SCHIEDAMSCHE COURANT CPN komt met politiek protest er Gemeenschap schiet 250.000 gulden hij in hou Ruzie leidt tot huisvredebreuk teatitefi - voor Koos Postema bezocht oed-Vlaardings paar 99 99 PPR ook bevreesd voor Berufsverbote VVD over vertraging rioolrecht-aanslag: houdt... i GROOT UUR U OVER EMIGRATIE Turk steekt landgenoot dood Kerst concert Nieuw buurthuis VOP komt eraan! Ooooh kijk eens*zo zag het er vroeger Vrijdag 22 december 1978_ onafhankelijk dagblad _103de jaargang no. 26244 -8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klacht^ndiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Communist Eef Collé proeft een duidelijk Berufsver- bot in een stuk, dat gisteravond door de gemeenteraad is been gekomen. Volgens het gemeenteraadslid maakt de zogenaam de subsidieverordening voor allerhande activiteiten het totaal onmogelijk, dat Arm and van Puyvelde (CPN) nog een kansje maakt op de functie van opbouwwerker in Schiedam-Zuid. „Op grond van politieke activi teiten mag een burger niet van een bepaalde functie worden uitgesloten", betoogde Cóllé. Hij werd echter vrijwel monddood gemaakt door opmerkingen van burgemeester Arie Lems en wethouder Reinier Scheeres. Zij beweerden, dat politieke motie ven volkomen losstaan van de algemene subsidieverordening. Herman Noordegraaf van de PPR schaarde zich echter als enige achter Collé, en dat werd voor een deel verklaard door slechte ervaringen, die radicale raadsleden en ambtenaren met het huidige college hebben. .Maar het principe dat persoon lijk inzicht in politiek geen rol 'mag spelen in een sollicitatie procedure of een ontslagaan vraag, speelt bij Collé en Noord egraaf de hoofdrol. Een poging van Colléom politie ke invloeden uit te sluiten werd verijdeld door de gemeenteraad 'met uitzondering van Noorde graaf. Communist en radicaal staken elkaar de hand toe, on danks een tussenvoorstel van PvdA-fractieleider Nikolaj Dïe- lemans om in het najaar van 1979 nog eens na te gaan welke onmiddellijke invloed er vanuit de politiek is geweest op aan stellen en ontslaan van mensen, die in subsidie ontvangende in stellingen zitten. Voor Collé en Noordegraaf was dat niet bevredigend genoeg, en met dat principiële vuurwerk werd de begrotingsmarathon beèindigd. De voormalige CPN- wethouder had het punt met een zekere routine als klapstuk van de debatten kunnen bewaren, en hij bereikte daarmee het beoogde resultaat. Ook na afloop van de vier avonden durende zitting kwamen veel raadsleden erop terug. Na bijna zestien uur vergaderen was men de politiek nog niet moede. Wat betreft de ingediende mo ties hebben de indieners hun zin gekregen, en wat betreft in spraak hebben D'66 en wethou der Chris Zijdeveld elkaar kun nen vinden. Voor Pvd A-lei der Dieiemans was de strekking van het in- spraakverhaal echter teveel voor de kleintjes, en hij bepleit te een haast ogenblikkelijke verordening voor medezeggen schap voor de burgers. Zo mogelijk was de vierde be grotingsavond nog matter en ambtelijker dan de avonden be gin deze week, en daarom werd van veel raadsleden na afloop gehoord dat zij node aan den borrel toe waren, als afsluiting van 1978. De WD overigens was tegen alle ingediende moties, niet om de strekking ervan, maar om de manier waarop zij waren ingediend. Het CDA wees alleen de motie over Bestek '81 af, met als gevolg dat de raad zich toch verzet tegen het kabinet "Wiegel- Van Agt, om de volgorde van Herman Noordegraaf te gebrui ken. dom de opbouwwerker ■ÏZ OPBOUWWERKER ZUID NOG NIET BENOEMD Schiedam-Zuid nemen steeds fellere vormen aan. Enkele weken geleden is een bestuurslid van de bewo nersvereniging Schiedam- Zuid zelfs bij de voorzitter van SSWO aan huis geweest om een papier op te halen, en dreigde datzelfde be stuurslid niet weg te gaan voor hij het papier gekregen had. Pas nadat de politie werd ingeschakeld wegens huisvredebreuk verdween het bestuurslid van Zuid van de stoep van de voorzitter van de SSWO. De SSWO heeft daarna aan Zuid ge vraagd het bestuurslid te schorsen, maar dat is niet gebeurd. De rechtszaak waarbij het SSWO vandaag voor zou moeten komen gaat overi gens niet door, hij is uitge steld tot 18 januari. Op die datum zal de toekomstige werkgever van de opoouw- werker voor de rechtbank moeten verschijnen; aange klaagd door wijkoverleg- groep Schiedam-Zuid. De strijd gaat om een eventuele benoeming van Armand van Puyvelde tot opbouwwerker. Van Puyvelde is behalve kan didaat-opbouwwerker voor Zuid ook bestuurslid van be wonersvereniging Zuid, en daar wringt de schoen. De andere wijkoverleggroepen noemen Van