Ik ,neemr de proef Scholieren roven 40 mille sszponoiriniis o zpiiü m Globaal woning- onderzoek kost meer dan twee ton krant Staats secretaris neemt kijkje Opper vlakte water redelijk gezond Voorlopig geen gemeentelijke glascontainers Wethouders slaan eerste paal Broekpolder in gemeenteraad Schiedam en Vlaardingen lossen inbraken op Woensdag 6 februari 1980 r >N A FHANKF.LUK D A OBI-A D Broers vost 3 telefoon artmmistt.itie 268091 rcd.U'lu1 262366 kl.irhioiKhcirst 144144 I04de jaargang SCHIEDAM EN KETHEL 4 Rijswijkse BV's storten zich op Woudhoek/ Spaland Do panden van het project KetelVaert hebben schuine da ken, wat past bij het Kethetse dorpsge zicht. Gele baksteen en beige betonsteen, met antraciet leien dakpannen. geven enigszins aansluiting op de nieuwbouw in Kethel-Oost. Bouw K etelVaert begint in maart Schiedam KetelVaert is de naam van het bouwpro ject aan de Kerklaan. waarvoor wethouders Reinier Scheeres en Chris Zijdeveld op maandag 3 maart sa men de eerste paal slaan. De twee kleine kantoorpan den en bijbehorende bedrijfshallen, waaruit het plan bestaat, zijn door het Kijswijkse architectenbureau BHB aangepast aan het dorpse karakter van Kethel, zodat de nieuwbouw niet uit de toon zal vallen. Vlaardingen Een globaal onderzoek naar de toestand van de tienduizend gemeentewoningen gaat zeven maanden du ren en kost 230.000 gulden. Dat blijkt uit een offerte, die de Nationale Woningraad, de overkoepelde organisatie van de Nederlandse woningbouwcorporaties, aan Vlaardingen heeft gedaan. Een dergelijk onderzoek zou nodig zijn in het kader van de stadsvernieuwing en vooral om een ruime subsidie van het rijk te kunnen krijgen bij eventuele opknapbeurten. Waar de technische problemen liggen bij de diverse gemeen tewoningen: daarvan heeft het gemeentelijk woningbedrijf een behoorlijk inzicht, verze kerde weihouder Bas Goudri- aan gisteravond tijdens de ver gadering van de commissie voor stadsontwikkeling, die zich over de affaire boog. Hij gelooft echter dat een onder zoek van de Woningraad meer gewicht in de schaal zal leg gen, als het rijk moet beoorde len of ze in de opknapbeurt kan bijspringen. Die instantie heeft immers een ruime erva ring met dit soort problemen. De moeilijkheid doet zich de komende jaren sterk gevoelen, dat het woningbedrijf lang niet voldoende geld heeft om het groot onderhoud, dat aan haar woningbestand zou moe ten plaatsvinden, naar beho ren uit te voeren. De bedrtjfs- reserves zijn al aardig geslon ken en de verwachting is dat, als over enige tijd de renovatie van de MUWI-woningen ach ter de rug is, er in de toekomst vrijwel niets meer voor dat doel beschikbaar is. Het is dus dringend noodzakelijk, dat het rijk met geld over de brug komt. Diverse commissieleden had den toch wel de nodige moeite met het bedrag, dat het onder zoek zou moeten gaan kosten. Vooral omdat duidelijk bleek, dat het pas om een eerste aan zet ging. Als dit onderzoek zou zijn afgerond en het Vlaar- dingse woningbezit in projec ten zou zijn ingedeeld, dan zou alsnog een diepgaander onder zoek naar de toestand van de huizen moeten worden inge steld. „En wal dat dan weer gaat kosten...!", zo werd gister avond de verzuchting geslaakt. Binnenkort moet de gemeen teraad zich over de materie uitspreken. aflL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof oi het Rotterdams Nieuwsblad. ill WSUVlS l Rtlt»0' F.d!