SCHSEDAMSCHE COURANT Kinderen via bruggen en tunnels naar school IR! Oude glorie - Ik neem de proef Centrum nog lang niet van disco af Agent vlucht naar ander huis Controverse met vrijwilligers Nieuwe rector voor scholengemenscliap Hoorzitting over verkeer Schiedam-Noord: Lezing over 'ont- nuchterende jaren zeventig' L te»** Gemeente kan weinig doen Auto's botsen Winkeldieven gegrepen Maandag 4 februari 1980 - Broers vest 3 - telefoon administratie 2680$*! redactie 262566 - klachten dienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 26544- 8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Politieman Rob B. blijft niet op de Park weg wonen. De agent is deze week ontslagen uit het No letziekenhuis nadat hij gewond was geraakt bij de aan slag, die de 22-jarige George M. op de vroege woensdag avond van 16 januari op hem en zijn 20-jarige vriendin pleegde. De aanrander vond hierbij zelf de dood en de agent belandde met ernstig steekwonden in dc hart streek in het Noletziekenhuis. De 26-jarige politieman logeert voorlopig bij zijn ouders, die buiten Schiedam wonen, en hij komt alleen nog maar in zijn flatwoning op de Parkweg onder bescherming van collega's. Die politiebewaking is het gevolg van geruch ten, aat de familie van George M. op bloedwraak zou zin nen. Ook in het Noletziekenhuis werd agent B. bewaakt door politiemensen in witte doktersjassen. Het onderzoek van de rijksrecherche naar het drama op de Parkweg, hoek Burgemeester Van Haarenlaan, is nog gaande. Het is onduidelijk, of de agent in Schiedam blijft werken .of naar een ander korps wordt overgeplaatst. De verkeersdrukte in Schïedam-Noord maakt bouw van tunnels en bruggen nodig om scho lieren veilig naar de overkant van de weg te helpen. Schiedam Tunnels en bruggen moeten worden aangelegd om scholieren in Schiedam-Noord veilig naar de andere kant van de weg te helpen. De hoogste priori teit heeft daarbij de Mozart- laan, maar ook de Bredero- weg en de Vivaldilaan zijn „spoedgevallen". Over de verkeersstructuur in Schie- dam-Noord belegt de SSSN- werkgroep ruimtelijke orde ning op dinsdag 19 februari een hoorzitting, waarop be woners, onderwijskrachten en scholieren zelf het woord kunnen doen. Waar die vergadering wordt gehouden, is nog niet bekend. Wordt de belangstelling te groot, dan verhuist de werk groep voor één avondje naar Beroepsbra ïdweer dreigt met opsc.b orten overleg |]|!ill!UI!]II[inilllllltIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlllilIliJ!I|i!I|!il!illUllilllllillUllliilll!llll[IIlinillIIIIUIIlIII]llll^ Het is weer de tijd van de nieuwe telefoonboeken. En voor oplettende VJaardïn- gers ia het dan ook weer de tijd van de bakfiets. De abonnees die in de buurt van het postkantoor wo nen, krijgen hun nieuwe telefoonboek namelijk be zorgd met een oude bak fiets van de posterijen. Het ia een oud beestje dat vroeger gebruikt werd om de post van het Vlaarding- se postkantoor te vervoe ren naar het station van de Nederlandse Spoorwegen. De postbestellers brengen na hun gewone wijk en op hun vrije dagen de nieuwe telefoonboeken rond en maken daarbij dankbaar gebruik van deze „oldti mer". liiiiinntiinuiHimiiiiiiiiiitiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiuiüiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiniiiiiaiuiinif; De departementen Schie- VI aardingen Maas sluis en Delft van de Ne derlandse Maatschappij voor Nijverheid en Han del houden vrijdag 15 fe bruari een lunchbijeen- komst in het Delta-hotel aan de Maasboulevard in vlaardingen. Mr. G. A- Wagner, oud-president- directeur van de Ko ninklijke Shell Groep en nu onder meer president commissaris van de Ne- derlandsche Bank en van Gist-Brocades, houdt een rede over 'De ontnuchte rende jaren '70\ De lunchbijeenkomst begint om 12 uur. JHL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams'Nieuwsblad. I» S posico' -nen^asCj" Si 3000 es' Maassluis De huidige ad junct-directeur van de openba re scholengemeenschap „Ko ningin Juliana" In Maassluis, drs. J. J. Eijsaekers, wordt de nieuwe rector van deze school. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten na overleg met de oudercommissie en de lerarenvergadering. De heer Eijsaekers (39), die sinds 1 augustus 1977 als leraar Duits, tevens adjunct-direc teur, aan de scholengemeen schap voor havo en mavo is verbonden, neemt sinds 1 au gustus van het vorig jaar de functie van directeur waar. Hij volgt de heer D. Okker op, aan wie in verband met pensione ring mei ingang van 1 januari van dit jaar eervol ontslag is verleend. Schiedam Er is weinig kans op een gedwongen verdwij ning van discotheek De Hoeve op de Grote Markt. Deze con clusie trekt de bewonersvereniging Schiedam-Centrum na een gesprek met Burgemeester Te Loo en commissaris Cees van der Haagcn, dat onlangs plaatsvond. Twee bestuursle den en vier bewoners van de Grote Markt hadden om dit ge sprek gevraagd omdat zij van mening zijn dat de door hun genoemde overlast van de disco nu eens moet verdwijnen. Uit het gesprek blijkt volgens de vereniging duidelijk, dat gemeente en politie ook met de zaak in hun maag zitten. Een landelijke regelïhg be paalt namelijk dat elk aange past pand kan worden omge bouwd tot discotheek, mits de exploitant maar de benodigde papieren bezit. Het is voor de gemeente dus niet mogelijk om een gevestigde disco zo maar weg te sturen. De ge meente heeft wel een paar toe zeggingen gedaan om de ge- nspannen situatie wat te ver zachten. Zo stelde de burge meester in het vooruitzicht de muziekverordening, een ver ordening die onder meer be paalt dat de muziek niet har der mag klinken dan 30 dB, zal worden vernieuwd en strenger gehanteerd. De com missaris heeft van zijn kant toegezegd dat de eigenaar van De Hoeve za1 worden bena derd met het verzoek een Üd- maatschapkaart in te stellen zodat, volgens de commissaris, een heel brok overlast zal worden weggehaald doordat dan de kwaaisten niet meer naar binnen mogen. Uit het gesprek blijkt dat de bewonersvereniging Schie- dam-Centrum alleen hoop koestert in de toezegging dat de gemeente een verbeterde muziekverordening zal ma ken, zodat de vestiging van horeca in de binnenstad iets minder makkelijk wordt. Schiedam Twee inzittenden van een personenauto, een 35- jarige Rotterdamse en. een 54- jarige Hagenaar, zijn in de nacht van zaterdag op zondag met lichte verwondingen naar het Noletziekenhuis vervoerd, nadat ze met hun auto tegen een andere personenauto wa ren gebotst. Het ongéVal ge beurde op het Plein '4Q-'45, toen de bestuurder van de an dere wagen, een 43-jarige Rot terdammer, geen voorrang verleende. De auto's Werden behoorlijk beschadigd, evenals een ANWB-richtingspaaldie tevens een tik kreeg. Vlaardingen De proble men rond de uitbreiding van de beroepsbrandweer van Vlaardingen heeft geleid tot ernstige problemen tussen een deel van de vxijwiUige brandweer en de beroeps brandweer. De beroeps brandweer heeft in een „ano nieme" brief aan burgemees ter Kieboom, de eerst ver* an t woordelijke voor de Vlaardingse brandweer, aan gekondigd het overleg1 in de brandweer-overlegcommis sie op te schorten, zolang drie met name genoemde vrijwillige brandweerlieden, de heren Loman, Hoekstra en De Hoek, deel uitmaken van het Vlaardingse vrijwil ligerscorps. De briefschrij vende beroepsmensen zijn het niet eens met de opvat tingen, die deze vrijwilligers er binnen het korps op na houden. In de brief vragen de beroepsmensen ook om een gesprek over de huidige problemen met een paar wethouders en de fractie voorzitters van CDA en PvdA. Daarnaast heeft een aantal beroepsbrandweerlie den gedreigd ontslag te ne men als niet snel een oplos sing gevonden wordt. De moeilijkheden over de uit breiding van de beroepsbrand weer zijn vorig jaar tijdens de behandeling van de meerja renbegroting begonnen. De ge meenteraad voelde toen niets voor een uitbreiding van de beroepsbrandweer met zes (voorstel SGP/GPV) of drie (voorstel D'66) personen en er werd een motie aangenomen waarin gevraagd werd de mo gelijkheden te onderzoeken voor het inschakelen van vrij willigers bij de zogenaamde eerste uitruk. Dat onderzoek resulteerde in een rapport van het brand weer-overlegorgaan dat, naar hun mening, overduidelijk de noodzaak aantoonde van een uitbreiding van de beroeps brandweer met zes man. De commissie voor algemene za ken heeft dat rapport vervol gens behandeld en bleef met een aantal vragen zitten. Zo wilden de PvdA en het CDA graag uitgewerkte alternatie ven zien van een met vrijwilli gers aangevulde „eerste uit ruk". Daarnaast eiste de com missie dat het rapport behan deld zou