STAD/STREEK Conflict opvang- centrnm: Bovenberg treedt af I 'Regering moet rijksweg 19 nu schrappen! Raad 'Volkshuisvesting wil meer commissies Hulpverleners in vaste dienst azar Schiedamse hervormden praten over kernwapens Hema blijft voorlopig in noodgebouw Twintig nieuwe glascontainers Milieugroepen dagen CDA uit om voordelen aan te tonen rouwencafé blijft open T' 55 handtekeningen tegen dansschool Lezing over economie vdA biedt p aan via vertenties orlogsfilm Vredeskerk ■plgi - ommissie raat ver rkeersnota elastingadvies oor NV-Ieden vrijdag 15 februari I860 VD/SC/WW Eedam De PvdA zoekt kleine advertenties ia Het uwe Stadsblad meer con- met de Schiedammers. ~1 van die nieuwe opzet tussen gewone reclame, uws en advertenties door lezers van het huis-aan- s-blad te herinneren aan de gelijkheid om het ombud- m van de PvdA in te scha- als er klachten bestaan r wat dan ook in de stad atsvindt gens PvdA-bestuurslid Konings werkt de cam- e met advertentietjes als trein: „Een week geleden wij ermee begonnen en hebben voor het ombuds- rk nog nooit zoveel tele- ntjes gehad als nu/' Ko- heeft die aanpak be- ht met roedebestuurslid Schweers. ardingen „In de greep de zwarte monnik" is de van de spannende jeugd - die de Fico aanstaande rdag vertoont in de Vre- aan de Olmendreef, zijn twee voorstellingen: orgens om half elf en iddags om half twee. De j bedraagt 1,25. rvonds is er een extra lange voor Fico-leden van alf tot zestien jaar. Deze is gebaseerd op een oor- savontuur van Alistair Ma- Toegangskaarten zijn af tien uur verkrijgbaar de zaal in Vredeskerk. Rien Bovenberg heeft het voorzltterschaj van de stichting NOC neergelegd. Hij had zïjj positie als voorzitter opgehangen aan he toevoegen van een paar betaalde professio nele hulpverleners aan het NOC. De rest vat het bestuur voelde daar niets voor en Rier vertrok. Vlaardingen Rien Boven berg is afgetreden als voor zitter van de stichting Nood Opvang Centrum (NOC) Vlaardingen. Vanaf mei vo rig jaar bekleedde de Vlaar- dingse oud-wethouder deze positie. WD-raadslid Ma rie tte Hoogendijk heeft tijde lijk het voorzitterschap van hem overgenomen. Rien Bo venberg is opgestapt vanwe ge een meningsverschil met het bestuur van de stichting over het aanstellen van vier of vijf professionele hulpver leners bij het NOC. De binnen het bestuur van het NOC gerezen moeilijkhe den zijn ontstaan naar aan leiding van de 24-uurs be reikbaarheid van de hulp verlening in Vlaardingen. Het college van B en W heeft in december van het vorig jaar uitgesproken, dat een 24-uurs bereikbaarheid van de Vlaardingse hulpverle ning „een na te streven doel" is. Het college onderstreepte bij die gelegenheid het regio nale en vooral professionele karakter van een dergelijke hulpverlening. Het was toen namelijk al duidelijk gewor den dat het systeem van de 24-uurs bereikbaarheid van de vrijwillige hulpverleners op veel praktische bezwaren stuitte. Veel vrijwilligers hebben naast hun dagelijkse werk een taak bij de hulp verlening en het blijkt niet altijd mogelijk bijvoorbeeld asland Ten behoeve van verbouwing van de Mag- t te Maasland wordt vrij en zaterdag een grote ba- gehouden. De verkoopactie dt plaats in de bijna geheel bouwde Magneet en begint beide dagen om drie uur iddags. kinderen kunnen grabbe- touwtje trekken en ballen ien en er draaien tien vei- klokken. In de avonduren het rad van avontuur, vijl spijkerbalk, schieten, 'en en vogelprik ook op programma staan. Verder oor de verkoop een verza- ling materialen bijeenge- cht, zoals textiel, bord uur breiwerk, boeken en ten. £-T77r ftssSiS iedam Het vrouwencafé blijft voorlopig draaien. Dat heb- de vrouwen vorige week besloten na een vergadering in het aan de Nïeuwstraat in Schiedam. Een andere ruimte is ech- wel welkom. Het café is momenteel geves tigd in gebouw de Teerstoof. De vrouwen zien in de toe komst mogelijkheden om een vrouwenhuis in Schiedam te vestigen. De regelmatig in het café ge houden thema-avonden zullen verdwijnen. De vrouwen heb ben meer behoefte aan ge woon bij elkaar