S IHIEDAMSCHi COURANT Nieuw bestemmingsplan met alleen maar bos Ik „neesn^ de proef Bewoners Gusto wijk wonen nu in flats In één jaar huisvuilbelasting bijna verdubbeld Schuttersveld maakt grotere vuist Avond over Zestienhoven lp|J Een beetje erbij voor Vlaardingen Expositie over toekomst Woudlioek PvdA-leden overstag te' Eritrese avond Herhuisvesting is niet gerich t op oude wijken Sï -S Jongens opgepakt Auto botst op bus Vrijdag 25 januari 1980- ON AFHANKELIJK DAGBLAD I04de jaargang no. 26538-6 PAGINA* Brocrsvest 3 - telefoon administratie 268091 - ri'diu'ti»' 262566 kkichfondicnM 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen In één jaar tijds is de huisvuilbelasting bijna verdubbeld. Dat zal de consequentie zijn wanneer de Vlaardingse gemeente raad een collegevoorstel met betrekking tot de pro blematiek rond de AVR aan zal nemen. Vlaardingen echter staat, evenals andere Rijnmondgemeenten, met de rug tegen de muur, zodat de waarschijnlijkheid dat de raad het voorstel af zal wij zen wel erg klein geacht mag worden. Begin januari dit jaar ging de huisvuilbelasting reeds met vijfenveertig procent omhoog. In 1979 nog betaal de de Vlaardingse burger maandelijks een bedrag van zeseneenhalve gulden, met ingang van het nieuwe jaar werd dat negeneneenhalve gulden en nu stelt het colle ge voor om over dat bedrag een verhoging van zeven tien procent te heffen, het geen voor de burger neer komt op een maandelijkse huisvuilbelasting van II gulden 20. Bijna een ver dubbeling dus. Het voorstel tot de verho ging maakt deel uit van het geheel van maatregelen, dat Vlaardingen zich genood zaakt ziet te nemen om het hoofd te kunnen bieden aan de enorme extra belasting die het met de ondergang bedreigde afvalbedrijf haast alle rijnmondgemeenten op legt. De maatregelen zijn getroffen door een aantal speciale bewindvoerders dat de AVR voor een faillisse ment moet behoeden. Een faillietverklaring zou im mers nog ernstiger financië le consequenties met zich meebrengen. Het Vlaardings college meent dat de extra-verho ging van zeventien procent pas in kan gaan op het mo ment dat alle betrokken ge meenten zich geschikt heb ben in de maatregelen van de AVR-bewindvoerders. Eigenlijk zou de verhoging met terugwerkende kracht vanaf i januari 1980 moeten geschieden: maar het colle ge gelooft de tussenliggende periode vanaf 1 januari lot aan het tijdstip dat iedereen zich akkoord heeft ver klaard te kunnen bekosti gen uit de reserves. Diezelfde saldi-reserves zul len ook aangeboord moeten worden om de Vlaardingse bijdrage in de dekking van de verliezen van de chemi sche sector van de AVR - een geval apart - te finan cieren. Tien jaar lang zal de gemeente jaarlijks een be drag van 270.000 gulden op tafel moeten leggen om in die kosten tegemoet te ko men. Daarnaast zullen niet alleen de belastingtarieven voor particulieren fors omhoog gaan, ook de marktgelden zullen drastisch worden ge wijzigd. Het college is van mening dat de extra-kosten die de verbranding van het marktvuil met zich mee gaan brengen niet op kosten van de gemeenschap mogen komen. Vandaar het princi pe-voorstel tot een verho ging van de marktgelden. Hoeveel die verhoging pre cies gaat bedragen is nog niet bekend. Gisteravond heeft de com missie financiën zich met de voorstellen beziggehouden. Volgende maand worden ze aan de orde gesteld in de gemeenteraad. Het mag vrijwel uitgesloten geacht worden dat een meerder heid zich tegen de voorstel len verzetten zal „Aan de verhoging van de tarieven valt niet te ontkomen," schrijft het college machte loos. Het Schuttersveld is actief: eerst nog een werkgroep, nu een bewonersvereniging