SCHIEDAMSCHE COURANT Gemeentebib 11c heek wil automatiseren Ik depwef SHOWROOM MODELLEN KORTING Rijnmond Meubelen! Handtekeningen tegen tariefsverhogingen Scholieren krijgen meer verkeerslessen Start ophoging zuidelijk deel van Lage Weide VERKEERSLICHTEN VERTRAGEN LIJN 52 Bewonersvereniging wil weten waar Zuid aan toe is Nieuwe bistro in slaapwijk7 Jan Lamens: „Mogelijkheden onbeperkt Priksleeën j stukje Maaslands 1 folklore S Grote Markt boos: Agenten trekken raadsleden voor VlaaidingenWesthavenkade 35-39, tel.010-342239 'V Vrijdag 18 januari 1980- ON"AFHANKELIJK DAGBLAD _104dc jaargang no. 26533—6 PAGINA'S Broers vest 3 telefoon urimmistruiic 2B809I redactie 262566 klacht en dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Op de lagere scholen in Schiedam moet meer en betere voorlichting over verkeer worden gege ven. Omdat VVD-raadslid Annie Renskers en met haar de raadscommissie voor ruimtelijke ordening dat vin den, zal gemeentelijk ver- keersdeskundige Hans van der Vlist daarover gaan pra len met onderwijsconsulent Lex Tigges. Mevrouw Renskers meent dat kinderen juist door alle woo- nerven, die Schiedam tegen woordig heeft, niet gewend ra ken aan de verkeersregels en dat zij daardoor op de oude straten, in de traditionele ver keerssituatie, minder op hun hoede zullen zijn. Volgens Van der Vlist is het de bedoeling om kinderen zo vroeg mogelijk wegwijs te ma ken in het verkeer. „De kin deren moeten zich op jonge leeftijd al zelfstandig door het verkeer heen kunnen bewe gen," vindt Van der Vlist. Voorwaarde daarbij vindt PPR-raadslid Herman Noor de- graai. dat het verkeer zich aan de kinderen aanpast en dat het niet andersom moet zijn. Woo nerven vindt hij in tegen stelling tot 2ijn liberale colle ga juist een goed voorbeeld daarvan. Noordegraaf vindt voorts dat in het op te stellen verkeerscirculatieplan (VCP), waarin de bedoelingen met de Schiedamse hoofdwegen dui delijk moeten worden, reke ning moet worden gehouden met richtlijnen in het door Rijnmond vastgestelde regio nale verkeers- en vervoerplan (RVVP), al maakt wethouder Zijdeveld een nadrukkelijke uitzondering voor rijksweg 19 die wèl in het RVVP is opge nomen. Vooral in de nabijheid van scholen zou WD-woordvoer- ster Renskers meer voorzie ningen aangebracht willen zien, die de verkeersveiligheid van kinderen vergroten. Daar mee haakt zij overigens in op acties, zoals aie vijf jaar gele den al door scholen in Groe- noord werden gevoerd. CPN-raadslid Eef Coilé had uit statistieken de indruk, dat kinderen met een verkeerso pleiding minder ongelukken krijgen dan kinderen zonder kennis van verkeersregels, maar volgens Zijdeveld is dat een gevaarlijke denkfout. Zo zei de wethouder: „Uit het feit, dat olifanten in het Schiedam se ve/keer nooit ongelukken krijgen, moet niet afgeleid worden dat olifanten een ge weldige verkeersopleiding hebben gekregen!" Schiedam De bewoners van Schiedam-Noord krijgen er een bistro bij. Eigenaar J. G. de Vries vestigt zijn Franse eethuis aan de Boro- dinlaan nabij het kleine win kelcentrum De Ketel. Schie dam-Noord kan dus eindelijk een béétje een keus maken uit restaurants, want lot nog toe waren er alleen een Chinees (Zwaluwlaan) en een bistro fm het vroegere raadhuis van Ke- thel) benevens twee kleine snackbars en een koffiehuis. Bistro-baas De Vries heeft bij het openbaar lichaam Rijn mond een hinderwetvergun ning aangevraagd voor het pand aan de Borodinlaan. Zijn initiatief valt in Groenoord in goede aarde. Dit