komen. De vrouwensoos Vrommes noemt het café herboren. Zij ver wacht in de toekomst veel meer belangstelling in de ont moetingsruimte. Het café is op de donderdagavonden vanaf half negen geopend. assluis De raadscommis- voor financiën en economi- e zaken behandelt in haar gadering van donderdag 21 ruari onder meer het voor- om een rapport te maken in de diverse hoofdwegen en de gemeentegrenzen anig worden vergeleken, alle principe-ontsluitingen de verschillende stadswij- n op een rijtje komen te an, Met het maken van een rgelijk rapport is een bedrag n ruim 70.000 gulden ge leid. dens de vergadering wordt 't het krediet van bijna LOOO gulden besproken, dat nodigd is voor de renovatie zes woningen in de Pier- istraat. Het gaat om zes sefwoningen, die zouden «ten worden opgeknapt om wijkbewoners te kunnen ten, hoe hun huizen in de komst zouden kunnen wor- n. commissievergadering rdt gehouden in zaal De ys in het stadhuis en begint 19.30 uur. k dit jaar zorgen de plaatse afdelingen van het FNV 'oor, dat leden deskundige lp krijgen bij het invullen n hun belastingformulier. In aardingen kan men op iandag 18 februari op ver- n» van de lidmaatscfaaps- art van half acht tot half terecht in het Trefcen- m, Hoogstraat 28. Schiedam kan men zich, ineens op vertoon van een dig insehrijvingsbewijs, op erdag 23 februari van tien twaalf uur opgeven in het xsuw Stadhouderslaan 119. Centraal in de foto: rijksweg 19, die tussen Vlaardingen (links) en Schiedam doorloopt. Op de plek waar de bestaande weg ophoudt, even voorbij het verkeersplein bovenin de foto, begint het zandlichaam voor het omstreden deel van de weg, richting Delft. {Luchtfoto Sijthoff Pers Henk van Westering). Delft„Wij dagen het CDA uit nu eens precies aan te tonen wat de voordelen zijn van de aanleg van een rijksweg 19 boven die van andere wegen Dat zeggen de Samenwerkende Milieuwerkgroepen Mid den-Delfland naar aanleiding van de voorkeur, die de christen-democratische fracties onlangs in de Delftse en Schipluidense gemeenteraad en in de Westlandraad voor genoemde weg hebben uitgespro ken. De milieuwerkgroepen, die de Kamerleden als hun mening te kermen hebben'gegeven dat RW 19 „nu definitief kan en moet worden geschrapt", vin den dat het CDA-stuk zonder kennis van zaken is geschreven dan wel van slechte Informaties blijk geeft De milieuwerkgroepen betreuren dat omdat, naar zij zeggen, het oordeel van de CDA-regio in de Kamer wel eens zwaar kan wegen, Zij bestrijden de opvat ting, dat de weg geen problemen voor woonbebou wing geeft en wijzen daarbij op de nieuwbouwwijken in Schiedam, Vlaardingen en Delft. Er vinden voorts nog wel degelijk onteigeningen plaats. Ook achter de „ontlasting van de Westlandse wegen en het leefmi lieu kunnen vraagtekens worden gezet. De werkgroepen in Midden-Delfland zeggen als al gemeen verwijt, dat er in feite nooit een deugdelijke studie is gemaakt die de noodzaak van de aanleg van RW 19 heeft bewezen. Evenmin heeft de regering argumenten kunnen vinden die voor de aanwezig heid van de weg pleiten. Voorzien van drié bijlagen hebben de milieuwerk groepen de leden van de bijzondere commissie voor het structuurschema verkeer en vervoer en het meerjarenplan personenvervoer van de Tweede Ka mer een brief gestuurd, waarin zij als alternatief voor het schrappen van RW 19 aangeven: verbre ding van rijksweg 13 met een aan de oostkant gele gen 2 x 2-strooks auto(snel)weg in combinatie met de kortsluiting tussen de rijkswegen 13 en 20 over het industriegebied Oost-Abtspolder en een eenvoudig 2 x 2-strooks zuidelijk deel van het Hoefijzer bij Den Haag. De groepen noemen zo'n uitvoering technisch mogelijk en wellicht goedkoper dan realisering van rijksweg 19 „met kilometers lange geluidafscherming aan weerskanten in Schiedam, Vlaardingen, Delft en Rijswijk en onduidelijke inpassïngsmaatregclen in Midden-Delfland". Zij zeggen dat het open, weidse karakter in oost-west-richting en het stiltekarakter van het gebied trouwens alleen zijn te behouden als de weg ondergronds zou worden aangelegd, hetgeen