SCHIEDAMSCHE COURANT Ook I Jiei i burg verlaat S ?11iedam inderen Meer functies voor zakkendragers huisje „Vlaardingse kattenaanpak in strijd met wet en algemeen belang" i Project groep gem- stalleerd [Rijnmond [spant zich m atheneum Maassluis '78 opnieuw Weer een bedrijf minder Voorkom voetballen in de beide lanen ivoor Van Ruysdaellaan/Van Ostadelaan Werkgroep Bedreigde Dieren in beroep bij Kroon: Vrijdag 29 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no.—26247 16 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendïenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL it is met :t eerste em. Net ijk nooit ponsors 5 Pacha) nde om ar alles m 4' Vla ar dingen Wethouder A. iMaarleveld van VJaardingen heeft gistermorgen de Project groep Renovatie Schoolstraat geïnstalleerd. ij deed dat met een kleine itoespraak waarin hij de nadruk jlegde op de kleinschaligheid jvan dit project „Het is belang rijk dat de gemeente ook straten 'als de Schoolstraat renoveert. Het loopt allemaal wat minder in het oog dan grote restaura, ties, maar toch is het belang er niet minder om". Het feit...dat„jde^Schoolstraat langs het stadhuis loopt, ontlok te hem de uitspraak; „We moe ten zien te voorkomen dat bewo ners het stadhuis gaan zien als een Fremdkörper, we staan zo dicht bij elkaar dat we niet ender een wisselwerking uit kunnen".. I De projectgroep staat onder i voorzitterschap van ir. A. War- naar van Gemeentewerken. Se cretaris is mr. J. M. H. Evers van de afdeling openbare wer ken. Namens de bewoners zitten de volgende personen in de pro jectgroep: W. J. den Hartogh, J. de Reuver en L. van Marion. De heer W. van Pelt van de afdeling inspraak is ad hoe lid l van de projectgroep. fi Maassluis Het dagelijks be stuur van het Openbaar Li chaam Rijmraond is van me ning dat de onderwijssituatie in de gemeente Maassluis niet optimaal is. Zij zijn van mening dat zowel uit onderwijskundige, kwantita tieve als spreidingsoverwegin gen het wenselijk is dat de openbare scholengemeenschap „Koningin Juliana" uitgebreid wordt met een atheneum-afde ling. Het dagelijks bestuur van Rijn mond antwoordt dit op vragen van de heren J. C. van Duin (VVD) en A. J- Tigges (PvdA). In het antwoord op de vragen van deze twee heren merkt het dagelijks bestuur op dat ze zul len blijven bevorderen dat hel atheneum alsnog op het Plan van Scholen zal worden geplaat st. De Staatssecretaris van Onder- .■wijs heeft, zoals bekend, het |verzoek van de gemeente Maas- sluis om een atheneumafdeling inliet ingewilligd. 'De gemeente heeft daarop he rroep aangetekend bij de Raad llyan State tegen de afwijzende Rpeschikking voor het Plan van Igcholen 1978-19B0. In dat be- iir^oep is nog geen uitspraak ge- 1'dMp. i' Vlaardingen Ruim voor tien uur staan ze er al, de jonge bewoners In spe van de Vlaardingse Jeugdstad, Netjes in de rij, soms aan de hand van pa of ma, wachtend op de opening van de Oude Lijnbaan. Iedereen is in gedachten bezig met het kiezen uit de vele mogelijkheden die de Jeugdstad biedt. Dan is het tien uur: een moment later is er van de rij niets meer te bekennen. Wethouder Bot staat binnen te kijken hoe links en rechts kinderen naar hun eerste stekkie rennen. „Op een officiële opening staat niemand tc wach ten", 2egt hij. De eerste tosti's'zitten al in het ijzer, een paar kinderen hebben bezit genomen van de poffertjeskraam. Even later zitten ze smakelijk te eten. Er wordt gezaagd: een klein mannetje met een nog kleiner balkje en een enorme zaag; balkje op tafel, hij met een knie er bovenop en dan maar zagen. Andere kinderen zitten met een bonk klei voor zich; de eerste asbak is er al binnen vijf minuten. In de tweede zaal staat een enorm luchtkussen, de schoenen gaan uit en er wordt gesprongen. Een stukje verder worden pogingen gedaan om te „skate-boarden", de medewerkers hebben een klein aanloop-hellinkje gebouwd, maar echt snel is de baan niet. „öp het Liesveld gaat het veel sneller", mompelt een jongen met 2ijn vervoermiddel onder de arm, „en twee minuten is veel te kort". In de bioscoop zitten de eerste kinderen te wachten op de door Fico vertoonde kleurenfilms. Er wordt getypt; allereerst dc eigen naam; in kleine letters, in hoofdletters. De oventjes om te emailleren staan al roodgloeiend en de