SIAB/SÏREEK Gemeente doet niets aan daklozenprobleem' HISTORISCH Ophoging Lage Weide: nu minder klachten Roerige j aren voor het Waterweggebied JAC klopt aan bij buurgemeenten YAMAHA TRIAL Geen huisgeen geld en in de put? BAH! Blokmakers plaats m commissie Beeldje voor Bloemhofjes Stegen worden betegeld Rotterdams raadslid wil ook 30 kilometer Commissie AZ over De Ploeg ;tn vrildog 15 fabruari 1080 VD/3C/WW Schiedam De Laan is inmiddels bekend genoeg: daar gaan weggelopen jongeren wonen. Voor lang is dat nooit De doorstroming is er groot en het krakersi- deaal uit 1975, behoud van het oude buurtje in de bin nenstad, is enorm aan het verwateren gegaan. Daklozen, die hun toevlucht niet tot de Laan zoeken, gaan de stad uit of komen bij hulpverleners terecht. „Daarmee houdt het op. Als dakloze ben je afhankelijk van het particulier initiatief; het JAC, de raad voor de kinderbescherming, Raymundus, stichting De Linden- hof en het BAH dat is alles. De gemeente maakt zich er gemakkelijk vanaf, doet in feite niets aan het daklo- zenprobleem," zeggen John Zwart (32) en Leo Liekens (22) van het Bureau Alternatieve Hulpverlening, afge kort tot BAH. Het BAH, gevestigd aan het Oude Kerkhof 18, bestaat sinds juni 1979 en is aangeslo ten bij het landelijk overleg voor alternatieve hulpverle ning in Utrecht, waaraan ook de jongeren adviescentra (JAC) en Release deelnemen. Het bureau werkt op het brede terrein van huisvesting, werk loosheid, sociale dienst en op vang en behandelingen van weggelopen jongeren. Het zijn problemen die vaak door el kaar heen lopen (geen huis: geen geld). „Van alle particuliere instel lingen in Schiedam heeft het BAH de meeste mindeijarigen in huis," zegt John Zwart. Weggelopen jongeren kwamen meer bij het BAH om hulp dan bij andere instanties. Leo Lie kens: „De gemeente heeft nooit richtlijnen voor de op vang van die groep op papier willen zetten. In november hebben wij een rapport inge diend. een model voor een be tere, snellere hulpverlening." In Schiedam wordt het bureau op het Oude Kerkhofblij kens notulen van een overleg op 19 december onder voorzit terschap van directeur Gérard Smits van de sociale dienst wel beschouwd als een af scheiding van de Trechter; dat is het project op de Broersvest door Kor Kegel dat aanvankelijk alleen voor werklozen werd opgezet. Sub sidie krijgt het bureau van John Zwart en Leo Liekens echter niet, „in tegenstelling tot de Trechter, die een smak geld krijgt," zegt John Zwart Het valt hem op, dat meer dan de helft van de cliënten van het BAH van de Trechter van daan komt. Kansarmen Volgens GSD-directeur Smits bestaat het BAH uit mensen, die vanuit een bepaalde gemo- Leo Liekens en John Zwart van het bureau alternatieve hulpverlening: „Wij laten ons gewoon niet afschepen." Foto: Gerard van Offeren. tiveerdheid zich het lot aan trekken van een ieder die om hulp komt. Het gaat vaak om een categorie met de minste kansen. Maar het bureau draait zonder beroepskrachten en daarom kan volgens Smits het BAH moeilijk als instelling worden erkend (uit dezelfde notulen, 19 december). Belachelijk vinden John Zwart en Leo Liekens dat. „Dat wij geen professionele hulpverleners zijn, is geen re den ons niet als groep te ac cepteren. Sinds juni hebben wij 120 klanten gehad, vaak mensen die geen onderdak hadden of zonder financiën zaten, die ontzettend lange wachttijden door moesten ma ken voor zij een huis kregen, en mensen ook die door amb tenaren grof waren behandeld en niet in staat waren zich te verdedigen, Een aantal zaken hebben wij doorgedrukt tot de raad van state. Als je ziet wat er af