SCHIEDAMSCHE COURANT 'De Kabel' kan voorlopig doorgaan Overleg kabel-tv Steendijk- P'€3 der afgebroken dtoetaMten voer A fétó -telt Rijk subsidieert aanleg golfbaan in Broekpolder Gemeente wil weg over Polderwetering J-"- Sj'r Gemeente grijpt niet in Her- bestratingen en beplantingen Lege auto slaat aan het botsen Eerste elpee Rijnmondhand Hoevenbmirt heeft er 66 woningen bij B. en w. geven subsidie tot september 1979 Bewoners niet akkoord met overnameprijs Kurktegels v-' 'Söa Donderdag 28 december 1978ONAFHANKELIJK dagblad _103de jaargang nt>. 26246-4 PAGINA'S Bfoersvest 3 telefoon administratie 26809! - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het Vlaar- dingse bedrijf gemeentewerken is dezer dagen begonnen met bet berbestraten van de Bode Kraïslaan en de GoudsesingeL Voorts is begonnen met het aanbrengen van de beplanting in de tuin van het G.S.D.-ge bouw aan de Hoflaan en het aanbrengen van winterbeplan- ting in de bloemschalen en bak ken inde stad. Schiedam Een bijzonder vreemde aanrijding heeft er op Tweede Kerstdag plaatsgevon den op de Hogeabanweg, nabij de 's-Gravesandestraat Vier pereonenanto's werden daarbij Volgens een ooggetuige reed een door een vrouw bestuurde auto in op een overstekende man. Deze man kwam op de motor kap terecht, wist echter weer op te staan en rukte het portier van de hem belagende auto open. Hij trok daarop de vrouw uit de auto en gooide haar tegen de grond. 1929-1979 In 1979 bestaat de Rijnmondband vijftig jaar; dat jubileum zal gevierd gaan worden met diverse activitei ten, een eerste lang speelplaat en een herinneringsboekje. twee E.P.tjes uit die zo veel succes hadden dat er nu aan een elpee VI4 wordt gewerkt Het is de bedoeling dat er tweeduizend stuks van de langspeler worden ge perst. Het bestuur van de band denkt al die exem plaren zonder al te veel moeite aan de man te kunnen brengen. Wan neer de elpee klaar zal zijn is nog niet bekend. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan zul len er het komende jaar nog meer activiteiten door de Rijnmondband georganiseerd worden. De auto was echter nog niet tot stilstand gekomen en reed ge woon verder om elders in de straat vier geparkeerde auto's aan te rijden en flink te bescha digen. De man was inmiddels achter de helemaal alleen rij dende auto aangehold, sprong erin en .reed weg, ronder zich om de-vrouw of de aangerichte schade te bekommeren. De vrouw, de oorspronkelijke bestuurder van de wagen was niet gewond en wist gewoon op te staan. Toen zij zag dat haar wagen door de man was meege nomen ging zij te voet verder. Tot zover een ooggetuige van het gebeuren. De politie mist vooralsnog verdere gegevens over de raadselachtige aanrij ding. Ook de wagen die de aanrijding zou hebben veroor zaakt is nog niet gevonden. Schiedam De Rijn- plaatsvinden voor de eer- mondband gaat een el- ste langspeelplaat van de pee uitbrengen. Eind ja- in 1979 vijftig jaar be- nuari of begin februari staande drumband. Eer- zullen de opnamen der bracht de band al Zo wordt er op 21 april een receptie gehouden m de Margriethal en wordt er op dezelfde dag, na acht uur een feestje ge bouwd in de Schiedamse sporthal. Het bestuur van de Rijnmondband denkt verder aan een ex positie waarop de rijke historie van wat vroeger nog de harmonie heette, zal worden belicht, en een herinneringsboekje. Op 12 mei zal een taptoe worden gehouden op de sportvelden van Harga. Vlaar dingen Het werklozen pro ject JDe Kabel" in Vlaardingen kan voorlopig tot september 1979 door gaan met rijn activiteiten. Het voortbestaan van „De Kabel" is min of meer gegarandeerd door de beslissing van burgemeester en wethouders van Vlaardingen om een aanvullende subsidie te verle nen. De belangrijkste voorwaarde waar aan deze subsidie moet voldoen, namelijk dat de betaalde medewer ker zich alleen maar bezig mag houden met het leiden van cursus sen en niet met coördinerende werk zaamheden, blijft echter van kracht en dat is voor de medewerkers