SCHIEDAMSCHE COURANT S chuurkerk wordt si eeds duurder Ik neef ft c denmei krant Binnenstad wil warenhuis bij Schotse Poort heeft ruimte Wijsmuller en Muller in sleepvaarmuseum m |Hedy cP Aneona reikte kwartjes- prijs uit /la Op nippertje ontkomen Brand in Gusto hielp slopers Ernstig gewond bij botsing Sportlaan niet aantasten Totaal- koeien nu anderhalf miljoen Burgemeester gaat Markt op oóöóhr i K lh( ï->' Gemeente: liever bij Blauwe Steeg O»»"3 /f Goudriaan voldoet aan eisen van commissie - m Maandag 28 januari 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 26539 8 PAGINA'S Broers vost 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 kluchten dienst 144144 SCHIEDAM EN* KETHEL in De spookbuurt bij Gusto lig! bijna plat Slopers braken 184 buizen af voor een bredere dijk. Zie pagina drie. Oost en V/est vinden opbouwwerkers best. Deze twee oude wijken van Schiedam zijn sinds kort in het bezit van zuike wijkhulpjes. Wie zij zijn, staat op pagina vier. Marjolein van Unen prolongeerde haar titel tijdens de Nederlandse judokampioenschappen voor dames. In de finale versloeg zij net als vorig jaar Willy Janssen. Zie sportpagina. FC Waardinnen vie! verbeten aan legen FC VW. Toch bleven de Vlaardingers met lege handen staan. Een foutje diep in de tweede helft werd noodlottig. Zie sportpagina. De Korenbeurs blijft verbazen. Amsterdam TT werd door de Schiedam,mers verslagen. Zie sportpagina. Na maanden dia naam niet meer waardig te zijn geweest is het Jongerencentrum nu weer Open. Vrijdagmiddag gingen de deuren voor alle belangstellenden van het slot af en kon een kijkje genomen worden in hei splinternieuwe gebouw aan de 'Zomerstraat. Hier een aantal raadsleden dat minzaam het jeugdeta- blissement in zïch opneemt. Diezelfde politici zullen zich nog levendig herinneren hoe de kwestie rond het OJC bij na het hoofd kostte van de toenmalige wethouder Bo venberg. Vlaardïngen Ternauwer nood ontsnapte een 36-jarige Vlaardinger zondagmiddag omstreeks half een aan een vreselijk ongeluk. De Vlaar dinger was met zijn auto ter hoogte van de Wagnerstraat de spoorbaan opgereden, ter wijl de beveiligingsinstallatie al in werking was gereden. Pas op het laatste moment zag hij een trein naderen. Tegen woordigheid van geest bracht hem er toe snel te reageren en achteruit te rijden. Daarbij kon hij echter niet voorkomen dat zijn auto nog net door de trein werd geschampt. Per soonlijk letsel liep hij evenwei niet op. Een kleine treinver- traging van twaalf minuten was de enige schade die de Spoorwegen registreerde. Schiedam Een felle uit slaande brand in de oude Gus- topanden bij de Maasdijk heeft zaterdagavond de slopers al vast een handje geholpen. De brand, die omstreeks tien voor half tien werd gemeld, woedde meer dan een uur lang. De Schiedamse brandweer had grote moeite om de panden binnen te komen, daar de in gangen dichtgemetseld waren. Brandstichting wordt niet uit gesloten geacht. Vlaardïngen Op de kruising Westlandseweg/Marathonweg vond zondagmiddag een aanrijding tussen twee personenauto plaats waarbij een 48-jarige inwoner van Hoek van Holland ern stig gewond raakte. De man had geen voorrang verleend aan een van de Westlandseweg komende personenauto. Het slachtof fer is met spoed naar het Dijkzïgtziekenhuïs overgebracht waar een hersenletsel werd geconstateerd. