SCHIEDAMSCHE COURANT Ik de proef \:v-- VOP wil excursie naar Rotterdam Zonnewoningen in Woudhoek moeten wel te betalen zijn JONGE GEITJES IN STAL GRUWELIJK AFGESLACHT Wier volhouders redden benefiet Rood boekhuis bang voor losse prijzen Pension gaat dicht: bewoners op straat Si Inbreken geen kunst? Brand in Gr ens flat j Renovatie gaat door Maandag 21 januari 1980- Brorrsvost 3 telefoon administratie 268091 redactie 262566 klaehtendienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no, 26534s PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Twee schaatsertje op weg om de tweemaal 60 meter in een zo snel moge lijke tijd af te leggen. Een beeld van de Maassluise schaatskampi oenschappen; zie de sport pagina's- MaassluisEen afschu welijk drama heeft zich zaterdagochtend in alle vroegte afgespeeld in een stal beneden aan de Vlaar- dingsedijk, nabij de Maas sluise ijsbaan. Drie geitjes werden gruwelijk ver minkt: van een tweejarige bok werd de kop van het lijf afgehakt, van een even oude geit werden de inge wanden uit het achterlijf geslagen en een geitje van vier maanden werd tegen een muur van de stal ver pletterd. Eigenaar J.J. Ma- rinus barstte in tranen uit toen hij zaterdagochtend het bloederige tafereel zag. „Hoe kan iemand toch zoiets misselijks doen?" vroeg hij zich gisteravond in machteloze woede af, toen hij over de grootste schrik heen was. Het schuurtje, waar de drie geitjes op afgrijselijke wijze om het leven werden gebracht, bevindt zich achter de padvindersclub huizen naast de ijsbaan op de Vlaardïngsedijk 7. In die stal houdt Marinus nog andere dieren, waaronder schapen en kippen. Maar de geiten stonden in een donkerder gedeelte ach- terin de stal en alleen zij werden wreed afgeslacht. De Maassluise politie heeft vanochtend het onderzoek voortgezet door onder meer foto's te nemen in de stal en een toegangsdeur, die verbroken werd, op vingerafdrukken na te zien. Eigenaar Marinus heeft dit weekeinde ook de dierenbescherming in geschakeld. Vlaardïngen Twee Vlaar- dingers van ongeveer 25 jaar zijn zaterdagochtend vroeg op heterdaad betrapt bij een po ging tot inbraak in de kuns thandel aan de Waalstraat. Agenten, die op hun surveil lance door het. centrum reden, zagen de twee mannen morre len aan de toegangsdeur. Later op het Deiftseveer bekenden de twee. dat zij inderdaad het plan hadden gehad kunstvoor werpen te stelen. Tientallen bewoners vluchten de straat op Schiedam Eigenlijk hebben vier Schiedammers door hun uithoudingsvermogen het benefietbowlen in Musis Sacrum gered, maar een financieel succes is het niet geworden. Voor het doel, het vluchtelingenwerk in Schiedam en Vlaardïn gen, is nog geen stuiver opgebracht. Daarvoor hebben er zaterdag en zondag te weinig mensen meegedaan, hetgeen Dick van der Lugt, voorzitter van het comité Benefietbal Schiedam, wijt aan de boycot door de Ne derlandse Bowlingfederatie (NBF). Omdat de rechtsgeldig heid van de boycot wordt be- I streden, overweegt het comité j evenals mede-organisator Paul j van Bilsen van de Amstelbron ■l "gerechtelijke stappen tegen de 3 NBF. 1 Winnaar van de hoofdprijs van duizend gulden werd «Jac ques Hak; hij stond twaalf uur achtereen op de baan en be haalde 10.780 punten. Minder kegels gooiden C. van Lith in twaalf uur en C. van der Vel den in veertien uur tijd om; een extra (vierde) prijs werd uitgereikt aan J.C. van Paas- sen, die het elf uur volhield. Heden voor die extra prijs was, dat genoemd viertal de bene fietactie maékte. Zij hielden er wel bloederige duimen aan over. Zo stil was het bij de