SCHIEDAMSCHE COURANT Inspraak voor ophoging tuinen Geen be a ngs i ell in bungalo wgir o>i id H o1 ly- Noord Pop-overleg voert actie Schaatsplan Midden-Delfland Rietje Koning stopt organiseren Pff|j West voert actie voor veilig woonerf WmÈÊÊkm Herinrichting in Zuidbuurt College ziet af van antispeculatie in de vrije sector Elfhonderd hardlopers in Hoek van Holland Frans Moor uit Kamer en partij Betrapt bij inbraak Personenauto uitgebrand Jongen springt van baikon Medicijnen verloren Maandag 14 januari 1980- Brocrswst 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klaehtrndirnM 1441-44 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -I04de jaargang no. 26529—8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL VI aard in gen Twee ge meenschappelijke tuinen in de Zuidbuurt zullen in de loop van dit jaar wor den opgehoogd. Het gaat om de gemeenschappelijke stukken groen die liggen tussen de Dr. Wiardi Be- ckmansingcl en de Profes sor Kutgersstraat. Tussen beide straten liggen drie van dergelijke tuinen, maar één daarvan, die tus sen de M. van der Stoep- straat en de Samuel Es- meijerstraat, is in 1971 al opgehoogd cn opnieuw^ in gericht. Die tuin zal bij de werkzaamheden dus bui ten beschouwing blijven. Wel moet er opgehoogd worden in de tuinen ten noorden en ten zuiden daarvan. Bij het ophogen bestaat gele genheid, om de groenvoorzie ningen meteen opnieuw in te richten. De omwonenden wor den in de gelegenheid gesteld, over de nieuwe inrichting mee te praten in een inspraakpro cedure, die volgende week van start gaat. Op donderdag 17 ja nuari houden ambtenaren van de plantsoenendienst en van de afdelihg sport, recreatie en jeugdzaken eer informatie- en inspraakbijeenkomst in de Marnathakerk. waarvoor iede re belangstellende buurtbewo ner welkom is. Tijdens die bij eenkomst wordt aan de hand van twee varianten getoond, hoe een gemeenschappelijke tuin kan worden ingericht: via een open of een gesloten mo del. .De reeds opnieuw inge richte tuin tussen de M. van der Stoepstraat en de Samuel Esmeijerstraat is een voor beeld van wat een gesloten model in de praktijk betekent. Tijdens de inspraakavond die nen de bewoners een principe- uitspraak te doen over het te kiezen model. Aan de hand van de opmerkingen die op de bijeenkomst worden gemaakt, maakt de afdeling plantsoenen een complete tekening, die vervolgens aan alle betrokke nen wordt toegestuurd. Ieder een krijgt vervolgens de gele genheid, er alsnog op te reage- De kosten van het ophalen van de gemeenschappelijke tuinen wordt betaald uit het tuinonderhoudsfonds. Via dit fonds worden ze dus gedragen door allo huurders van ge meentewoningen in Vlaardin- gen, die maandelijks aan du fonds een bijdrage leveren. Zo zou hel kunnen worden: de in 1971 opnieuw ingerich te tuin lussen de Van der Stoep- en de Esmeijerstraat is van het gesloten model. J-fz- Schiedam Het Pop-over leg, waarbij ongeveer der tig Schiedamse bands zijn aangesloten, voerde afgelo pen zaterdag in de binnen stad actie om de aandacht van de bevolking te vesti gen op het gebrek aan re petitieruimten. Geruime tijd al dringt Pop-overleg er bij de gemeente op aan om daar iets aan te doen. Tot nu toe zonder resul taat. Binnenkort willen de mu sici met een handtekenin genlijst naar burgemeester cn wethouders om nog maals het gebrek aan oe fenruimte onder de aan dacht van de gemeente te brengen. Heeft dat dan nog geen resultaat, dan denken zij erover zelf een gebouw te kraken, waar gerepe teerd kan worden. Zaterdag waren op diverse plaatsen in de binnenstad groepen te beluisteren. Voor bijgangers werd gevraagd een handtekening te zetten op een lijst, waarmee de teleurgestel de muzikanten naar het colle ge zullen gaan. Op de Hoog straat was een kraam ingericht waar de Schiedammofoon. de eerste popkrant van Schiedam werd verkocht. Als mogelijkheden voor een repetitieruimte. waar de Schiedamse bands terecht kunnen, noemen de popmuzi kanten de Linden hof aan de Lange