Expo «sitt© In Mo.Ilai (tdla gebouw Herman Brood las de Oude MJnbaasft IfÉÉ mm Dichter-fesfivai In liet Stedelijk Museum Raleidoskoop* Frank Verhoef en Fandango weer In Schiedam Smikkelen1r iel podium In de Teer stool ric I toon beeld fill Windekind, een blaaskwintef Het Verhoor in En verder !8f§ fmm I Expositie van ateliers, nummer4 Ozobleu en de wïtte-doek-helden sf r. Histoired'O en Hoochie Coochie Trein over Cassandra Concert Grote- of St. Janskerk Voor jong en oud •- Sr*'' P&ï%^4 i/ >m li i~4f\ ~T DONDERDAG 15 MAART 1979 VD/SC/WW5 Een wekelijkse pagina vol informatie over muziek, toneel, theater en andere culturele zaken in het Nieuwe Waterweg gebied. Aankon digingen dienen uiterlijk dinsdag ochtend binnen te zijn. Wie wil bellen: 010- 266046, Janet van Huisstede. In dc expositiezaal van het Vlaardingse Hollandiagebouw is vanaf zaterdag tot en met 30 maart een tentoonstelling: ingericht met werken van de heren P. de Goede en L. Dijkshoorn. De heer Dijkshoorn schildert bij voorkeur bloemstiiievens en landschappen. Toch wd hij zich ook wei eens wagen aan stadsgezichten. De Vlaarding- se schilder werd op 24 no vember 1909 m Vlaardingen geboren. Aan de ambachts school m Schiedam kreeg hij van leraar P van Ginkel les m tekenen en leerde hij met verf omgaan. Vervolgens be zocht hij de avond-teken - school. Gedurende emge jaren kreeg hij les van kunstschil der G. Wiegman te Oversclue. Onder leiding van de heer E. Herman Brood and his Wild Romance startte op 1 maart met de grootste tournee ooit door een groep in Nederland gegeven. Circle Concert pro motion uit Zwolle leidt Her man en de zijnen langs vijf tig grote schouwburgen, hal len en zalen, waaronder de Oude Lijnbaan in Vlaardin gen. Morgenavond zal Herman de menigte opzwepen met in het voorprogramma de Groningse formatie Phoney and the Hardcore. Deze heren zullen 2ich om ongeveer half negen op het podium opstellen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij platenzaak Plato en het VW- kantoor van Vlaardingen. Het optreden van Herman Brood in Vlaardingen stond eigenlijk gepland op 9 maart, maar vanwege de t.v.opnames voor de Duitse televisie moest het optreden verplaatst worden naareen latere datum. In 1958 maakte Brood kennis met Rock Roll, via Fats Domino, Chuck Berry, vooral Little Richard en Jerry Lee Lewis. In I960 raakte hij be zeten van de piano, en was hij dag en nacht bezig met Meade Lux Lewis, Otis Spann en dergelijke. Na drie maan den op de kunstacademie ge zeten te hebben, vertrok Brood naar Duitsland om daar zijn eerste professionele band te vormen. Na twee jaar is van die oorspronkelijke band hijzelf nog over. Weer een jaar later verblijft hij een weekje in Nederland en wordt tot zijn stomme ver bazing gevraagd voor Cuby the Blizzards. Brood hapt on middellijk toe. Naar aanlei ding van zijn eerste elpee „Groeten uit Grolio", „Trip- pin* thru* a midnight blues" en zijn aandeel in het num mer „Window of my eyes" (de enige Blizzards-hit) is Herman in 1971 hoog in de nationale polis terug te vinden. Met Cuby bezoekt hij half Europa en raakt bevriend met Alexis Korner, die onder andere te vinden is op de el pee Live in Düsseldorf, Brood vertrekt in 1973 onverwachts in zuidelijke richting, 2iet een jaar geen piano en komt in '74 berooid in de Nederlandse goot terecht. In dat jaar orga niseert de VARA-televisie een Blizzards-reünie, de VPRO-ra- dio steunt hem ondubbelzin nig en het zelfvertrouwen komt weer terug. In 1976 voegen Koos van Dijk en wat andere lui zich bij hem en Wild Romance is ge boren. Na 280 hfe-optredens blijft Herman in 1977 door zoeken naar de juiste muzi kanten. Freddie Cavalli op de bas, Ani Meerman op de drums, Danny Lademacher op een eïectrisch versterkte Belgische vedette gitaar en Brood zelf op de piano en de stembanden, vormen naar ie ders mening de ideale combi natie. Dit jaar benaderde Pim de La Parra Herman Brood met een compleet filmscript. Ver der schreef Brood muziek voor Andy, Bloed en Blond Haar (productie Frank Wte- ring) en zijn de opnames voor de film „World" met regisseur Herbert Curiel en onder an dere Herman van Boeijen en Dïanne Marshall al begonnen. Brood-morgen in Vlaardingen. Windekind, het kind in het boek De Kleine Johan nes van Frederik van Eeden dat geboren werd op de laatste stralen van de zon en het eerste schijnsel van de maan in een zachte wind op een zomera