en toe in de dossiers van de sociale dienst staat, zou je echt schrikken. Heel grove dingen, waar de mensen zelf geen weet van hebben. Die mensen zitten haast in een kringloop. Zij zijn gedoemd in de ellende te blijven zitten door het a-sociale beleid van de gemeente." Voorbeeld? „Dat pension op de Korte f- ven moest sluiten," zegt Je. Zwart. „De bewoners waren naar ons toegekomen, omdat zij op straat zouden worden gezet. Wethouder Taverne wist van hun problemen en zou er wat aan doen. Maar het heeft ons middagen discussië ren met de sociale dienst ge kost om die mensen in hotels geplaatst te krijgen. Dat het zoveel moeite heeft moeten kosten, is schandalig- De ge meente deed het af als een pri vaatrechtelijke zaak, een kwestie voor de pensioneige naar en zijn huurden;, maar dat is wel heel makkelijk, non chalant. Dat klopt gewoon niet!" De methoden, die BAH ge bruikt om zijn zin te krijgen, zijn bepaald alternatief te noe men, zeker als dat vergeleken wordt met gebruikelijke over legprocedures. „Wij hebben Smits soms echt moeten chan teren, wij hebben gedreigd om wantoestanden naar buiten te gooien als de klachten niet verholpen zouden worden. En hij weet nu, dat wij hem in de gaten houden! Het beleid van de sociale dienst volgen wij op de voet, er moet echt geen misstap gemaakt worden." Pand voor daklozen Voor gevallen als de pension bewoners van de Korte Haven is in Schiedam een migratie- pand nodig, vindt de werk groep BAH; een gebouw waar acuut-daklozen tijdelijk onder gebracht kunnen worden. Dat probeert het bureau duidelijk te maken binnen het overleg van de gemeente met het JAC, Kaymundus, het project voor begeleide kamerbewoning De Lindenhof en Pro Juventute, met welke instellingen wel een goed contact bestaat. „Op een andere manier gaat het heel moeilijk, dat contact met de gemeente. Over een aantal klachten willen wij Taverne eens spreken, maar vier, vijf keer hebben wij moeten schrij ven voor zij eens te benaderen was. Op een gegeven moment zijn wij maar het stadskantoor ingehold, hebben wij al onze paperassen door de gang heen gesmeten en geëist dat er eens wat aan gedaan zou worden. Uiteindelijk vroegen wij het college om Taverne ter ver antwoording te roepen, omdat zij steeds onbereikbaar was. Dat hielp. Het gesprek met Ta verne heeft inmiddels plaats gehad. Maar eigenlijk ben ik nu bang, dat de klachten alle maal naar Smits worden door geschoven, terwijl daar juist de ellende lag met mensen die af gescheept waren, en dat er dus weer niks gebeurt," zegt John Zwart. Hoewel het BAH ter bescher ming van de klanten weinig kan zeggen over feitelijke wantoestanden, is er bij Zwart en Liekens wel de indruk dat bezoekers van de sociale dienst mèt het bureau meer bereiken dan zonder, en bijvoorbeeld eerder een huis krijgen („pas hebben wij de eerste minderja rige op kosten van de gemeen te in een hotel weten te plaat sen, omdat de gemeente zijn huis in de Laan per ongeluk gesloopt had en hij ergens an ders niet terecht kon") of eer der een uitkering ontvangen om uit de grootste problemen te komen. „Wij ageren bijvoor beeld tegen strafuitkeringen, omdat die bedoeld zijn voor mensen die niet gemotiveerd zijn iets te doen, maar die door zo'n verlaagde uitkering juist helemaal niet meer te motive ren zijn," zegt John Zwart. „Daarbij is het voordeel voor de mensen die bij ons om hulp komen, dat de sociale dienst wel uitkijkt: wij laten ons niet zomaar afschepen!" Vlaardingen De klachten, die onlangs zijn geuit tijdens het laatste driemaandelijkse wijkoverleg over ae wijze waarop de werklieden tijdens de ophoging van de Lage