SCHIEDAMSCHE COURANT Geen politieke keuzes voor de politie 'Inspraak heeft niets aan deze verordening' V Ik de proef ^z******* HES erf PvdA-lid kraakt ontwerp Ministerie wil uitbreiding opleidingen nieuwe school Nieuwe inspecteur Vlaardingse politie Zuid benieuwd naar terugbetaling GEB Commissaris in nieuwjaarsrede: Brand in gymzaal Aanvraag heeft kans van slagen VlLLERIUS Waslijnen strikken inbreker Veel drukte op recepties van gemeentebesturen te^0n'" W 4 |l)onderdag 3 januari 1980. ONAFHANKELIJK DAGRL \D - 104de jaargang no. 26522 I pagina's Brm-rsvc-i 3 tolrlnnn .idrmm^t.itio 2WUM] led.u'tie 2625MÏ kl.uhtcnd.riiM 144144 SCHIEDAM EN" KETHEL Vlaardingen Dc commissaris van de Vlaardingse gemeentepolitie, B. van Toledo, heeft in zijn nieuw jaarstoespraak kritiek geuit op een aantal onderdelen van de twee rap porten die uitgebracht zijn door de Projectgroep Organisatiestructuren. Deze projectgroep werd een aantal ja ren geleden ingesteld door de minis ter van binnenlandse zaken met de opdracht om een onderzoek in te stel len naar de noodzakelijke sterkte for- matïe en organisatie van de gemeente lijke politiekorpsen. De resultaten van dat onderzoek zijn neergelegd in een tweetal rapporten: „Politie in ver andering" en „Sterkte van dc politie". Commissaris Van Toledo merkte op .Tijdens vergaderingen van korpscheis over deze materie werd ik soms wat droevig. Niets is er meer goed Ik vroeg me dan af heb ik daarvoor met zoveel enthousiasme na de oorlog gewerkt aan het geven van een nieuw aanzien van de politie*'" In het rapport wordt onder andere bena drukt dat de wehijnsfunctic die de poli tie vervult meer uit do verf moet komen Commissaris Van Toledo vroeg zich af of een te grote aandacht voor deze deeltaak met aanleiding kan zijn tot .sl Ier lei con flictsituaties Hij benadrukte dat de poli tie steeds kc-eft moeten functioneren met „twee gezichten", maar tn het verleden met wat minder nadruk op het hulpver- lenmgsaspect „Dat voor het hulpverte- nmgsaspeet meer helangstelhng bestaat is een goede zaak, doch een te ver door trekken van die lijn dient mijns inziens voorkomen te worden Het is mei de be doeling dat de politieman taken van de maatschappelijk werker op zich gaat ne men Ook ten aanzien van het nemen van ini tiatieven bij veranderingen, een andere aanbeveling van de projectgroep, had de commissaris kritische kanttekeningen. Hij achtte het onwenselijk dat de politie politieke keuzes moet gaan maken en clat is in zo'n geval haast niet te vermij den Naar znn mening ligt dc taak van de politie in het ongehinderd doorgang laten vinden van veranderingen, die in de samenleving op democratische wijze zijn voltrokken „De politie heeft een ga rantie-functie. zij garandeert de samen leving dat de democratie kan functione ren." Commissaris Van Toledo onderstreepte echter dat de punten van kritiek, die in de twee publicaties naar voren worden gebracht, de serieuze aandacht van de politie verdienen. „Men mag er met bij voorbaat van uitgaan dat dergelijke situ aties tn het eigen korps met voorkomen, of dat het allemaal schromelijk overdre ven is Het zou niet de eerste keer zijn dat een dergelijke gedachtengang tn het politieapparaat opgang deed. Men dient de rapporten als een hernieuwde bezin ning over het functioneren van de eigen organisatie in de samenleving te be schouwen." I Schiedam De politie stelt een onderzoek in naar de oor zaak van een binnenbrandje in een school op het Oude Kerk hof. De kans dat de brand is I aangestoken wordt niet uitge- sloten. Het vuur ontstond in de I gymzaal van de ïeao-school. De brandweer bluste de zaak, maar kon niet voorkomen dat het plafond en de kozijnen werden beschadigd. Honden blaffen en bazen slaan Schiedam In de Lek straat kwamen twee honden en twee bazen elkaar tegen. De hon den begonnen luidkeels tegen elkaar te blaffen, hetgeen werd overgeno men door de bazen. Het bleef bij dc bazen echter niet bij het blaf fen. harde klappen vie len over cn weer. Twee surveillerende agenten wisten de heren uit el kaar te krijgen. Hierbij moest één baas met ver wondingen aan het ge laat zich laten hechten in het Noletziekenhuis. 