5GH1EDAMSCHE COURANT 1 9 30 kilometer is hard genoeg!' Broekpolderplan staat op de wip Nieuwe Sluis straat krijgt toch meters krant 'Niemand wil ziek worden dus meer geld komt er niet' Rijksweg onder de mest Tweeduizend gegadigden voor huizen in Woudhoek Volgend jaar tweede sporthal Wilton stemt in met nieuwe directeur Sluis Speelgoed voor Zambia Zee aan water weggepompt VlLLERIUS m mmMkm--. Vragen over gevaarlijke Blokmakers plaats Gemeenteraad komt er nog niet uit Donderdag 7 februari 1980- ONAFHANKEUJK DAGBLAD -I04de jaargang no. 265476 PAGINA'S Broers vest 3 telefoon ad min nel ra tie 268091 redact u* 262566 - Wachtend ieii?4 1441 SCHIEDAM EN KETHEI. Vlaardingen - Het college van B en W heeft besloten een tweede sporthal te realiseren in de onmiddellijke nabijheid van de bestaande West wij knal. Om op deze lokatie de mogelijkheid te onderzoeken, stelt Z|J, ,c Sem<?enteraad v?or een voorbereidingskrediet van 25 mille be schikbaar te stellen. Zij komt met dc plaatsbepaling van een sporthal, ciie eind 1981 klaar moet zijn. tegemoet aan de wensen van de sport clubs. waarvan de ontwikkeling stil staat. Het college heeft zich ver der laten leiden door een motie van de gemeenteraad. De tweede sporthal, die tussen de beslaande sporthal en het bejaardencentrum moet komen, zal 2 1/2 millioen gulden gaan kosten. Onderzocht wordt of de sporthal betaald kan worden van de reserveringsgelden, die er voor de sporthal in het centrumgebied van Holy zijn. Het struikelblok daarvan is nog steeds, dat het bestemmingsplan niet is goedgekeurd. Schiedam Dc onderne mingsraad van Wilton-Fije- ii cord stelt ven rouwen in dc nieuwe directeur van de Schiedam se werf, ingenieur Bob Sluis (511. Groepsdirecteu- ren zijn nieuwe functies bin nen het RSV-concern en ir Sluis is aangewezen voor de te vormen VVF/RDM-groep. Dat hetekent dat hij zowel van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij als van Wilton directeur is geworden. In het vervolg zal hij ook de integra- tjebesprekingen tussen Wil- ton-Fijenoord en de werf op Heijplaat leiden. Hoewel de ondernemingsraad van Wilton slechts onder voorbehoud wil meewerken aan het overleg, heeft men vertrouwen in nieu we directeur Sluis. Ir B. J. A. Sluis is thans nog di recteur van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maat schappij (NDSM) in Amster dam Bij Wilton en de RDM volgt hij Wini Bos (54) op; deze is op last van Rijn/Schelde- ■•'Verolme (RSV) teruggetre den en benoemd tot algemeen directeur sociale zaken en or- ganisatie van RSV. Van de W F/RDM-directie blij ven J. Melcherts en W. Zipp deel uitmaken. Vanmorgen is liet eindrapport van de projectgroep „410" in Vlaardingen aan het college aangeboden. Pagina 3. Veel veranderd in talenvakken. Pagina 4. Twee Vlaardingers in gaierie/artoteek. Pagina 5. Vhiardings college: Vlaardingen Als de minister van verkeer en water staat er mee aceoprd gaat zal het in de nabije toekomst in vele woongebieden in Vlaardingen verboden wor den, harder te rijden dan dertig kilometer per uur. Het Vlaardingse college heeft voor het invoeren van een dergelijke verkeersmaatregel een kant en klaar plan klaar liggen, dat momenteel echter nog wordt tegenge houden door het Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens (RVV). Tachtig dozen speelgoed verzamelden de leerlingen van de Vlaardingse Prins Hendrikschool welgeteld. Gisterochtend kwam een vrachtwagen ze afhalen om het speelgoed via IJmuiden naar Zambia te verschepen. Dat gebeurde in opdracht van het Defence and Aid Fund van de Verenigde Naties, die zich voor het ver voer van de spullen garant had gesteld. De actie op de school was enkele maan den geleden spontaan begonnen als uit vloeisel