SCHIEDAMSCHE COURANT HVQ en Swarttouw in protest Ik meent: de woei wmmsm Vragen over ruzie nieuw centrum Oost J Herenhelpt I Uoversteken? 1 Bij na negen ton voor verbetering zwembaden krant SP^l Allemaal een rij Politiek forum over welzij nsplan 'Notitie kleine huishoudens nodig' in ïmöjl. .•Sa&éssseasz VlLLERlüS Beschoeiïing 4 \o-C Hoogstraat m nieuw jasje Kolpa- en Holybad: «I, Paspoorten krijgen zomertarief Donderdag 21 februari 1980- l)N AFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no- 26557—6 PAGINA'S Broers vost 3 lei si ratio 26809! - redactie 262566 klarhtrnriierist 144144 SCHIEDAM EN KETHEL in Wijkvereniging krijgt geen adminisstratrice. Pagina2. 360man op de been tijdens vakbondsacties in Vlaardingen. Pagina 3. Dolf de Vries houdt niet van hokjes. Pagina 5. KrstoMitrovicenFC Vlaardingen. Pagina 6. De oproep van de vervoers- bond en de industriebond FNV om een demonstratieve mars te houden rondom de bedrijven van HVO en Swarttouw is gisterenmiddag door ongeveer 350 werkne mers van beide bedrijven op gevolgd. Deze vrij unieke sa menwerking tussen de ver- voersbond FNV, die zich tij dens de acties van deze week nog niet eerder had gepre senteerd, en de industrie- Schiedam De gemeente moest een Brabants bedrijf in schakelen om van twee rijen volwassen Piatanenbomen aan de "s-Gravenlandseweg één rij te maken. Dït was noodzake lijk geworden in verband met de ophoging van de rijbaan. De bomen zijn van wezenlijk' belang voor de zuurstofvoor ziening bij het industriegebied, zodat de bomen niet werden vernietigd of ergens anders heen vervoerd. Een paar Pla tanen pasten niet in de rij, maar die werden in de buurt neergezet. Gemeentewerken Schiedam heeft overigens toegezegd de 15 populieren, die bij Iepen- burg moeten verdwijnen, neer te zetten bij de nieuwbouw jn Woud hoek. Graafmachines druk in de weer om de bomen in één rij te ordenen. De ophoging van de 's-Gravenlandseweg maakte het noodzakelijk dat èén rij moest worden ver plaatst. 1$ m Schidam —Pvd A-raadslid Tiuub de Ruiter heeft schrif telijke vragen gesteld over 'de gang van zaken rond de huur van het nieuwe cen trum Oost, waarvan de ver bouwing binnenkort zal wor den voltooid. Huub de Ruiter Vraagt aan het college van B en W of zij op de hoogte zijn van de ruzie tussen de Chirstelijke Jeugdvereniging en het centrum Oost van de Katholieke Stichting Sociale Arbeid, die als huurder van het pand de CJV niet accep teert als onderhuurder, zoals we deze week in deze krant meldden. De Ruiter vindt de hele affaire Schiedam Heren kun- nen net zo goed als dames H het verkeer regelen, vin- s den enkele bewoners van Schiedam-Noord. Daarom doen zij een beroep op alle H mannen in de wijk, die 5 daar overdag een momen- tje tijd voor hebben, om deel te nemen in ouder- H wachten die op drukke S plekken in Noord de kin- B deren kunnen helpen E oversteken. Alleen als er iiiiiiiiitni voldoende animo is voor ouderwachten. kunnen deze verkeersbrigades misschien ook in Groe- ncord en omstreken wor den ingesteld anders is de waarborg voor het goed functioneren van de ou- derwacht te gering, zo hebben de wijkbewoners van gemeentelijk ver- keersdeskundige Hans van der Vlist gehoord. iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiliiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Schiedam Een forum met de politieke partijen over de vorming van het sociaal- cul tureel plan. „Uiteindelijk zijn zij het die de beslissingen gaan nemen." Dat opperde één van de aanwezigen op de vierde en tevens laatste informatie bijeenkomst van de gemeente Schiedam over het plan, dat de subsidieverlening aan de wel- rijnsinstellingen moet gaan re gelen. Slechts een twintigtal verte genwoordigers van de vier honderd uitgenodigde instel lingen was gisteravond naar het stadskantoor gekomen om te praten over het voorlopige tijdschema voor de planvor ming en de werkgroepen, die de wensen van de instellingen verder gaan uitwerken. Vol gende week