Achterweg, de Gusto- hallen in zuid, een fabriek aan de Van Deventerstraat en een school aan de M au ritss tra ai. Daarbij merken zij op dat hun eisen beslist met hoog zijn; de popmuzikanten zijn bereid, als zij een ruimte krijgen toege wezen. zelf de boel op te knap pen. Pop-overleg, indertijd opge richt om er bij de gemeente op aan te dringen voor oefen ruimtes te zorgen, heeft al en kele brieven naar B en W ge stuurd, waarin zij de moeilijk heden van do Schiedamse bands uitlegden Maar tot nu toe verzuimde het college te antwoorden. Behalve op de gemeente heeft Pop-overleg ook de hoop ge vestigd op de Schiedamse Ge meenschap. Binnen een maand heeft de organisatie een gesprek met de SG. waar in zij om subsidie zullen vra gen. VI aardingenVoor de dure bungalowgrond in Holy-Noord blijkt zo weinig belangstelling te zijn, dat de gemeente be sloten heeft haar strijd tegen de woningspecula tie maar wat af te zwak ken. Noodgedwongen zullen de toewijzing snormen, die de raad een jaar geleden vaststelde, nu moeten worden ver ruimd. De strenge toewijzingsnormen voor de bungalowgrond vorm den een onderdeel van een groter geheel van maatrege len, dat het college enige tijd geleden uitvaardigde om de toenemende speculatie met woningen het hoofd te kunnen bieden. Zo werd onder meer in de verkoop van premiekoop woningen een antispeculatie- beding aangebracht. Indertijd hebben zich in de raad ver woede discussies afgespeeld over de vraag of de anti-specu latie maatregelen ook op de vrije sector-woningen toege past moesten worden. Het col lege vond van wel. Een fel te genstander was de inmiddels uit de raad getreden GPV-er Henk van der Meer. Hij meen de dat de maatregelen een vrije sector-woning in Vlaar- dingen zo onaantrekkelijk zouden maken, dat het de ge meente wel eens duur zou kunnen komen te staan. Achteraf krijgt hij nu gelijk. Het college constateert tcelf enigszins teleurgesteld: „Thans blijkt dat het aantal serieuze kandidaten voor bungalow grond in Holy-Noord zeer be perkt is." De toewijzingsnor men zullen daarom dusdanig worden gewijzigd dat het ko pen van bungalowgrond aan trekkelijker wordt gemaakt. Een van de veranderingen is dat nu ook kandidaten van buiten Vlaardingen in aan merking komen voor grond. Het criterium van economi sche gebondenheid heeft het college laten vallen. Bovendien - en daarmee wordt de angel in feite uit de antispe culatie maatregelen voor de vrije sector gehaald - kunnen nu ook mensen die al een vrije sectorwoning hadden in aan merking komen voor de bouw van een bungalow in Holy- Noord. De herziene toewijzingsnor men kennen nog wel de clau sule dat iemand die korter dan tien jaar een premïekoopwo- ning in zijn bezit heeft niet voor bungalowgrond in aan merking komt, waarmee een snelle doorverkoop met grote winst van ae2e door het rijk gesubsidieerde woningen min der makkelijk wordt gemaakt. Het optreden tegen de specula tie in de vrije sector heeft het college echter goeddeels laten varen. In februari zal de ge meenteraad zijn oordeel over de voorstellen moeten geven. Hoewel er het afgelopen weekeinde op talloze plaatsen, zoals hier in Schiedam op de singels langs de Burgemees ter van Haarenlaan, werd geschaatst, is het ijs in Midden-Delfland nog niet overal betrouwbaar. Blijft de vorst ech ter aanhouden dan kan er de komende dagen volop worden geschaatst in het uitgestrekte poldergebied. Schiedam Het schaatsplan van de stuwgroep Midden- Delfland is er, Na jarenlang plannen maken over het bundelen van in formatie voor schaatsers over sloten, plassen en vaarten in het poldergebied tussen Schiedam, Maassluis, de Lier en Delft is eindelijk een folder verschenen met tips voor schaatsers. Behalve een kaartje beval de folder een aantal beschrijvingen van schaatstochten in het uitgestrekte watergebied. Het werkje is samengesteld door de stuwgroep cn uitgegeven door de Schiedamse VVV, die ook de verkoop voor haar rekening zal nemen. De prijs bedraagt vijftig