drie meisjes die de kinderen wegwijs maken bij deze activiteit zijn al drukin de weer met hun verse pupillen. Vijf dagen lang, van 's morgens tien tot 's middags vier uur, kunnen de kinderen in deze bruisende stad terecht. Vijftig medewerkers staan er klaar om ze te helpen. Gezelligheid moeten ze zelf maken en de eerste indruk was dat het allemaal prima in orde was. De gezelligheid komt vanzelf. Morgen kunnen ze er terecht en op dinsdag, woensdag en donderdag na Nieuwjaar. Vandaag ontvangt u de laatste regionale krant van dit jaar. In deze dubbeldikke krant vindt u een aantal fotopagina's die een beeld geven van de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar in het gebied Nieuwe Waterweg-Noord. Rest ons als redactie u een gelukkig en vooral een gezond 1979 toe te wensen. Schiedam Nieuwburg, een bedrijf dat al zo'n zeventig jaar in Schie dam is gevestigd gaat de stad verlaten. Het isola tie- en pakkingbedrijf dreigde al geruime tijd uit zijn jasje të barsten en had dringend behoefte aan grond om uit te brei den. Na lang rondkijken in Schie dam en omgeving heeft de di rectie van het bedrijf besloten om naar Krimpen aan den IJs- sel te verhuizen. Indien alles verloopt zoals verwacht zal men al in de loop van 1979 Schiedam de rug toekeren. Gevolgen voor het personeel zal de verhuizing waarschijnlijk niet hebben. Nieuwburg is een dienstverlenend bedrijf dat haar werkzaamheden voorna melijk in de nieuwbouw en aan boord van schepen heeft Het personeel is dus gewend om op diverse plaatsen buiten Schie dam te werken, en zal daardoor in de praktijk weinig problemen door de verhuizing ondervin den. In Krimpen is ruimte vrij bij een andere vestiging van het bedrijf. Nieuwburg-Schiedam heeft ongeveer honderd werk nemers in dienst. Het eerste bedrijf dat Schiedam gaat verlaten is Nieuwburg niet; een lange reeks uitvallers uit de Sc hied am se bedrijfswereld ging het Installatiebedrijf voor af, hetzij door een faillissement, hetzij dooreen verhuizing,waar in de meeste gevallen weer ruimtegebrek aan vooraf was gegaan. Zo verdween de machi nefabriek BAVO uit Schiedam, werd een DAF/Volvo vestiging opgeheven en moest sloperij de Waard worden verkocht (nu heet het de Jong en vindt men het in Berkel). Maar daarmee is de rij nog alng niet compleet: Gusto, een be drijf met een wereldnaam, heeft kort geleden de poorten moeten sluiten. Arie Bitter ging failliet en nam het bekende Vrijmoed- merk in zijn val mee. Piet van Gent en Melchers; ze zijn weg. Binnenkort verhuist staalhan- del Van Bochel, gaat de werf Nieuwe Waterweg het voor beeld van Gusto volgen en op dit moment is de Schiedamse Distilleerderijen BV gereed voor de definitieve sluiting. Nu gaat ook Nieuwburg verhui zen: ruimtegebrek. Er is wel naar uitbreidingsmogelijkhe den in Schiedam gezocht, maar4 niet gevonden. En daarbij, met het sluiten van de grote werven en het verschuiven van het werkaanbod van het water naar het land, is er weinig meer wat een bedrijf als Nieuwburg hier houdt. Een kettingreactie dus. En de gemeente is zich dat nu ook bewust Om de contacten rnet het bedrijfsleven te verbete xen en zodoende meer greep op diezelfde wereld te krijgen is Schiedam - De „mini-opbouwwerkers" van de Van Rnysdaellaan en Van Ostadelaan waarschuwen de gemeente om bij de plannen voor hei-bestrating in de beide lanen niet teveel te bezuinigen. Dat zou dc gemeente op langere termijn alleen maar meer geld kosten vinden de mini-opbouwwerkers. Het gaat om het wel of niet „beveiligen" van parkeerplaatsen voor de Jan lagthart- school tegen voetballende kinderen. De miniopbouwwerkers vmaen, samen met de bewoners van de straat, dat door in de bestrating hindernissen op te nemen die voetballen onmogelijk maken, een groot deel van de schade die aan de school wordt aange richt kan worden voorkomen. „Bovendien krijg je praktische problemen als je dat voetballen op die plek niet tegen gaat", zegt Jan van Donkelaar, éën der twee opbouwwerkers op kleine schaal. „Als de jeugd aan het voetballen is, zet niemand rijn auto op de parkeerplaats en heeft die parkeerruimte weinig zin. De gemeente heeft echter wat bezwaren tegen de door de he ren voorgestelde maatregelen. Uitspringende randen zoals die zijn voorgesteld leveren gevaar op voor in- en