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Vlaardïngen „Iedere wijzi ging van de Sportlaan die net huidige karakter aantast, zul len wij fel bestrijden." Scherpe taal van een aantal bewoners van de Sportlaan aan het adres van de gemeente. Met de geci teerde brief reageren zij op de gemeentelijke plannen tot her inrichting van de laan. De scherpe reactie werd met name uitgelokt door een ge meentelijk schrijven waarin melding zou zijn gemaakt van de aanleg van speelvoorzienin- gen. De briefschrijvers protes teren tegen de huns inziens ondemocratische gang van za ken daaromtrent. Overigens melden zij wel dat „over enige verkeersbeperkende maatre gelen" te praten valt, als de Sportlaan als zodanig maar in- takt blijft. Maassluis De rederij vlag gen gingen in top zaterdag morgen toen mevrouw A, Muller en mevrouw L.D.G. Wijsmuller de openingshan deling verrichtten van de nieuwe expositie in het SI cepvaa rtm us e urnZe wer den daarbij geassisteerd door twee zeekade t ten van de naburige Rigel en gadege slagen door vele genodigden, ender wie burgemeester W. van Es. De sleepvaartrederijen W. Muller uit Terneuzen en Wijs muller uit IJmuiden hebben hun modellen, foto's en docu mentatiemateriaal tot eind april ondergebracht in het sfeervolle pand aan de Hoog straat Met elkaar geeft dit een beeld van sleepboten, sleeprei zen en het werk dat door de jaren heen door de beman ningsleden werd verzet. Het Nationaal Sleepvaartmuseum, negen maanden „onder stoom", heeft voor de derde maal in die korte bestaansperi- ode een interessante tentoon stelling ingericht. Het bezoe kersaantal nadert al aardig de twaalfduizend. Woensdag 5 maart zal in het televisiepro gramma F„Toeristische tips" via Ned.I aandacht worden be steed aan het Nationaal Sleep- vaart museum in Maassluis. De heer en mevrouw Wijsmuller bekijken de expositie. Vlaardingen—De gereser veerde parkeerplaatsen voor het college van B en W bij het stadhuis, worden op za terdagen en zondagen open gesteld voor „gewoon" par keren. De reservering van de stadhuisplekjes voor de col legeleden wordt dus beperkt van maandag tot en met vrijdag. De suggestie om deze parkeer plaatsen in verband met de schaarse parkeerruimte in de Vlaardingse binnenstad op de zaterdagen ook open te stellen voor winkelende Vlaardin gers, is afkomstig vam raadslid Rien Lensvelt. Tijdens een vergadering van de commissie voor algemene zaken bracht hij dit naar voren. Burgemees ter Kieboom, de voorzitter van deze commissie, reageerde daar tamelijk boos op. Hij ver telde regelmatig op zaterdagen gebruik te maken van deze parkeerplaats en er dan ook niets voor te voelen om die op te geven. De commissie voor verkeer en vervoer voelde er ook niet veel voor om de parkeerplaat sen voor het college in het weekend gereserveerd, maar meestal ongebruikt te laten. Het college van B en W heeft nu besloten de parkeerplaat sen in het weekeinde vrij te geven. En de burgemeester? Die krijgt een machtiging om zijn auto op de Markt neer te zetten. En zo is iedereen weer tevreden. Maassluis Het Schuur- kerkje in Massluis wordt steeds duurder. Het colle- ge van E en W vraagt de gemeenteraad een aanvul lend krediet van 115.809 gulden ten behoeve van de romprestauratie van de Sehuurkerk. Daarmee zul len de totale kosten van de restauratie en inrich ting op ruim anderhalf miljoen gulden komen. De gemeenteraad had in zijn vergadering van. oktober 1977 voor de romprestauratie al een bedrag van 690.000 gulden ter beschikking gesteld, maar in verband met het tijdsverloop sinds deze kredietverlening, ziet het college thans geen kans meer alle benodigde werkzaamheden uit te voeren voor dat bedrag. De over schrijding van het krediet komt voor rekening van de prijsstijgingen sinds 1977, het zogenaamde De Wit-funda- tiesysteem, de kosten van de voorbereiding en de kosten van de werkzaamheden die nodig waren om het pand ge durende de achterliggende pe tegen 