SCHIEDAMSCHE COURANT Federatie raakt welzij ns werk kwijt aan Pook Gezamenlijke campagne moet tandartsen lokken College gaat de wijken m Ik dêpfoel 9Ook fietsers moeten naar overkant kunnen fCSsfeso» Dierendag op Klaproos- en Stolbergschool Uitslaande brand: deel Ploeg in as ^iininiminiiimtniiiiiiiniiiiiiimiiimiiiimmtiiitiiHiiiiiniiiraHi[iiitiriimuiiiiriimniiiifuii(iiiiiimiiiiamiHitiiii]iuii!iHiinnii]iiiuHiiUiuiiiimriiinniiiinftiniiiRiiiiiiiiiiinmnniiiuiiniiiniiiniitnt[U4iiiimiiiimniiiiiiiir[[Huniiimiiiiiiiii[g Café 'verbouwd' Honden bijten vijf geiten dood Geen varkensslacht meer in Schiedam Alcohol in het verkeer Kan toor in Tuinlaan geopend In Waterweggebied: Kerkeiland geëvacueerd Brandweer weet gevaar te weren Tweede verkeers slachtoffer Maandag XI februari 1980. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 104de jaargang no- 265498 PAGINA'S Brorrswst 3 - ti-U-fotm ndmim.-itnitit' 268A91 - reductie 262566 khtrhtcndtcnsi 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het was een drukte van belang, zater- dag, tijdens de jaarlijkse huisdierendag voor leerlingen van de Klaproos-dependance en de Juliana van Stol- 1 bergschool. 's Morgens brachten 36 scholieren hun eigen 1 huisdier (in allerlei soorten, maar geen honden of kat- E ten) op school, waar het beestje door een expert beoor- deeld werd op de verzorging. Een hele klus, want er wa- e ren konijnen, muizen, cavia's, vissen, vogels en zelfs ccn i geit. 5 's Middags werden de dieren door enkele honderden be- langstellcnden bezichtigd en werden de prijzen nitge- reikt. De prijs voor het best verzorgde dier ging naar 5 Joke Rietdijk met haar konijn. 1 De huisdierendag werd dit jaar voor de negende maal gehouden. Om het gebouw tijdens de tentoonstelling wat op te fleuren waren ruim honderd tekeningen van Er was veel belangstelling voor de jaarlijkse huisdierendag op de Juliana van Stolberg- leerlingen opgehangen. school. s ^iiiintjriiiJiiiiiiiniiiiiiiniiiiiirriiiiiiiniiiiiuiiiiitiiiiitiiiiiiniiiiiiifiiiiiiriiiiiriiiiJifiittiiiitiiiitfiiiiiiiiiiiiiitiiituiiiiiiiiiriifiiiiiiniiiuiiiJiiiiiitiiiiiJifiiHiitiiiiEiiiiiuinitijrttiNiiiiiriiiiiiriiiiiiiiiiifiiiiitiiiiruiiitiiiiiitiiritifiiiiitiiiiiitiiiiiniiniiiritiiiiiifiW Schiedam Omdat hij ruzie had met de eigenaresse heeft een 23-jarige Schiedammer het afgelopen weekeinde zijn woe de gelucht op de inventaris van een café aan de Hoog straat Hij deed dat zo grondig dat hij voor duizenden gulden schade aanrichtte. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik om een onbekend be drag uit de kassa te nemen. Schiedam De politie heeft gistermorgen in een weiland bij de Pol derweg een hond afge maakt, die samen met een andere hond, vijf ge-- iten had doodgebeten. De hond, een bouvier, is af geschoten. omdat de agenten hem niet te pak ken konden krijgen. De tweede hond ging er vandoor, maar kon later worden achterhaald. De politie was gealarmeerd door de eigenaar van de geiten, die voor zijn ogen' zag hoe de honden een slachting aanrichtten. De politie probeert nu de ei genaren van de honden te achterhalen. Schiedam In het slach thuis in Schiedam worden geen varkens meer geslacht. Met ingang van vorige week heeft de vlcesgrossier die de varkens slachtte zijn activi teiten naar Rotterdam ver plaatst. -Al geruime tijd neemt de gemeente Schie dam het standpunt in var kensslachters te weren en alleen run der grossiers toe te laten. Het afstoten van het slachten van varkens levert de ge meente Schiedam een bespa ring van vierentwintigduizend gulden per jaar op. Over enke le maanden zal de open plaats, die door het afstoten van var kensgrossiers