Puyvelde niet geschikt voor de functie: hij heeft niet de benodigde pa pieren, maar is ook teveel met de bewonersvereniging Zuid verbonden om het alge meen belang te kunnen die nen. Na alle problemen is Van Puyvelde op 2ijn minst omstreden en is hij alleen daarom al niet geschikt als opbouwwerker, zo menen de andere overleggroepen. Zuid is het daar niet mee eens. Van Puyvelde is de enige overgebleven kandi daat voor de functie en zou dan logischerwijs tot op bouwwerker moeten worden benoemd, zo wordt er gerede neerd. Omdat hij lid van de CPN is wordt hij door ver- schil lende mensen tegenge houden. Er wordt in dat ver band zelfs al gesproken van „Berufs ver boten." Het overleg rit nu muurvast. De „andere" wijkoverleg groepen hebben de indruk dat Zuid bluft als zij dreigt met rechtszaken. „Maar tot die tijd kunnen wij niks doen, en daar is hel opbouwwerk niet mee gediend", zeggen de „andere" wijkoverleggroe pen. gSSSSf iniiiiiuimiinjiiiinniiiiji r-'-fiiï, Vïaardingen De VVD heeft veel kritiek op de Vlaardingse gang van zaken rond de aanslag riool recht. De partij heeft berekend dat door de enorme vertraging van de aanslag er VGor de gemeenschap een renteverlies is ontstaan van maar liefst 250 duizend geilden. „Laat de aanslag rioolrecht voor taan innen middels de voorschotnota's en jaarafreke ning van het GEB, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag gebeurt!" deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. 1 abonnement per kwartaal 40,90 abonnement a 113.90 per maand, dan geef ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijngiro/banknr.is de eerste twee wekeaontvang Ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: f ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834,1 3000VB Rotterdam Vïaardingen Elie en Moni que Visser, geboren en geto gen Vlaardingers, staan cen traal tijdens het Groot Uur U, dat de VARA-TV aan staande maandag, Eerste Kerstdag, via Nederland 1 zal uitzenden. Koos Postema is met zijn team op bezoek geweest bij het echtpaar, dat sinds september van dit jaar in Australië woont. Elie en Monique hebben, net als drieduizend andere Nederlan ders, de stap gewaagd: emigre ren. Toch is dat aantal zeer klein, vergeleken met een jaar of twin tig geleden. Toen waagde nog bijna een half miljoen landgeno ten de grote oversteek naar een nieuwe, onbekende toekomst. Het Groot Uur U gaat over dat aspect: emigratie. En Postema heeft het oud-Vlaardingse gezin gekozen om centraal te staan. Enkele dagen voor hun vertrek, op 8 september, traden Elie en Monique in het huwelijk en ook. daar was de VARA bij aanwe zig, evenals bij hun afscheid, ruim een week later. Komende maandag kunnen alle familieleden, vrienden en ken nissen in Vïaardingen en de rest van Nederland zien, hoe het hen in die eerste maanden vergaan- is. Het Groot Uur TJ begint om 21.45 uur. s Als de vorst nog: even doorzet wordt het f§ misschien toch nog een echte winter. Ijs ligt i §f er in ieder geval al op plassen en-sloten. En jg het ziet er naar uit dat het stevig genoeg is om wellicht met de kerstdagen de schaatsen s te kunnen onderbinden. iiinuiiutiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiufiiüiiuiutiiiiiiimiiiniüiiimiiiiiuimiiiiiituiiimiiiiiiiiiiiuiii Aldus een bijdrage van W. van Toor in het laatste nummer van het orgaan van de plaatselijke afdeling van de WD. Vier jaar geleden werd door de gemeenteraad de nieuwe veror dening op de heffing van riool recht aangenomen, In januari '76 werd de verordening van kracht. Nu, twee jaar later, ont vangen de huiseigenaren pas de aanslag over dat jaar. De belas tingplichtigen zuücn nu in snel tempo de verschuldigde bedra gen in moeten lopen en daarbij en passant een fors aantal ver hogingen incasseren. Dit in ver band met de hoge kosten van de nieuwe persleiding in Holy- Noord. „Wie is hiermee nu eigenlijk gebaat?" vraagt de WD zich af. „Geen enkele partij. Aan de gemeente kost dit geld, dus aan de gemeenschap; en of de beta ler blij is. Bovendien vindt de schnjver het een merkwaar dige zaak dat het de eigenaar is die de rekening ontvangt en niet de gebruiker van dé riole ring, de bewoner dus. Van daar dat de suggestie gedaan wordt de aanslag voortaan mee te nemen met de GEB-aanslagen. Het reinigingsrecht immers zit daar ook bij. Op die manier, zegt de partij zou er een vlottere en economischer afwerking van het rioolrecht kunnen plaatsvin den. Volgens de gemeente hebben de vertragingen te maken met het feit dat er gekozen is voor een model waarbij de rioleringsaan slagen lopen via de schijf van de onroerend goed