99 EE Schiedam Vol spanning luisterden vrijdagmiddag leerlingen van de lagere =E school Het Windas naar S Hedy d'Ancona, lid van S§ de Tweede Kamer. Hedy E= d'Ancona was op uïtnodi- ging van de redactie van S het VAR A-programma s§ kinderen, een kwartje" naar Schiedam gekomen. Iedere maand wijst deze S redactie een school aan S die iets bijzonders op het gebied van het onderwijs bijdraagt. Het Windas heeft namelijk de moge lijkheid voor de kinderen om 's middags over-te blijven. Vrij uniek is het iifi'' kt a Hedy d'Anconda reikt aan een leerlinge van Het Windas de kwartjesprijs in de vorm van 400 kwartjes uit. De school zal het geld gebruiken voor de aankoop van spellen, die tij dens de overbüjftijd door de kinderen zulten worden gebruikt feit dat de Schiedam dit subsidieërt gemeente initiatief Toen Bob Loeven, presenta tor en producer van het programma, de gastspreek ster aankondigde als moe der van vijf kinderen en lid van de Tweede Kamer, lie ten de kinderen een luid „oóóóh" van bewondering horen. Hedy d'Ancona ziet een groot voordeel in de overblijfmogeüjkheden voor de werkende moeders. „Zij hoeven dan niet meer te pezen om het boterham metje tussen de middag voor haar kind(eren) klaar te maken. Maar het belang rijkste is nog steeds de vei ligheid van de kinderen, die met deze oplossing sterk wordt vergroot. Het radio verslag van de prijsuitrei king is aanstaande woens dag op Hilversum 2 te be luisteren bij „Kinderen een kwartje". Schiedam Winkeliers en bewo ners van de Schiedamse binnen stad zijn tegen de vestiging van e«n warenhuis bij de Blauwe Steeg. Zij hebben een alternatief voor een „publiekstrekker" voor gedragen, dat volgens hen meer voordelen biedt: deze locatie Schot se Poort zou door gemeenteraad sleden in de commissie voor ruim telijke ordening (RO) terdege on derzocht moeten worden. Bewoners en middenstand, verenigd m de stichting binnenstad Schiedam (SBS), verzetten zich tegen de ge meentelijke procedure om alleen het voorstel met betrekking tot de Blau we Steeg uit te werken. „Wij vrezen dat de commissie dan zal vergeten verschillende, misschien wel betere, Biogelijkheden tegen elkaar af te we- ten. Toch is dan pas verantwoord lezen mogelijk," aldus de SBS. Jp een brief aan de commissie HOxet de stichting uiteen, waarom de loca tie Schotse Poort op punten hoger scoort dan de locatie Blauwe Steeg. Belangrijk argument is dat een trek ker bij de Lange Kerkstraat en Schotse Poort de consumenten meer over het winkelcentrum verspreidt dan een warenhuis of kleinschaliger winkelruimte bij de Blauwe Steeg. Die theorie over een grote omloop via Broersvest, Hoogstraat en Lange Kerkstraat wordt door PvdA en PPR al jaren aangehangen. Door het gemeentelijke voorstel (Blauwe Steeg) vreest de SBS een te grote publiek5Concemratie op het zuidelijk deel van de Hoogstraat, tus sen Koemarkt en Appelmarkt. Niet alleen dreigt daardoor de Hoogstraat, voor wat betreft het stuk voorbij het museum, af te sterven maar ook is. in het geval van de locatie Blauwe Steeg een deels verlengde Passage ei genlijk een voorwaarde voor goede bereikbaarheid van die gekker, ai- dus de stichting. WD-raadslid Cor van Tilborg sloot onlangs in- onze krant zo'n brug over het Broersveld niet uit. Een trekker bij de Schotse Poort maakt volgens de SBS ook het parke ren in de binnenstad eenvoudiger, omdat aan de rand van het centrum meer parkeerruimte te creëren is dan ermiddenin, hetgeen bij de Blauwe Steeg, nabij internaat De Uitkijk, no dig zou zijn: „De locatie, welke door de ambtenaren is voorgesteld (Blau we Steeg), stimuleert het parkeren op daarvoor niet bedoelde