van de bekende VARA-speelgoe- d actie. Schiedam Ondanks landelijke bezuinigin gen wil de gemeente Schiedam meer geld voor welzijnswerk. Daarom is een protest j naar Den Haag gegaan legen een verminde ring met één procent van de rijksbijdrage aan Schiedam. Gisteravond echter, in het stadskantoor, klonk i tijdens de tweede zitting over een sociaal-cultu reel plan duidelijk door dat de gemeente meer J geld wel kan vergeten. Niemand streeft er naar om ziek te worden, zeggen ze in Den Haag, dus is er kennelijk ook niet meer geld voor welzijnswerk nodig." schamperde ambte naar Jos Mulder, die de zitting leidde. j Die tweede bijeenkomst, met als doel in grote lijnen desubstdieverdeiing aan sociaal-culturele instellingen te regelen in een concreet plan, was al even slecht bezocht als de eerste. Net 35 personen waren naar het stadskantoor getogen: I allen werkers in het culturele veld. Het gevolg was een technische discussie, die voor buiten standers volstrekt onbegrijpelijk zou zijn en I zelfs niet boeiend door de moeilijkheidsgraad. Ambtenaren Jos Muideren Kees Trommel ver dedigden zich tegen kritische opmerkingen over de lage opkomst door te wijzen op ruim vierhonderd uitnodigingen, die de gemeente Schiedam voor gisteravond had doen uitgaan. In de zaal werd geconcludeerd, dat het dus aan de Schiedamse verenigingen en organisaties zal liggen als er een rammelend sociaal-cultureel plan uit de bus rolt, „Maar het is niet zo gek. dat maar een handje vol mensen gemotiveerd is j om mee te praten, als je kijkt hoe weinig finan ciële ruimte er is voor structurele verbeterin gen en als je in ogenschouw neemt dat de hele plannenmakerij van bovenaf is opgelegd," was de algemene kritiek. Volgende week gaat men nochtans gewoon ver der. Schiedam Na een briefwisseling van een half jaar met de gemeente Schiedam zijn de bewoners van dc Nieuwe Sluis straat nog geen cent wijzer. Hun verzoek om in plaats van parkeermeters op het trottoir paaltjes te plaatsen is op het stadskantoor niet ingewilligd. „Waarom de gemeente de be woners echter niet tegemoet komt, is volstrekt onduidelijk." zeggen in de nabijheid wonende bestuursleden van bewo- nersvereniging Schiedam-Centrum. Deze vereniging steunt dc bewoners van de Nieuwe Sluisstraat in hun strijd te gen parkeermeters. De gemeente wil parkeerme ters plaatsen om het lang parkeren in dit deel van de binnenstad tegen te gaan cn om daardoor bedrijven meer gelegenheid te geven te la den en te lossen. Volgens de gemeente gebeurt zulks op verzoek van buurtbewoners. Maar de Nieuwe Sluisstraat kent niet zozeer langpar- keerders als wel fout gepar keerde auto's en daarom wil len de bewoners van die straat in meerderheid paal tjes in plaats van meters. Met paaltjes wordt fout parkeren voorkomen. Dat heeft voor de bewoners bovendien als voordeel, dat zij zelf toch lang kunnen parkeren zon der om het uur een paar kwartjes in de meter te doen. De bewonersvereniging be treurt, dat de gemeente nau welijks inspraak heeft gege- ven in de keus tussen paal tjes en nieters. U heeft méér aan een goed vakantie-advies! REISBUREAU Delfland Het Hoogheem- raadschap van Delfland heeft m de afgelopen zes dagen elf rnujoen kubieke meter water Ult het laaggelegen gebied naar zee afgevoerd, De over vloedige regenval in de afgelo pen week maakte dit noodza kelijk. De hoeveelheid komt ongeveer overeen met de in houd van de Kager.;) lassen en met het dubbele van de jaar- njkse consumptie van wijn in BROERSVELD 167 - 010-731611 3111LG - SCHIEDAM De eerste reacties op de Vlaardingse plannen zijn zeer positief. Er is vantevo- ren overleg met de Vlaar dingse politie geweest, die zich best achter het plan kan scharen. Ook een woord voerder