is ontstaan, door een rundergrossier worden in genomen. De Maassluise var kensgrossier, die naar Rotter dam is vertrokken, heeft van de gemeente een tegemoetko ming in de verplaatsingskos ten ontvangen. Vlaardingen Bij een ver keerscontrole in de nacht van vrijdag op zaterdag is tegen drie autobestuurders proces-ver baal opgemaakt wegens alcoholgebruik. Eén van de bestuurders bleek in een gestolen auto te rijden en is ingesloten. Tevens kre gen twee personen een rij verbod. In totaal werden circa twee honderd auto's -aangehouden, dertig automobilisten werd verzocht een blaas test te doen. verder werd voor elf overtre dingen proces-verbaal opge maakt. Vooral de verlichting van auto's Het nogal te wensen over. Een twintigjarige dienstplich tige automobilist uit Maassluis reed hei afgelopen weekeinde het Lies veld viaduct twee bromfietsers van achteren aan. De bromfietsers kwamen ten yal en liepen schaafwonden ?p. De automobilist was onder invloed van alcohol. Schiedam De laatste lijd heeft zich een verschuiving van activiteiten op het wel- zijnsvlak voorgedaan, waar over wethouder Herman Posthoorn zich ernstig gaat beraden met de Schiedamse Federatie, voluit: federatie van instellingen voor soci aal-culturele arbeid en club- en buurthuiswerk. Die verschuiving bestaat daar uit, dat meer en meer Schie damse instellingen zich aan sluiten bij de provinciale on- Een gezamenlijke aan pak in de steden Schie dam, Vlaardingen en Maassluis moet het voor tandartsen aantrekkelij ker maken zich ïn het Waterweggebied te vesti gen. De drie steden heb ben vorige week een be gin gemaakt met een ge richte campagne, die vooral jonge artsen naar deze regio moet lokken. Dit gebeurt onder meer op aanraden van de Maatschappij ter Bevor dering" van de Tandheel kunde. Tot nu toe opereerden de ver schillende gemeenten nog ge scheiden. In het verleden bleek echter telkens dat wan neer de ene gemeente er in slaagde extra tandartsen aan te trekken, deze praktijken prak tisch onmiddellijk volliepen met patiënten uit buurge meenten. „We kunnen wel al leen de boer op blijven gaan, maar het helpt allemaal niets," volgens wethouder G. van Eek van Maassluis. „We moeten het probleem toch in samen hang zien. Vandaar dat we on langs een rondetafelconferen tie hebben gehad om een plan de campagne op te stellen." Bij die besprekingen waren alle betrokken instanties aan wezig, waaronder de al eerder genoemde maatschappij en het ministerie van volksgezond heid, Allen verklaarden hun bereidheid tot medewerking aan het plan. En volgens het Vlaardingse stadhuis zou met name een advies van de Maat schappij tot Bevordering van de Tandheelkunde om een ge richte campagne te beginnen nader zijn uitgewerkt. Het tijdstip voor een dergelijke campagne zou, volgens de maatschappij, vooral gekomen zijn doordat het tij op de ar beidsmarkt min of meer lijkt te zijn gekeerd. Het aanbod van jonge tandartsen schijnt in de toekomst groter te worden, zodat deze artsen zich sneller zullen laten lokken door extra faciliteiten. Gesproken is daar bij onder andere over het be- schikbaarhouden van praktij kruimten in woningwetflats, uitstel van de militaire dienst plicht en de beschikbaarstel ling van eigerr grond, voorzo ver mogelijk. Binnenkort zal in de vakbla den een wervingscampagne starten waarin met deze extra faciliteiten wordt geadver teerd. Daarnaast overweegt men tevens een rechtstreekse persoonlijke benadering. Mocht de campagne binnen Nederland geen succes opleve ren, dan wordt c-r volgens wet houder Van Eek zelfs aan ge dacht deze tot over de landsg renzen uit te breiden. De Ploeg in lichterlaaie. Het