praktisch kan worden uitgesloten. Vóór de begroting '81 moet het volgens de groepen mogelijk zijn een gedetailleerde technische uit werking te maken van de denkbare uitvoering van de verbreding van de A 13, de Kortsluiting 20-13 en het zuidelijk deel van het Hoefijzer zonder aantak - kïng van rijksweg 19. De uitwerking zou door een onafhankelijk ingenieursbureau moeten worden be geleid. Schrappen van de A 19 moet als consequentie hebben, dat het tracé van het Hoefijzergedeeite tus sen Beatrixlaan en Harnaschknooppunt naar het noorden wordt verlegd. Ook moet hel formaat van. het hele zuidelijke deel van het Hoefijzer worden aangepast, zoals dat in het streekplan Zuid-Holland- west is aangegeven, zeggen de Samenwerkende Mi lieuwerkgroepen Midden-Delfland tenslotte. Schiedam In opdracht van de hervormde synode Neder land hebben hervormden in Schiedam gesproken over het gebruik van kernwapenbezit als dreigmiddel door verschil lende landen. een verslag gemaakt, die naar de synode zal worden gestuurd. De synode wil na melijk een nieuw rapport maken over kernwapenbezit. De avond werd door dertig mensen bijgewoond in het consïstorïezaalje van de Gro te Kerk aan de Korte Kerk straat. Na een inleiding door dominee Judith van der Werf werden groepjes van vier man gevormd die hun mening over het kernwapen bezit spuiden. Duidelijk is dat de hervormde gemeente Schiedam tegen kernwapen bezit en vanzelfspre kend gebruik. Dominee Van der Werf verkoos nog liever de Kussen dan kern wapens. ,,.!k ben blij dat ik in een democratisch stelsel ben opgegroeid. Ik kan mij bijna niets ergers voorstellen dan een totalitaire staat Maar als ik mocht kiezen tussen de Russen of de kernwapens, dan zou ik toch de Russen kiezen, v ant kernwapens be tekenen onherroepelijk een stap op weg naar het einde van de wereld." Van de discussieavond werd Zij is daarbij zeer benieuwd naar de gedachte die her vormden hier over hebben. bij nachtdienst daar vrije tijd tegenover te stellen. Een werkgroepje, bestaande uit Rien Bovenberg (voorzit ter NOC), Wil den Hartog (Stichting Welzijn), Ineke Leenders (Instituut Burger raadslieden) en een verte genwoordiging van de ge meente Vlaardingen heeft zich over deze problematiek gebogen. De uitkomst van dit beraad was dat er vier of vijf professionele hulpverleners in dienst moesten komen van de stichting NOC. De dag prijs zou, om dat te kunnen financieren, verhoogd moe ten worden van ongeveer zestig naar ongeveer hon derd gulden. Dat was accep tabel want* zo reder*eerde men, de dagvergoeding wordt toch meestal betaald door de sociale dienst Over dat laatste ontstond echter enige onzekerheid. Het bleek dat in sommige gevallen mensen die opgenomen wer den in het NOC wel de kos ten van hun verblijf of een deel daarvan moesten beta len. Op die manier zouden zij, bij een verhoogde dag- prijs, moeten gaan betalen voor de 24-uurs bereikbaar heid van de Vlaardingse hulpverlening. De werk groep besloot desondanks een voorstel te doen om de professionele hulpverleners onder te brengen bij het NOC, mits er klaarheid zou komen in de financiële afre kening van de verblijfskos ten door de sociale dienst. Een andere voorwaarde was natuurlijk dat de rest van het stichtingsbestuur van het NOC akkoord zou gaan met deze regeling. Conclusies getrokken Het bestuur van de stichting NOC voelde er echter niets voor om de dagprijs van het NOC te verhogen om de 24- uurs bereikbaarheid, een voorziening die eigenlijk de totale hulpverlening betreft, professioneel op poten te zet ten. Rien Bovenberg heeft daaruit zijn conclusies ge trokken en heeft het bestuur verlaten. Het bestuur heeft zich in meerderheid op het standpunt gesteld dat de 24- uurs bereikbaarheid van de professionele hulpverlening toe te juichen is, maar losge koppeld dient te worden van het NOC. Dezelfde werkgroep, zonder Bovenberg, gaat nu onder zoeken of er mogelijkheden 2ijn om de vier of vijf profes sionele hulpverleners onder te brengen bij een andere in stantie. Er wordt daarbij ge dacht aan het centrum voor