tegen de bebouwing van het veld. Schiedam Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Schuttersveld is besloten, dat de groep een grotere vuist moet kunnen maken bij de strijd om het Schutters veld. Gisteravond was het zover: de eerste oprich tingsvergadering van de bewonersvereniging vond plaats in Jeugdhaven Nieuwland aan de Albar- d astraat. Een bewonersvereniging heeft een juridische status, hetgeen bij een aanteke ning van protest bij de ge meente een rol kan spelen. De bewoners van het Schuttersveld zijn name lijk, van mening, dat het bestemmingsplan van de gemeente geen plaats biedt voor de bouw van wonin gen voor woonwagen- kampbewoners op het oude weilandje in Nieuw land. De bij de vereniging aangesloten bewoners van het Schuttersveld kunnen nu ook mee profiteren van de subsidieregeling, waar bij zij meer geld vangen van de gemeente. Schiedam Ook in de Ark, het zalencomplex van Schiedam- Noofd, wordt een voorlichtingsavond gehouden over Zestïenho- ven. Maandag 4 februari gaan woordvoerders van de rijkslucht vaartdienst en het openbaar lichaam Rijnmond met elkaar in de clinch over de voor- en nadelen van het vliegveld. De Ark heeft als adres Hargplein 101 en de avond is vooral bedoeld voor be woners van Schiedam, Vlaardingen en Delft. Een eerste bijeenkomst over Ook kunnen belangstellenden plannen met Zestienhoven wordt donderdagavond gehou den in het Atrium, Karei Doormanstraat 143 in het cen trum van Rotterdam. Daar verdedigt Rijnmond-gecom mitteerde Johan de Jong de woningbouwbelangen en ne men woordvoerders van de rijksplanologische en de rijk sluchtvaartdiensten het op voor handhaving van de luchthaven. zich opgeven voor deelname in discussie- en werkgroepen van ongeveer tien personen. Dat kan bij de PREO, de pro vinciale raad voor de ruimte lijke ordening, die in 1976 ook een grote inspraakmarathon voor Midden-Delfland organi seerde. Een briefkaart aan de PRRO, antwoordnummer 100, Den Haag met in de linkerbo venhoek SBL is voldoende om mee te kunnen doen. Vlaardingen De leden vergadering van de PvdA heeft gisteravond met twintig tegen dertien stemmen besloten, om het door de planologische commissie van Rijnmond gewraakte, bestemmings plan voor de Broekpolder in te trekken en een nieuw bestemmingsplan te maken met alleen maar bos. Daarmee volgde de ledenvergadering het voorstel van het afdeling sbestuur. Hans Versluys (de fractievoor zitter) en wethouder Bas Gou- driaan hebben beiden gepro beerd de ledenvergadering te overtuigen van het tegenover gestelde: ga door met dit be stemmingsplan, het heeft dan wel een negatief advies mee gekregen van Rijnmond, maar we proberen het via een pro cedure voor de Kroon nog bin nen te halen. Maar tijdens de discussie werd het steeds waarschijnlijker dal noch het gewraakte bestemmingsplan (tweederde bos en eenderde misschien woningen), noch een bestemmingsplan met al leen maar bos, een procedure voor de Kroon zou overleven. Aad van Corlenberghe, die het bestuursstandpunl onder woorden bracht, verwoordde het duidelijkst de voor het me rendeel van de leden doorslag gevende gedachten: als we met een bestemmingsplan door de Kroon afgewezen worden, dan liever op basis van een plan dat gebaseerd is op onze wen sen, dan op een plan dat geba seerd is op een compromis van onze wensen. De gemeenteraadsfractie van* de PvdA is verdeeld over deze zaak, maar heeft haar stand punt nog niet definitief be paald. Deze beslissing van de ledenvergadering zal echter traditiegetrouw zwaar meetel len in de uiteindelijke fractie opstelling op 6 februari, wan neer het bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld gaat