woensdag wordt in theater de Teerstoof een voorlichtingsfilm van het mi nisterie van CRM over het welzijnsplan vertoond. belachelijk en vraagt daarom ook aan het college, of zij ook niet vindt dat iets dergelijks niet door de beugel kan. Ver der wil de Ruiter graag weten hoe het mogelijk is dat het KSCA het huurcontract kan gebruiken om de CJV buiten de deur te houden. De Ruiter vraagt het college op korte termijn stappen te on dernemen om alsnog de CJV toe te laten. Gezien het stand punt van de gemeente, waarbij het conflict niet wordt geac cepteerd, zal de gemeente hier zeker niet aan voorbij gaan. ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantie-advies! REISBUREAU BROERSVELD 167-010-731611 3111 LG SCHIEDAM Maassluis De commissie voor financiën en economische zaken zal in haar vergadering van vanavond onder meer praten over het aanbrengen van een nieuwe beschoeiïing langs het Nieuwe Water aan de Weverskade. flpk pit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt 2onder extra kosten bezorgd m combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams Nieuwsblad. - U*' l00 „,sbV>4 env" re\oP sWTe l P.nw°c' 834.4000 bond FNV, was het gevolg van het feit dat beide bedrij ven op één terrein werken en historisch een band met elkaar hebben. Op pagina drie van deze krant een uit gebreid verslag van de acties. a-t.xsL Akkoord over verpleeghuis in Maassluis Den Haag De advies commissies van de Pro vinciale Raad voor de Volksgezondheid zijn tot de conclusie gekomen, dat in het gebied Nieuwe Wa terweg-Noord behoefte bestaat aan uitbreiding van het aantal plaatsen in verpleeghuizen en dat er daardoor ruimte is zowel voor een afdeling van 90 bedden voor geestelijk ge stoorde bejaarden bij Het Zonnehuis in Vlaardingen als voor een nieuw ge combineerd verpleeghuis in Maassluis. Daarbij zal dan wel aanpassing nodig zijn van de beschikbare bedden in het verpleeg huis Driemaasstede voor de categorieën lichamelijk zieke- en geestelijk ge stoorde bejaarden, Als de in het Westiand ge wenste voorzieningen tol stand komen, kan lijdelijk in dat gebied een overcapaciteit ontstaan, die gebruikt zou kunnen worden om aan de behoefte in het gebied Nieu we Waterweg-Noord te voor zien. Dat raag echter geen in vloed hebben op het tot stand komen van hetgeen in dat gebied zelf nodig is, noch op het tempo, waarin dat ge beurt. Over de vraag of het gemeen- tebestuur van Maassluis, dan wel het stichtingsbestuur Drie- 5 maasstede het initiatief moet j nemen voor een nieuw tehuis in Maassluis, is met de belang hebbenden overleg gevoerd. Dat heeft er toe geleid, dat Driemaasstede het initiatief gaat nemen, onder voorwaar de, dat het bestuur zodanig wordt samengesteld, dat daar mee wordt tegemoet gekomen aan de verlangens van het ge meentebestuur. Schiedam —De Hoogstraat wordt binnen afzienbare tijd in een nieuw jasje ge stoken. Er wordt sierbes trating aangebracht en de verlichting zal worden verbeterd. Ook wordt ge dacht over het neerzetten van bloembakken of vitri nes. Concrete plannen over de herinrichting van Schiedams drukste win kelstraat heeft de gemeen te nog niet Overleg tussen de gemeente, winkeliers en bewoners van de straat moet het nieuwe gezicht gaan bepalen. Dat overleg zal binnenkort van start gaan. De winkeliers hebben de garantie gekregen dat de werkzaamheden niet zul len plaatsvinden geduren de de koopdrukte rond de feestdagen. Daarom is niet helemaal zeker of de op knapbeurt, die bijna een half jaar in beslag gaat ne men, nog dit jaar wordt uitgevoerd. Zijn de voor bereidingen niet binnen enkele maanden afgerond, dan zal de Hoogstraat pas volgend voorjaar onder handen worden genomen. De meeste winkeliers heb ben nog geen duidelijke ideeën over het nieuwe jasje van de Hoogstraat. Piet Prins, winkelier en bestuurslid van de stich ting Binnenstad Schiedam, vertelt dat hij zich de laat ste maanden vooral heeft bezig gehouden met de vestiging van een waren huis in de