vond. Windekind is ook de naam van het zeer jonge blaaskwintet dat vanavond vanaf kwart over acht in het museum aan de Hoogstraat 112 in Schiedam voor belangstellend publiek zal spelen. Kathinka Pasveer, Jenneke Avis, Dorry Hamerslag, Remko Kraarmvinkel en Erik Reinders vormen een klassieke formatie met hun dwarsfluit, hobo, klari net, hoorn en fagot. De vijf zitten op het Koninklijk Haags conservatorium en spelen werken van Mo zart, F. R. Gebauer, A. Liadov, J. Ibert en D. Sjos- takowilsj. Leden kunnen voor drie gulden naar bin nen. met-leden betalen vijf pieken. Zoals gewoonlijk op iedere derde zaterdag van de maand, zal ook 17 maart een orgelconcert worden gegeven in het museum. Van drie tot vier uur 's middags zal Frans het mooie Hessorgel in wer kingstellen. Na een druk bezochte opening op zondagmid dag in het Stedelijk Museum aan de Hoog straat in Schiedam, kunnen nieuwsgieri gen, belangstellenden, koopgragen en kunst kijkers rond lopen om de werken van Inge van Haastert, Peter Linda uer, Daan Pad mos en Jaap Zwier te bekijken. Nog tot 22 april In het Schiedamse Museum aan de Koogstraat 112 wordt op 31 maart een dichter-fesü- val georganiseerd met Schie damse dichters door de geza menlijke boekhandelaars in de Jeneverstad, de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en het museum zelf. Jan F. de Zanger, een oud- Schiedammer en leraar Ne derlands zal daar zijn nieuwe dichtbundels ten doop houden en tevens ingaan op het kli maat in Schiedam voor schrijvers en dichters m he den en verleden. Er wordt naar een mogelijk heid gezocht om de op deze avond voorgelezen poezte te bundelen en te publiceren. Wie wel eens iets of mis schien een heleboel gedaan heeft aan poe2ie, wordt uitge nodigd om aan de avond mee te doen Iedereen kan zich aanmelden bij het museum, telefoon 269066 of bij de Schiedamse boekhandels en de bibliotheek. Dat moet wel vóór 26 maart gebeuren In het open jongerencentrum Ozobleu aan de Presi dent Steynstraat 2 in Maassluis wordt vrijdag om negen uur de laatste film met Marty Feldman ge draaid. Feldman speelt de rol van een naïeve, maar uiterst inventieve reclameman, die door één van zijn campagnes een ware sex-rage weet te ontketenen. „Laat je met kisten" is de titel. Zondagmiddag om half vier wordt de film „Black Magic Woman" gedraaid door de organisatoren van Ozobleu. Hoogtepunten in deze muziekfilm 2ijn het optreden van Santana en Ike en Tina Turner. Volksdansbefhebbers kunnen volgende week donder dag terecht. Vanaf volgende week wordt er een nieuwe filmcyclus gestart met Marlon Brando als de centrale figuur. The Chase, On the Waterfront, Last Tango in Paris en de Peetvader staan op het pro gramma In het Schiedamse Passage theater zullen dinsdag 27 maart vijf overbekende heren op het podium stappen. Die vijf vormen tezamen de groep Kaleidoskoop. Vanaf kwart over acht zal Laurens van Rooijen zijn piano en fenderpiano bespelen, Jan Akkerman probeert de oude te zijn op zijn gitaar en luit, Niels Walen werpt zich op zijn hobo en synthesizer. Jan Hollestelle komt met de bas en Louis Debij leeft zich uit op zijn slagwerk en percus sie. Kaarten zijn nu al verkrijg baar aan de kassa van het theater, dagelijks vanaf 12.30 uur. Bestellen kan ook via het nummer 269563. In de Quibus aan de Lange Haven 28 zal zondagavond 18 maart Frank Verhoef op ko men treden. Hij begint om ongeveer acht uur met zijn workshop. Daarna volgt het optreden. Wie wil komen is welkom en zal alleen zijn ei gen bier of ander drankje moeten betalen. In sociëteit Q.T? aan de Nieuwstraat 12 in Schiedam komt zaterdag de formatie Fandango vanaf half tien spelen. Er wordt verteld dat de groep een originele men geling van de hier doorgaans onbekende Amerikaanse en Engelse volksmuziek brengt. Country-rock, bluegrass, bal lads, jigs-reels, horn-pipes en folk-rock worden door Aad van Muliem, Kees Mook, Orrno Gras, Ron Ruiter en Piet Brand vol enthousiasme sebracht. Van links naar rechts Niels Walen. Jan Hollestelle. Laurens van Rooijen, Louis Debij en Jan Akkerman. Het wordt een doldwaas Ratje Toe in Zoldertheater in de Teerstoof za terdagmiddag. In het gebouw aan de Nieuwstraat 12 wordt Henk Abbing dan om half drie verwacht met zijn poppenspel «Ratje Toe" dat speciaal voor kinderen van vier tot ongeveer tien jaar is gemaakt. Het gaat over freule Stoethaspel die in haar kas teeltje een kamer verhuurt aan een