van „De Kabel" een onverteerbare zaak, waarover het laatste woord nog niet is gezegd. Vorige week hebben zij tijdens een vergadering van de commissie maatschappelijke dienstverlening een petitie aangeboden met onge veer 800 handtekeningen. Daar naast hebben rij met de leden van deze commissie van gedachten ge wisseld over de wensen die zij had den ten aanrien van het „gezond" functioneren van het werklozenpro- jeet „De Kabel". De commissie heeft de hele zaak terugverwezen naar het college en dat heeft bovenvermelde beslissing genomen. De hele subsi- dieproblematiek voor projecten als „De Kabel" in Vlaardingen ligt ui termate ingewikkeld. Voor wat be treft de mensen die vallen onder de WW en de WWV en die betrokken zijn bij „De Kabel" komt dat voor rekening van het ministerie van sociale zaken. Voor wat betreft de personen die onder de RWW-rege- ling vallen, komt dat voor rekening van het ministerie van CRM. Welnu sociale zaken subsidieert alleen uit voerend werk van een eventuele beroepskracht en CRM neemt hele maal geen personeelskosten voor rijn rekening. Het college van Vlaar dingen gaat van het standpunt uit dat die rijkssubsidie er moet komen en heeft de kwestie aangekaart bij de beide ministeries. Het besluit van het college de subsi die tot september 1979 te verlengen moet dus gezien worden als het voor zijn rekening nemen van het subsi die-gedeelte van CRM. De medewer kers van „De Kabel" zijn niet geluk kig met de zwaarwegende beper king van de beroepskracht en wach ten nu op de eerstvolgende bijeen komst van de Werkgroep Sociaal- Culturele Activiteiten Werklozen in januari, waarbij er gepraat gaat worden over een nieuwe werkverde ling. Maassluis - Het overleg over de aansluiting van kabeltelevisie tussen de gemeente Maassluis en Coöperatieve gemeen schappelijke antennein- richting annex speel plaatsen Steendijkpolder u.a. is volledig afgebro ken. Dit betekent dat rond de vier honderd huiseigenaren nu zelf maar moeten uitmaken hoe ze, fa!« ADVERTENTIE Afm. 60 x 30 cm. j Prima kwaliteit Perpak 10 tegels =1,8m! (dus nog geen f4,40 per m!) ALMH.0 A/D FUN AMERSFOORT AMSTERDAM AP&OOOflN ASSEN aeflOOJ OPZOOM»BOXMSn«WBM»BUSSUM* cnuouuS«DeieoscHoeihaao« tl- DRACHTQIBEFtSa.»EXrRe4»EMMB4BENSOeDe«ERMUO«GOUÜ*«GRONWG£N« KAARLW HARDMBW HEEJeWTO* HffiHWJGOWAAHD BJÖlGe-0 HttVBSUM v AflCGi LBDGN «MSRSSEN «MBKSEM OOSTB*K>ttf»OUXSC»U>-TÖB.* HEL BTILKnG 610£NBVH30AM •PAPENORECHTB ROTTERDAM BROOS80AA1-# SnTAnD»TB*BOflO«VLAARD«Gei«WAALVrtJK»WS7rBUMlJDe<«ZWOllE* deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. 1 abonnement per kwartaal t 40.90 abonnement a 13.90 per maand, dan geef ik wel machtiging lot automatische afschrijving. Mijn giro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: ik wit liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 3000VB Rotterdam zoals wethouder Imak van der Knaap het uitdrukt, ,4e t.v.- signalen uit de lucht plukken". Het maandenlang gevoerde overleg is verleden week muur vast komen te ritten omdat de bewonersvertegenwoordiging niet akkoord wenste te gaan met de door de gemeente geboden overnameprijs van 302 gulden voor de aangebrachte kabeltele visieaansluiting. Voor deze aan sluitingen hebben de huiseige naren. destijds gemiddeld 545 gulden per aansluiting betaald. Zij eisen nu van de gemeente het bedrag terug dat rij ervoor hebben betaald. Dit vindt wet houder Van der Knaap, de ver antwoordelijke man van de ka beltelevisie in Maassluis, zeer onbillijk en daarom is hij uit het overleg gestapt. Hij legt uit: „Bij de aanleg van de kabeltele visie (het CAI-systeem) heeft altijd voorop gestaan dat de abonnementsprijs zo laag moge lijk gehouden moest worden. Onder de zeven aannemers die prijsopgave hebben gedaan be vond zich er één die bijzonder fijn was en waarvan elke burger kon profiteren. De prijs kwam neer op 302 gulden voor 10.000 aansluitingen, ofwel 9,26 gulden aan abonnementsprijs per maand. Ik heb dan ook tegen de bewoners gezegd dat