SCH9EE0AMSCHE COURANT 'Discussienota wat magertjes' voor geit -te» Plan op Lange Haven wéér voor commissie Politie stopt er maar mee W aterkwaliteit „vrij redelijk" m Luc Dumont eerste Afscheid van brandweerlieden Schiedam zong weer Simon Barendregi overleden Stichting Binnenstad: Méér Hoog water: schepen los Afscheidsreceptie burgemeester M. K. van Dijke Dienstregeling RET Oud-Rijnmond en raadslid PvdA v Woensdag 27 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD ,J.03de jaargang no 26245- 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 26805)1 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam „Een nnicnm in de geschiedenis van de Schie- damse politie", zo noemd adju dant Broeders het. In de nacht van zaterdag op zondag heeft men rond vier uur besloten, de surveillance maar te staken. Er was niets mee/ aan te doen: het was in de Schiedam.se straten zó vreselijk glad, dat zelfs de politie het niet meer aandurfde om nog te rijden. „We hebben toen besloten om de surveillance te staken en alleen nog maar op meldingen te rijden. Omdat wij echter niet de enige waren die er niet meer uit durfden was er helemaal niemand meer op straat Er kwam dus helemaal geen mel ding". En zo beleefde de politie, waar schijnlijk voor het eerst in de' geschiedenis, eens een echt rus tige nacht V2aardingen Over het alge meen is de waterkwaliteit van de boezemwateren in Midden-Delfland vrij rede lijk te noemen. De boezem wateren in deze omgeving voldoen vrijwel alle aan de richtwaarden van waterkwa- liteitsklasse IV. Dat staat ver meld in het rapportover 1977 over de kwaliteit van het oppervlaktewater, uitgege ven door de Provinciale Wa terstaat in Zuid-Holland. Op een aantal punten, aldus het jaaroverzicht, valt een verbetering te constateren ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat geldt vooral de verontreinigmgsgraad. De zuurstoftoestand van de boe zemwateren in Midden-Delf land blijft vrij stabiel op een voldoende niveau. Wat de polderwateren betreft die binnen het gebied van Delfland vallen: daar is hier en daar een wat minder goe de waterkwaliteit te ontdek ken. Grote veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn echter niet geconsta teerd. Over heel Zuid-Holland be keken is de vermindering van zware metalen in het water, die over 1976 werd geconstateerd, zich in het daaropvolgende jaar doorge zet. Met name de hoeveelheid kwik in het water werd iets minder, terwijl daarentegen de hoeveelheden lood, zink en nikkel iets groter zijn ge worden. De resultaten kun nen echter zeker niet veront rustend worden genoemd- Schiedam „Te weinig visie, te weinig inzicht en te weinig gegevens". Dat is in het kort het com mentaar van de stichting Binnenstad Schiedam op de discussienota voor dat gebied. De stichting ver- wacht van de gemeente dan ook een andere aan pak bij het opstellen van het nieuwe bestem mingsplan voor de bin nenstad. Allereerst moet er aansluiting worden gezocht met het bestaan de bestemmingsplan, dat in 1974 is opgesteld, en met het kröonbesluit waarin dit jaar het be staande bestemmings plan werd afgekeurd. Daarnaast moeten de problemen diepgaander worden bestudeerd en uitgewerkt, aldus de Stichting Binnenstad. Deze kritiek is neergelegd in een 21 pagina's tellend, in keurig groen uitgevoerd boekwerkje, dat net voor de kerstdagen ver scheen en als titel heeft: „Kom- mentaar op de discussienota binnenstad Schiedam", hl de Stichting Binnenstad, die het boekje heeft uitgegeven, zijn diverse groeperingen uit de bin nenstad vertegenwoordigd. On der de deelnemers bevinden zich de bewonersvereniging, winkeliersverenigingen en de consumentenbond. (Het kommentaar bevat geen uitgewerkt oordeel over onder