SCHIEDAMSCHE COURANT Schiedam koopt voor een half miljoen panden Poppe stelt vragen over huren Oostwij k Speelotheek van start mm Weer acties tegen T ankercleaning Ik. „meettij dc proef m VLAARDINGER DOOD NA BOTSING OP STILSTAANDE AUTO 'f Voor renovatie in West en Zuid: Schaatsen kunnen weer in het vet •a*.* Bowlingbond en liefdadigheidsaetie Schiedam hoogspanning met nieuwe industrie I Automobiliste haalt nat pak j sé Twee ge won den op rijks weg 20 Nieuw gereedschap voor ziekenhuis Dinsdag 15 januari J 980_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no, 26530-4 PAGINA'S Brot-rsvrsi 3 telefoon mlminiMmtie 268091 - reductie 262566 kl,iehtendien*.t H4H4 SCHIEDAM EN KETHEL Of deze panden in de Vriendschapstraat nog gerenoveerd kunnen worden, staat nu nog niet vast. Wet zal de gemeente Schiedam in dit deel van West gebouwen aankopen om plan nen met stadsvernieuwing in elk geval snelle'- te kunnen ver wezenlijken. Schiedam Voor ïn totaal een half miljoen gulden wil de gemeente de komende periode gebouwen opkopen, die nog te renoveren zijn. Het ligt in de bedoeling om deze panden vooral in die delen van het westen en de Gorzen aan te kopen, waar de Schiedamse stadsver nieuwing moet gaan plaatsvinden. Het gaat niet alleen om woningen: ook garages, be drijfsruimten en eventuele clubruimte in de buurt van Mariastraat, Hoofdstraat en Dwarsstraat zullen zo no dig worden opgekocht. Dat kan overigens alleen, als de gemeenteraad volgende week in zijn maandagvergade ring besluit om inderdaad een krediet van vijf ton te verlenen. In 1975 is al eens een bedrag van dezelfde grootte uitge trokken voor het aankopen van zogenaamde rehabilita tie-objecten, maar dat geld is zo goed als op. En juist omdat stadsvernieuwing in Schie dam hèt motto van de jaren tachtig zal worden, is nieuwe financiële armslag noodzake lijk. Burgemeester en wet houders willen met het aan- Rechtszitting verdaagd Vlaardingen De rechtszit ting die vandaag zou plaats vinden op het kantongerecht inzake de kwestie tussen huur ders van een flat aan dc Holy- singel en woningbeheerder In vestor is niet doorgegaan. De rechter heeft het geding voor nog onbepaalde tijd verdaagd, omdat eerst de stukken van de huuradviescommissie beter moeten worden bestudeerd. Investor had vier van zijn huurders voor de rechter ge daagd om ze te dwirigen, de achterstallige huurverhoging te betalen. Die verhogingen waren niet betaald vanwege diverse obderhoudsklachten. Ook waren er andere ruzies, vooral over het feit dat Inves tor enige tijd terug de flatwo ningen weer wilde verkopen, hetgeen door de huurdersvere niging werd getorpedeerd. Vlaardingen Gemeenteraadslid Remy Poppe (SP) heeft het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over ont wikkelingen bij de nieuwbouw op de kaalslag in Viaardin- gen-Oost. Aanleiding tot de vragen aan het college waren de ant woorden die door ambtena ren en de voorzitter van de projectgroep de heer Van Elk, werden gegeven op vra gen van bewoners, gesteld tijdens de buurtvergadering van 10 januari. Naar de me ning van Remy Poppe waren die antwoorden zeer onbe vredigend. Hij vraagt het college of het Vlaardingen De speelotheek gaat binnen afzienbare tijd toch van start. Hoewel het er aanvankelijk vrij somber uit zag, waar het het verwezenlijken van de doelstellingen be treft staat het nu vast, dat de speelotheek in de tweede helft van de volgende maand met haar werkzaamheden kan be ginnen. De eerste tijd zal men gastvrijheid genieten in wijk centrum 't Nieuwelant, Goudsesingel 87-a in Vlaardingen. niet noodzakelijk geweest was om vóór deze belangrij ke buurtvergadering een spoedvergadering van de commissie voor stadsontwik keling te houden. Ook vraagt Poppe of het niet noodzakelijk was om wethou der Goudriaan zelf de resulta ten van het overleg over de huurprijzen aan raadsleden en bewoners te laten meedelen. Remy Poppe wil van het colle ge weten wat het beleid zal zijn, als blijkt dat veel buurt bewoners van de Zeehelden buurt deze huren niet op kun nen brengen, ook niet met een huursubsidieregeling. Daar naast wil hij een beleidsuit spraak over wat het college gaat doen als binnen afzienba re tijd de woningen uit de Zee heldenbuurt niet langer ver antwoord gehandhaafd kun nen blijven en de bewoners andere huisvesting moeten krijgen. De voorzitter van de projectgroep, Van Elk, heeft tijdens de buurtvergadering op een dergelijke vraag geant woord: „die bewoners zullen dan elders gehuisvest moeten worden". De vraag