worden. Ook binnen het CDA zal de hele zaak opnieuw besproken worden. Maar fractieleider Jo Schriel liet in een nersoonlijke reactie weten het liefst door te gaan met het huidige bestem mingsplan. VlaardingenDe Eritrean Belief Association en de Eri trese studenten, vrouwen en arbeiders organisatie in Neder land organiseren morgen een culturele avond. Op de avond zullen nationale dansen en lie deren uit Eritrea uitgevoerd borden. Daarnaast zal er een overzicht worden gegeven van de ontwikkelingen in Eritrea wordt er een film vertoond over de actuele situatie in dat «nd. Eritrea ligt aan de Rode t4*' rn het noord-oosten van Afrika. In Vlaardingen en omliggende gemeenten verblijven onge veer honderd Eritrese vluchte lingen. De Eritreers in Neder land hebben een hulporganisa tie opgericht, de Eritrean He- hef Association, die het inza melen van hulpgoederen, voedsel en medicamenten tot doel heeft Daarnaast wordt er 'nformatie verspreid over de actuele situatie in Eritrea. avond wordt gehouden, gWi om zeven uur in de öCnoIengemeenschap Groen van Prinsterer, Rotterdamse- 55 in Vlaardingen. Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams Nieuwsblad. Schiedam Slechts 33 van de 184 huurders uit de Gustowijk hebben elders in Schiedam-Zuid een wo ning kunnen krijgen. Het merendeel kwam in flat- en nieuwbouwwijken terecht, ook buiten de stad. Het is bij de herhuisvesting niet mogelijk gebleken groepen bewoners bijeen te houden in een andere Schiedamse wijk, zoals velen hadden gewenst. toet loc ie p,Aie5' yosic' yjootvp eVoP Dat blijkt uit een onderzoek dat naar de bestemming van de 184 huurders (gezinnen en alleenstaanden) is ingesteld door A.F. Wiegel, voorzitter van de stichting samenwer kende Schiedamse woning corporaties (SSSW). Met de gegevens over de herhuis-, vesting komt Wiegel op een uuiiiiiiiuiiiiiiuiiiiifliuiuiiiiimjiiniiiiiiiiiifi Monster De politie van Monster heeft de afgelopen week vijftien jongens aange houden, die worden verdacht van het aanrichten van ver nielingen en het plegen van diefstallen. De politie ver moedt, dat er sprake is van, een soort bende. Het onder zoek is nog gaande en de poli tie verwacht nog meer perso nen op te pakken. uniniumniimuiuniunnuiiiimiiuiiQnmiu moment, dat de Gustowijk zo goed als geheel onder de slo pershamer ts gevallen. Vori ge week begonnen de slopers in opdracht van de gemeente Schiedam met hun werk aan de Maasdijk, Eendrachtstraat en Nieuw-Mathenesserstraat, samen ook wel het Een-' drachtbuurtje genoemd. Wiegel, die voorzitter van de SSSW werd via zijn bestuur- sactiviteiten voor woning bouwvereniging Eendracht, heeft de verhuizingen van de bewoners van de Gustowijk op de voet gevolgd, sinds de afvloeiing hier drie jaar gele den begon. Volgens hem valt het aantal bewoners, dat in Zuid een huis kreeg aange boden, nog mee gezien alle renovatie in de Gorzen waardoor het aantal wonin gen afnam (huizen werden samengetrokken). In de oude wijken kregen in totaal 79 gezinnen een huis: 64 kwamen m Nieuwland terecht jen 18 m Groenoord (omgeving Kor Kuilerstraat). De gemeen te nam 88 gezinnen op, waar van acht in bejaardenwomn- gen. In woningen van de SSSW kwamen 45 gezinnen: in negen gevallen betrof het woningen van Eendracht zelf. In particuliere woningen ves tigden zich 21 gezinnen en in bejaardenhuizen kwamen drie mensen terecht Wiegel noemt het aantal ge zinnen, dat uit Schiedam ver trok, te groot Het gaat om 23 gezinnen. Tien daarvan gingen naar Vlaardingen, waar de meesten in wijk Holy een huis kochten. Twee gezinnen gin gen naar Rotterdam, twee naar Maassluis en de rest ver spreidde zich vooral over klei nere gemeenten