professor, maar de lawaaimaker Don Leopardi komt muzikale roet in het eten gooien. Voor drie guldentjes kan iedereen zien hoe de oude zee man Cornells de Knutselaar met een oplossing komt aanvaren. Zaterdag 24 en 31 maart komt Clown Woudi weer in het Schiedam se theater met zijn programma Het Ezeltje. Vrijdag- en zaterdagavond zullen Teerstoofbezoekers samen met de ca baretgroep Vangrail kunnen smikke len van het programma Diverse Groentes, dat om negen uur begint Voor een tientje brengt Vangrail een programma zonder schenenschoppe- rij, grofheden of aanvallen m de rug. De drie jongelieden die vorig jaar het seizoen besloten, putten hun in spiratie uit onderwerpen die vlak naast het bed liggen: ouderlijk huis, kinderen, liefde enzovoorts. De laatste twee weekends in maart worden verzorgd door toneelgroep Groeton. Vlaardingen Do to il eelgri iep Sater zal op 22 maart om kwart over «icht in de Har- moniezaal aan de Schiedamse weg in Vlaardingen het stuk Het Verhoor op de planken zetten. Cen traal in het stuk staat de vraag of Berufsver- boten, zoals m Duits land het geval is, ook in Nederland voorko men. John Leddy en Jaap Donselaar zullen getweeen Het Verhoor spelen. De toneelgroep Sater. Rijersberg bekwaamde hij zich in kleurenleer en functio nele kleurgevmg In 1946 richtte de heer Dijks hoorn de Vlaarding5e Kunst kring op. Van deze kring wa ren lid de Vlaardingers J. Baars, L, Dr-ppert, Kom. Lodder, R. Rijke, H. Plomp en J. Weiland. Twaalf maai was werk van hen te zien op ten toonstellingen in „De Vis- bank". Veel werkte Dijks hoorn samen met wijlen J. Baars, Zij trokken samen de polder in, om het landschap al schilderend vast te leggen. Dc heer De Groene werd eveneens in 1909 geboren en wel op 13 januari Onder lei ding van de heren Midnch en Van Noort bekwaamde hij 2ich in het vak Ieerling-schil- der aan de burgeravond school Zo de financien van zijn vader het hadden toegela ten, was hij tekenleraar ge worden. Zijn i-ersle schreden in het schildersvak zette hij bij de Vlaardingse schilders bedrijven van A Vermeer en M. de Heer. In 1931 begon hij een eigen schilders bed njf. dat hij tot aan zijn afscheid in 1974 leidde. Vanaf zijn pensi onering haalt hij de tijd die hij voor het schilderen tekort kwam in. Hij ontwikkelde sindsdien een geweldige pro- duktie. In 1975 exposeerde hij met succes in Noord-Holland. Hij maakt in hoofdzaak schil derijen en af en toe een aqu arel. De tentoonstelling van beide heren is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 10 00-12.30 uur. 13 00-18 00 uur en 19.00-20 00 uur en op zaterdag van 10 00 lot 12 30 uur De toegang is gratis. Jongerencentrum De Toverbal m de Lange Boonestraat 33 in Maassluis draait morgen, vrijdag 16 maart, de bekende rolprent „Histoire d'O" van Just Jaeckin De voorstelling begint om 21. uur Zaterdag is vanaf 21 uur d" Hoochie Coochie Band actief in het Maassluisc jongeren centrum. In het Vlaardingse Wijkcen trum 't Nieuwelant aan de Goud&esingcl wordt weer film gedraaid. Zondagavond 18 maart vanaf 20 00 uur wordt daar de rolprent „The Cas sandra crossing" vertoond: een film met in de hoofdrol len Burt Lancaster en Sophia Loren De toegangsprijs is driegulden per persoon. Om het dak van de Grote of St. Janskerk zo snel mogelijk dicht, af en klaar te kunnen hebben, moet dc restauratie- pot" aangevuld worden. Dat wordt zaterdag 24 maart van af half acht gedaan met een enorm concert. „Schiedam Zingt" heet dat, en natuurlijk vindt het plaats tn de Grote kerk zelf. Het Urker vtsserskoor „Cre- sendo". onder leiding van Memdert Kramer, het Scheve- mngs Vissers Vrouwenkoor under leiding van Ane Noord- hoek, The Creedsingers met Frans Roessen, organist Jaqu- es P Beckers en dominee J G Jansen hopen er een fijne avond van te maken. De toe gangsprijs is 7,50 of vijf gulden Op het nummer "06018 zijn kaarten te bestel len In de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg in Vlaardin gen komt morgenavond om acht uur Willem Ruis met zijn show. Zaterdag zal vanaf kwart over acht het stuk Lip- stick ten tonele worden ge bracht met onder andere Pleum Touw. Woensdagmid dag is het weer feest voor het jonge publiek. Dan komen Appie en Flappie met hun doldwaze toeren naar de Stadsgehoorzaal. Aanvang 2 uur. t, V 'i>V rï£ 4. 4* J M X /a* V &ƒ•>*£- M§5 '"-Jp- V k; sas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1979 | | pagina 5