SCHIEDAMSCHE COURANT Voorrang Zeeheldenbuurt bij huisvesting elders Ik fleem., de proef Weer meer werklozen 'Groot onderhoud moet collectief aangepakt' krant FNV richt bij HVO actiecomité op BUITEN LANDERS, WERKGEVERS EN WERKNEMERS OPGELUCHT VERJAARDAGSPARTIJ MET GEWONDEN I Kavel B V.maakt nieuw plan College antwoordt Poppe RAADSLEDEN PVDA NAAR DE GORZEN Veertien j arige achter 't stuur Mothok In de brand .9 III.? Bewoners Westwijkflats: Binnenstad over 1979 Vrijdag 15 februari 1980* ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 2655S-6 PAGINA'S Broersvosi 3 - telefoon ndmmistnitie 268091 - redactie 262566 - klachtendnutst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Reactie uilvoering l-novemberwet Wcs'Jand Het Westland heeft opgelucht ademgehaald. Buitenlanders, werkgevers en werknemers zijn allen ver heugd over de mededeling van de Haagse officier van justitie, dat gerichte opsporingsacties naar werkgevers, die illegalen in dienst hebben, achterwege zullen blijven. Onbegrip is er echter voor het feit dat de mi nisteries van justitie en sociale zaken elkaar in deze zaak vol strekt tegenspreken. De officier van justitie bij de gse arrroodisementsrech- tbank, jhr. mr. H. J. M. van Nispen tot Seven aer, bevestig de gisteren dat hij tijdens een geheime bijeenkomst de West- landse politiekorpsen en Joon- technische dienst opdracht had gegeven de uitvoering van de 1-novemberwet op een zeer laag pitje te zitten. Eerder de2e week kondigde de directeur van het arbeidsbureau te Delft, de heer J. van Geile- kom, aan dat deze week aan drieduizend tuinders een brief zou worden gestuurd waarin onder meer wordt meegedeeld dat de loontechnische dienst juist strenger zou optreden te gen overtreders van de nog geen vier maanden oude wet Arbeid Buitenlandse Werkne mers. Zie verder pagina twee. Woningen achter oude Dralle-gevel Schiedam Een vrolijk s begonnen familiefeestje liep woensdagavond uit een een vechtpartij, waar- Ei bij twee mensen in het zie- S kenhuis belandden. De ja- g rige vrouw is met verwon- dingen aan haar hoofd in het gemeenteziekenhuis H opgenomen. Een 19-jarige jongen moest in het Nolet- ziekenhuis aan een steek wond in zijn buik worden behandeld. De ruzie ontstond in een woning aan de Lange Ach terweg tussen twee kinde ren die elkaar niet zo aan stonden. Een hevige knok partij ontstond, waarbij ook een mes werd getrokken. Toen de jarige tussenbeide wilde komen, kreeg zij een forse klap met een fles op haar hoofd. De politie wist de zaak, waarbij alcohol ook een grote rol speelde, te sussen en bracht de ge wonden naar het zieken huis. Leeg, verbrand en verlaten Is het fabriekscomplex met ven. Als de plannen van eigenaar Kavel doorgaan, zal dit rische gevel van het fabriekje blijft in ieder geval staan. het pandje ervoor aan de Korte Ha- jaar nog worden gebouwd. De histo- Vlaardingen Indien mocht Wijken dat de woningen in de Zeeheldenbuurt gesloopt dienen te worden, dan zullen de be woners die om welke redenen dan ook geen belangstelling hebben voor een nieuwbouwwoning aan de Eerste Van Ley- den Gaelstraat, voorrang krijgen bij toewijzing van een wo ning elders in de gemeente. Dit schrijft het college in antwoord op vragen van het raadslid Remi Poppe over de dreigende woningnood in een deel van de Vlaardingse Oostwijk. Poppe had zijn vragen gesteld toen de huurprijzen van de vervangende nieuwbouw op het kaalslagterrein bekend werden. Hoewel die nieuw bouw oorspronkelijk bestemd was voor de bewoners van de met sloop bedreigde Zeehel denbuurt, haakte het meren deel van hen af omdat ze de huurprijzen niet kunnen op brengen. Er resteren nu nog slechts zo'n twintig personen van de oorspronkelijke gega digden voor de nieuwbouw,- Poppe wilde van het college onder meer weten hoe het nu verder moet met deze, over het algemeen niet erg draag krachtige gezinnen. Met name wilde hij een nadere precise- Schiedam De gemeente- raadsfractie van de PvdA inclusief wethouders brengt volgende week voor de tweede maal een bezoek aan de Gor zen. Donderdagavond zullen raadsleden in het Zuider kwartier de vragen beant woorden, die zij kregen voor gelegd op het eerste bezoek aan de wijk, eind vorig jaar. Yoooral wethouder Chris Zij develd werd op de eerste bij enkomst overspoeld met vra gen over de toekomst van de wijk. Bezitters van een eigen huisje wilden weten welke consequenties het bestempelen van de wijk tot stadsvernieu wingsgebied heeft- Zij maak ten zich ongerust over eventu ele sloopplannen in de wijk. De fractie heeft