SCHIEDAMSCHE COURANT Restauratie chmirkerkje kan beginnen Ik vfieem^ de proeft ft deze Nieuwland eist lege school op Populieren worden ingekort Staatssecretaris brengt bezoek aan Nieuwelant m Wife krant Raad akkoord met hoge kosten Nog volop tegenstellingen in Vlaardinger-Ambacht \3gSSS"" Erkenning van onderwijs vernieuwing' m wam Bewoners willen Rotterdamse bezwaren ïoren Vcrkeersperikelen Ir t T axiverguimïng voor stichting Lentefeest Subsidie voor verzets- congres Woensdag 30 januari 1980- ONAFHANKEI.UK DAGBLAD -)04de jaargang no. 26541 4 PAOIHA'S BroersviM 3 telefoon .tdmini>[r.iiu' 2680!»I redactie 262566 - k[.K'htciidioM>.1 1-44144 SCHIEDAM EN KETHEX Maasland De veertien grote populieren, die de Huis te Veldelaan vooral tussen de Sta tionsstraat en de Langetaam haar landelijk aanzien geven, zullen drastisch-worden ge snoeid. De gemeente is van plan, om die bo men in te korten tot zes meter boven de grond. Tot het inkorten van de bomen is besloten, omdat ze erg veel licht wegnemen van de wo ningen langs de laan. Daarnaast hoopt men de problemen in de herfst met de gigantische bla- dafval wat te kunnen verminderen. De snoelpartij wordt binnenkort besproken in de commissies en de gemeenteraad. Schiedam De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, drs. K. de Jong, brengt volgende week dinsdag een werkbezoek aan scholen gemeenschap Nieuwelant in Schie dam. Hij wil zich laten informeren over de onderwijskundige ontwikke lingen op Nieuwelant (leao, lts en mavo) en zal daarnaast een bezoek brengen aan de brugklassen. De directie van de scholengemeenschap ziet tn het bezoek van de staatssecretaris een duidelijke erkenning van de onder wijskundige vernieuwingen op Nieuwe lant. Zo wil de scholengemeenschap bin nen enkeie jaren, naast de diploma's leao, lts of mavo. ook gecombineerde diploma's mogelijk maken. Leerlingen moeten dan examen kunnen doen in bijvoorbeeld en kele leao- en lts-vakken of enkele mavo- en lts-vakken. Binnen vijf jaar hoopt de scholengemeenschap de eerste leerlingen af te leveren volgens deze nieuwe stijl. Sinds enkele jaren bestaat op Nieuwelant al een gecombineerde brugklas. In één brugklas ziten leerlingen met advies voor verschillende schooltypen. 2odat in dat jaar kan worden nagegaan welke school soort het meest voor een kind geschikt is Voor deze gecombineerde brugklassen heeft Nieuwelant samen met enkele an dere scholen m het land zelf de leerstof ontwikkeld Voorstanders van dn sy steem menen, dat zo de overgang basis school/voortgezet onderwijs voor de leer lingen kleiner wordt Met ingang van het volgende schooljaar gaat men er op Nieuwelant toe over deze brugklassen ook toe te passen in het tweede leerjaar, zodat de keuze, welk schooltype het best geschikt is voor een leerling, niet hals over kop hoeft worden genomen De belieersdtenst van de politie een afdeling die wor het publiek aar onbekend is. Pagmj dne. Leo EbeS wil graag topvolieybal in Vtedingen, maar dan zal de organisatie Midden Delfland krijgt er we! aangepast moeien een belangrijke taak bij: een worden. zuiveringstaak. Pagina twee. Sportpagina- Maassluis De restauratie van het Sehuurkerkje kan beginnen. Gisteravond ging de Maassluise gemeente raad akkoord met een door het college voorgesteld aanvullend krediet van meer dan een ton, waardoor de totale kosten van restauratie op zo'n 800.000 gulden ko men. Exploitatie en inrichting zijn daarbij dan nog niet inbegrepen. Niet velen leken vijf jaar gele den geporteerd voor het be houd van het uit 1782 dateren de kerkje. Ook het college niet. Sindsdien echter is het tij langzaam gekeerd. En bekeer lingen zijn het felst; het bleek meermalen uit de vurige plei dooien van wethojder Izaak van der Knaap, die vooral de VVD en later ook de PPR op zijn pad vond Bei de partijen zijn van mening dat het kerkje het vele geld In zaak-Tankercleaning: Schiedam Dc bewonersve- eniging Schiedam-Zuid en dc bewonerscommissies van de flats aan de Havendijk willen van Rotterdams wet houder Jan Riezenkamp we ten, welke bezwaren de ge meente Rotterdam heeft te- j;cn dc