Weide hier en daar te werk gingen hebben blijkbaar geholpen. Momenteel zijn de omwonenden veel meer tevreden: alles verloopt naar wens. De klachten gingen hoofdzakelijk over de rommel en de overlast, waarmee het karwei gepaard ging. Wethouder Bas Goudriaan beloofde er bij de betreffende ambtenaren achterheen te zitten en dat heeft hij inderdaad gedaan. Toch blijft die ophoging, in het uiterste puntje van de Westwijk, een omvangrijk karwei. Nu de inspraak is af gerond en de wagens met grond eenmaal af en aan rij den is pas goed te merken, hoe hard de bezigheden no dig waren. Nog even, en in de wijk zijn geen particuliere of openbare stukken groen meer te vinden, die veertig, vijftig centimeter onder straatniveau liggen, 2oals nu Vlaardingen De verkeerssi tuatie op de Blokmakersplaats zal een apart deel uitmaken van de agenda van de commis sie verkeer en vervoer. Dit naar aanleiding van vragen die het raadslid Rien Lensvelt stelde nadat de 12-jarige Arjen Elsacker daar vorige week ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval. Door de bouwwerkzaamheden heerst ter plaatse een gevaar lijke situatie. Het jongetje werd aangereden door een vrachtwagen. Zijn toestand kan nog steeds ernstig ge noemd worden. Als de Maassluise gemeen teraad er mee instemt zal dit beeldje van de Rotterdamse kunstenaar A. Geerlings bin nenkort de Bloemhofjes op gaan sieren. Het beeldje heeft een hoogte van bijna een meter en is uitgevoerd in hardsteen. Titel: „Twee rug gelings gearmde meisjes." Er zal een krediet voor uitge trokken moeten worden van ongeveer dertien duizend gulden. nog het geval is aan onder meer de Dirk de Derdelaan. Inmiddels heeft zich in de wijk een bewonerscomité ge vormd, die zich de komende tijd wil bezighouden met de kwaliteit van de 111 lage wo ningen in de wijk. Tijdens een bijeenkomst die vorige week in de wijk werd gehouden en waaraan 40 bewoners deelna men is afgesproken, dat de ko mende tijd geïnventariseerd Schiedam en Maassluis staan positief tegenover een subsidie aanvraag van het jongerenadviescentrum (JAC) in Vlaardin gen. Daaraan verbinden zij wel de voorwaarde dat het JAC zich regionaler zal moeten opstellen, bijvoorbeeld door het houden van spreekuren in beide gemeenten. Enkele maan den geleden heeft het JAC de twee gemeenten gevraagd of zij bereid zijn subsidie te verlenen. Het JAC werd daar min of meer toe gedwongen door de gemeente Vlaardingen waar van de instelling, die zich richt op de hulpverlening aan jon geren met problemen, tot nu toe subsidie ontvangt. Vlaardingen meent, dat zij niet alleen zou moeten opdraaien voor de kosten van-het JAC, omdat zich onder het cliënten- bestand van de instelling ook jongeren uit de beide buurge meenten bevinden. Deze op stelling is een direct gevolg van het sociaal-cultureel plan, dat onlangs door de Vlaarding- se gemeenteraad is goedge keurd. In het plan, waarin on der meer de subsidies aan in stellingen op welzijnsgebied zijn geregeld, staat dat deze in- stelllingen zich primair moe ten richten op de eigen bevol king. Het JAC is niet zo gelukkig met de gang van zaken. De in stelling verwacht dat regiona lisatie het werk niet ten goede zal komen. Harry van der Lee, één van de vier betaalde krachten van het JAC: „Als wij ons meer op Maassluis en Schiedam moeten richten, dan betekent dat dat we meer mankracht en dus meer geld nodig hebben. En met al die bezuinigingen zie ik dat niet zo één, twee, drie gebeuren. Dan krijg je dat je met dezelf de mensen meer werk moet doen, en dat betekent dat je minder mogelijkheden krijgt. En we zitten al zo krap." Het JAC hielp