond, is het laatste woord aan de gemeenteraad. Goudriaan wil de torenspits en het westerportaal van de Nieu we Kerk elders in de stad weer opbouwer. „Je moet het zien als een stukje stadsherstel, het is een leuke spits en een mooi portaal en dat zou best leuk staan in een of andere wijk'1. Schiedam Burgemeester Arie Lems heeft de drie grootste politieke fracties nauwelijks tijd gegund om dieper in te gaan op de gemeentebegroting 1979. Gisteravond om kwart over elf besloot hij om achtereenvolgens Nikola j Dielemans (PvdA), Siem Rosman (CDA) en Gerard Verhulsdonk (WD) nog aan het woord te laten. Een ruim uur later werd de vergadering beëindigd, waarna Dielemans liet weten dat hij veel kritischer had willen ingaan op wat met name wethouder Chris Zijdeveld die avond had verteld. Gebruikelijk is, dat na de betogen van de wethouders alle fracties eerst nog een dag bedenktijd krijgen voor hun tweede termijn. Dat voorrecht hebben nu alleen D'66, CPN en PPR genoten; vanavond zijn zij aan de beurt Om zeven uur, een uur eerder dan anders, begint de slotzitting voorde begrotingsde batten. Lems wil namelijk op een redelijk tijdstip afsluiten, om even na te kaarten met de ambtenaren die alle vier de avonden dan hebben uitgezeten. De tijdnood, die maandag en dinsdag was ontstaan, bleef gisteren gehandhaafd. Van het college had Herman Post hoorn een uur nodig (hij had dan ook de meeste vragen gekregen), blonk Riet Taverne uit door snelle zakelijkheid, gedroeg Chris Zijdeveld zich als een vertegenwoordiger die alleen inspraak op de VW wil geven, en weidde de burgemeester uit over het ritueel willen slachten dóór buitenlanders. Dielemans begon zijn speech-in-tweede-instanfie met een excuus namens de complete PvdA-fractie. Het incident, dat dinsdagavond ontstond omdat van Hans van Kleef overigens ten onrechte begrepen werd dat hij aan de integriteit van commimist Eef Collé twijfelde, werd door Dielemans betreurd. Hij benadrukte, dat Van Kleef uitslui tend een waarde-oordeel over„het beleid" had geveld. Overigens was Van Kleef juist even buiten de raadszaal toen Dielemans over zijn woorden sprak, waardoor de indruk werd gewekt dat hij zodoende nogmaals protesteerde, maar na afloop bleek dat louter toeval te zijn geweest. Van Kleef: „Ik heb niets tegen Collé". Vanavond wordt gestemd over de zes moties, die begin deze week zijn ingediend door PvdA en PPR. Gisteravond kwam het college trouwens met enkele wetenswaardigheden: Taver ne wil streven naar deeltijdarbeid ten stadskantore en houdt een onderzoek naar vrijwillig werk voor arbeidsongeschik ten; Posthoorn verbiedt kunstaankopen door het museum totdat er beleidsnota's zijn van directeur Hans Paalman of totdat gedeputeerde staten de begroting 1979 hebben goedgekeurd; ook verwacht Posthoorn een spoedige oplos sing voor een open jongerencentrum in Schiedam-Noord dat echter van tijdelijke aard zal zijn omdat het zichzelf eerst moet bewijzen; volgens Zijdeveld stijgen de huren van de toekomstige woningen in Woudhoek-Noord met zestig tachtig gulden, per maand, dat er niet gebouwd kan worden; voorts rekent Zijdeveld op een ministeriële beslissing over het spoorwegviaduct op de Nieuwe Damlaan in de loop van 1979; ook wil hij in het voorjaar starten met inspraak voor het Schienokogebied ofwel de Brandersbuurt; en tot slot wil burgemeester Lems vrouwen bij de brandweer (Verhulsdonk: „Hoe moet dat dan als zij in hun rokje de ladder op klauteren?1'). Zijdeveld bij beroep: Medewerkers van het Schiedaxnse dierenasiel Hargahoeve aan de Sport- laan hebben eeu totaal verkleumde basset aange troffen. Het dier was vast gebonden aan de slot boom van het asiel, op een moment dat er net even niemand aanwezig was. Het is mogelijk dat de eigenaar het dier had wil len afgeven en uiteindelijk voor deze oplossing heeft gekozen, omdat hij niet terecht kon. Dat is volgens de asielmedewerkers ech ter niet al te waarschijn lijk, omdat niemand dat zo'n dier zou aandoen. Waarschijnlijk wilde men hem gewoon kwijt, Het is voor de toekomstige verzorgers - die inmiddels al gevonden zijn - noodza kelijk enige informatie over haar afkomst en ei genschappen te hebben. Daarom wordt de eige naar verzocht alsnog - des noods anoniem - contact op te nemen met de Har- gahhoeve via nummer 71.41.51. Wie meent dat de buren plotseling hun bas set kwijt zijn, zou dus kun nen constateren dat-ie nu in het asiel zit, aldus een woordvoerder van de poli tie. Schiedam „Er is ruim voldoende gelegenheid tot inspraak geweest bij de bouwplannen voor Woud- hoek-Noord; bovendien vol doet het plan aan alle in Nederland geldende voor schriften. Maar ja..het plan blijft mensenwerk en dan blijft er altijd discussie mogelijk; niet iedereen vind immers hetzelfde mooi". Die woorden sprak wethouder Chris Zijdeveld gisteren tegen de AROB-commissie, de com missie die een beroep tegen de provincie onderzoekt Zijdeveld zag het nut van de discussie voor de beroepscommissie van de provincie niet in: „Je kunt in een inspraakprocedure nu eenmaal niet iedereen tevreden stellen", vond hij. Samen met de werkgroep ruim telijke ordening en Ben Sch- weers verscheen Zijdeveld gis terochtend om negen uur voor de commissie. Slechts een hali uurtje bleven de heren er, in die tijd had de commissie de beide partijen aangehoord en waren de nodige vragen gesteld. Veel direct effect zal het beroep van de werkgroep niet hebben. Het ging gisteren om het plan IA oftewel plan-Hoorn, en dat advertentie mel24-uurs tijdschijf en 1,96 schakelruiters per I 15 min. zijn schakel- tijden in te stellen. 16 Ampère, 3500 Watt. ideaal voor het schakelen van huis houdelijke apparatuur en tuinverlichting. ALMELO»ALPKENA/DRLM»AMERSFOORT* A h* I 1 1 A A 1 AMSTERDAM •APBLXO08H»ASSEH»BERa£xL2 t I 1 B I 1 1 I* i OPZOOM» BOXMEER BREDA »8USSUM» T te 1 WIéÉ1 CRU0UIUS»DEHB03CH» DEN HAAG» - DRACHTEN EERSEL EKEREN» EMMEN ENSCHEDE ERMELO GOUDA •GRQNjMQFM» HEERENVaH •KEERWJOOVTAARD HENGELO •HH-VERSVM» MEBXSEM OOSTERHOUT OCOesCWLD-TEXEL VEEHD*" PAPEHOfiECWT» ROTTERDAM* ROOSENDAAL» SnTAf»»TER80RQ»VLAAfl£KNG£H* WAALWIJK»WE£HTAUMUIDÉN«ZWOLLE» betreft het bouwen van 304 wo ningen, De provincie heeft Schiedam al toestemming gege ven met de bouwwerkzaamhe den te starten. Niets kan daarbij de uitvoering nog in de weg staan. Het enige wat de werk groep nog kan bereiken is het achteraf gelijk krijgen en dat blijft dan beperkt tot een for meel gelijk. Tock trok de Schxedamse werk groep gisteren naar het provin ciehuis in Den Haag, om de commissie te overtuigen. Twee argumenten waren daarbij van groot belang. Verschillende hui zen komen onnodig dicht langs de nog aan te leggen sneltram- baan en andere woningen drei gen zo te worden gebouwd dat er te weinig zonlicht door de ramen naar binnen schijnt. „Ook alle nonnen op die twee gebieden zijn door ons ge volgd", sprak Zijdeveld, „het plan heeft alle toetsingen door staan". De werkgroep ontkende dat niet maar vond die normen niet streng genoeg. In Engeland bijvoorbeeld zijn de normen veel scherper dan in Nederland, daar zou het bouwplan werke lijk geen poot aan de grond krijgen. Hoeveel kansen de werkgroep maakt gelijk te krij- Ben Schweers was giste ren dubbel aanwezig in Den Haag. Zowel als lid van de' werkgroep ruimtelijke orde ning van de SSSN als privé had hij beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie dat Schiedam vast met bouwen in Woud hoek-Noord mag beginnen. gen is nog niet bekend. Door een communicatiestoornis was Jos van der Lugt vergeten om een machtiging mee te nemen, zodat de werkgroep geen recht spersoonlijkheid was en dus ei genlijk niet gehoord kon wor den. Omdat Ben Schweers ook privé een bezwaarschrift had. ingediend en dus wel gehoord mocht worden, had de afvaardi ging toch niet voor niets de reis vanuit Schiedam ondernomen. ADVERTENTIE spanning rail met 2 spots lengte 100 cm beige en bruin grene- houten br;1JW Stoel pakket ledikant met,, bergladen ledikant 80 x 190 cm^ Jattenbodem 19,95 lade 95 x7S cm op rolletjes 47,SO vuren bergrek 180x90x30 cm aanbouwrek 68,50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1