2 SERVICI TNO ten strijde tegen muskusrat Lief kopj e thee HET SCHREIENOi RIET Carol - Catalijn Claes Poile 4i i^rC Kapitein Rob 5 Justitie maakt zieh belachelijk' «F Gemeente maakt onderwijs folder Bouw van wijkcentrum door winter vertraagd BK-laan afgesloten Postzegel beurs in De Kiem vrijdag 45 tobruarl 1880, VÜ/SC/WW oe. MEA\EL 2.U OaUC *€T WO L£EPT- WtQ? MET M52IU. BCEUG 2e HVEfi, AGiVl. Oajj MELP IK CMElLA MET LOVE k toe maas eer liu&ck- M'OuDEe - ZB K3 y GALAV UXC& tAKTT GEAOeKHU hu moet wel 'VA HOOG WORDEN IK U/0 R Dl -.NCO HOOGtR WW DE i DUIZEUO •V MN HEUVEL DAT IS l£UKtE£W UITKIJKTOREN BOUWEN! t PB 3474 Dank zij ai die felle lichtef fecten gelukt het om de Wa terjuffer veilig door de poel te loodsen. De volgende dag komen zij in rustiger water en nu kan de glijboot met volle vaart zijn weg vervol gen. Barbosa heeft het druk. Aan de hand van alles wat hij heeft gehoord, is hij bezig een lang en ambtelijk rapport op te maken in de zaak Léon Piver. Hij is een man met een groot gevoel voor rechtvaar digheid en het zit hem hoog, dat hij als opsporingsambte naar. niet heeft kunnen voor komen. dat een onschuldige jarenlang in de gevangenis heeft gezeten voor een mis daad, die een ander heeft ge pleegd. En het zal aan hem niet liggen of de ware schul dige zit achter slot en gren del. In eik geval rust op hem nu de plicht om John Gilder te rehabiliteren. Er is geen terugkeer meer. Zijn altijd fluisterend geweten ligt als duidelijk leesbare woorden neergeschreven in het bitter brakke water van de kreek Hij moet ernaar kijken of hij wil of niet. De woorden trekken als magneten, daar tussendoor ziet hij de wanho pige naar houvast klauwende handen van zijn vader, die langs de levensplan» neerghj- <lt*n die Jolijn en hij hebben ,d ge ha ki. De herinneringen glijden af en aan. Met hun overweldigende kracht doen ze zijn gedachten zwellen, zodat een zware drukkende pijn achter j.'n voorhoofd steekt. Straks zal zijn hoofd nog breken Maar niijn God. waarom breekt het niet.' Laat hei voorbij zijn. al les is verloren. Onherroepelijk voorbij! De dood is beter dan du leven, overschaduwd door de zwaarste misdaad. Het water trekt en lokt. het glijdt verkoelend langs zijn polsen, omhoog langs zijn ar men. Het kriebelt lieflijk tn zijn hals. hoger en hoger komt het Plotseling voelt hij het water in zijn keel. hij krijgt het ineens tot stik kens toe be nauwd. Hij wil met zijn armen slaan, met zijn benen trappen, maar ais taaie vezels houden de waterplanten vast. De schreeuw die hij geeft sterft weg over hei schreiend riet. dan klinkt er alleen nog een benauwd gegorgel. Wat rimpelige, uitwaaierende krin gen sluiten het wateropper vlak weer als voorheen. Een late verdwaalde doodshoofd vlinder vücgt met zijn ang staanjagend. piepend geluid over het stil glinsterend water en een verbaasde ka rek iet springt verschrikt op een riet stengel heen en weer. De vo gel schudt verwonderd zijn veren uit, maar even later khnkt zijn heldere karre-kar- ro-ktet hoog en zuiver tegen de ruodglorende avondhemel. Dor. te Keuris ligt op zijn km een in de berm van de pol dersloot en leest voorover ge in iqcn het peil van het blauwe scha.