niet voldaan aan het verzoek van de bewo ners een tweede bezoek ruim schoots van tevoren aan te kondigen. Op de vorige bijeen komst opperde één van de aanwezigen dit idee, zodat de bewoners tijd hadden zich op de ontmoeting met de raadsle den voor te bereiden. De PvdA-fractie hoopt door dergelijke wijk bezoeken meer tezicht te krijgen in de proble men, die in de verschillende yjj n spelen. Na het tweede aan de Gorzen staat de wijk Oost op het programma. De werkloosheid in het gebied rond de Nieuwe Waterweg is in de maand januari met 122 personen gestegen. Volgens di recteur J. A. van Lent van het gewestelijk arbeidsbureau moet de oorzaak worden gezocht in het vorst- en regenweer in de afgelopen periode. Aan het eind van de maand januari stonden bij het arbeidsbureau 2690 werklozen geregistreerd; 1689 mannen en 1001 vrouwen. Bijna een derde van het aan tal werklozen is jonger dan 23 jaar. Het effect van de weersin vloeden doet zich vooral voor in de metaalsector. Door vorst en regenweer is het karweiwerk enigszins te ruggelopen. De vraag naar personeel daalde van 400 naar 364, terwijl het aantal werkzoekenden met veertig steeg tot 360. Voor de ko mende periode wordt ver wacht dat het aantal vacatu res weer zal toenemen. Ondanks het winterseizoen is de vraag naar personeel in de bouwnijverheid gestegen van 64 naar 72, Uit de stijging van het aantal werkzoekenden in die sector blijkt hoe moeilijk het is vraag en aanbod op el kaar af te stemmen. Stonden vorig jaar 102 werkloze bouw vakkers ingeschreven bij het arbeidsbureau; in de maand ja nuari waren dat er 116. De werkloosheid onder school verlaters is sinds de vorige maand teruggelopen van 211 naar 183. De totale werkloos heid van mannen en vrouwen tot 23 jaar is in de afgelopen periode echter gestegen van 831 tot 851. De vraag-aanbodverhouding blijft in de kantoorsector, e- venals de handelssector, on gunstig. Het aantal vacatures in de handel bleef met vijfen dertig, terwijl het aantal werk zoekenden steeg tot 330; 218 vrouwen en 112 mannen. In de kantoorsector zijn momen teel 74 vacatures en 218 gere gistreerde werkzoekenden. ring van het woord „elders" hebben. In zijn antwoord aan Poppe meldt het college weliswaar in geval van sloop de bewoners van de Zeeheldenbuurt voor rang te verlenen bij huisves ting elders, maar weigert dat „elders" nader aan te duiden. Niet op de kaalslag, maar er gens anders in de gemeente, is de omschrijving. Voor het SP- raadslid Poppe zeer onbevre digend. Poppe: „Ze draaien om de hete brei heen. Wat ik wilde weten is of die Zeeheldenbewoners wéér naar een andere krotten wijk zullen moeten verhuizen. Aan zo'n antwoord heb je niets," aldus het raadslid, dat zich bovendien kwaad maakte over de formulering „geen be langstelling hebben voor een nieuwbouwwoning". „Om welke redenen dan ook geen belangstelling, staat er. Maar natuurlijk hebben ze belang stelling. Ze kunnen het alleen niet betalen. Daar gaat het om." Vlaardingen In het Vlaar dingse centrum heeft de poli tie een personenauto klemge reden, waarvan de bestuurder een 14-jarige jongen bleek ie zijn. De auto was de politie op gevallen, omdat deze even te voren met hoge snelheid over de rijksweg had gereden. Vlaardingen Bij het Havenbedrijf Vlaardingen Oost (HVO) is door de Industriebond FNV een voorlopig actieco mité opgericht Tot deze maatregel is besloten na intern be raad over de situatie, die dreigt te ontslaan voorde werkne mers als het kabinet inderdaad binnenkort een loonmaatre gel afkondigt. De bedrijfsledengroep van de Industriebond FNV is van me ning dat tegen een dergelijke maatregel verzet gepleegd moet worden. Het actiecomité is opgericht om dit verzet op het bedrijf te organiseren. Het comité verzet zich nadrukke lijk tegen de dreigende loon maatregel en laat weten geen enkele vorm van actie uit te sluiten om een dergelijke maatregel te voorkomen. SchiedamHet leegstaande fabriekscomplex van Dralle op de hoek van Korte Haven en Elzensteeg wordt binnenkort gedeeltelijk gerestaureerd. Op het deel dat gesloopt wordt komt woningbouw. Samen met de gemeente heeft de eigenaar van het complex een schetsplan gemaakt, dat momenteel bij de rijksdienst voor monumentenzorg op tafel ligt. Daarin staat onder andere een subsidieaanvraag voor de restauratie van het pitoreske gevelpand van het fabriekje. De eigenaar, de ontwikke lingsmaatschappij voor on roerend goed Kavel BV in Den Haag, had al eerder door een architectenbureau een plan laten maken, dal echter niet werd goedge keurd door de