plaatsen." Een ander voordeel is bij de Schotse Poort, dat bushalte en de toekomstige (snel)tramlijn dichter binnen bereik zijn. Beide locaties zijn in overeenstem ming met het bestemmingsplan uit 1974 en de wijzigingen, die daarin door de Kroon zijn aangebracht. De Blauwe Steeg ondervindt echter uit links-politieke hoek veel bezwaren, vanwege de grote-omloopgedachte. Maar ook de vestiging van een wa renhuis bij de Schotse Poort zou op weerstand van PvdA en PPR stuiten: het ligt in de lijn der radicalen om eventuele uitbreiding van het win kelvloeroppervlak in de binnenstad alleen toe te staan als er kleine een heden komen, en recenter is een be sluit van de PvdA-ledenvergadering dat dezelfde strekking heefc geen uitbreiding van de winkelvoorzienin gen, als de noodzaak daarvan niet duidelijk blijkt uit een distributie- planologisch onderzoek van Rijn mond. Om die reden spreekt de SBS heel voorzichtig van een trekker in plaats van de harde term warenhuis. Overigens meldt de stichting, dat Rijnmond initiatieven voor zo'n dis tributie-planologisch onderzoek van de gemeente Schiedam zelf verwacht: „Te meer een reden om snel alle mo gelijkheden te onderzoeken," aldus de SBS. JL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie metdeHaagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams Nieuwsblad. ,10e1 05»se,i fv'':CS ïosW°' viool®140 ea°'V*' nonftaag itneI 334 3OOO3 a«* rïode te beschermen vernielingen. Als de gemeenteraad de kre dietaanvulling goedkeurt, ko men de totale kosten voor de restauratie op 805.809 gulden. In dat bedrag is nog geen re kening gehouden met de in richting van het gebouw na de romprestauratie. Het college laat de gemeenteraad weten, dat voor zover het zich thans laat aanzien, daarvoor nog eens een krediet nodig zal zijn van 734.380 gulden. Waarmee de totale kosten komen op ruim anderhalf miljoen gul den. Vlaardingen Wethouder Goudriaan ïs er op de val reep in geslaagd te voldoen j aan de eisen die de commis sie stadsontwikkeling ge steld had aan de hoogte van de huren voor de nieuw bouw op het kaalslagterrein in de Oostwïjk, Eind vorige week is gebleken dat deze toch nog iets lager uitvallen dan verwacht: 306 gulden als gemiddelde huur voor een woning en 15 gulden voor een parkeergarages. Daarmee is het projectteam dan precies binnen de door de i commissie gestelde grenzen l gebleven.' Vorige week nog i had Goudriaan de commissie j gevraagd enige soepelheid te betrachten en niet te vallen over een kleine overschrijding van het vastgestelde bedrag. Met name de huur van de par- I keergarages zou nog wel eens een paar gulden hoger uit kunnen vallen. Oorzaak daar- van: het touwtrekken tussen gemeente en aannemer om twee ton. 1 Die twee ton blijkt er nu af te zijn. Waarmee tevens een poli- tiek conflict in de kiem werd 1 gesmoord. Vooral in de linker- i vleugel van de PvdA, Goudri- l aans eigen partij, waren al wat kritische geluiden te horen ge- i weest over een eventuele j overschrijding. Men voelde er f weinig voor Goudriaan en de zijnen meer ruimte te geven. j Afspraak is afspraak, zo luidde j de redenering. j Op de achtergrond daarbij speelde de wrevel over de ei genzinnige wijze waarop Gou driaan de aanleg van de par keergarages onder de wonin gen had doorgezet. De com missie bond die aanleg toen aan de strikte voorwaarde dat de huur van zulke garages niet hoger uit zou mogen komen dan 15 gulden per maand. De huurprijzen zijn berekend naar de stand van zaken op 1 juli 1979. Wanneer de wonin gen opgeleverd worden zal over de huur nog een aantal verhogingen zijn gekomen^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1