maatschappelijke dienstver lening. Schiedam Tegen de komst van een dansschool op de Dam heeft de bewoners vereniging van Schiedam-Centrum tot nog toe 55 handtekeningen verzameld. „Dat is nogal wat voor een buur tje. waar betrekkelijk weinig mensen wonen, en wij zijn nog niet eens klaar met de actie," zegt het bestuur van de bewonersvere- niging. Volgens de vereniging blijkt eruit, dat dansschoolhouder Wim Hajee „onzin uitkraamt" als hij zegt dat de omwonenden en de winkeliers vóór de vestiging van een dansinstituut op de hoek van Dam en Oude Sluis zijn. Uit de 55 handtekeningen blijkt, al dus de bewonersvereniging, het tegendeel. Vlaardingen In het kader van het project „Baardoos, Waarde loos? zal de heer B. Goudzwaard op woensdag 27 februari dieper ingaan op de economische achtergronden van onze maatschap pij. Onder meer zal hij zich bezighouden met de vraag of deze maat schappij wel de meest geëigende middelen biedt om de huidige economische crisis op te lossen. Vooral de relatie met de werk- gelegenhied zal onder de loupe worden genomen. Aanvang 20.00 uur, Emauskerk, Kethelweg 140. chiedam Winkeliers uit de Schiedamse binnenstad vragen zich af wanneer, maar ook waar de Hema zal worden ondergebracht, als een vast onderkomen voor het bedrijf zal worden gebouwd. "V £uim gcht jaar ge]eden kreeg de Hema een noodwinkel aan de Broersvest, met de toezegging dat zij slechts vijf jaar van deze noodoplossing gebruik hoefde te maken. Een gedeelte van het bestemmingsplan voor Schiedam-Centrum werd echter niet door de kroon goedgekeurd. Dat gedeelte omlijstte onder andere het pand van de Hema. Nog geen schot in de zaak dus. Dat er voorlopig nog weinig hoop is, blijkt ook uit het feit dat Koninklijk Bijenkorf Beheer, de eigenaar van het warenhuis, heeft be sloten om de noodruimte aan de Broers- vest een opknapbeurt te laten krijgen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat etalagemate riaal, lichtbakken, meubilair en dergelijke kan worden vervangen, zodat het pand weer een tijdje mee kan. Het warenhuis blijft dus nog even op zijn oude plekkie. De Hema blijft nog wel een poos in de noodwinkel aan de Broersvest. Binnenkort zal het gebouw een opknapbeurt krijgen omdat de eigenaar. Koninklijk Bijenkorf Beheer, inziet dat nieuwe plannen nog even op zich zullen laten wachten. MaassluisDe sectie medezeggenschap van de Raad voor de Volkshuisvesting heeft zich tot taak gesteld om in de komende jaren te komen tot een uitbreiding van het aantal be wonerscommissies. In de Raad, die begin 1978 werd opgericht en waarin huurders en verhuurders overleg voeren, heeft men grote bewondering voor het werk van de verschil lende bewonerscomité^. Uit ervaring is gebleken dat bewonersverte genwoordiging het best funktioneren als ze bestaan uit drie tot zeven personen. Momen teel zijn er in Maassluis vier comité's actief: een bewonerscommissie voor de Patrijs/Ple vierstraat, de Kapelpolder, het Costaplein- /Jan Luykenstraat en de Weverskade. Schiedam In Schiedam is een begin gemaakt met de vervanging van glascontai ners. Over de elf containers, die op diverse plaatsen in de stad stonden, kreeg de ge meente zoveel klachten, dat besloten is tot vervanging over te gaan. De nieuwe gele containers zijn voorzien van duidelijke opschriften, hebben inwerp- openingen van velschillende grootte en zijp voorzien van een geluiddempende bodem bedekking om geluidsover last in de omgeving te beper ken. Bij de nieuwe containers is het niet meer mogelijk glas werk uit de bak te halen. Met de oude gebeurde het nogal eens dat baldadige jeugd flessen uit de container viste, om ze vervolgens op de straat kapot te gooien. Jaarlijks wordt in Schiedam 250.000 kilogram glas via containers verzameld; 88 percent van al het weggegoo ide glaswerk. Dit verzamelde glas gaat naar de glasfabrieken, al waar het weer wordt ge bruikt voor de productie v«n glas. De gemeente verwacht met de nieuwe containers voortaan meer dan 400.000 kilo glas per jaar te verzame len.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 4