gemeente. Ka vel wilde namelijk eerst in 1976 het hele fabriekscom plex slopen om daarna Onbegrip over verdeeldheid ministeries over 1 novemberwet Pagina 2. BAH werkt aan probleemgevallen. Paginal. Rien Bovenberg weg bij noodopvangcer.trum. Paginal JiilesDegeling moet nog veel leren bij B en P. Pagina 5. Schiedam Door een brand in een timmerbedrijf achter theater de Teerstoof ontstond een schade van ongeveer 25.000 gulden. Gistermiddag brak er brand uit in het mothok, waar zaag sel en houtkrullen lagen opge slagen. De brandweer wist het vuur in korte tijd met een ne- velstraal te blussen. De brand is vermoedelijk ont staan door overslaande von ken, die ontstonden bij herstel werkzaamheden op het naast gelegen dak. nieuwbouwappartementen te laten plaatsen. De gemeente vond echter dat de gevel van het complex op de monu mentenlijst thuishoort en heeft toen samen met Kavel het plan „herschreven". Zoals het er nu uitziet zal in ieder geval de monumentale gevel blijven staan. Rond de gevel zullen appartementen verschijnen, die uitsluitend worden gebruikt voor huisves ting. Dc gemeente stemde na melijk ook niet in met de bouw van kantoren, die ook in het eerste schetsplan werden genoemd. Begin dit jaar werd het voor malige parfumeriefabriekje Jto Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof oj het Rotterdams Nieuwsblad. Do Dura Croignelflats in De Hoogkamer, een stukje van de Westwijk, leveren heel wat on- derhoudsproblemen. De wijk wil de zaak collectief aanpakken, maar daar is geen geld voor. Vlaardingen De bewoners van dc zogenaamde Dura Cro ignetflats in enkele straten in de Hoogkamer, in de Vlaar dingse Westwijk, zijn nogal teleurgesteld in het gemeentelijk woningbedrijf. In een gesprek dat ze de2e week gehad heb ben met de directeur van het woningbedrijf, De Bakker, is tot uitdrukking gekomen dat er voorlopig geen sprake kan zijn van het collectief aanpakken van de onderhoudsproble- men. omdat er eenvoudig geen geld voor is. „.„oetrt10* .fiveloP' Het zal voorlopig moeten blij ven bij het treffen van (nood-) maatregelen naar aanleiding van individuele klachten. De problemen met de Dura- systeemflats in de Van Baer- lestraat, de Vossiusstraai, de Datheenstraat, dc Geert Groo telaan en de Coornhertstraat dateren niet van vandaag of gisteren. Al geruide tijd zijn er klachten over bepaalde geb» c ken. maar die zijn nooit geza menlijk naar voren gebracht. Daar is onlangs verandering in gekomen, toen op initiatief van de bewonerscommissie een enquête is gehouden. Verreweg de meeste klachten zijn er over doorslaande en lekkende ramen en muren. De vele scheuren en loszittende tegeltjes in de aanrechten zijn dc bewoners een doom in het oog. Ook zijn er klachten over de afsluiting van de vluchtlui- ken bovenin de flats en over de voordeuren, die niet goed sluiten sinds er nieuwe sloten in geplaatst zijn. Naar aanleiding van de uitslag van de enquête hebben de be woners van de beueffende flatgebouwen deze week een gebrek met het woningbedrijf gehad. Daarin werd door hen gesteld dat de beste oplosing zou zijn, dat er een collectieve aanpak zou worden gevolgd. Directeur den Bakker noemde dit echter een onmogelijkheid: daar zal eerst een bestuurlijke uitspraak over moeten komen. En daarmee heeft het woning bedrijf de klagende bewoners in feite naar het college van B en W verwezen. kort zal het tegenval- ;;uliaat van de bespre king worden behandeld in de vergadering van de bewoners commissie. Dan zal ook beslo ten worden, of men inderdaad actie in de richting van het ge meentebestuur gaat onderne men. I. door brand beschadigd. Een naastgelegen pandje brandde geheel Uit en moet worden ge sloopt Kavel en de gemeente trachten, nu het pandje, dat ei gendom is van een onlangs overleden vrouw, bij het schetsplan te betrekken, aan gezien er dan meer ruimte vrij komt voor bebouwing. De brandweer heeft overigens het onderzoek naar de oorzaak van de brand doorgespeeld naar de recherche, omdat zij denkt dat de brand is aange stoken. De gemeente en Kavel ver wachten dat het slopen en bouwen nog dit jaar zal begin nen. Het pandje zal dan vol gens de gemeente ook in het project worden verwerkt Schiedam De jaarvergade ring van bewonersvereniging Schiedam-Centrum wordt donderdagavond 28 februari gehouden in zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat. De acti viteiten in de binnenstad in 1979 en acties in de toekomst .komen ter sprake. Om acht uur *s avonds begint de jaar vergadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1