licht van de sterke schijnwer pers van de brandweer en de verzengende vuurgloed boven het dak geven het complex een spookachtig uiterlijk. Maassluis—Voor miljoe nen guldens schade is, vol gens de eerste schattingen, veroorzaakt door de zware brand die zaterdagavond een deel van de lijnzaadfa- briek De Ploeg op het Ker keiland in Maassluis in de as legde. Die schade had nog veel groter kunnen zijn, als de brandweer min der slagvaardig was opge treden. De brandweerlie den konden namelijk voor komen. dat de brand zich zou uitbreiden naar het meest gevaarlijke deel van de fabriek: de productie-af deling, waar grote hoeveel heden explosieve extractie uit sojaolie is opgeslagen. De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft het vuur spoedig kunnen localise- ren. Bij de bluswerkzaam heden werd door de brand weerkorpsen van Schie dam en Vlaardingen assis tentie verleend. Hoewel de brand zich uitein delijk minder dramatisch ont wikkelde dan mogelijk zou zijn geweest nam de Maasslui- se politie geen risico. Kort na het uitbreken van de brand, tegen half zeven, werd wegens het gevaar voor de omgeving het gehele Kerkeiland geëva cueerd. Zo'n honderd tot hon derdvijf tig bewoners werden door de. politie uit hun huizen gehaald en bij familie of be kenden ondergebracht Deze operatie verliep vlot en zonder problemen. In het ontmoe tingscentrum Koningshof werd een centrum ingericht, waar de geëvacueerd en wer den opgevangen. Toen bleek dat het ontploffingsgevaar la ter op de avond geweken was kon men weer naar zijn huis terugkeren. Ook hét publiek werd op rui me afstand gehouden. De meeste toeschouwers hadden zich verzameld aan de over kant van de haven, waar het al spoedig zwart van het volk zag. Tijdens het hoogtepunt van de brand sloegen de vlammen huizenhoog uit de fabriek. Tot op grote afstand waren de vlammen en de vuurgloed zichtbaar. Persoonlijke onge lukken hebben zich niet voor gedaan: de gehele zaterdaga vond-ploeg, die in de fabriek aan het werk was, kon zonder problemen naar buiten wor den gebracht. Aan de buitenkant ziet het complex er nog knap uit na de brand. Van bovenaf wordt pas goed duidelijk, hoezeer de fabriek door de brand is geteisterd. (Luchtfolo: Sijthoff Pers Henk van Westering.) Schiedam Burgemeester en wethouders van Schiedam gaan op wijkbezoek. Door de wijken in te trekken hoopt het college de afstand met de burge rij te verkleinen. Het college volgt daarmee het voorbeeld van de PvdA-fractie, die al eerder een wijkbezoek bracht aan de Gorzen. brengen. Binnenkort hoopt de PvdA-fractic een tweede be zoek aan 2uid te brengen om de vragen, die loen werden ge steld, te beantwoorden. De eerste wijk, die het college aandoet is Sehiedam-Oost. Dinsdagavond 22 april kunnen de bewoners van Oost van ge dachten wisselen met het col lege van B en W in de Prof. dr. Ph. Kohnstamm- sehool aan de Fahrenheit- straat. Na Oost zullen de wij ken Zuid en Centrum volgen. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. Op de bijeenkomst in Oost, die gehouden wordt in de hal van de school, zullen de collegele den, vergezeld van hun amb telijke adviseurs en de secreta rissen van de diverse raads commissies, zich opstellen ach ter kramen. De bewoners heb ben dan de gelegenheid met hen te praten of vragen te stel len. Vorig jaar nam de ledenverga dering van de afdeling Schie dam van de Pvda een motie aan, waarin wordt gepleit voor dergelijke bezoeken om de drempel tussen de burgers en het stadsbestuur te verkleinen. Enkele maanden geleden de den de PvdA-wethouders en gemeenteraadsleden een po ging de afstand tussen politici en burgers te verkleinen