liefdadigheidsactie.. VlaardingenDe bewoners van het stadsvernïeuwingsge- bied in de Vettenoordsepolder en met name de mensen die l een huis hebben in het blok in de P. K. Drossaartstraat, dat definitief gerenoveerd zal worden, zoals wethouder Goudri- i:aan heeft toegezegd, hebben te kennen gegeven een excursie te willen maken naar Rotterdam, om te zien hoe vergelijkba rs re renovatieprojecten zijn aangepakt. Dat is afgesproken op l de bewonersvergadering, die eind vorige week in het Bad- huis werd gehouden. j Over het geheel genomen kon- den de wijkbewoners 2ich goed vinden in de plannen, zoals die voor het blok huizen bestaan. Ook de huurprijs, die gemiddeld op een bedrag van 211 gulden zal uitkomen, le verde niet al te veel stof voor YH^ingenCe stichting Rood Vlaardingen, die als socia- listische organisatie onder meer een klein, vooral politiek ge richt boekhuis exploiteert, is bang dat het in de toekomst moeilijk zal worden om het hoofd boven water te houden, als de zogenaamde verticale prijsbinding wordt losgelaten. Er wordt in de Nederlandse hoeken- en uitgeverswereld al geruime tijd over gesproken om het systeem van van bo~ venaf opgelegde vaste prijzen voor boeken af te schaffen en de handel in de gelegenheid te dellen, zelf hun verkoopsprij zen te bepalen. De beslissing oyer dit onderwerp wordt nu binnen afzienbare tijd ver wacht Rood Vlaardingen is bang, dat dit ten koste zal gaan van kleine, gespecialiseerde bandelaren, zoals haar eigen Boekhuis. i,Ook gezien de ervaringen in bet buitenland met het losla- kn van de vaste boekenprij zen moet worden gevreesd, dat de hele boeken-situatie er niet beter op wordt. Een aantal boekverkopers, met name de kleinere, zal het hoofd niet bo- Sen water kunnen houden en verdwijnen", schrijft Jos Noordhuizen in de januari-uit- gave van Rood Vlaardingen. Hij doet een beroep op de soli dariteit van linkse, kritische Vlaardingers om het Boekhuis van de stichting niet te verge ten, „zeker nu er zulke barre tijden voor de deur staan". Het Boekhuis van Rood Vlaar dingen, dat tot voor kort was ondergebracht in het PSP- pandje aan de Schoolstraat, is overigens tijdelijk al gesloten. Dat heeft echter niets te ma ken met de situatie op de boe kenmarkt: het wachten is op de officiële opening van het: nieuwe onderkomen van Rood Vlaardingen in een van de zij vleugels van het Weeshuis aan het Weeshuisplein, waar het Boekhuis ook in zal worden ondergebracht. discussie op. Toch kwamen er wel vragen of geprobeerd kan worden, er alsnog iets af te krijgen. Dat is een twijfelach tige zaak: een gemiddelde" huurprijs van 211 gulden na een uitgebreide renovatie is gezien het tegenwoordige prijsniveau niet duur te noe men. Afgelopen vrijdag viel de defi nitieve beslissing, dat de reno vatie van de woningen inder daad zal doorgaan. Dat gebeur de nadat aannemer Van der Waal bij een van de panden de funderingen had blootgelegd om te 2ien, of daar tegenval lers te verwachten waren. Wethouder Bas Goudrïaan kwam ook naar de FKD, om te zien hoe het er mee stond. Dat bleek boven verwachting goed te zijnj enigszins verras send. vooral omdat men het meest slechte pand had uitge kozen om de funderingen op te graven. Binnen gemeentelij ke kringen had tot die tijd de nodige twijfel bestaan of het wel mogelijk zou blijken, de opknapbeurt inderdaad bin nen het geraamde bedrag van ruim 60.000 gulden per woning te verrichten. Ook de Provin ciale Directie Volkshuisvesting was bang dat de funderingen problemen zouden opleveren, maar gaf uiteindelijk toch haar toestemming. Hans Molenkamp van de wijk- groep