ik niet bereid ben een hogere prijs te betalen dan ikzelf moet betalen. Bovendien kan ik zonder de toestemming van de raad geen hogere prijs bieden. Ik heb ze dan ook verteld: mensen dit heb ik te bieden, meer mag en kan ik niet betalen. Daar hebben ze geen genoegen mee willen ne men, Nou, dan ben ik uitge praat Ik vind het wel jammer dat het zo gelopen is, maar ze moeten het nu verder zelf maar uitzoeken. Niemand is tenslotte verplicht zich op de CAI aan te laten sluiten. Zijn er echter bewoners die zich toch nog wil len aansluiten dan kan dit nog". Mede door het feit dat zeventig bewoners uit de Taanschuur- polder ook al over de overname prijs met de gemeente in de clinch liggen komt de kwestie bij de eerstvolgende raadsver gadering weer aan de orde. Wethouder Van der Knaap ver wacht overigens niet dat de raad alsnog zal besluiten om hogere vergoedingen te geven aan bewoners die meer dan 302 gulden hebben betaald. „Wan neer dit wel het geval is, dan zal ik het overleg met de andere negentien bewonersverenigin gen die wel akkoord zijn gegaan heropenen. Ik ben niet van plan uitzonderingen te maken. Dit zal echter wel betekenen dat de abonnementsprijzen omhoog moeten en dat de prijs in plaats van 9,26 rond de veertien gulden per maand komt te liggen. Daar om heb ik aan de bewoners gevraagd een gebaar te maken naar de gemeenschap". Vlaardingen —Het woningbestand in Vlaardingen is in de maand novem ber uitgebreid met 66 woningen. Deze woningen zijn in de wijk Holy-Noord tot stand gekomen. Op 30 november waren er 359 wonin gen in uitvoering, waarvan 166 wo ningwetwoningen, 191 premiewonin gen en twee onge subsidieerde wonin gen. Voorts is één wo ning onttrokken als woonruimte en rijn er drie bijgekomen doordat rij weer in gebruik zijn geno men. In november rijn geen woningen ge sloopt, gesplitst of verbouwd, waar door de woning voorraad verander de. Sedert januari is het woningbestand met 537 woningen toegenomen. ISog steeds geen opbouwwerker benoemd Schiedam De gemeente Schiedam mengt zich voorlopig niet in het conflict dat om de te benoemen opbouwwerker in Schiedam-Zuid is ontslaan. Dat schrijft het college van burge meester en wethouders in een brief aan hetSSWO, de toekomstige werkgever van de opbouwwerker. Eerder had de gemeente rich Achting ^t^laten tijdens een vergadering van altijd een gemeentelijke vertegenwoordi- het SS WO, waarbij ook ger aanwezig is. De bnef is bedoeld als formele bevestiging van het gemeente standpunt. ra? Vlaardingen Bij de behande ling van de provinciale begro ting 1979 heeft de gedeputeerde drs. Borgman de statenverga dering meegedeeld, dat het rijk bereid is mee te betalen aan het maken van een golfbaan in de Broekpolder. De staatssecretaris van CRM heeft laten weten, dat het rijk de helft van de inrichtingskos ten wil betalen en dat de parti culiere stichting, die de baan gaat exploiteren, de grond in erfpacht kan krijgen. Met deze toezegging is nu de financiële onzekerheid rond de golfbaanplannen weggenomen en de heer Borgman noemde het ook belangrijk, dat hieruit blijkt, dat het njk achter de beslissing staat om de baan uit het Staelduinsebos naar de Broekpolder over te brengen. De bedoeling van het provin- ciaaJ bestuur is steeds geweest door de verplaatsing het Stael- duinse bos beschikbaar te krij gen voor openbare recreatie. Om dat doel te bereiken moeten nu alleen nog bezwaren bij de gemeente Vlaardingen en bij Rijnmond overwonnen worden. Belangrijkste motief achter het gemeentelijke standpunt is het ontbreken van overeenstem ming in Zuid. Zolang er daar geen overeenstemming is over de keuze van de opbouwwerker houdt de gemeente zich afzijdig, volgens een van de groepen die aan het overleg der wijken deel nemen. Die overeenstemming lijkt er in Zuid inderdaad niet te rijn: De bewonersvereniging Zuid wil Armand van Puyvelde als opbouwwerker, maar diver se andere groeperingen in de Gorzen willen van die keuze niets weten. De heer Tibbe, die namens