vorig jaar 335 jongeren, waarvan ongeveer tien percent uit Schiedam komt en vijf percent uit Maas sluis. Circa twintig percent komt van elders. Tussen de drie steden is nu overleg gaan de over de hoogte van de sub sidiebedragen, die elk van de gemeenten het JAC zal toe kennen. Er wordt hard gewerkt aan de ophoging. Hier is men be- zfg in de buurt van de Van 't Hoffstraat. zal worden wat er eventueel aan de huizen zou moeten worden verbeterd. „Want an ders hebben we straks mooie straten en pleinen, maar leve ren de huzien alleen maar meer problemen op", zo meent men in Lage Weide. Vlaardingen De stegen achter een aantal in de Vet ten oord sep old er gelegen wo ningen worden helemaal be tegeld. Daarmee willigt de gemeente een oud verlangen van de bewoners in. Begin vorig jaar werd slechts een gedeeltelijke betegeling uit gevoerd. De betreffende woningen be horen tot de zogenaamde „sta len ramen"-groep, waarover in het verleden veel doen is geweest. Een van de klachten hield verband met de toestand van de stegen. Zeer tegen de zin van de bewoners kwam toen een gedeeltelijke betege ling uit de bus. De spaarzame bestrating bleek later echter teveel ruimte over te laten aan het onkruid. Mede in verband met dat ver schijnsel heeft de directeur van gemeentewerken het col lege geadviseerd nu toch maar tot volledige bestrating over te gaan. Het college heeft dat ad vies inmiddels overgenomen. Vlaardïngen/Rotterdam Het SGP-raadslid A. D. den Braber heeft aan het Rotterdamse col lege van BenW schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de Vlaardingse plannen, om in woonstraten een snel heidsbeperking van 30 kilome ter per uur in te stellen. Het raadslid vindt dit een uitste kend initiatief en wil van bet Rotterdamse college weten, of men niet van mening is dat dit experiment een stap in de goe de richting van een grotere verkeersveiligheid betekent Hij heeft gevraagd of het Rot terdamse gemeentebestuur be reid is, het Vlaardingse stre ven bij de minister te onder steunen. ADVERTENTIE Maassluis De commissie voor algemene zaken in Maas sluis vergadert aanstaande maandag. 18 februari, vanaf 19.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis. Enige agenda punt is de brand bij ADM De Ploeg op het Kerkeiland: bur gemeester Van Es zal zo veel mogelijk actuele informatie geven over gebeurtenissen, die met deze affaire verband hou den. iiitiiiiiiiiiiiitiiittiiiiiiitiiiinnnniiHiiiuiiitiuimiiiiiiiniiiinniiiiiijiitiiniminiiiiHittiiitiiintutitiiiiiitHniiimiiunimnuniiiutiiuiiiiiiuiiiiitniiiiiiiHiiniiiitiiininimtininiimiiiimiiUimiimimiinniiiimuiiiuiimninmuiiiiiniiHtiHiuimmmit Holland en Utrecht werden aan het einde van de vijf tiende eeuw geplaagd door onlusten; de laatste stuip trekkingen van. de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De belangen weken toen sterk af van die waarmee de strijd zo'n 150 jaar tevoren begon nen was. De problemen wa ren destijds ontstaan rond de opvolging in Holland. Veel edelen en steden verlangden een krachtig bestuur en kwamen in opstand. Langza merhand ontwikkelde zich het verzet tot een vóór of te gen Bourgondïë. Omstreeks 1488 steunde de Kabeljauwse partij, waaronder de meeste Hollandse steden, haar land sheer Maximiliaan van Oos tenrijk. De Hoeken, voorna melijk ontevreden edelen en kleine handwerkslieden, verzetten zich tegen het Bourgondisch bestuur. mers buiten de stadpoort in een hinderlaag. Een paar da gen later mislukte een aanval op Schoonhoven en Delfsha- ven werd uit wraak in brand gestoken. Begin januari 1489 trokken de Hoeken met een aantal schepen naar Maasland en plunderden