in de Vettenoordsepol der; „We zijn vreselijk blij dat die renovatie nu toch door gaat, want dat betekent dat echt begonnen wordt met de rehabilitatie van de wijk en dat is hard nodig. Je kunt je nu echter wel afvragen wat er nu nog moet gebeuren met het Aktieplan voor de wijk, dat destijds is opgesteld. In dat Aktieplan stond dat die huizen zouden moeten worden ge sloopt. Nu de gemeente bakzeil heeft gehaald ligt dat plan in feite op zijn gat. We moeten maar eens bekijken, wat dat voor consequenties heeft voor de rest van de wijk." Schiedam Tientallen bewoners van de Grens- flat zijn zaterdagavond laat door de politie van hun bed gelicht, omdat beneden in de kelders een brand woedde met groot explosiegevaar. Lang duurde de evacuatie uit de flat niet. Een hoofdgaslei ding was vrij snel afgeslo ten en binnen een uur was de kelderruimte ge lucht, waarna de bewo ners die van de eerste twee verdiepingen weer naar binnen Londen. Nog niet iedereen sliep, toen tegen elf uur de politie en twee spuitauto's van de brandweer met sirene en zwaailicht arriveerden, en daarom slaagde de evacuatie in een mum van tijd. Politie agenten konden paniek on der de bewoners voorkomen; ondertussen hadden brand weerlieden toegang tot de kelders gezocht waar door de hitte van het vuur een gas leiding was gaan lekken. Ze ven kelderboxen brandden geheel uit: onder de verloren gegane spullen bevond zich een flink aantal fietsen. Hoe groot de schade is, kon van ochtend nog niet met zeker heid worden gezegd, maar naar schatting beloopt het schadebedrag enkele tiendui zenden guldens. De brandweer had onmiddel lijk middelalarm geslagen na een telefonische hulpkreet van een van de bewoners van de Grensflat, die een zware brand- en gaslucht had gero ken. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. De politie hoorde wel van bewoners dat in de kelders vaak jongelui zich op houden, vooral met de kou van de laatste dagen, maar op zich is dai volgens adjudant Van de Loo nog geen enkele reden om van brandstichting -uit te gaan. De Grensflat is in beheer bij de Rotterdamse BV Kcoyman Beheer. Pensionbewoner R.J. Tactor: *t is hopeloos zo! Schiedam-- Alle bewoners van een pension op de Korte Ha ven zitten in de kou. Gas en elektriciteit zijn afgesloten door de gemeente, omdat de kans op brand door kortsluiting erg groot was geworden. De eigenaar van het kamerverhuurbe drijf weigert het verwaarloosde pand te onderhouden en heeft zelfs het besluit genomen het pension te sluiten. De be woners zijn gesommeerd vóór 1 februari te verhuizen. Schiedam Vanavond komt PvdA-raadslid Nikolaj Dielemans naar alle waar schijnlijkheid met een motie in de gemeenteraad, waarin hij pleit voor betaalbare zonnewoningen. Het ener giebesparende karakter van de woningbouw in Woud- hoek-Noord spreekt hem wel aan, zelfs heel sterk, maar hij wijst erop dat het uiteindelijk toch om wo ningwetwoningen zal moe ten gaan met betrekkelijk lage huren. Daarom zou hij graag zien dat de gemeente raad een bovengrens voor de huren afspreekt Dielemans kwam vorige week al met deze wens naar voren tijdens de vergade ring van de commissie voor ruimtelijke ordening. In die vergadering werd de voor lopige overeenkomst be sproken, die wethouder Chris Zijdeveld is aange gaan met de Utrechtse bouwreus Bredero. In dit akkoord staat dat projec tontwikkelingsmaatschappij Empeo, een dochteronder neming van Bredero, zich uit de binnenstad zal terug trekken op voorwaarde dat een andere Bredero-dochter (Bredero Vastgoed) rond de honderd zonnewoningen mag gaan bouwen in Woud- hoek-Noord, Voor