van het ministerie van verkeer en waterstaat liet vanmorgen doorscheme ren, dat men daar niet afwij zend tegenover het plan staat. „Er zitten echter wel haken en ogen aan; het lijkt me voor de politie moeilijk te controleren.", meende voor lichter Voskuil. Vlaardingen heeft met het plan ingespeeld op de discus sie in de tweede kamer over dit onderwerp. Het hoofd van de afdeling verkeer, J.Blom: „De minister kan bij algemene maatregel van be stuur een dergelijk besluit nemen: daar is geen wetswij ziging voor nodig." Hoofdinspecteur G.Bierling van de Vlaardingse politie: „Het is een onderzoek zeker wel waard. Er zijn inderdaad situaties, waarin zo'n snel- heidsgrens uitstekend van pas zou komen. Maar het is wel duidelijk dat je het al leen kunt doen in woonstra ten die toch al tegen een woonerf aanzitten, wat in richting betreft. Je moet het ook meteen fysiek lastig ma ken om harder dan dertig kilometer per uur te rijden, want anders kun je in iedere straat een agent neerzetten." - Vlaardingen Het SGP/GPV-raadsïid Rïen I Lensveld heeft schriftelijke I vragen gesteld bij het college I van B en W over de ver- i keerssituatie op de Blokma- kersplaats, die is ontstaan sinds daar gewerkt wordt aan de bouw van een aantal I dure koopwoningen en enke- I le winkels. Door die bouwwerkzaamhe den is de toestand rond het kruispunt dusdanig onover zichtelijk geworden, dat een en ander met name voor voetgangers en het langzame j verkeer veel gevaar ople vert. Mede omdat zich deze week op het kruispunt een ernstig I ongeval heeft voorgedaan wil Lensveld spoedig maat regelen. Door een defect aan de laadklep van een vrachtwagen raakte gister middag de noordelijke rijbaan van rijksweg 20 over een afstand van anderhalve kilometer bedekt met mest. Gedurende lange tijd kon het verkeer slechts gebruik maken van één rijstrook. De chauffeur van de vrachtwagen had niets in de gaten toen, ter hoogte van het benzinestation na de afslag Vlaardingen, hij het weg dek veranderde in een drekkige massa. Pas toen hij van de auto weg af was in Maassluis kon de bestuurder, die inmiddels meer dan de helft van zijn lading was verloren, tot stoppen worden ge bracht. Brandweer en rijkswater staat hadden ruim drie uur nodig om de v/eg schoon te krijgen. Op sommige plaatsen lag zoveel mest, dat de brandweerspuit er niet te gen opgewassen was en er een grijpmachine ingeschakeld moesl worden. Schiedam Bijna vijfhonderd belangstellen den hebben zich op de tentoonstelling over de toekomstige woonwijk Woudhoek-Noord (deel- plan opgegeven voor een woning in de wijk tussen Scheepvaartweg en het zandlichaam voor de omstreden rijksweg 19 door Midden- Delfland. Het aantal aanmeldingen voor een woning in heel Woudhoek-Noord (deelplan I en 2) is nu reeds de tweeduizend gepasseerd. Vlaardingen De Vlaar dingse gemeenteraad heeft gisteravond geen beslissing kunnen nemen over het be stemmingsplan voor de Broekpolder. Nu Rijnmond naar alle waarschijnlijkheid het huidige plan naast zich neer zal leggen zijn de poli tieke verhoudingen op het Vlaardingse stadhuis dusda nig gewijzigd dat het college voorstel schipbreuk dreigt te leiden. Of dat werkelijk zal gebeuren hangt voornamelijk af van het stemgedrag dat de tweemans fractie van de SGP/GPV van avond zal vertonen, wanneer de vergadering wordt voortge zet. Het bleek gisteravond dat, zoals de zaken er nu voor staan, de PvdA in meerder heidzij het zoals fractielei der Versluys uitdrukte „de kleinst mogelijke meerder heid" tegen het voorstel zal stemmen. Tot die acht tegen stemmers behoort onder ande ren Versluys. Ook de VVD heeft de „grootst mogelijke moeite" met het plan, hoewel om andere redenen dan de PvdA, Bovendien keerden D'66 