cent. De stuwgroep Midden-Delfland speelde al lang met de gedachte om een schaatsplan samen te stellen, maar door gebrek aan medewerkers en de Ujd die andere activiteiten van de stuwgroep, zoals de acties tegen de aanleg van rijksweg 19 dwars door de polder, opslokten was het er nog niet van gekomen. MiiuiiuiiiuuuuiiimiituiitiituiiuiiHiiiuiiiuMiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiuiiiiiHaiHintiiiniHimntimmmimiiiiiitiiiiiitiMitimiiiuiiiimmmmtiinmiiiiiiimiiiiiil? Hoek van Holland-De tien de prestatieloop van deze krant groeide zaterdag in Hoek van Holland uit tot Mn grote happening. De ide ale weersomstandigheden zorgden zelfs voor een re cord aantal deelnemers: 1100. Winnaar op de 8500 meter werd Marius de Snayer (rechts op de foto)van de Vlaardingse atletiekvereni ging Fortuna in een snelle tijd van 32.30 minuten. Opvallend -was het grote aantal kinderen en dikbui kige veertigplussers, dat de race tegen de klok ondei> •jam. Het strand, met de har de wind tegen, was voor ve len een moeilijk obstakel. Hier waren de rustpauzes «Irijk. Daarna volgde een ideaal windstil parcours door de duinen en het Hoek se bos. Het overlijden van de oud- ft® deelnemer aan deze pres tatie loop, de 72-jarige Bertus «senberg, wierp een scha duw op het geslaagde evene- Kort na de start op «et strand zakte hij in el kaar, als gevolg van een te frate krachtsinspanning. Ijiter overleed hij in het «oly-ziekenhuis aan de ge volgen van een hartaanval. Voor een verslag van de RN- lQop zie de sportpagina's. Schiedam Rietje Ko ning heeft te kennen ge geven te willen stoppen met haar organisatori sche werkzaamheden voor de stichting „Lente feest". Dat hleek zater dagavond in zaal Irene op het nieuwjaarsbal van de stichting, waar Prins Caranaval Floris de Eerste zijn raad van elf en verdere gevolg voorstelde. Als speciale gasten woonden bestuur en leden van de Rot terdamse Carnavalsvereniging „De Grote Lupardie" het nieuwjaarsbal bij. Met deze vereniging bestaat al geruime tijd een samenwerking bij het organiseren van een groot car navalsfestijn; dit jaar op 9 fe bruari in de evenementenhal van de Vlaardingse Oude Lijn baan. Arie Verlinde, bestuurslid van de stichting, zei dat Rietje Ko ning besloten had zich wat rustiger te houden, omdat de problemen bij het realiseren van een eigen home voor ge handicapten en bejaarden haar boven het hoofd waren ge groeid. Het betekent echter geenszins dat ze haar voorzit terschap van de stichting Len tefeest wenst prijs te geven. Tevens merkte Vertinde op dat de stichting om te blijven Hoek van Holland Frans Moor, de Hoekenaar die sinds de vorige verkie zingen voor de PvdA in de Tweede Ka mer zit, heeft zowel zijn kamerlid- maatschap als zijn partij lidmaatschap Directe* aanleiding daartoe is dat bij het volkomen oneens is met de LPG- nota van het gewest Zuid-Holland van zijn partij. In de nota wordt de aanlan ding van vloeibaar aardgas in Euro poort aanbevolen. Moor vindt een aantal passages in de nota voor hem onverteerbaar. Welke dat zijn wil hij nog niet zeggen, omdat de volledige nota donderdag pas wordt gepubliceerd. Dan pas zal hij zijn offi ciéél standpunt aan het jpartijbestuur kenbaar maken. Het is niet de eerste keer dat Moor in de slag gaat met zijn mede-socialisten. Als gemeenteraadslid in Rotterdam ging hij ook al regelmatig tegen de lijn van zijn partij in. voort bestapn de steun nodig heeft van de gehele plaatselij ke bevolking. „Ais Lentefeest iets onderneemt schijnt een controle van brandweer en po litie dubbel zo sterk te zijn dan bij anderen. Vaste grond bij de gemeente bij het realiseren van een eigen home is nog steeds niet verkregen. De Schiedamse bevolking zal in 1980 merken dat het werk van Lentefeest gewoon doorgaat. We zullen blijven knokken om 1 voor de eigen vervoersbus als nog subsidie te krijgen. Het doet overigens wel wat vreemd aan, dat CRM het plaatselijk bejaardenwerk een vervoersbus geeft en dat Len tefeest met een eigen