« 1e\ei°on'' - Een Schiedams aannemers bedrijf. SSN Bouwmaat schappij, is bij het project be trokken: de bouw geschiedt in samenwerking met de Rijswijkse aannemer Schuy- lens BV, welke firma zelf zijn intrek zal nemen in een van de kantoorpanden. De andere kantoorruimte is bestemd voor het bouwkundig adviesbureau R J Groep, ook een BV die nu nog in Rijs wijk gevestigd is. Dit bureau zal de kantoorruimte delen met de architecten Bambelt, Van Hek en Bolmers, die sa men de BHB vormen en die het gehele plan ontwikkeld hebben. De samenwerkende bedrijven willen nog een administratief centrum aantrekken voor af geronde serviceverlening. Het samenwerkingsverband is niet zomaar tot stand geko men: de toekomstige woning bouw in Woudhoek-Noord en Spaland zal de betreffende be drijven geen windeieren leg gen, want met zoveel bouw projecten naast de deur zullen zij zich zeer dienstbaar kun nen opstellen. Dat geldt ook voor kleinere bedrijfjes, schilders en loodgie ters en zo meer. die op korte termijn van nut kunnen zijn voor de bestaande woonwijken in Schiedam-Noord en goede vooruitzichten hebben als Woudhoek en Spaland een maal zijn volgebouwd. Plaats voor deze bedrijfjes is m de kleine industriehallen van KetelVaert. Deze hallen geven een uitwijkmogelijkheid voor serviceverlenende bedrijven in stadsvernieuwingsgebieden. De gemeente beoogt hiermee de stadsvernieuwing sneller op gang te laten komen. Uit dit verwachte succes van het plan KetelVaert is ook de betrokkenheid van Smits. Schotel Noordzij <SSN) te verklaren. Deze Schiedamse aannemer, gevestigd aan de Van Cleeffstraat, heeft goede banden met de gemeentebes tuurders en stelt zich ook ac tief op bij de planontwikkehng her en der ui de stad (Borodin- laan. Hof van Spaland), De wethouders, die volgende maand voor KetelVaert de eerste paal slaan, waren ook beiden aanwezig bij de ope ning van de ambachtelijke re- novatiewerkplaats van de SSN, vorig jaar in maart. KetelVaert is een oude naam Zij komt al voor op een kaart uit 1710. De KetelVaert was in die tijd een smal riviertje, dat parallel liep aan de Kerklaan. Tegenover de loop van dit wa tertje komt nu het industrie complex. Om in de sfeer te blijven wordt het slaan van de eerste paal op Ketheliaanse wijze gevierd. De kantoorpanden met de hal len komen aan het begin van de Kerklaan. aan de rand van het oude dorp van Kethel, bij de Abel Tasmanstraat. De oppervlakte van de panden varieert van 40 tot 250 vier kante meter. De totale bouw som komt op 3.6 miljoen gul den. Het pand voor de R&J Groep wordt door de SSN neergezet en wordt vermoede lijk in november van du jaar opgeleverd. Schuylens bouwt de andere ruimten: de hallen zijn naar verwachting in februari 1981 klaar en het kantoorverzamel gebouw in mei van dat jaar. Vlaardingen Het inmiddels veelbesproken ontwerp-be- stemmingsplan voor de Broek polder wordt vanavond behan deld in de vergadering van de gemeenteraad. De raad begint om 19.30 uur in de Vlaarding- se raadszaal. Pubhek is wel kom. in De Dirk van de Burgweg in HoekvanHolland blijft een probleem. Pagina 2 Vervangen van fosfaten is zo gemakkelijk niet. Pagina 3 Emma Baas: „Het moet bij mij vanzelf gaan." Pagina 4 De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen woonde een les in êén van de brugklasssen bij. Schiedam Staatssecretaris van onderwijs en weten schappen, drs. K. de Jong, bracht gisteren een werkbe zoek aan scholengemeenschap Nieuwelant in Schie dam. De bewmdsvoerder het zich onder meer informe ren over de onderwijskundige ontwikkelingen op Nieuwelant (leao. havo en lts) en woonde een les bij 111 één van de brugklassen. Sinds enkele jaren bestaat op de scholengemeenschap een gecombineerde brugklas, waarin