en de SP zich radicaal te gen het voorstel. De enige fractie die onverdeeld achter hel college ging staan was het CDA. Daarbij werd die partij overigens door andere raadsle den beschuldigd van het voor bijgaan aan het collegepro gramma waarin bebossing van de Broekpolder uitdrukkelijk staat vermeld. Alles hangt nu af van de SGP/GPV-fractie, die door een slag om de arm te houden handig gebruik wist te maken van de situatie. SGP-er Rien Lensvelt stelde het colle ge een paar vragen naar de mogelijkheid tot uitstel van het plan. Met uitzondering van de VVD, die vooral bezwaar maakte te gen de wijze waarop het huidi ge plan was voorbereid,me vrouw Van Toor sprak in dat verband over „een bestuurlij ke misser" baseerden de meeste tegenstemmers hun be zwaren voornamelijk op de door hen geconstateerde twee slachtigheid van het plan. De noodzaak tot die tweeslachtig heid, een dubbel bestemming voor zowel bos als woning bouw, komt nu hel plan toch afgewezen zal worden te ver vallen, zo meenden zij. In het juridisch steekspel dat zou vol gen als Vlaardingen toch aan dit plan vasthoudt had men weinig vertrouwen. Nadat het college de vergade ring meer dan een half uur had moeten schorsen om zich intern te beraden kwam wet houder Goudriaan met hard en duidelijk betoog terug. Uit stel van dit plan betekent dat Vlaardingen overgeleverd zal zijn aan de luimen van Rijn mond, zo beargumenteerde hij. Hij gebruikte in dat verband de term ..levensgevaarlijk". Daarnaast onderstreepte hij het vertrouwen dat het college heeft in de goede afloop van het juridisch avontuur. En bo vendien zou de „grootste blun der van Rijnmond" nog steeds zijn dat dit lichaam ervan uit gaat dat een bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. En dat is hele maal niet waar, hield hij de raad voor. Of Goudriaans betoog de twij felaars onder de raadsleden heeft overtuigd zal vanavond moeten blijken. Voor een aan tal van hen lijkt het argument dat intrekking van het be stemmingsplan „de handen van Rijnmond vrij maakt" niet erg bevredigend. Zou Rijn mond in de bestemmingsloze periode die dan ontstaat Vlaar dingen willen dwingen lot wo ningbouw dan is er toch ook een beroep mogelijk? vroegen met name mevrouw Van Toor (VVD) en Versluys (PvdA) zich af. Duidelijk is in ieder geval dat de potentiële tegen stemmers een aardige massage staat te wachten. De PvdA heeft al aangekondigd vana vond de voortzetting van het debat met een schorsing te be ginnen. Bij het bureau huisvesting stonden al ongeveer vijtien- honderd gegadigden inge schreven voor een woning in J het gedeelte van de geplande wijk ten oosten van de I Scheepvaartweg (deelplan 1). 1 Daar zijn echter maar 428 wo- ningen te verdelen. In totaal 1 worden in Woudhoek-Noord ruim duizend huizen gebouwd, j Voor Schiedam was hel de eerste keer dat een expositie werd gehouden, waar gemeen- te en architecten een indruk gaven hoe een toekomstige 1 woonwijk er ongeveer uit gaat J zien. In de Ark konden be langstellenden vorige week J onder meer zien welke ge- J dachten bestaan bij de archi-1 tecten over de te bouwen wo- 3 ningen. j De gegadigden, die uit de boot j vallen voor een woning deelplan 1, dingen mee voor 1 een huis in deelplan 2. In de 1 toekomstige wijk, tussen de 1 Scheepvaartweg en het zandli-1 chaam, zijn ruim zeshonderd 1 woningen gepland; 205 huur huizen (woningwet), 340 pre- J mte-koopwoninigen en 90 koopwoningen in de vrije sec- I tor. 1 In het plan zijn tevens een J aantal bejaardenwoningen en 1 woningen voor een- en twee-1 persoonshuishoudens opgeno men. In de toekomst zullen in 1 Woudhoek-Noord nog eens 1 duizend woningen worden ge-1 bouwd. c

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1