-ilbord al. De stand is laag. voorlopig hoeft hij nog met te nuden" Na oom Ales dood is hij in de polder de vaste watermolenaar geworden. Oom Ale had op zijn si erf bed spottend gezegd: ..Wees goed voor mijn mooie meid zvun. Ze heeft me rn'n hele leven trouw gediend. Laat me nou alleen, want ik heb nog een appeltje met het leven te schillen voor magere Hein me in z'n kladden grijpt." Dooie was gegaan. Toen hij een paar uur later terugkwam was oom Ale zijn grote reis be gonnen. Een heimelijke glim lach lag om de mond van de dode man. De dood was vast mild voor hem geweest want over het wasbleke gezicht lag een tevreden uitdrukking. Het is allemaal al weer vijf jaar geleden. Vijf jaar woont hij nu op het rietdekkersbe- dnjf waar hij na zijn huwelijk met Roehen was gekomen. De maanden waren vergleden in seizoenen en de herinnering aan het noodlottig verdrin- kingsgeval van Goosen Go vers verbleekte meer en meer. Direct na Goosens dood had Jolijn de touwtjes strak in handen genomen. Onder haar leiding floreerde het bedrijf als nooit te voren. Ze wist pre cies wat ze wilde of niet wilde Uitgave: SIJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg noord {van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitslui tend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Henk L Lambregtse (chef). Kor Kegel, Hans van Reeu- wijk en Bas van Beek (Schiedam); Paul Houkes, Jan Hendrik Bakker en Jan Geert Majoor (Vlaardingen- /Maassluis); Mari Timmermans en Hans Dalmeijer (alge meen) De redactie van de Schiedamsche Courant is gevestigd aan de Broersvest 3a. tel. 262566 en 266046 3100 AC {postbus 137), 3111 EA Schiedam. Bij afwezigheid: 010- 350557/349754. De redactie van Het Vlaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan de Brede Ha venstraat 6. tel. 343229 en 352066, 3130 AC (Postbus 110), 3131 BCVIaardingen. Sportredactie: Bas v.d. Berg en Erntle Schelvis (Vlaardin- gen, tel. 345209). Berichten voor de redactie kunnen per telex worden door gegeven. Telexnummer 3217? PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN 3155 TC Maasland: Simon van Zuilen, Diepenburchstraat 34. tel. 01699-16143 3151 PD Hoek van Holland: Leen van Ooijen, Mahustraat 135. tel. 01747-2304 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgen de adressen'. Broersvest 3a, 3t1l EA Schiedam, (tel. 010- 268091) en Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. (tel. 010-354525. b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdams Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag tot 18.00 uur. Rotterdams Nieuwsblad, tel. 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562. Het Binnenhof, tel. 07(^624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld 'tussen 14.30-15.30 u 4T. Tel. 010-144.144. ADVERTENTIES Advertenties kunnen worden opgegeven op tei.nr. tnu- 340353. Delft De hoofdafdeling Maatschappelijke Tech nologie van TNO gaat ten strijde tegen de muskus rat. Door onderzoek naar zogenaamde 'sïgnaalstof- fen' met een lokkende of afstotende werking zal worden getracht het steeds toenemende aantal mus kusratten in te perken. Minister Tuijnman van ver keer en waterstaat heeft hiertoe voor de eerste fase een bedrag van ruim driekwart miljoen gulden toe gezegd. De ratten vormen door hun graafwerk onder de water lijn een gevaar voor de wa terkeringen. Reeds in drie kwart van ons land worden slootkanten, dammen en dij ken ondergraven. In toene mende mate komen volgens TNO oeverinstortingen, doorbraken van dammen en wegverzakkingen voor. Voorts ontstaat schade aan cultuurgewassen en door het wegzakken van landbouw machines. De muskusrat heeft een groot voortplantingsvermo gen, dat er toe kan leiden dat een paartje binnen een jaar twaalf of meer nakomelin gen heeft De ongeveer hon derd rattenvangers in Neder land nemen ieder jaarlijks zo'n duizend ratten voor hun rekening. Uitbreiding van het aantal vangers wordt niet meer afdoende geacht, reden waarom TNO een be- strijdingsmethode met be hulp van signaalstoffen gaat onderzoeken. De signaalstof fen zijn door het dier zelf ge produceerde natuurlijke