vestiging van Tan- kercleaning aan de Petro leumhaven of de Laurensha- Ten in de Maasstad. Daartoe hebben zij dc Rotterdamse wethouder van havenzaken uitgenodigd voor een ge- iprek. Beide bewonersorganisaties trachtten al geruime Ujd de sluiting van Tankorcleaning te bewerkstelligen, omdat zij me nen dat een dergelijk bedrijf wei m de Gorzen thuishoort. Ook de gemeente Schiedam vindt dat het bedrijf uit de woonwijk moet verhuizen. Tarikercleaning, dat onder meer scheepstanken schoon maakt, wist een sluiting echter te voorkomen door opnieuw een hinderwetvergunning aan <e vragen. Op een eind vorig jaar gehou den hoorzitting van de vaste commissie voor milieubeheer van de provincie werd beslo ten alsnog naar andere vesti gingsplaatsen voor het bedrijf ie zoeken. Daarbij werd met name gedacht aan Rotterdam. Vlaardïngen Het is vol strekt onmogelijk, om met iedereen goede vriendjes te blijven. Die conclusie kan getrokken worden uit de in formatie-avond, die het ge meentebestuur heeft gehou den voor de wijk Vlaardin- ger-Ambacht/Babberspol- dcr, met als inzet dc in spraakprocedure voor het verkeerscirculatieplan, - die ook in dat deel van Vlaar- dingen moet gaan starten. Die inspraakprocedure werd tijdens de verhitte discussies een beetje naar de achter grond gedrukt, omdat het toegevoegde agendapunt, dat van het gevaarlijke kruis punt Verkadesingel—-Knot- tenbeltsïngelKethelweg, weer veel strijd deed ont branden. De problemen zijn bekend. De gemeente wil met dat gevaar lijke punt niet wachten, tot de verkeerscirculatie voor de ge hele wijk in de inspraak is be sproken. Er moeten eerder maatregelen genomen worden, die dan best interim-maatrege len mogen zijn. Een van de beste oplossingen: sluit twee van de poten van het kruis punt af en het verkeer kiest vanzelf wel een andere, min der gevaarlijke route. Om dat laatste ging het vooral, gisteravond. Veel aanwezi gen en dat waren er heel wat: de Emauskerk zal bijna vol met belangstellenden lieten blijken er niet van overtuigd te zijn, door deze op lossing van de problemen af te zijn. Met name werd gevreesd, dat het eveneens gevaarlijke kruispunt van Kethelweg met Van Hogendorplaan hierdoor een dusdanige extra betasting zou krijgen, dat de zaak uit de hand zou lopen Er waren ook felle reacties van ondernemers, die door de afsluitingen hun broodwin ning ernstig in gpvaar zien ko men Met name de wijkgebon- den winkeliers van het Bor desplein en dc Vomstiaat zijn bang, dat zij de muidt r goede bereikbaarheid in de kdssaiade zullen merken Natuurlijk kwam men er met uit, m de bijeenkomst van gis teren. Maar de mening van de bevolking is een beetje ge peildtn daar was het het gemeentebestuur om begon nen. De beslissing over het kruispunt valt, na nogmaals de verkeerscommissie het woord te geven, in het college van B en W. (alles bij elkaar opgeteld toch zo'n anderhalf miljoen gulden) gewoon niet waard is In een soms hekelend betoog noemde VVD-er Sjef Evers de kreditering een „onverteerba re zaak" En PPR-raadslid Jaap van der Griend over zijn ommezwaai. „Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge dwaald." Het was CDA-frac- tieleider Pieter De Geus die beiden van repliek diende en er"oor pleitte deze keer maar eens met krenterig te zijn. „Voor een keertje moeten we onze spaarpot maar eens aan breken1" zei hij Een groot deel van de kredieten zal uit de sal- direserves van de gemeente kas betaald moeien worden. De Geus kon niet verhinde ren, dat de VVD, inclusief haar wethouder, mevrouw Van Eek. legen bleef. Nu aan de restauratie van de romp van het sehuurkerkje of schuilkerkje zo geheten om dat daar vroeger door Rooms- Kathoheken in het geheim godsdienstoefeningen gehou den werden door de firma Woudenberg BV begonnen gaat worden is daarmee echter nog geen zekerheid over het toekomstig gebruik van de ruimte gegeven Om geen ex tra prijsverhogingen te hoeven incasseren besloot de raad al eerder de romp restaura tie los te maken van de bestemming van het kerkje Wat die be stemming betreft heerst alge meen de opvatting, dat deze meervoudig zal moeten