deel van Schiedam-Noord wordt im mers al jaren de slaapwijk van de stad genoemd en menig be woner vindt dat niet leuk. Voor Schiedam in totaal komt het aantal exclusieve etablisse menten en restaurants met bij zondere spijzen daarmee op vijftien. Vlaardingen De gemeentebibliotheek voelt er veel voor, allerlei administratieve handelingen in de toe komst te automatiseren. In de praktijk is het mogelijk, de afhandeling van vrijwel de gehele uitlening door middel van de computer te laten verlopen, zodat het personeel van de bibliotheek veel meer gelegenheid krijgt voor het adviseren en service verlenen aan het boekenlezende publiek. Waarnemend directeur Jan Lamens: „De mogelijkheden zijn haast onbeperkt, als je gaat automatiseren." De Vlaardlngse bibliotheek: nu nog handwerk. Als het meezit komt over enkele jaren aan de ^uitlening ook de computer te pas. Vlaardingen De Socialistiese Partij heeft in haar maand blad, De Tribune, een brief over de verhoging van de tarie ven van eleetriciteit en aardgas ingevoegd, gericht aan het college van B en W en de gemeenteraad van Vlaardingen. Het is de bedoeling dat de lezers van dit blad deze brief on dertekend opsturen naar het gemeentehuis en daarmee pro testeren tegen deze verhogingen. De eerste tekenen wijzen er op dat nogal wat mensen gebruik maken van deze mogelijk heid tot protest. In de brief wordt ten aanzien van de electriciteitstarieven aangedrongen op een wijziging van het contract met Rotter dam. Rotterdam rekent voor de geleverde eleetriciteit niet Vlaardingen De be sprekingen voor de her inrichting van het ge deelte van de Lage Weide ten zuiden van de Van Leeuwenhoek straat gaan binnenkort beginnen. Begin deze maand is al een start gemaakt met de opho ging van het noord westelijke deel (Hugo de Vriesstraat) van Lage Weide. De start van de inspraak procedure voor de opho ging en de mogelijkheden tot herinrichting van het gebied ten zuiden van de Van Leeuwenhoekstraat is op 22 januari met een in formatie-avond, welke za! worden gehouden in de NIVON-boerderij aan de Van Baerlestraat 252. De avond begint om 20.00 uur. Het ontwerp-bestemmings- plan, dat ook via de in spraak tot stand is gekomen én de inspraakresultaten van het noordelijke gedeel te zullen als basis voor het te maken plan worden aan gehouden. Op de informa tie-avond zal een beslissing genomen moeten worden over de keuze tussen woon straat of woonerf. Daar naast zal er een bewoners werkgroep worden gefor meerd, die samen met ge meente-ambtenaren het plan voor de straten verder zal uitwerken. Het is de be doeling om in maart het Herinrichtingsplan aan alle betrokken buurtbewon zrs voor te leggen en met hen te bespreken op een buu/ta- vond. Daarna zal het plan bij het gemeentebestuur worden ingediend. Over de consequenties van de ophoging voor de er fpachters/eigenaren zal half februari in een aparte ver gadering de nodige infor matie worden verstrekt. de werkelijke kostprijs, maar een veel hoger tarief om de Rotterdamse begroting rond te krijgen. De brief dringt aan op een leveringscontract op basis van de kostprijs. Ten aanzien van de aardgasta rieven geldt hetzelfde verhaal. De VEGIN (Vereniging van Exploitanten van Gasbedrij ven In Nederland) is voor de ene helft in handen van de overheid en voor de andere helft in handen van de Es- so/Shell. Door de verhoging gaat Vlaardingen 4.634.700 gulden meer per jaar betalen aan gas. Dat is, volgens de briefschrijvers, per Vlaardings gezin gemiddeld 200 