Schiedam is die ruil zeer aantrekkelijk: het be vrijdt de gemeente van de boeien, waaraan zij zichzelf in 1970 vastgelegd had door met Empeo een contract te sluiten. In die samenwer kingsovereenkomst stond, dat de projectontwikkelaar, door kritische Schiedam mers ook wel beton boer ge noemd, de binnenstad mocht volbouwen. Voor Empeo waren vooral projec ten zoals een verlengde Pas sage en parkeergarages in teressante gegevens. Schie dam ging echter dwars lig gen door veranderde stede- bouwkundige visies. Daar door gebeurde er niets en Bredero was uiteindelijk (vorige maand) al lang blij dat dan tenminste in Woud- hoek een project op te zet ten was. Wethouder Zijdeveld en ook raadsleden Cor van Til- borg (WD) en Siem Ros- man (CDA) vinden echter het afspreken van een bo vengrens in dit geval te ver gaan, omdat met zonnewo ningen toch nog geëxperi menteerd moet worden en omdat kostenbesparing bij de bouw dan nadelig kan zijn: optimale energiebespa ring kan ook kostenbespa rend zijn, is D*66-raadslid Rob Hijmans met hen eens. Dielemans en zijn partijge noten Hans van Kleef en Gé Brouwer zijn die mening tot op zekere hoogte ook wel toegedaan, maar wijzen niettemin op de doelgroep: lager betaalden. Zij worden daarin gesteund door PPR- raadslid Herman Noorde- graal Eén bewoonster is al voor de koude gevlucht. „Mijn schoon moeder kon het door de nacht vorst niet meer harden en heeft nu haar intrek genomen bij de zuster van mijn vrouw," zegt R.J. Tactor, die met zijn gezin een kamer aan de Dam bewoont. In de kamer staan een priemus en enkele kaar sen om het er nog een beetje warm te houden. Het pension heeft als adres Korte Haven 6, vlakbij sexs- hop Bali. Uit twee verdiepin gen bestaai het pand, dat zich uitstrekt van de Korte Haven tot aan de Dam. Volgens be woner Tactor kennen de ka merhuurders als eigenaar A. Post van het Koopcentrum op de Dam, maar van een zekere M. de Groot hebben zij een on verbiddelijke brief gekregen waarin staat dat zij binnen twee weken het pension verla ten moeten hebben. Beide he ren waren gisteren niet te be reiken. In de brief aan de bewoners van de in totaal acht kamers zet De Groot uiteen, dat van wege alles lekkages in het pand de elektrische bedrading door de gemeente is afge keurd. De situatie in het pand is er inderdaad naar: reeds in de hal, die men van buiten via een trap opkomt, ziet de boel er armetierig en sterk ver waarloosd uit. „Voor ons is dat ook geen pretje om er-zo te wonen," zegt Tactor. De Groot wijst op het grote brandgevaar, is bang dat er doden vallen en concludeert: .,Die verantwoordelijkheid kan en wil ik niet op mij ne men." Omdat hij geen vergun ning meer krijgt voor kamer- verhuur, wil hij de bewoners voor 1 februari op straat zet ten. Tot die tijd moeten de be woners wel de huur blijven betalen. „Anders zijn de gevol gen voor uw rekening," aldus M. de Groot, en dan mogen de huurders er geen dag langer meer in blijven. Hij besluit zijn brief met de opmerking; „Ik wens u veel succes met het vinden van een veilige en be tere behuizing." Tactor en met hem andere be woners zijn radeloos. „Waar moeten wij nu binnen zo'n korte tijd heen? Een huisje kraken in de Laan? Daar zit je ook in de kou. Ik kan het eens proberen via het BAH, het bu reau alternatieve hulpverle ning van John de Zwart, maar voorlopig ziet het er beroerd uit." Dit nieuwshlad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met hot Rotterdams Nieuwsblad. ito«l ,BUW=! toe v* u Telei°DtJ" Dei® bon: \OPeti stut®n jvö.af. tmeT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1