zijn. Binnen de kringen van initia tiefnemers tot behoud van het kerkje wordt echter al gedacht aan de bestemming van een theatertje De Emauskerk zat flink vol, tijdens de informatie-avond over het verkeer in Ambacht. Schiedam De bewoners van Nieuwland gaan de leegstaande Wastenbroekschool opeisen voor de jongeren uit de wijk. Boven dien hebben zij gisteravond een verbouwingsplan voor een wijk centrum op het Dr. Wibautplein verworpen, dat de gemeente Schie dam had gemaakt Een alternatief Plan van de bewoners zelf, waarin meer ruimte krijgen, wordt Morgenavond ingediend in de pro- Tammacommissie; dat is een over- 'egplatform voor de gemeente, de openbare bibliotheek, de kruisve reniging Schiedam en de werk groep wijkcentrum Nieuwland, die aartgesloten is bij de wijkvereni- ging- Deze werkgroep heeft het al ternatieve plan voorbereid samen met de Rotterdamse architect Frans Pauw. Bezwaren van de kruisvereniging worden in elk geval verwacht, omdat deze in het bewonersplan minder ruimte krijgt maar daaraan stoor den de 35 aanwezigen uit de wijk zich gisteravond met. Hoewel de op komst tegenviel (1600 wijkbewoners waren over de hoorzitting ingelicht), was men bijeen in hc-t kleinste zaaltje van het gebouw op het Wibautplein méér was niet te krijgen m verband met de zalen verhuur en dat grieft de wijk vereniging diep. De vergadering verliep rommelig, maar er kwamen belangrijke beslui ten uit: Nieuwland wil na de verbou wing van het huidige wijkcentrum tenminste de beschikking knjgen over de kelder (voorlopig als jonge- rensoos), de complete bovenverdie ping (als recratieruimte) en een open huis op de begane grond. Omdat dat echter niet genoeg is, wil de wijkver- emging via de werkgroep Wonen en leven op verzoek van vijftien gisteravond aanwezige jongeren een claim bij de gemeente indienen voor ruimte in het leegstaande schoolge bouw vlak bij de jeugdhaven Nieuw land. Deze jeugdhaven aan de Albar- dastraat is voor activiteiten voor de oudere jeugd namelijk te klein ge worden en het wijkcentrum biedt geen mogelijkheden voor disko. -JUL. Dit nieuwsblad, waa nn u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams Nieuwsblad -.«I met - r_lWBl<vne° Haa® «a»' Schiedam De stichting Lentefeest heeft alsnog een taxi ver gunning gekregen om gehandicapten met een busje te vervoeren. Door deze beslissing is de moge lijkheid ontstaan om de zie kenfondsen bij te laten dra gen in de vervoerskosten. Enige tijd geleden bestreed ta xibedrijf Eurotax voor gedepu teerde staten een besluit van de gemeente Schiedam om Lentefeest toestemming te ge ven voor groepsvervoer van gehandicapten met een specia le bus, geschikt voor rolstoe len. Volgens Eurotax was de gemeente door het afgeven van zo'n vergunning buiten haar boekje gegaan. Het taxi bedrijf merkte daarbij op dat het er niet op uit was Lente feest te dwarsbomen, maar dat zij de rechtsgeldigheid van de door de gemeente verleende vergunning in twijfel trok. Gedeputeerde staten besloten Lentefeest een taxivergunning te geven, daar in Schiedam buiten Lentefeest onvoldoende mogelijkheden bestaan voor het vervoer van mensen m rolstoelen. De verlerende ver gunning is vijf jaar geldig. VlaardingenDe ge meente Vlaardingcn zal zijn bijdrage leve ren aan het Internati onaal Verzetscongres dat deze zomer in Eindhoven gehouden zal worden. Het con gres staat in het teken van het 35-jarige be vrijdingsfeest, dat deze zomer gevierd zal worden, en is vooral gericht op jeugdigen. Tijdens de plechtighe den zullen jongeren uit zestien landen inder tijd betrokken bij de oorlog *40 - '45 elk in hun eigen taal, de vol gende woorden uitspre ken: „Ja, wij willen deze erfenis overnemen en met elkaar in vrede levenHet antwoord op het ideaal van het voormalige verzet „Wij willen met elkander le ven en jullie onze erfe nis overgeven." De stichting had Vlaar dïngen om een bijdrage in de kosten voor dit congres gevraagd van tweehonderdvijftig gul den. In de stichting zit onder andere de Neder landse Vereniging van Ex-politieke Gevange nen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1