gulden. Shell en Esso maakten in het afgelopen jaar op hun aande len in de VEGIN een bruto winst van 1,7 miljard gulden. Hieruit maken de samenstel lers van de brief op dat de aardgasprijs kennelijk niet in overeenstemming is met de werkelijke kostprijs. De onder tekenaars van de brief dringen er dan ook op aan om niet mee te werken aan deze tariefver- hoging. De gemeenteraad van Vlaar dingen heeft op de vergade ring van 3 januari besloten met de stem van Remy Poppe (SP) tegen om akkoord te gaan met deze tariefsverhogingen. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. B00 OoTk» VB fcovvei i n OP® 3QQO da**- De bibliotheek heeft contac ten met andere openbare bi bliotheken in ons land, die al ervaring hebben met een soortgelijke automatisering. De Provinciale Bibliotheek centrale voor Zuid-Holland bijvoorbeeld heeft op haar hoofdkantoor in Schiedam een computersysteem. „Je hebt bijvoorbeeld hel ALS, het Automatic Library Sys tem, dat er voor zorgt dat je over de uitlening nauwelijks meer zorgen hebt. Als iemand zijn boeken terug brengt, dan wordt de afhande ling daarvan verder automa tisch door de computer gere geld. Daar heb je geen omkij ken meer naar. Daarnaast kun je er ook een uitstekend bevei ligingssysteem inbouwen.", vertelt Lamens. Het zelfde verhaal is overigens ook van toepassing op de fonotheek, die met dezelfde problemen te maken heeft en die ook van een dergelijk systeem gebruik zou kunnen maken. Het gebruikmaken van mo derne apparatuur als compu ters is langzamerhand nood zaak aan het worden in het bi bliotheekwezen. Vrijwel iede re bibliotheek heeft te weinig personeel: er is niet voldoende- geld om de benodigde forma tieplaatsen te laten bezetten. In de meerjarenraming van de gemeente Vlaardingen is een post opgenomen voor automa tisering van de bibliotheek. In de komende jaren zal bekeken moeten worden wat de beste mogelijkheden biedt: het aan sluiten van de Viaardingse bi- oliotheek op een van de al be staande computersystemen .bijvoorbeeld die van de pro vinciale centrale) of het ont wikkelen en opzetten van een ?igen systeem. Dat laatste zou wcllichi wat duurder zijn, zo verwacht Lamens. Tijdens de eerste openbare vergadering van de raadscom missie voor de gemeentebiblio- iheek. die dinsdag 29 januari ;n het filiaal aan de Loper 28 wordt gehouden, komt het on- Jerwerp aan de orde. De waarnemend directeur van de bibliotheek zal tijdens die bij eenkomst een uiteenzetting houden over de mogelijkheden met een dergelijk systeem en de ervaringen die men er ïn het land mee heeft. Maassluis De verkeerslichten op de Westlandseweg en de Laan 40/45 in Maassluis, bezorgen de Westnederland-buslijn 52 per rit gemiddeld vier en een halve minuut vertraging. Westne- deriand laat in haar recent verschenen Meerjarenplan 1980-1984 weten dat door middel van het automatisch beïnvloeden van verkeerslichten deze vertraging teruggebracht kan worden tot anderhalve minuut. Lijn 52 van de Westnederland, die onder andere langs boven staand traject rijdt, blijkt overigens op meerdere punten vertra ging op te lopen. Deze lijndienst van Rotterdam CS via Vlaar dingen, Maassluis, en Naaldwijk naar Den Haag CS heeft op haar traject in vier plaatsen grote problemen. Die knelpunten kunnen samen voor ongeveer 25 minuten vertraging zorgen voor 35 procent van de ritten. De knelpunten zijn in Rotterdam het Marconiplein, de Mathe- nesserweg en de Mathenesserbrug. in Maassluis de genoemde verkeerslichten, in Naaldwijk de