0/ de twee honden naast het blaffen elkaar aanvlogen, is onbekend. I uutiiiiii jiiiifj i in in ni tm i if in i ii i kim j ii t»in i in li 11 1 «Tussen twee natte sneeuw buien door stonden gistera- I vond tientallen Schiedam mers als padvinders rond een kampvuurtje. En twee maal zoveel handen waren naar voren gestoken: want I lekker warm was dat, die kerslboombrand op de West- frankelandsedijk! Toch had hel nog warmer kunnen zijn, als meer inwoners van de stad hun kerstboom al had den afgetuigd en naar de ge meente hadden gebracht. De traditionele kerstboombrand was da-iom deze keer niet zo groot en de politie ver moedt, dat de Schiedamse ;eugd komende dagen voor nog wet meer fikkies zal zor gen. I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiititiiiitttiiiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiitiiiitiiiiijtiittiiititrfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiFitiiiiiititiiiiiiiiriiiiiitijriiiitiiiiiiiiHittiiiifciiiiiiiiiinfiiiiriififiiijitfiffijitriiiiiHittJiiiiiHNtiiiJiiiiiiiitttutEtuitiitiiiittiEiiiiiiiMtitiiiiittiHuiiitittitiititiiitiHiiHtiui^ iitii i iiiii iiiii iiiiiiiuii F. Schiedam In een advies aan zijn partijbes tuur kraakt PvdA-lid Hans Bakker de voorlo pige inspraakverordening, zoals deze vana vond ter sprake komt in het stadhuis op de Grote Markt (aanvang acht uur). „In de meer derheid van de gevallen zal de inspraakveror dening niet bepalend zijn voor de inspraak," is de indruk die Bakker krijgt na het lezen van alle voorwaarden, escapes en uitzonde ringsbepalingen, die hij in het concept aan treft. Op verzoek van het PvdA- bestuur heeft Bakker een commentaar geschreven op het eerste ontwerp voor een inspraak reglement voor do gemeente Schiedam. Hij waarschuwt zijn partij er voor, dat uit niets blijkl dat het PvdA-advies voor in spraak is gebruikt of zelfs maar gelezen. „Het hele stuk," schrijft Bakker over het ontwerp, „is voer, zij het met erg smakelijk, voor ju risten en psychologen**" Bakker venvacht weinig heil van het huidige voorstel. De inspraakverordening weegt niet zwaarder dan welke an dere verordening ook, waar door afwijkende bepalingen over inspraak met uitgesloten zijn Verantwoordelijk wet houder Herman Posthoorn zou er volgens partijgenoot Bakker goed aan doen tn een nieuw concept de bepaling op te ne men, dat voorafgaande aan elke inspraakprocedure een informatieavond wordt gehou den waarop de verdere proce dure wordt vastgesteld, i/an kan per onderwerp rekening worden gehouden met tijdsli mieten en groepen geïnteres seerden. Ook blijft de zeggenschap vol gens Bakker te veel bij hel ge meentebestuur, in die 7in dat insprekers geen enkele garan tie hebben dat wat zij inbren gen ook voldoende wordt ge honoreerd. De mogelijkheid tot officiële discussie met de gemeentebestuurders is te klein: Bakker ziet in den regel alleen kansen (en dan nog heel kleine) voor Schiedammers die btj commissievergaderin gen van een vragenkwartiertje gebruik maken. Hans Bakker: „Naast de vraag wie er uiteindelijk beslist, moet de vraag wie er tijdens de inspraakprocedure beslist, niet vergeten worden. Overal komt de bottleneck van B en W terug, het college orga niseert, het college bepaalt, het college kan afwijken, het col lege stelt lijsten op, het college verschaft informatie enzo voorts." Het PvdA-lid verwacht dat Schiedammers bij inspraak weinig begeleid worden („ziet u ambtenaar X al in de pen klimmen om in een brief-op- poten te vragen of die en die informatie nu eindelijk eens komt?") en mist m het ont werp van de inspraakverorde ning °en opsomming van be roepsmogelijkheden. Bakker is er tevreden mee dat mondelinge en schriftelijke in spraak even hoog gewaardeerd worden, maar hij vindt dat de informatiestroom naar de Schiedammers te veel via het papier loopt. Vlaardingen Het ministe rie van onderwijs heeft de gemeente Vlaardingen ge vraagd. dc in 1976 aange vraagde scholengemeen schap voor m.h.n.o - m.s,p.o. m.e.a.o. uit te breiden met de opleiding sociaal-ago gisch 2, de opleiding voor be- roepen in de sector sport en de opleiding voor assisteren de beroepen in de gezond heidszorg. Met deze uitbrei ding zou de scholengemeen schap, waarin een aantal op leidingen voor beroepen in de verzorgende en de huis- houdtechnische sectoren on dergebracht zijn. een zeer breed pakket opleidingen krijgen. De opleiding sociaal-agogisch 2 omvat opleidingen voor het inrichtingswerk en het cultu reel werk, alsmede de kinder en jeugd verzorging De oplei ding voor beroepen in de sec tor sport is ook zeer veelom vattend. Het leidt op tot aller lei functies m de sport- cn re- creatiewereld. Daarnaast leidt het op tot sportfuncties in de sociale