diverse instellingen in Zuid in de wijkoverleggroep heeft deelgenomen zegt: „Van Puyvelde zou in Zuid geen poot meer aan de grond krijgen. Alleen de bewonersvereniging zou nog enig vertrouwen in hem hebben, Verschillende andere verenigingen, zoals onder ande re het toch niet kleine Zuider kwartier moet niets meer van Van Puyvelde hebben", aldus Tibbe. Ging het in het begin van het conflict nog om de figuur Van Puyvelde, die niet voldoende papieren op zak had om een garantie voor goed opbouw werk te vormen, het conflict groeit steeds meer uit tot een principekwestie. De manier van optreden van een deel van wijk overleggroep Zuid wordt steeds meer aangevochten en aange voerd als argument tegen de benoeming van Van Puyvelde. Wijkoverleggroep Zuid sprak al over Berufsverbote (Van Puy velde heeft CPN-sympathieën) en schakelde de rechter in. Een dagvaarding van het SSWO bleef echter uit en de rechtsrit- tingwerd verdaagd. „De rechter wordt als pressiemiddel ge bruikt, ook Zuid wil geen echte uitspraak", heet het nu. Alle partijen zijn het inmiddels meer dan zat. Ook de gemeente. Tijdens de begrotingsbehande lingen werd een fel bestreden subsidieverordening voor aller hande activiteiten aangenomen, waardoor de gemeente als het ware een veto uit kan spreken bij de benoeming van een (ge subsidieerde) opbouwwerker. Om industrie in 's-Graveland te bevorderen: Schiedam Om de werkgele genheid van Schiedam te be vorderen, zou er een' wegver binding over de Polderwete ring aangelegd kunnen worden. Die weg zou het noordelijk deel van het industrieterrein 's-Gra veland beter bereikbaar ma ken. De weg is een voorstel van de directeur gemeentewerken. Om het plan te realiseren zullen er maatregelen getroffen moe ten worden tegen sluipverkeer in Schiedazn-Noord. Wethouder Scheeres merkte op dat er nog helemaal geen zekerheden rijn over de finanrieel-economische gevolgen die de weg kan heb ben. Hij zou ook liever zien dat 's-Graveland-Zuid het grootste gedeelte van de kosten op zich nam, omdat dat industriegebied er tenslotte het meest mee ge baat zal rijn. De kosten komen in de buurt van 289.400, De directeur gemeentewerken, ir. H. G. de Block, stelt voor een duikerbrug aan te leggen ov2r de Polderwetering, tussen de Polderweg en het bestaande wegenstelsel van het industrie terrein. De brug heeft een be perkte doorvaarhoogte, maar omdat de Polderwetering toch maar enkele decimeters diep is, zal dat geen gevaar opleveren voor het waterverkeer. Boven dien zal de brug een verdere aansluiting geven op het wegen stelsel van de Oost-Abtspolder. Daar er toekomstige bestem mingen in die polder in de gemeentelijke kasten liggen, is het mogelijk dat de brug over een aantal jaren een groot ge wicht zal krijgen. De weg kan zes of zeven meter breed wor den. Een ander voordeel is, dat de verbinding een betere ontslui ting betekent voor het bestaan de woonwagenkamp. De bestaande rolbrug zal toch gerepareerd moeten worden, en in verband daarmee zelfs lange tijd buiten werking worden ge steld. In de huidige situatie kan de brug beslist niet afgesloten worden. Als de nieuwe brug er is, zal die afsluiting minder pro blemen opleveren. De directeur merkt tenslotte op dat na de realisatie van de verbindings weg tevens verkeersmaatrege len kunnen worden getroffen om het zware vrachtverkeer over de Polderweg te beperken. De verbinding zou in twee fasen moeten gebeuren. De aanleg van een noodstraat tussen de Alge ras tra at en de Polderwete ring gaat ongeveer 59.400,— kosten, de duikerbrug komt op S 200.000,en de aanpassing van de Polderweg zal in de buurt komen van 30.000,—. Bij elkaar dus 289.400,—, Met de tweede fase, een definitieve wegaanleg tussen de Algera- straat en de Polderwetering, is een bedrag gemoeid van 62.700,—. Alles bij elkaar 352.100,De commissie van financiën en economische zaken en de commissie voor ruimtelij ke ordening moeten zich nog uitspreken. i,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1