karakter nog steeds niet voor subsidie in aanmerking komt." Verder zei Vertinde nog dat Lentefeest een begrip is ge worden in Schiedam. „Dat moet zo blijven. We zullen blijven werken voor een he- paalde groep bejaarden, die zulks hard nodig hebben. Met elkaar moeten we tol een op lossing komen. Allereerst heb ben we een vervanger nodig voor Rietje Konings, want het werk mag niet stilstaan." Schiedam De bewoners- vereniging Sclricdam-Wcst deed zaterdag samen met "Veilig Verkeer Nederland een poging bewoners en be zoekers van het woonerf In West uit de doeken te doen welke verkeersregels in zo'n gebied gelden. Actieve leden van de vereniging deelden huis aan huis pam fletten uit, waarin uitge breid wordt ingegaan op de functies van een woon erf. Om extra aandacht te vestigen op de actie wer den zij vergezeld door een achtmans dixieland-band. Bij een aantal ingangen van het wc erf, dat wordt be grensd door Rem brand liaan, Burgemeester Knapper tl aan en de Vlaardingerdijk, hiel den verkeersbngadiertjes au tomobilisten aan met de vraag of zij wisten dat ze nu een woonerf opreden en wat dat betekent. Op diverse plaatsen in de wijk hingen pamfletten, waarop stond: Hoe hard rijdt u nu* De me dewerking van Veilig Ver keer Nederiand bestond uil het ter beschikking stellen van een informatiewagen, waarin belangstellenden te recht konden met allerhande vragen over verkeersveilig heid. De bewoners vereniging was tot de actie overgegaan, om- dal gebleken is dat veel men sen met weten, dat de ver keersregels op en woonerf afwijkend zijn van die tn normale straten. Zo weten maar weinig mensen, dat op een woonerf geen onder scheid wordt gemaakt tussen snel- en langzaam verkeer en dat woonerven er juist zijn om voetgangers en spe lende kinderen meer moge lijkheden te geven. Maassluis-De Maasluise poli tie heeft m het weekeinde een twintigjarige inwoner van Maasdijk op heterdaad betrapt bij een inbraak in een benzi nestation op de Kwartellaan. De jongeman verklaarde tegen de politie dat hij alleen een accu wilde stelen, omdat hij door de kou startmoeilijkhe den met zijn auto had. Uit een woning aan de Brede- rolaan zijn een televisie- en een radiotoestel gestolen ter waarde van dertienhonderd gulden. Vlaardingen Op de Malus- dreef in Vlaardingen is in het weekeinde een auto geheel uitgebrand. De brandweer bluste het vuur, dat vermoede lijk is ontstaan door het over schakelen van gas naar benzi ne. De bestuurder wist tijdig de wagen te verlaten. Personeel van de dienst ge meentewerken had na het blussen de handen vol om de straal, die door het bluswater was veranderd in een ijsbaan, weer berijdbaar ie maken. Vlaardingen Omdat zijn moeder hem verbood om 's avonds in Rotterdam te gaan stappen sprong een vijftienjarige jongen van het balkon op de tweede ver dieping van het ouderlijk huls. Hij is met enkele ge broken ribben, een gebroken elleboog cn een hersenschud ding in het IJoly-ziekenhuis opgenomen. Eerder had hij zijn wens om uit te gaan onderstreept door het meubilair in de woning aan de Abel Tasmanstraat te vermelen. Een oudere broer wist hem toen tot kalmte te brengen, maar niet voor lang. Want even later probeerde hij door een sprong naar beneden van tien meter toch weg te ko men, Zijn val werd gebroken door enkele struiken. Zoele rmeer Een Zoeter- meerder is dit weekeinde zijn medicijnen verloren in de om geving van de Dunantstraat in Zoetermeer. De geneesmidde len (tegen hartziekte en de ziekte van Parkinson) zaten in een buisje verpakt in een bruin-witte plastic zak. Het ge bruik van de medicijnen van kinderen kan kwalijke gevol gen hebben. Degene die de medicijnen weet te vinden wordt verzocht contact op te nemen met de Zoetermeerse politie ouder nummer 163440. Uit een m aanbouw zijnde wo ning aan de Pijl Kruid vaart is nog een tas met gereedschap gestolen. Het materiaal verte genwoordigt een waarde van omstreeks vijftienhonderd gul den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1