belasting. De gegevens daarvoor over het jaar '76 rijn zeer laat binnen geko men. Bovendien liggen die gege vens centraal opgeslagen in Apeldoorn. De gemeente geeft toe dat het allemaal wat om slachtig is gegaan, maar gelooft wel dat het in de toekomst vlotter kan. De aanslag over 1977 moet naar verwachting in het tweede kwartaal van 1979 de deur uit. Hoek van Holland Vanmor gen is bij een familieruzie een door de poli tie nog niet met name ge noemde Turk met een mes doodgestoken. De dader van die steekpartij, eveneens een Turk, is voortvluchtig. Een tweede slachtoffer ïs met verwondingen naar een zie kenhuis in Den Haag overge bracht. De ruzie speelde zich af in een woning aan de Ilarmo- niestraat in Hoek van Hol land, waar een aantal Turken met hun gezinsleden is ge huisvest. Buren ondervonden vanmorgen duidelijk overlast en stonden op het punt de politie in te lichten, toen dui delijk werd dat de ruzie een dramatisch hoogtepunt had bereikt. Het slaclitoffer was gehuwd en had kinderen. Commissa ris Blaauw van de Rotter damse politie leidt het onder zoek. liet motief - was vanmorgen nog onbekend. De identiteit van de dader is bij de politie bekend. De Lier Op tweede kerstdag 's morgens van elf tot twaalf uur zal de organist van de Domkerk, Henk G. van Putten, de ijle kerst klanken via hei beiaard van de Domtoren ver spreiden over de gemeente De Lier. Vïaardingen Nog net voordat een belangrijke subsidie van 4 1/2 ton zou komen te vervallen, is gisteren aan de voorbereiden de werkzaamheden van het nieuwe buurthuis in de Vettenoordse- polder begonnen. Op de valreep. De kale bouw kosten van het buurthuis zullen 99 Oud-Schiedam Schiedam „Het werk van Octave DeCo- ninck is zowel van historische als van artistieke waarde; ik hoop dat veel Schie dammers zijn tentoonstelling zullen, be zoeken". Met die woorden opende Guus van der Feijst, archivaris van de gemeente Schiedam, maar ook lid van de historische vereniging de expositie van DeConinck in het stedelijk museum. Een tentoonstelling waar el ke Schiedammer met eigen ogen kan aanschouwen wat er nu precies in Schiedam is veranderd aan de hand van. zeer nauwkeurige teke ningen en aquarellen. Tij dens de rondgang door het museum na de opening door Van der Feijst bleek de her kenbaarheid van de stadsge zichtjes een grote aantrek, kingskracht te bezitten: bij na iedereen sprak over ver anderde plekjes en gesloop te gebouwen. het museum: Guus van der Feijst opende gisteren de tentoonstelling van Octave DeConinck. Octave DeConinck, van ge boorte geen Schiedammer maar volgens sommigen door de liefde die uit rijn tekeningen spreekt, meer Schiedammer dan anderen, maakte de meeste werken voor kranten. Behalve teke naar was hij ook journalist, en hij werkte onder meer voor het Rotterdams Nieuwsblad. In 1972 expo seerde DeConinck in het Stedelijk Museum. De wer ken van de in 1974 in Schie dam overleden kunstenaar zijn in het museum op de Hoogstraat te bewonderen tot 14 januari. om en nabij de 895 duizend gulden bedragen, terwijl de to tale kosten met inbegrip van inrichting, materiaal voorzie ning en dergelijke rond de 1,35 miijoen zullen liggen. Drie weken geleden werd het oude bouwplan plotseling ver worpen. Men kon weer hele maal opnieuw beginnen, maar het architectenbureau Galjc en V.d. Spek wist een dermate hoog werktempo te ontwikkelen dat er a! gauw een nieuw plan geleverd kon worden. Ook de gemeentelijke instanties begre pen dat haast geboden was. Voor januari immers moest be gonnen zijn met de bouw, an ders zou er bij het rijk geen- subsldie meer van af kunnen. En gisteren reed dan de eerste dragline het braakliggende ter- rem op. Het toekomstige buurthuis heeft een totale oppervlakte van 60D vierkante meter en telt twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich ondermeer een ontmoetingsruimte plus bar, twee groepsruimten, een knutselruimte met doka en een trefpunt voor de jeugd. Dit tref punt heeft een. eigen ingang en is voor zien van solide geluidsi solatie. Geen overbodige luxe in. dit lawaaiergetijdsgewricht Zonder meer uniek voor Neder land is de werkplaats die in het buurthuis onder zal worden ge bracht. Een idee van de bewo-' ners zelf. Zo zullen rij in de toekomst de mogelijkheid heb ben om, wanneer er iets met het timmerwerk thuis niet lukt, even langs het buurthuis te gaan. Op de bovenverdieping ligt de grote gemeenschaps ruimte. Ook is er een dakterras op het zuiden. Het nieuwe buurthuis zal gebouwd worden achter het huidige „badhuis", aan de Willem Pijperstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1