jeugdzorg, zwakzinni genzorg en het jeugdwerk m het algemeen De opleiding voor assisterende beroepen m de gezondheidszorg omvat de opleiding tot apothekers-, dok ters-en tandartsassistente Het verzoek van het ministe rie om het pakket van de toe komstige school uit te breiden heeft de gemeente Vlaardm- gen redelijk optimistisch ge stemd over de kans van slagen van de aanvraag uit 1976 Maar de gemeente laat tevens weten dat er nog helemaal mets valt te zeggen over een eventuele goedkeuring van de aanvraag Vlaardingen Marius Willem Schippers is per 1 januari bevorderd tot In specteur van de gemeente politie Vlaardingen. In zijn functie van inspecteur ADVERTENTIE tl heeft méér aan een goed vakantie-advies! "eissuseaü BROERSVELO 167-010-731611 311UO - SCHIEDAM van de justitiële dienst volgt hij de heer Offreins op, die per 1 januari met 'pensioen ging. De heer Schippers, trad op 25 juni 1945 in dienst van de Vlaardingse politie als hulpa gent Na de nodige bevorde ringen werd hij op 1 oktober 1978 aangewc-zen als adjudant F-niveau Hij was in verschil lende periodes onder andere werkzaam bij de algemene surveillance-dienst, de her kenningsdienst, de justitiële dienst en het bureau speciale diensten. Tijdens de nieuwjaarsbijeen komst van de Vlaardingse po litie in de Harmonie, overhan digde burgemeester W Kie- boom de heer Schippen. het bewijs van bes'ordermg tot de rang van inspecteur. Vlaardingen Een onbekend gebleven inbreker heeft tijdens een insluiping in Holy-Noord nogal mei pech te kampen gehad Op het momenl dat de man een woning aan de Leersumhoeve binnen wilde sluipen raakte hij namelijk volkomen verstrikt in enkele waslijnen In zijn poging om los ie komen maakte hij zoveel kabaal, dat de bewoonster een kijkje kwam nemen 7,ij kwam oog m oog met de man te slaan, die een mes trok en haar drin gend adviseerde, zich stilzwijgend in de slaapkamer te rug te trekken Dat deed ze. Waarop hij als een haas ver dween, /onder een spoor achter te laten. Schiedam In een open hrief aan de gemeente Schie dam vraagt de bewonersve reniging Schiedam-Zuid zich af, of de door het gemeente lijk energiebedrijf in Rotter dam (GEB) toegezegde te rugbetaling van 30 miljoen gulden ook van toepassing is voor de Schiedamse inwo ners. De bewonersveremging is al tijd van mening geweest dat de Schiedammers te hoge ta rieven moeten betalen. Zij voerde hierom ook een hand tekeningenactie, waaruit vol gens de vereniging bleek dat de bewoners deze memng deelden. Verder vindt de be wonersvereniging het onrecht vaardig dat de winst van het GEB van Rotterdam, waar ook Schiedammers aan meebeta len, niet in Schiedam wordt gespendeerd. „Wij betalen hier mee aan een jaarlijkse winst van ongeveer 60 miljoen gul den. \Ve zien hiervan geen cent terug; de hele winst wordt door Rotterdam ge bruikt om haar tekorten op de gemeente-begrotmg teniet te doen". De brief eindigt met de hoop dat Schiedam toch van de gro te hap mee kan snoepen „Gaat ook Schiedam van dit voordeeltje profiteren*' Of krij gen alleen Rotterdammers het7 We gunnen het hen van harle, want zij hebben ten on rechte teveel betaaid, net als wij!", aldus de brief. Druk bezochte recepties m Vlaardingen (links) en Maassluis De nieuwjaarsbijeenkomsten, die de ge meentebesturen van Vlaardingen, Maas sluis en Maasland en het bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland gistera vond hielden, werden druk bezocht Vooral m Vlaardingen cn Maassluis wa ren er velen, die het college van B en W, gemeenteraadsleden en andere relaties de hand kwamen drukken en kwamen proosten op het nieuwe jaar. Onder die belangstellenden waren ook heel wat mensen uit de burgerij, die blijk gaven voor het eerst een dergelijke bijeenkomst te bezoeken In Vlaardingen was de oude raadszaal, di trouw7.aal en de nieuwe raadszaal voor het gebeuren uitgeruimd. In de raadszaal waren kraampjes neergezet waar een drankje te krijgen was, terwijl achter de collegetafei een steervol muziekje werd geproduceerd daar had het orkest zich opgesteld In Maassluis was bet de burgerzaal, die voor de receptie was klaargemaakt. El ders in het Maassluise stadhuis werd tij dens de receptie de première gegeven van het jaaroverzicht, dat over 1979 is ge maakt door de Maassluxse smalfilmclub. Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie mei hel Rotterdams Nieuwsblad ir.C181 i 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1