verkeerslichten in en rond Naaldwijk en in Den Haag het traject Grote Marktstraat/Spui. lilIIIIIIIIIillllllIlllliltlimilllHIIlIilllllllllllllH Maasland Het prikslee- rijden is in Maasland niet langer een stukje nostal gie, maar folklore. Deze vorm van ijspret staat ïn het centrum van de be langstelling zodra er maar even ijs ligt. Zo ook giste ren, toen bij de door de plaatselijke ijsclub georga niseerde school wedstrijden het onderwijzend perso neel elkaar op de prikslee be kampte. Het enthousiasme van de leerlingen was groot Vu rig moedigden zij hun meesters en juffen aan. De priksieetrofee werd dit maal gewonnen door me juffrouw Breebaart en de heren Klootwijk en Tim- mersmans van 't Spreeu- wennest Het drietal zal volgend jaar de wïsselprijs moeten verdedigen. Schiedam Bewoners van de Grote Markt zijn boos op de politie. Zij vinden, dat surveillanceagenten naar eigen willekeur optreden bij het uitdelen van bekeurin gen aan fout geparkeerde auto's. „Het gaat ons er niet om dat fout geparkeerde auto's geen bon mogen krijgen, maar wij vinden het krui perig van die agenten dat zij eerst in het stadhuis de ge meenteraadsleden gaan waarschuwen voordat zij hun bonnen uitschrijven." zeggen twee bewoonsters van de Grote Markt, in het hartje van de stad. „Bij óns komen zij niet even aanbel len en zij gaan ook de café's niet in om te zeggen dat er auto's verkeerd staan. Maar in het stadhuis geven zij wel even een seintje. Dat is dis criminerend." Het strenger optreden van de politie tegen foutpar- keerders in de binnenstad is een direct gevolg van kri tiek, die VVD-raadslid Cor van Til borg recentelijk op laks politieoptreden heeft geuit. „De politie grijpt te weinig in bij wantoestan den," had Van Tilborg ge zegd, en het fout parkeren op de Grote Markt had hij als voorbeeld genoemd. Overigens komt het VVD- raadslid zelf niet met de auto naar het stadhuis. Waarschuwingen van de politie zijn dan ook niet voor hem bedoeld. advertentie Schiedam In felle bewoor dingen heeft de bewonersve reniging Schiedam-Zuid bur gemeester en wethouders ge vraagd in welke buurt in de Gorzen het eerst wordt be gonnen met de stadsvernieu wing en welke woningen worden gesloopt. De bewonersvereniging deed dat in een open brief aan het college als reactie op een rond schrijven van het gemeentebe stuur aan de bewoners en be- drijfshoofden in de stadsver nieuwingsgebieden West en Zuid, waarin in het kort staat wat de mogelijkheden zijn met de 35 miljoen gulden, die Schiedam van het rijk heeft gekregen om de twee oude wijken op te knappen. De be wonersvereniging windt zich vooral op over een passage in de brief, waarin over sloop wordt gesproken. Omdat het particuliere woningbezit in het gebied rond de Hoofdstraat dat is aangewezen als stads vernieuwingsgebied vrij groot is, vraagt de bewoners- vereniging xieh af of burge meester en wethouders wel wisten wat zij deden door zo'n brief te verspreiden. Tevens wil de bewonersvereniging weten in welke volgorde de verschillende buurten in Zuid zullen worden opgeknapt Naar schatting is ongeveer de helft van de bewoners in het gebied rond de Hoofdstraat lid van de vereniging. In totaal zijn bijna vijftienhonderd mensen bij de bewonersvere niging aangesloten. Over enkele weken zullen ambtenaren van de gemeente gaan praten met bewoners en vertegenwoordigers van be drijven in de stadsvernieu wingsgebieden over de toe komst var. beide wijken. ALLE 25%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1