grondstoffen, waarvan een lokkende of afstotende wer king uitgaat. Uit eerder on derzoek van TNO bij insec ten is gebleken dat de stoffen een belangrijk hulpmiddel kunnen vormen bij het selec tief bestrijden van plagen. Binnen het Hoogheemraad schap Delfland is nog geen muskusrat gesignaleerd. Vol gens een woordvoerder van het hoogheemraadschap is dat maar gelukkig ook, want Delfland geldt met zijn rela tief smalle kaden als een kwetsbaar gebied. De mus kusrat is al wel waargeno men in de gebieden van de omringende hoogheemraden. Over enkele weken wordt voor buitendienst-mede werkers van Delfland en de betrokken gemeenten een voorlichtingsbijeenkomst ge houden. Door een rijksamb tenaar zal dan worden ver teld op welke wijze sporen van de muskusrat kunnen worden onderkend. Gehoopt wordt dat door voorlichting en een intensieve controle van kaden de muskusrat uit het gebied van Delfland kan worden geweerd. Maassluis De afdeling voor lichting van Maassluis pro beert ouders de helpende hand te reiken bij de keuze van een geschikte school. Kinderen van zes jaar moeten in augus tus basisonderwijs gaan volgen en om de weg door het woud van verzuiling enigszins dui delijk te maken heeft men een folder uitgegeven waarin alle scholen van de stad keurig op een rijtje zijn gezet. Veel gemakkelijker is de keu ze met die folder echter niet geworden. De lezer van de brochure moet zeli uitmaken of het antwoord op de vraag „Waarom Openbaar, Katho liek of Protestants onderwijs toereikend is. Maassluis telt momenteel drieëntwintig lage re scholen: acht openbare, vier katholieke, negen protestants- christelijke, één neutrale en één bijzondere. Het vouwblad is verkrijgbaar op het stadhuis en is uiteraard gratis. Vervolg van de voorpagina WestlandW. Meere van de Voedingsbond FNV zei blij en verrast te zijn met het nieuws dat de 1- novemberwet niet actief uitgevoerd gaat worden in het Westland. „Niemand heeft er baat bij als de zaak op scherp wordt gezet", aldus de vakbondsbe stuurder, Hij verklaarde uit gesprekken met het ministerie van sociale zaken begrepen te hebben dat een afkoelingsperiode op komst was, waardoor werkgevers gelegenheid zouden krijgen nieuwe werknemers in dienst te nemen. De districtbestuur- der meende dat het een „heel slechte zaak" is dat de ministeries van justitie en sociale zaken lijnrecht tegenover elkaar staan. Onbegrip over verdeeldheid ministeries De heer W. van O. te G. "Die kachel had ik met meer nodig. Ik sta nog maar alleen en ga m een verzorgmgshat. Die öu»skachel b»ee? over. Hup. in de krant ermee dacht Dan kun ie zien noe die kleine r ubuekadverlenf «as worden gelezen. Allemaal jonge mensen die óf helemaal net begonnen óf bij hun centrale verwarming een gezellige kolenkachel wilden hebben, Wat zeg je daarvan." Het dagblad is uw kontaktadres. Over de eerste straffen die gisteren in Den Haag zijn uitgedeeld aan overte- ders van de wet heeft Meere een uitgesproken mening. „Het ministerie van justitie maakt zich on sterfelijk belachelijk als ze dergelijke lage boetes blij ven geven. Iedereen in het Westland lacht zich nu rot". De rechter gaf geldboetes, die uiteenlie pen van vijftig tot drie honderd gulden. De secretaris van de drie Hollandse Landbouwor ganisaties, de heer A. P- .van der Lee, noemt het een „verstandige beslis sing" om gerichte acties in het Westland stop te zet ten, „De novemberwet lost het probleem van de werkgelegenheid zeker niet op. De tuinders wer den wel gestraft, maar wat bereikten ze er mee zo vroeg de HLO-se- cretaris zich af. Van der Lee meende dat zeker bij het ministerie van justitie nu meer be grip is getoond voor het