leerlingen Zitten met advies voor verschillende schooltypen In de brugklas wordt dan nagegaan voor welk school richting het kind het incest geschikt is. Met ingang van volgend jaar gaat men er op Nieuwelant toe over deze brugklassen ook toe te passen in het tweede jaar, 2odat de keuze, welke schooltype het best geschikt is voor een leerling, niet hals over kop geno men hoeft te worden, De staatssecretaris toonde veel belangstelling voor dit in Nederland vrij unieke sy steem. Wegverzakking: Fietser gewond Vlaardingen Een fietser is vanmorgen vroeg licht ge wond geraakt, nadat hij met zijn voertuig m een flink gat was gereden, dat als gevolg van een wegverzakking was ontstaan in een bocht van de Broekpolderweg m de Vlaar- dmgse Broekpolder De man moest behandeld worden aan een snijwond aan de kin. Er raakten nog wat andere weg gebruikers in het gat ook een bromfietser kwam ten val Volgens getuigen was er nog een derde fietser of bromfiet ser. die er problemen van had ondervonden, maar die had zich niet gemeld. In Delfland: Vlaardingen/Schiedam Twee Vlaardingse scholieren hebben tegenover de politie bekend, dat zij in het afgelo pen jaar achttien inbraken hebben gepleegd in woonhui zen en andere bouwwerken In totaal werd voor een bedrag van 40 000 gulden ontvreemd Ook werd nog voor zo'n dui zend gulden schade aange richt De recherche heeft de scholie ren vorige week donderdag en vrijdag aangehouden. Aan het bureau bleek na langdurige verhoren, dat zij in de periode van 6 januari vorig jaar tot 31 januari van dit jaar achttien maal hun slag hadden gesla gen. Naast acht inbraken in woningen werden vier scho len. twee schuren, twee ple zierjachten, een kelderbox en een clubgebouw opengebro ken. In de woningen vonden de jeugdige inbrekers voorna melijk geld en sieraden, terwijl uil de andere panden uiteenlo pende goederen werden ont vreemd. Met de arrestatie van vieren twintig jongens heeft de Schie damse politie een twintigtal inbraken opgelost De jongelui. vanerend m leeftijd van vijf tien tot achttien jaar, opereer den in kleine groepjes en had den het vooral voorzien op scholen en bedrijven m de na bijheid van het centrum. In de laatste maanden van het vori ge jaar stalen zij goederen voor bijna vijfduizend gulden en richtten daarbij voor ruim elf duizend gulden schade aan De meeste schade werd ver oorzaakt bij een nachtelijk be zoek aan de Lmdenhof: vijf duizend gulden. Een wasserij aan de Westmolenstraat werd drie maal ..bezocht". Er wer den goederen ter waarde van zeventienhonderd gulden vermist en schade aan&encht voor ongeveer hetzelfde be drag. Ook een school aan de Westmolenstraat moest het ontgelden, De jeugdige inbre kers ontvreemden er goederen ter waarde van zevenhonderd -gulden In een loods op het Gusto-terrem werd voor vier duizend gulden schade aange richt. De waarde van dc buit bedroeg daar zevenhonderd vijftig gulden. Hel grootste ge deelte van de buit is terugge vonden en weer aan de recht matige eigenaars gegeven uit Schiedam komen, zijn Twee van de vierentwintig reeds voorgeleid aan de offi- knapen, die op één na allemaal cier van justitie in Rotterdam. Het oppervlaktewater in Delf land. het gebied dat wordt be grensd door de plaatsen Schie dam. Vlaardingen. Maasslui^ Hoek van Holland, Den Haag; Delft en Pijnacker, is redelijk van kwaliteit. Dat bi ijkt uit een nota. die provinciale wa terstaat van Zuid-Holland over dit onderwerp heeft uitge bracht. De in de nota ver werkte gegevens zijn in 1978 verzameld op een groot aantal monsterpunten m het boezem