het dorp. Op de terugweg, tussen Vlaardingen en Schiedam, vielen de Schie dammers aan. Het gevecht door Ingena Vellekoop Ook de Vlamingen waren niet gelukkig met de Bourgondi sche vorsten. Vlaamse en Hoekse ballingen verzamelden zich in het roversnest Sluis en vonden een leider in de 22-ja- rige Leuvense student jonker Frans van Brederode, afkom stig uit Utrecht. Onder zijn be vel namen de Hoeken Rotter dam op 20 en 21 november 1488 bij verassing in. De Ka beljauwen werden verbannen of gevangen gezet, de sympati- santen trokken naar Rotter dam. Vanuit deze strategisch gelegen stad deden de Hoeken uitvallen naar het omliggende gebied: geen enkele stad wilde zich vrijwillig aansluiten bij jonker Frans. Op 4 december 2488 lokten 150 Hoeken een aantal Sc hied am- fi JDS eindigde in een overwinning voor de Hoeken; de Schiedam mers verloren twee schuiten. Op een Schiedamse hinderlaag bij Delfshaven, volgde een wraakoefening in het Over mase, waarbij de bevolking ge dwongen werd de buit op wa gens te vervoeren. Op 18 januari 1489 kwamen op bevel van Maximiliaan van Oostenrijk, de afgevaardigden van de Hollandse steden in Leiden bijeen. De steden be loofden hun vorst mannen ter beschikking te stellen voor de strijd. Maximiliaan legerde een groot deel van zijn ruiters in Laatste stuiptrek kingen ran de Hoekse en Kabel jauwse twisten Schiedam en Gouda. Het gar nizoen in Schiedam werd ver sterkt met poorters uit andere steden. Zij kregen beter onder dak dan de ruiters van Maxi miliaan en dit zette kwaad bloed. Het gevolg was dat de ruiters op 24 februari 148D met de Hoeken overeen kwamen om Schiedam uit te leveren. Het was de bedoeling dat de ruiters de poorters zouden vangen en ombrengen, terwijl bij de Rotterdamse en Kethel- se Poort elk 400 man zouden wachten. De Hoeken arriveer den op de afgesproken tijd, maar de stad was al in rep en roer. De ruiters waren te vroeg begonnen! Vijftien bur gers kwamen om. Kort daarna bezetten de Hoeken Overschie. Een Schiedamse aanval mis lukte en wraak bleef natuur lijk niet uit: huizen werden be roofd en in brand gestoken. Om erger ie voorkomen ruk ten de soldaten van Delft uit. Maar ook de Hoeken kregen steun. Het gevolg was dat de Delftse soldaten vluchtten. Ve len van hen verdronken in de Poldervaart. Op 6 rnaart 1489 werden Kethel en de voorstad van Delft in brand gestoken. Twee dagen later kwamen de Hoeken naar Vlaardinger-Am- bacht, Vlaardingen en Maas- land om te roven, te verbran- den en brandschatting af te persen. Kort daarna was Vlaardingen opnieuw het slachtoffer van brandschat ting. In Schiedam ontstond onenig heid bij het bezoek van stad- i houder Jan van Egmond in juni 1489. Acht poorters dron- i gen de vergadering van de schepenen binnen om te weten te komen wat er besproken werd en de sleutels van de stad op te eisen. Rotterdam kreeg ondertussen te maken met hongersnood doordat alle wegen naar de stad waren af gesloten. Om aan de honger dood te ontkomen, verzochten de burgers de overgave van de stad. Op 24 juni 1489 werd de overgave een feit. Jonker Frans en zijn aanhangers ver lieten de stad en trokken zich terug in Sluis, van waaruit zij tot 1492 aanvallen op Holland en Zeeland deden. Holland bleef na deze strijd in een jam merlijke toestand achter. ii! xoott -n.ia. i Jonker Frans van Brederode, zoals hij wero afgebeeld In 1724. miniummiiiiimmiiiiiiiiiimnniiiamumiimimitiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiimiimiuiiiiii TE KOOP j 125 cc met spec. kit. Bouwjaar 1978; Prijs n.Ojtk. Na 19.00 uur oio-73.23.co

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 3