binnenstad. VVD-raadslid Gerard Verbulsdonk, die ook een winkel op de Hoogstraat heeft zegt, dat hij zich er niet al teveel zorgen om maakt, „Als het maar be ter wordt. Die bestrating is bijzaak. De aantrekkelijk heid van een winkelstraat wordt toch in de eerste plaats door de winkels be paald." Al geruime tijd bestaan, vooral bij het winkelend publiek, klachten over de Hoogstraat. Door de zware belasting van vrachtwa gens die de winkels be voorraden zit de straat vol met oneffenheden. Na een regenbui vormen zich in die kuilen plassen, die pas na lange tijd verdwijnen. Vlaardingen Het Kolpabad zal in de loop van dit jaar een ingrijpende wijziging ondergaan. Het bad, dat ooit het mo dernste van Nederland werd genoemd, voldoet niet meer aan de eisen van de2e tijd. Het plan is om de dames- en de her enkleedruimte samen op de begane grond onder te brengen, de looproute van kassa naar buitenbad te verbeteren en de douches en kleedruimten aan de gewijzigde gebruikseisen aan te passen. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor, 650,000 gulden extra uit te trekken voor de verbouwing. Het Kol- pabad kost normaal 1,7 mil joen en levert aan entreegel den ongeveer een half miljoen op. De bovenverdieping, waar momenteel de damesklee- druimte gevestigd is, komt na de werkzaamheden leeg te staan. Een ambtelijke werk groep buigt zich op het ogen blik over de bestemming van m deze ruimte. Teun Uoedknegt van de afdeling Sport Re creatie: „Er wordt bij het be stemmen van. deze ruimte aan V2C en andere zwemvereni gingen gedacht, maar ook aan 1 zwembad-nevenactiviteiten zoals sauna en solaria." Voor de exploitatie zal iedere nieu we bestemming gunstig zijn. Dit jaar nog zal over die twee de verdieping een beslissing worden genomen. Er zijn overigens nog meer plannen rond het Kolpabad. - Over drie jaar, in 1983, wil men in het Kolpabad nog gro- tere veranderingen aanbren gen. Een overkoepeling van het buitenbad cn een recon- structie van de speelweiden staan dan onder meer op het programma. Die ingreep gaat j naar verwachting drie miljoen kosten. Ook het andere Vlaardingse 1 zwembad, het Holybad, staat voor verbeteringen op dc raadsagenda. Daar wordt ruim een kwart miljoen geïnves teerd in diverse zwembad- voorzieningen. In de vergade ring van 5 maart beslist de ge- 1 meenteraad over de beide voorstellen, waarmee in totaal Ben bedrag van 895,000 gulden n gemoeid is. Het Kolpabad voldoet niet meer aan de eisen. De raad buigt zich binnenkort over de verbouwingsplannen. Vlaardingen Er is dringend behoefte aan een duidelijk in zicht in de ontwikkelingen rond de bouw van woningen voor kleine huishoudens, zo wel landelijk als plaatselijk. Aldus de mening van een aan tal Jcden van de commissie stadsontwikkeling, dat met het kenbaar maken van die wens inhaakt op de trage totstand koming van kleine wooneen heden in Vlaardingen. Wethouder Goudriaan beloof de samen met zijn collega van huisvesting, wethouder Wijn stok, te overleggen of een der gelijke notitie, waarin behalve op de feitelijke stand van za ken ook op beleidsuitgang spunten in gegaan zal worden, op korte termijn tot stand kan komen. De zaak van de een- en tweepersoonshuishoudens kwam weer eens aan de orde binnen de commissie naar aanleiding van vragen van het JAC. Deze groepering stapte onlangs uit de stuurgroep die zj"h met de problematiek be- zig houdt Maassluis Paspoorten zullen met ingang van 1 maart in de gemeente Maassluis vijf gul den duurder worden. Paspoor ten kosten momenteel ƒ44,50. De speciale „zomerprijs" van 49,50 zal tot 1 september worden berekend. Daarna geldt weer het oude tarief. j De Toeristenkaar t-B voor minderjarigen wordt op advies van de minister van buiten- s landse zaken goedkoper. Vol- wassenen blijven er 23,45 voor betalen maar jongeren kunnen dit reisdokument, dat voor twee jaar en voor een be perkt aantal landen geldig is, "voor 15,95 in bezit krijgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1