delen van de discussienota. De stichting vond zichzelf niet des kundig genoeg om alle details te behandelen. Wel worden de grote lijnen van de discussieno ta kritisch bezien en worden bepaalde uitlatingen in de nota op hun merites beoordeeld. Zo wordt de gemeente op sommige momenten teveel natte-vinger werk verweten. Vooral waar in de nota staat: „Het is bekend dat veel Schiedammers bij het doen van inkopen vaak naar de buurtsteden gaan in plaats van naar het eigen centrum", heeft de stichting enige moeite met de gemeentelijke formulering. „Het waarom is niet uitge zocht", luidt het commentaar en dus zijn de conclusies te gemak kelijk getrokken. De stichting wil van de binnen stad méér dan een woongebied maken. Zij wil de woongelegen- VI aardingenWaarschijnlijk door een te snel varend schip op de Nieuwe Waterweg steeg hetwaterpeil in de Vlaardingse havens in de nacht van maan dag op dinsdag plotseling tot ongekende hoogte. Net op het moment dat de sluiswachter in verband met de opkomende vloed de sluis wilde sluiten, zag hij het water binnen een halve minuut zo'n tachtig centimeter stijgen. Als gevolg hiervan raakten ze ker vijftien binnenvaartschepen en andere vaartuigen los. Enke le scheepskabels waren tegen zoveel geweld niet meer bestand en gaven de geest Ook werd hier en daar wat andere schade aangericht De zaak wordt onderzocht door de Rotterdamse rivierpolitie, die eventueel proces verbaal zal opmaken tegen de betreffende kapitein. heid terug halen naar de bin nenstad, maar acht dat alleen niet voldoende. De binnenstad moet méér dan een woongebied worden, staat het letterlijk in het kommentaar, en in de dis cussie die nog 2al volgen, zal vooral moeten worden bekeken welke functies in welke mate moeten zijn vertegenwoordigd. Hoe die verdeling zal moeten zijn, vermeldt de stichting niet; wel wordt vast de aandacht gevestigd op enkele zaken die volgens de stichting in belang rijke mate moeten zijn vertegen woordigd. De bereikbaarheid van het stadscentrum is een van die aandachtspunten. Alles staat of valt met de bereikbaarheid. Wo ningen, winkels en culturele za ken; ais het niet met de auto te bereiken is heeft het allemaal weinig waarde. Vandaar dat de stichting ook pleit voor voldoen de parkeergelegenheid op de juiste plaatsen. De vele middenstanders in de stichting spreken hun veront waardiging uit dat er geen aan dacht is besteed aan wat met dure woorden „de problemen van industrie en ambacht" wordt genoemd. Zoals bekend heeft het bezorgende verkeer in de binnenstad grote problemen om de spullen bij de winkels te krijgen, en dat zou de geza menlijke middenstand graag veranderd zien. Daarnaast is het volgens de stichting van belang, dat de inspraak voor het nieuwe be stemmingsplan wat beter wordt geregeld. Een duidelijke procedure, waarbij inspraak bij alle stappen wordt gegaran deerd is volgens de Stichting Binnenstad een belangrijke vereiste. Het wachten is op een initiatief van de gemeente in die richting. De massale start van af de landijsbaan. Vlaardingen Fortuna-at- leet Luc Dumont heeft vlak voor Kerst de Broekpolder cross beheerst. De oud voetballer was in een veld van 137 lopers vijf secon den sneller dan Bertus Stigter die tweede werd. De tijd van de winnaar was 28.55 minuten over de acht kilometer. Bert Hendrikse van Fort una werd verras send derde in 29.10. De Broekpoldercross trok In totaal 227 deelnemers, waarvan'een deel de drie en een ander deel de zes kilometer liep. Piet Klepke werd eerste op de zes kilo meter en Jan Middelweerd winnaar op de drie kilome- ter. Na afloop waren er herinnermgsplaqnettes. Vlaardingen Tijdens de tra ditionele Korpsavond, die door de Vlaardingse brandweer al tijd aan