door een bezoek aan de Gorzen te Vlaardingen Ook de ge meente Vlaardingen meent dat fietsers en ander lang zaam verkeer makkelijker aan de overkant van de Wa terweg moeten kunnen ko men. Op aandringen van de ENFB, een belangenorgani satie van fietsers, heeft de gemeente besloten het rijk er nog eens op te attenderen dat de oververbindingen over de Waterweg ook door langzaam verkeer moet kun nen worden gebruikt. Aldus een brief van de gemeente aan de fietsersbond. Deze bond had Vlaardingen trouwens om meer gevraagd. Zo leek het de ENFB een goed idee om zolang de Beneluxtun- nel nog ontoegankelijk blijft voor langzaam verkeer het pontje Vlaardingen/Vondelin gen plaat weer te heropenen. Hei geld daarvoor zou via de nu afgeschafte tolgelden voor de tunnel moeten worden op gebracht. Vlaardingen echter acht dat economisch gezien een onhaalbare zaak. Vooral ook omdat de twee pontver bindingen in het verleden juist' opgeheven waren omdat de belangstelling daarvoor mini maal geworden was. Wel moet, vindt de gemeente, bij de plannen tot. verdubbeling van de Beneluxtunnel met fietsers rekening worden ge houden. Dat moet ook bij de eventuele aanleg van de toe komstige Blankenburgtunnel. dersteuningsorganisatie Pook, die vrijdagmiddag het nieuwe kantoor in de Tulnlaan 96 in Schiedam opende. De Schie damse Federatie wordt daar door uitgehold- Hoofdreden voor Schiedamse instellingen om zich bij de Pook aan te sluiten is de betere begeleiding in het culturele veld en de fi nanciële aspecten daarvan. In Schiedam zijn op het ogen blik bij dc Pook aangeslotene stichting samenlevingsopbouw Schiedam-Noord (SSSN), de wijkoverleggroepen Oost en West, centrum De Kreek, stichting samenlevingsopbouw woonwagenbewoners Schie dam (SSWS). stichting Schie dams werkgeversinstituut ten behoeve van opbouwwerk (SS WO) en bewoners vereni ging Schiedam-Centrum. Een verschil met bijvoorbeeld de Vlaardingse lidinstellingen van Pook is de vertegen woordiging uit het culturele veld los van de clubhuizen. De Pook zou het liefst de bege leiding van de instellingen nog meer verbeteren, zei vrijdag in zijn openingstoespraak voor zitter Ronald Bandell. Van daag heeft dit provinciaal overkoepelend orgaan zich via de landelijke organisatie Gam ma gewend tot de Tweede Ka mer om te protesteren tegen bezuinigingsmaatregelen, waarover dezer dagen wordt gedebatteerd. De Pook wil, al dus Bandell, de bezetting van het bureau in de Tuïnlaan met drie part-time werksters ver dubbeld zien en ook zou een twaalfde cultureel consulent moeten worden aangesteld. Bezuiniging zou fnuikend zijn, meent Pook-voorzitter Ban dell. De organiaüe ontvangt nu twintig miljoen gulden sub sidie ter ondersteuning van 145 sociaal-culturele projecten in Zuid-Holland en bij een voorgestelde korting van één procent zou een aantal projec ten afgestoten moeten worden. Vlaardingen De 83-jarige mevrouw C. Hoftrjzer uit Vlaardingen is aan de ver wondingen, die zij vorige week opliep bij een ver keersongeluk, overleden. Daardoor is het aantal ver keersslachtoffers in Vlaar dingen dit jaar op twee ge komen. Vorige week werd zij tijdens het oversteken op de kruising Van Hogendorplaan/Van der Duin van Maasdamlaan door een personenauto aangereden. De bejaarde vrouw werd met onder meer hersenletsel naar het Holy-ziekenhuis gebracht. Dc bestuurder van de auto, een 22-jarige Vlaardinger, bleek alcohol gebruikt te heb ben. jBI.ii Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met deHaagsche Courant, Het Binnenhol of het Rotterdams Nieuwsblad. ÏOH^, v-1^- kites' ÏOsW „JooffP'" ■ri -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1