uitstappende mensen, geven moeilijkheden bij het parkeren en zijn boven dien gewoon te duur. Cijfer- werk wees uit dat met de voor stellen zo'n 15.000 gulden was gemoeid, en dat vond de ge meente iets teveel van het goe de. Dat is een beetje kortzichtig, vinden de lanenbewoners. „Als er niet meer wordt gevoetbald ontstaat er volgens ons veel minder schade aan-de scholen cn spaar je op die manier geld uit". een bureau economische aange legenheden in oprichting. Het is de bedoeling dat het over drie dagen van start gaat Hoewel verwacht wordt dat hel bureau een belangrijke bijdrage aan het oppeppen van de Schiedam se economie kan leveren is het voor veel bedrijven, waaronder nu ook Nieuwburg dam toch te- laat. 4 Historische vereniging: Al een jaar lang is er, ondanks de beloften van de wethouder, niets veranderd rond het zakken dragershuisje. Vlaardingen De werkgroep Bedreigde Dieren Nederland is bij de Kroon in beroep gegaan tegen een aantal besluiten, ge nomen door de Vlaardingse ge meenteraad inzake het pro bleem van de zwerfkatten. De werkgroep vraagt de Raad van State, hangende de procedure, het college van b. en w. te verbieden bedoelde raadsbe sluiten tot uitvoering te bren- Dit omdat de werkgroep van mening is dat de besluiten in strijd rijn met de wet en het algemeen belang. Afgezien van het besluit dat de gemeenteraad nam op 6 oktober vorig jaar (het berucht gewor den zwerfkattenbesluit) doelt de werkgroep met name op twee besluiten van 6 december 1978. De-raad gaf toen zijn goedkeu ring aan een verordening waar in bepaald wordt dat het verbo den is katten zonder halsband je op straat te laten lopen. Boven dien stemde de raad toe in een artikel dat voedering van katten op de openbare weg verbood. Over het eerste besluit, het zwerfkattenbestand door mid del van doden terug te brengen, is de werkgroep kort en krach- tigwv&t is in strijd met de wet op de dierenbescherming. Wat de twee, meer recente be sluiten betreft wijzen de beijver- aars voor de bedreigde dieren er op dat een proefactie in Rotterdam ter oplossing van het zwerfdierenprobleem heeft aan getoond dat nazorg en bijvoe ding door de bevolking van deze dieren noodzakelijk is. Daar naast zou de buitenkat ook een nuttige functie hebben als "rat- ten-ktu muizenvanger". Schiedam „Het zakkendragers hu is je wordt nog steeds niet optimaal benut. Wethouder Posthoorn kan dan vorig jaar wel beloofd hebben stappen te ondernemen om de historische vereniging in het zakkendragershuisje te krijgen, maar van die belofte is niets terecht gekomen". Dat zegt Cees van der Geer van de historische vereniging cn hij voegt eraan toe dat de belangstelling van de vereniging voor liet huisje nog steeds levensgroot aanwezig is. „De noodzaak van vergader ruimte voor de historische ver eniging is niet zo sterk meer aanwezig als precies een jaar geleden. Daarvoor is nu inmid dels een andere oplossing ge vonden", zegt Van der Geer. „Wat wel blijft is het gebrek aan openbaarheid. Ik weet wel dat het huisje in theorie altijd en voor iedereen open staat, maar ik heb zelf meegemaakt dat de deur zonder enige opgave van redenen gesloten was, en dat is natuurlijk jammer". Contacten met de beheerder van het huisje, Arno van Steke lenburg, en met de huidige huurder cineast Jan Schaper zijn er wel geweest maar die zijn op niets uitgedraaid. „Je hoort niets meer van ze als je een brief hebt geschreven", zegt Van der Geer. Het alleenrecht wil de histori sche vereniging overigens niet eens voor het huisje hebben. Men voelt meer voor een geza menlijk gebruik; het huisje zou, zo vindt men, meerdere functies kunnen hebben, meer in ieder geval dan nu het geval is. „Een vergadering van de Schiedamse gemeenschap, is één van de vele mogelijkheden", zegt Van der Ge,--. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad ssi «&X noteer voor mij m.i.v. n abonnement per kwartaal t 40,90 f] abonnement a f 13,90 per maand, dan geef ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijngiro/banknr.is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: - code/woonplaats: telefoon: c: ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon jn open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 3000VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1