het eind van het jaar wordt gehouden, is afscheid genomen van de heer K. L. Dupon, die in zijn functie van brandmeester met functioneel leeftijdsontslag ging. Ook de heer C. W. Verhuist, vrijwillig waarnemend commandant en hoofdbrandmeester le klasse, ging met pensioen. Burgemeester W. A. Kieboom speldde de heer Verhulst de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op, wegens 36 jaar trouwe dienst- De heer Verhulst blijft overigens actief: hij is provin ciaal correspondent van het vakblad Brand en Brandweer en blijft ook functioneren bin nen de B.Z.B., de Bedrijfs Zelf Bescherming in de regio. De bijeenkomst, die plaatsvond in de kantine van de brandweer, had dit jaar een uiterst sober karakter. Waarnemend be roepscommandant A. J. Koele- wijn, die wegens ziekte com mandant De Jong verving, stond aan het begin van de avond stil bij het verlies van een van de brandweercollega's, Eldert Harreman, die bij een oefening op 5 oktober om het leven kwam. Ter nagedachtenis werd een minuut stilte in acht genomen. Tijdens de korpsavond werden ook enkele onderscheidingen uitgereikt aan enkele vrijwilli gers vanwege hun lange dienst verband. Ook werden als ge bruikelijk de bevorderingen be kend gemaakt. Zeventien huizen9 drie winkels Schiedam De welstandscom missie heeft een nieuwbouw- plan aan de Lange Haven/Hoog straat goedgekeurd waarbij ze ventien woningen en drie win kelpanden zullen verrijzen en vijf panden zullen worden ge sloopt. De commissie kreeg voor de derde keer een plan In deze richting voor de neus en keurde het voor de derde keer goed. Tegen eerdere plannen waren bezwaren gerezen van bewoners van het stadscen trum en van verschillende raadsleden uit de commissie voor ruimtelijke ordening. Al leen passende nieuwbouw zou volgens de indieners van be zwaren op de Lange Haven mogen verschijnen, en de eerste twee plannen vol deden niet aan deze eis. Franse balkonnetjes, puntda ken in verschillende hoogtes, en blank hout op de voorgevel van de te bouwen panden waren de belangrijkste oorzaken van de problemen. De gevel zou op die manier uit de toon vallen bij de vele historische panden die de Lange Haven rijk is en dat was iets wat volgens bewoners en raadsleden niet zou mogen passeren. De aannemer heeft deze bezwaren goed in de oren geknoopt en ontwierp een nieuw plan waarvan de omstre den elementen uit verwijderd waren. Eén medestander heeft de aannemer door die maatre gel intussen al gewonnen: de bewonersvereniging Schiedam- Centrum. De nieuwe plannen zijn zorgvuldig bestudeerd door de vereniging en leverden geen nieuwe bezwaren op. Wel bleef een praktisch bezwaar van de bewonersvereniging be staan: Het bouwverkeer zal on getwijfeld over de Lange Haven moeten komen. Behalve de praktische problemen met het brede verkeer en de smalle Ha ven, vreest de bewonersvereni ging voor schade aan het weg dek door het gewicht van het verkeer en door het heien in de oude omgeving. Het plan moet nu, nadat de welstandscommis sie het voor de derde keer heeft goedgekeurd, weer naar de commissie voor ruimtelijke or dening. Een beeld van 'Schiedam zingt' in de Grote Kerk. Schiedam Voor de zevende achtereenvolgende keer is in de Grote Kerk in Schiedam weer de Volkskerstzang gehouden. Vele Schiedammers zijn ook dit keer weer bij elkaar gekomen, om aan het zo langzamerhand traditionele gebeuren deel te nemen. De Schiedamse Volkskerstzang, onder de alleszeggende titel 'Schiedam zingt', werd zaterdag begeleid door de 200 leden tel lende Verenigde Koren De Rijn streek onder leiding van Carel Chr. Schulz. Dealt Caroline van Hemert en de tenor Willy Caron waren eveneens van de (solo-) partij. Het geheel werd gepre senteerd door Gerard van de