en polderwater, maar ook in de rijkswateren. Een vrij groot deel van de on derzochte monsters, genomen in de boezem- en polderwate ren van Delfland, worden „bi ologisch gezond" genoemd. Ze ker in vergelijking met het Zuid-Hollands gemiddelde was de waterkwaliteit behoorlijk. Slechts op enkele monsterpun ten werd water aangetroffen, dat als ..slecht" of „zeer slecht" moest worden gekwalificeerd. Die slechte monsters werden gevonden in boezemwateren rond Maasdijk en Maasland en op punten bij Hoek van Hol land, 's-Gravenzande en Pij nacker. Kwalitatief het beste oppervlaktewater werd aange troffen bij Poeldijk en Wate ringen en in het recreatiege bied Delftse Hout. Van twijfel achtige kwaliteit moet het boe zem- en polderwater rond Vlaardingen en Maassluis wor den genoemd De Vlaardingse Vaart vormt hier een gunstige uitzondering: in 1978 werd aan de eisen van aanvaardbare j kwaliteit ruimschoots voldaan. Overigens hebben de onder zoekers op diverse monster punten een duidelijke verbete- ring in de resultaten waarge nomen ten opzichte van een jaar eerder. Op andere plek ken was dc kwaliteit juist weer wat slechter. Wat de rijkswateren rond I Delfland betreft: ook hier kan j de kwaliteit goed genoemd I worden. In vergelijking met I de boezem- en polderwateren I kan volgens de onderzoekers zelfs hier en daar van beter water gesproken worden. Te verwachten valt overigens, I dat de kwaliteit van het opper-1 vlaktewater in Zuid-Holland. 1 en zeker ook in het Delfland- f gebied, de komende jaren nog sterk zal verbeteren ïn 1981 j moet de riool waterzuivering sinstallatie De Groote Lucht I bij Vlaardingen in gebruik I worden genomen, die vrijwel I al het afvalwater uit het ge-1 bied zal reinigen voor het ge-l loosd wordt. Persleidingen I moeten De Lier, Maasland.! Maassluis en Schiedam op deze! installatie aansluiten. De zui-1 vermgsmstallatie m Den Haagl zal in 1983 worden uitgebreid, f K VLaardmgen Vanaf het ogenblik dat de fmanciele strop in het AVR-project in zijn volle omvang bekend werd durft niemand het on derwerp glascontainers meer ter sprake te brengen. Ons huisvuil wordt volgens con tract verbrand bij de Afval Verwerking Rijnmond en. of daar nu wel of geen glas bijzit maakt geen enkel verschil. Bij twee supermarktbedrijven in Vlaardingen heeft de Rot terdamse handelsonderneming Maltha glascontainers ge plaatst. maar die zijn lang met voor iedereen bereikbaar. Het zou eenvoudiger zijn als er van gemeentewege meerdere con tainers werden geplaatst en binnen de Structuurgroep Mi lieuhygiëne wordt daarover nog steeds gesproken. De kans dat die containers er ooit zul len komen is, vooral sinds het AVR-debacle, uiterst gering! geworden. ..Waarom zouden! we extra kosten gaan makenI voor iets waarvoor al dik be-f taald is?" is de vrijwel alge-I meen heersende filosofie. I De firma Maltha heeft de ge-l mcente Vlaardingen enkele! maanden geleden een aanbad! gedaan om veilige en esthe-1 tisch verantwoorde glascontai-1 ners door de stad te versprei-! den. Het glas zou dan opnieuw! gebruikt kunnen worden en! de opbrengst komt ten goede! aan de firma Maltha, die da1| op haar beurt weer verwerkt! in de rekening aan de op-I drachtgever. Tot op hederl heeft het bedrijf nog geen ant! woord ontvangen. F Een woordvoerder van algel mene zaken: „Als particuliere! bedrijven willen overgaan tol het plaatsen van een glasconl tam er krijgen ze alle mede! werking, maar van de gej meente kan je nu niet verl wachten dat ze initiatievej neemt."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1