standpunt van de werk gevers. Hij zei als werkge versorganisatie onvermin derd met de werknemers te blijven praten over de oplossing van de werkge legenheidsproblemen, on geacht welke ontwikke lingen er rond de wet nog zullen volgen. De coördinator van het regionaal centrum voor buitenlanders te Naald wijk, de heer A. Bouafi, zei in een eerste reactie „niet blij" te zijn. „De on duidelijkheid is er alleen maar door vergroot. Wat gebeurt er nou: wordt er strenger gecontroleerd of juist niet? Ik begrijp er niets van", aldus Bouafi. Als opsporingsacties in het Westland achterwege zu- den blijven dan zou de coördinator „uiteraard verheugd" zijn. Inmiddels heeft de offi ciële oprichting plaatsge vonden van een comité van buitenlanders, die ac ties gaat voorbereiden ge richt tegen de wet Arbeid Buitenlandse werkne mers. Volgens Bouafi blijft de groepering voort bestaan, ondanks de mededelingen van de offi cier van justitie. Schiedam De bouw van een mxilti-functioneel wijkcentrum in Schiedam-Noord is door de weersomstandigheden ruim twee maanden vertraagd. De heer van Houven van het aan nemersbedrijf Slavenburg noemde als grootste oorzaak de regen. „Als het gebouw al wind- en waterdicht was, dan hadden zich nauwelijks pro blemen voorgedaan. Maar al les is nog open en als het dan gaat regenen, dan kan je niet verder werken." Het architec tenbureau Herzik noemde de zelfde problemen, maar zag ook ais oorzaak dat het een zeer gecopliceerd gebouw is, "dat niet zomaar inelkaar gezet kan worden. De bouw zou oorspronkelijk 1 april afgerond zijn, maar al na twee maanden na de aanvang zag men in dat het langer ging duren. Verwacht wordt nu dat men nog voor de bouwvakvac- cantie met het wijkontmoe- tingscentrum klaar zal komen. Door regen en vorst is vol gens de aannemer de bouw van het wijkcentrum tn Schie dam-Noord twee maanden vertraagd. Verwacht wordt dat men nu in de maand juni de bouw kan beëlndingen. Schiedam Tea and Sym pathy luidt de Engelse titel van een toneelstuk dat het Rotterdamse amateurgezel schap VZOD vrijdag 22 febru ari in het Schiedam se Passage theater zal opvoeren. Het stuk werd vlak na de oorlog ge schreven door de Engelsman Robert Anderson en heeft het toen nog delicate onderwerp van de homosexualiteit tot thema. In de Nederlandse be werking heet het toneelstuk „Thee met sympathie", In deze bewerking boekte het VZOD al veel succes met het stuk. De regie is in handen van Ad Hoeymans. Aanvang 20.15 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de kassa van het Passagetheater. Schiedam Volgende week wordt een begin gemaakt met de ophoging en asfaltering van de Burgemeester Knappert- laan. Het gedeelte tussen de Vondellaan en het gemeente ziekenhuis is het eerst aan de beurt. De werkzaamheden nemen ongeveer anderhalve week in beslag. Gedurende deze perio de zal de BK-laan geheel voor het gemotoriseerde verkeer af gesloten zijn. Voetgangers en (brom)fietsers zullen hiervan geen hinder ondervinden. Het snelverkeer zal worden omge- leid via de Nieuwe Haven, Nieuwe Damlaan, Burgemees ter Van Haarenlaan en Vlaar- dingerdijk. Onlangs zijn de beide rijbanen van de BK-laan versmald door in het midden van de weg een plantsoen aan te leggen. Door de asfaltering komen de stoe pranden, die het plantsoen van de rijweg afschermen, op nor male trottoirhoogte. 's-Gravenzande In gebouw De Kiem aan de Koningin Ju* liana weg 91 wordt zaterdag een grote pcstzegelbeurs Z* houden. Verzamelaars en han delaren dan ruim 250.000 ze gels te kijk en te koop aan. De toegang tot deze beurs, die o® tien uur begint, is gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 2