dio Poppe in zijn brief aan het colege stelt, is dan ook: „Waar ligt dat 'elders' en is het standpunt van Van Elk ook het stand punt van het college?" Tot slot confronteert Remy Poppe het college met het be leidsvoornemen om op de kaalslag te bouwen voor Oost- wijkbewoners uit de Zeehel denbuurt, Hij vraagt wat er gezien de flinke huurprijzen van dat beleidsvoornemen te recht moet komen. kopen van renovatiepanden onder meer voorkomen, dat huidige eigenaars dwars gaan liggen of de gemeente lijke plannen voor renovatie of sloop vertragen door aller lei procedures waarbij pan den gewoon leeg blijven staan. Immers, waar de gemeente alle grond en gebouwen in be zit heeft, kan zij gemakkelij ker plannen maken en uitvoe ren. Bij het bedrag van een half miljoen gulden gaat het alleen om te renoveren panden, niet om gebouwen die rijp voor de sloop zijn. Daarom komt het "krediet ten laste van de begro ting, die de dienst woningbe- heer voor 1980 heeft gemaakt. Voor aankoop van slooppan- den heeft de gemeente Schie dam een ander potje: bij het grondbedrijf is nog geld voor verspreide aankopen beschik baar. De dooi heeft nu al weer onverbiddelijk toegesla gen. De schaatsen, nog slechts enkele dagen gele den gretig uit de kast ge haald, kunnen opnieuw in het vet worden gezet. De stoere Noren, kokette kunstschaatsjes en doorlo pers hebben wellicht voor de hele winter hun dien sten weer bewezen. De speelotheek, een instelling die in navolging tot soortgelij ke organisaties in andere ste den een uitleencentrale van goed speelgoed wil vormen, zag in eerste instantie haar aanvraag om financièle steun door het gemeentebestuur af gewezen, omdat andere zaken een hogere prioriteit hadden gekregen. Later kwam er toch geld van de gemeente: bij de behandeling van de zogenaam de budgettaire ruimte, dat deel van de begroting over 1980 dat door de gemeenteraad mocht worden besteed, werd toch zo'n GOOO gulden voor de acti viteit uitgetrokken. De begro ting over het eerste jaar gaf echter een explmtatiebedrag van bijna 25.000 gulden te zien. Dat de speelotheek nu toch kan starten is vooral te dan ken aan het Comité Kinder postzegels, die de Vlaardingse instelling een subsidie van ruim 15.000 gulden heeft toe gezegd. Dat geld zal volgende week woensdag symbolisch aan de speelotheek worden overhandigd. Zoals de plannen momenteel luiden zal de speel- goed-uitleencenirale, die ge rund zal worden door acht vrijwilligers, op maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag en op vrijdagavond geopend zijn. wagen is weer op de gehesen, na de natte avonturen voorgaan- de nacht. Schiedam - De Nederlandse Bowling Federatie (NBF) heeft haar leden verboden deel te ne mén aan de Amstelbron Benefietbowling op 19 en 20 januari I9S0 in Bowling Musis Sacrum te '■Schiedam. De baten van dit evenement zouden bestemd zijn voor de afdelingen Schiedam en Vlaardingen van de vereniging Vluchtelingen werk Nederland. De NBF dreigt in een schrij ven aan bestuur en leden van alle bowlingbon den „tot passende maatregelen" over te gaan te gen ieder NBF-lid, dat haar startverbod over treedt. NBF-leden mogen alleen deelnemen aan, door de federatie erkende, toernooien. De Schiedamse Benefietbowling valt daar niet on der. De organisatoren hebben besloten de liefdadig heidsaetie af te gelasten. „Dit startverbod is de nekslag voor onze actie", aldus Dick van der Bugt, voorzitter van het Comité Benefietbal Schiedam. Het comité, een club van Schiedam se journalisten en een raadslid, organiseert jaar lijks sinds 1977 een bal ten bate van een plaat selijk liefdadig doeL De Benefietbowling was bedoeld als aanloopje naar het derde benefiet- bal op 29 maart en 2ou op 19 en 20 januari van 9 tot 19 uur plaatsvinden. Hond de actie is een comité van aanbeveling gevormd met burgemeester Kieboom van Vlaardingen en Te Loo van Schiedam als voor- ■dtters. Alhoewel de benefietbowling, niet-door gaat, vindt het bal zelf op 29 maart wel door gang. Schiedam Door de vestiging van enkele nieuwe bedrijven in het industriegebied 's-Graveland wordt zoveel meer elektriciteit verbruikt, dat nieuwe hoogspan ningskabels nodig zijn. Het elek triciteitsnet moet op twee plaat- sen in Schiedam worden uitge- breid: kabels zullen in de grond worden gestopt tussen de Kreu- pelstraat achter de Hema en de Nieuwpocrtweg en tussen de Marconistraat en de Overschie- sestraat. De grootste verbruiker van ener gie is het Verzamelgebouw aan de De Brauwweg, maar ook kleine industrieën die ten