in landschap pelijke gebieden. Van deze ge zinnen kochten er achttien een huis. „In Schiedam heeft niemand een huis gekocht" constateert Wiegel veelbeteke nend. Vlaardingen Een botsing tussen een bestelauto en een RET-bus op het kruispunt P r u i ssi ngel M aassl uissed ijk gisteravond had drie gewon den tot gevolg. De aanrijding vond omstreek kwart voor tien plaats, toen de bestelauto, komend vanaf de Maassluisse- dijk geen voorrang verleende aan de bus. De bus kwam als gevolg van de gladheid op de dijkhelling terecht. Busbes tuurder, een passagier en de bestuurder van de bestelauto moesten naar het Holyzieken- huis vervoerd worden waar slechts lichte verwondingen werden geconstateerd. ytimiiiiiiiiiiniiijjiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifiininiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiuiminiiiiuiiiiuiiiie Vlaardingen Het aantal Inwoners van .Vlaardin gen is in de loop van 1979 vermeerderd met 183 per sonen. Daarmee telde Vlaardingen op l januari 79.530 inwoners, 39.399 mannen en 40.131 vrou wen. De afdeling bevolking re gistreerde voor 1979; 960 geboorten, 547 overlede nen, 2.656 mensen die zich vestigden in Vlaar dingen en 2.886 mensen die vertrokken uit Vlaar dingen. Er vestigden zich 443 gezinnen in Vlaardin gen, maar er vertrokken 560 gezinnen. Er'werden 530 huwelijken voltrok ken en 160 echtscheidin gen ingeschreven. In de laatste maand van het vorig jaar verminder de het Vlaardingse inwo neraantaal overigens met 38. ^uiwuiioimiiiuuuiiinismiutitiiumitmnumHniimiiiiiimuimiaimnitmiumimimini Woudhoek-noord: nieuw bouw op komst Architecten en gemeente laten plannen zien Schiedam In Schiedam gaat maandag een expositie, van start over de de plannen met de toekomstige woon wijk Woudhoek-noord tussen de Scheepvaartweg en het zandlichaan» voor de omstre den rijksweg 19 door Mtd-, den-Delfland. In het gebied, dat wordt betiteld als deel- plan 2, zijn ruim zeshonderd' woningen gepland; 205 huur huizen (woningwet), 340 pre mie-koopwoningen en ne gentig koop woningen in de vrije sector. In het plan zijn tevens een aantal bejaarden- woningen en woningen voor één en twee persoonshuis houdens opgenomen, alsme de een zestal aangepaste wo ningen voor invaliden. Architecten en gemeente zul len op de tentoonstelling, die wordt gehouden in de „Ark" aan het Hargplein, tonen hoe de wijk er uit kan gaan zien. Naar aanleiding daarvan kun nen belangstellenden die in aanmerking wensen te komen voor een woning zich opgeven voor een informatieavond, waarop uitgebreider zal wor den ingegaan op de plannen. De expositie duurt tot en met zaterdag 2 februari en is op werkdagen geopend van i twaalf tot negen en op zater dag van negen tot vijf uur. Op de tentoonstelling is onder i meer te zien hoe de woningen worden gesitueerd en op wel ke plaatsen in de wijk winkels, scholen, wijkvoorzieningen, plantsoenen en openbaar ver- i i voer komen te liggen. Tevens 11 kan men een eerste indruk krijgen van de verschillende woningtypen die gebouwd zul- len worden. <|i '"li Na de expositie en de informa- tiebijeen komst, waar uitge breider op de plannen wordt ingegaan, start het overleg met de toekomstige bewoners over de uiteindelijke vorm van de huizen. Voor de woningwet woningen zal in verband met de onzekerheid over uiteinde lijke huurprijzen en de urgen ties van de gegadigden het overleg tussen architecten en toekomstige bewoners pas be- ginnen wanneer de definitieve !x ontwerpen aan de orde ko- men. Tot die tijd kan een ie- V der, die meent in aanmerking te komen voor zo'n woning deel kunnen nemen aan het overleg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1