Berg. Ook aan de kinderen wordt gedacht in Schiedam, 's Mid dags was er een speciale kinder kerstzang, die eveneens door velen werd bezocht Maassluis In ver band met zijn be noeming met in gang van 1 januari 1979 tot burgemees ter van Ede zal de heer M. K. van Dij ke aan het einde van deze maand zijn ambt als burge meester van Maas sluis neerleggen. Ter gelegenheid van dit afscheid zal een openbare receptie worden gehouden op vrijdag 29 de cember 1978 van 16.00-18.00 uur in het Stadhuis, Ko ningshoek te Maas sluis. Het gemeentebe stuur van Maassluis biedt de gelegen heid burgemeester en mevrouw Van Dijke tijdens deze receptie ten af scheid de hand te drukken. Tevens is het mogelijk tijdens deze receptie het ge meentebestuur van Maassluis de beste wensen voor het ko mende jaar aan te bieden. De eerder aange kondigde nieuw jaarsontvangst op woensdag 3 januari 1979 komt te verval len. Vlaardingen Van 27 december t/m 29 december wordt er op alle tramlijnen en op onder andere de autobuslijnen 51, 52, 56 en 59 volgens een speciale dienst gereden. Daarnaast is het, evenals de vorige jaren de bedoeling om op 31 december vanaf 20.00 uur en op 1 januari tot ongeveer 03.00 uur de dienst in het vervoersgebied van de RET te onderhouden volgens de nachtbus dienstregeling. In die periode zullen de diensten op metro, normale tram- en buslijnen vervallen. De laatste rit van lijn 51 op 31 december: vertrek metrostation Hoogvliet om 19.57 uur, vertrek Vlaardingen Centrum om 20.34 uur. Zoals te doen gebruikelijk op nieuwjaarsdag is het de bedoeling dat de dienst op 1 januari op alle HET-lijnen volgens de zondagsdienst wordt uitgevoerd, met dien verstande, dat men een uur later dan gebruikelijk begint te rijden. Vlaardingen In zijn wo ning aan de Anna van Bu- renstraat 64 in Vlaardingen is afgelopen zondag 24 de cember, Simon Barendregt geheel onverwachts overle den. De heer Barendregt vertegenwoordigde jaren lang de PvdA in de Vlaar dingse gemeenteraad en was later fractievoorzitter van deze partij in de Rijn- mon draad. Niet alleen in de politiek is Barendregt actief ge weest Ook de vakbond lag hem nauw aan het hart: sinds 1948 heeft hij zich ingezet voor de vervoers- bonden. Hij was voorzitter van de Vervoersbond NW en, sinds 1973, toen hij Ger- rit Alink opvolgde, viCe- voorzitter van de Vervoers- federatie van het FNV. De crematie van Simon Ba rendregt, die het politieke wereldje in Vlaardingen en de regio nog altijd met veel belangstelling volgde, vindt vrijdag om 16 uur plaats in het crematorium aan de Maeterlinckweg 101 in Rot terdam-Zuid. Gelegenheid tot condoléance is er mor gen tussen 20 en 21 uur in het rouwcentrum Helecatha aan de Vlaardingse Binnen singel 211. MIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllüillllllUUlllllil! ADVERTENTIE miiiiimiiNiiiiiiiiiiimiiiHiiiüNiiiiiiiimiiiiii Geen garages bij bejaardencentrum Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen heeft besloten het verzoek van de Landelijke Stichting Sociale Bouw om twee garages te bouwen op het par keerterrein aan de Blois van Treslongstraat, af te wijzen. De mogelijkheid om de twee gara ges op het parkeerterrein bij het bejaardencentrum alsnog in het voorontwerpbestemmingsplan op te nemen, stuitte op weer stand bij wethouder Goudriaan. Het college heeft zijn standpunt overgenomen. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. 1 abonnement per kwartaal f 40,90 1 abonnement a f 13.90 per maand, dan geel ik wel machtiging tol automatische afschrijving. Mijn giro/banknr. Is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: r ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer 834, 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1