worden door het hele Vlaardingse brandweercorps. Het brandweer-overlegorgaan, dat aanvankelijk in de veron derstelling verkeerde een dui delijk rapport te hebben afge leverd, moest dus nog aanvul lingen leveren. Vorige week heeft het overlegorgaan in een besloten, vergadering een dele gatie van de commissie voor algemene zaken om een toe lichting van het commissiéver- zoek gevraagd. Het is de bedoeling dat het aangevulde rapport binnen kort in een vergadering van de commissie voor algemene, zaken opnieuw behandeld gaat worden. Het wordt waar schijnlijk wel behandeld vóór de meerjarenbegroting, want Rien Lensvelt (SGP/GPV) heeft al aangekondigd weer met een motie te komen, waarin gevraagd wordt om een uitbreiding van de be roepsbrandweer, de Ark op het Hargplein. Doorgaans wordt vergaderd in de opbouwcaravan op het Jac ques Urlusplein. Aan de scho len zal gevraagd worden tijdig te reageren. De werkgroep ge bruikt als handleiding het ver keerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Schiedam. Tunnels en bruggen moeten het oversteken van scholieren ook'veiliger maken, zo leest de werkgroep daarin, op de Churchill weg ter hoogte van de Zwaluwlaan (tunnel), op de verzamelweg in Spaland (via duct) en op de toekomstige Scheepvaartweg (viaduct). Verkeerslichten zouden moe ten komen bij de Van Dalsum- laan, hoek Brederoweg, Een zebra, drempels en wegvers mallingen volstaan bij de vol gende kruisingen en over- steekplaatsen (in volgorde van urgentie): Eduard van Bein- urruaan/Vivaldilaan, Borodin- laan/Schubertplein, Schie- damseweg/Hargsingel, Eduard van Beinumlaan/Henriëtte Bosmansplein, Borodinlaan- /winkelcentrum De Ketel, Van Dalsumlaan/Van Gaste renstraat, Schiedamseweg/Ie- penlaan, Borodinlaan/Smeta- nalaan en Van Beinumlaan- /Toon Verheystraat. Tenslotte zouden nog ongeveer vijftien wegen de aanduiding „woonerf" of „verblijfsgebied" moeten krijgen. Een andere maatregel moet worden geno men bij de onoverzichtelijke driesprong bij de Joppelaan en de Kerkweg. Openbaar vervoer Behalve op de routes van huis naar school wil de werkgroep ruimtelijke ordening op 19 fe bruari ingaan op plannen met het openbaar vervoer in. de wijk. Eén van de ideeén is aanleg van een buslijn 55 naar Woudhoek-Noord, die voor een groot deel de route van bus 52 zal volgen. Een andere route voor bus 52 via de Peter van Anrooy- laan kan aantrekke lijk zijn als Groenoord over enkele jaren door een tramlijn met de rest van Schiedam ver bonden wordt. In dat geval zullen alle huizen in Schie dam-Noord binnen driehon derd meter van openbaar ver voerslijnen liggen. In de huidi ge situatie, met bus 52 en 53 over de Churchillweg, zijn de Z-flats eigenlijk te ver van haltes verwijderd om van goed openbaar vervoer te kunnen spreken. Verlegging van een buslijn van de Churchillweg naar de Peter van Anrooylaan is nu ook niet aan te raden, omdat het in verband met de buiten spitsuren betrekkelijk lage frequentie gunstig kan zijn als bij één halte gekozen kan worden uit twee bussen. De Laan van Bol'es zal aan eventuele veranderingen aan gepast moeten worden. Voor Vlaardingen (bus 52) worden overstapmogelijkhe den gezien bij het toekomstige NS-station Kethel en bij stati on Nieuwland, waarlangs dan ook de tram zal rijden. Station Kethel kan terzijnertijd een zogenaamde park-and-ride- functie krijgen. De plannen met de busbaan naar Holy (Brederoweg/Euro- paboulevard) zouden met de gemeente Vlaardingen bespro ken moeten worden. Vlaardingen De politie heeft twee inbrekers op heter daad betrapt tijdens een in braak, die ze in de nacht van vrijdag op zaterdag pleegden bij het filiaal van V &c D aan het Veerpléin. Ze werden op de parterre aangehouden, na dat ze bii hun binnenkomst in het winkelbedrijf het alarm hadden geactiveerd. Het ging om twee Vlaardingers van 27 jaar. De heren zijn op het bu reau enige tijd vastgehouden voor verhoor en het opmaken van proces verbaal. In hetzelfde grootwinkelbe drijf probeerden twee 'jonge ren, afkomstig uit Rotterdam en Vlaardingen, goedkoop aan nieuwe schoenen te komen. Ze werden vrijdagavond door de bedrijfsrecherche gesnapt, toen een van hen zijn eigen schoenen verwisselde voor nieuwe. Door de bedrijfsre cherche zijn ze aan de politie overgedragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1