westen van de Schie zijn gekomen maken heel wat op. Dat de nieuwe kabels voor het grootste deel bij de Schiedamse binnenstad aangelegd moeten wor den, komt omdat de industrieën zoveel energie uit het centrum van de stad opslorpen. De verzwaring van het hoogspan ningsnet is niet goedkoop. Bere kend op het prijspeil van decem ber 1979 komt dr ir J. J. van Willi gen, directeur van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam (ONS), op een onkostennota van 4,47 ton. De gemeenteraad moet daarover maandag een besluit nemen. Van avond bespreekt de raadscommis sie voor financiën en economie de consequenties. Vlaardingen Een poging H om op de hoek van de West- j| havenkade en de Maasboule- |j vard eer» auto te parkeren kwam een 20-jarige Schie- H damse in de nacht van zondag op maandag op een nat pak te jj§ EE staan. Nadat zij de wagen met de voorzijde m de richting p van de haven had stilgezet, haalde ze haar voet van het koppelingspedaal. Omdat er j= 5 nog een versnelling was inge- s schakeld en de motor nog draaide reed de wagen ogen- hlikkelijk „de plomp in". =jj De bestuurster kwam met de H S schrik in de benen veilig aan H de wal. De auto is in de loop van gisteren op de kant gezet.». J| iiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiniuiiiiiiiiiiiiMiiiimmiii#. Ook op de rijksweg 20 ter hoogte van Maasland was het raak, vanmorgen. Hier vielen twee gewonden. Vlaardingen De 21-jarige Vlaardinger John Zorgdrager is om half vijf vanmorgen op rijksweg 13 om het leven geko men, nadat hij met zijn auto een op de vluchtstrook gepar keerde auto had geramd. Door de klap rolde de stilstaande wagen, die met pech op de rijksweg was achtergelaten, op de middelste rijstrook, terwijl de wagen van hot slachtoffer te gen de vangrail op de middenberm terecht kwam. den. Als doodsoorzaak werd een gebroken nek en hersen letsel vastgesteld. Op dc rijksweg Rotterdam Hoek van Holland deed zich De Vlaardinger moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd, maar in het Oude cn Nieuwe Gasthuis in Delft bleek de man al overie- ter hoogte van de afslag Maas land/Maassluis vanochtend even na half acht een ongeval voor. waarbij minstens drie- auto's waren betrokken. Twee gewonden, waarvan de identi teit vanmorgen vroeg nog niet bekend was, zijn naar het Hoiyziekenhuis in Vlaardin gen vervoerd. Bij het ongeluk raakten twee wagens dusdanig beschadigd dat ze moesten worden weggetakeld. Schiedam De bewo- nersverenïging Schiedam- Zuid gaat weer actie voe ren tegen Tankercleaning. In samenwerking met de bewonerscommissies van de flats op de Havendijk wil de vereniging de ko mende weken alsnog alle mogelijkheden benutten om het bedrijf, dat onder meer tanks van schepen schoonmaakt, uit de Gor zen te krijgen. Dat zal gebeuren door te klagen bij Rijnmond en door de betrokken instan ties herhaaldelijk te vra gen of er serieus wordt uitgekeken naar een an dere locatie voor het be drijf aan de Havenstraat. Zowel de bewonersvereniging als dc bewonerscommissies doen een dringend beroep op alle omwonenden in geval van .stank, roet of geluidsoverlast onmiddellijk contact op te ne men met dc meld- en regelka- mer van Rijnmond (73 33 33), Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vmden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Boiterdams Nieuwsblad, Sl'.7o>'»"ue toe' yjoC>nr t5ez0C „bon®**0 omdat de laatste tijd is geble ken dat Rijnmond nauwelijks klachten ontvangt over Tan kercleaning. Volgens de bewo- nersveremgmg komt dat niet doordat hei bedrijf geen over last meer bezorgt, maar door dat de bewoners denken dat zc toch niets bereiken door op te bellen. Enige tijd geleden bepleitte dc bewoners vereniging de ver plaatsing van het bedrijf bij de provinciale vaste commissie voor advies en bijstand voor milieubeheer in Den Haag De commissie besloot gedeputeer de staten te adviseren naar een nieuwe locatie voor hel bedrijf te zoeken en voorlopig nog geen hinderwetvergun ning af te geven. Om te voor komen dat zo'n vergunning er komt, gaat Zuid weer actie on dernemen tegen Tankerclea ning. Schiedam In de opera tiekamer van het gemeen teziekenhuis is nieuw ge reedschap nodig. De oude apparatuur is versleten en daarom zal de gemeente raad volgende week maandagavond instemmen met het verzoek om voor 50.000 gulden nieuwe basi sinstrumenten met hulp stukken te kopen. Behalve zaagjes en boren hebben de chirurgen nog aan nieuw freesgereedschap behoefte.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1