SCHIEDAMSGRE COURANT Daders roofoverval na politie-inval gepakt Ik .neem., dê proef «*ssssr- gebreken inventariseren BUIT: 12.000 GULDEN Veel belangstelling bij de afsluiting vernieuwde muziekweek voorbeslissing Bewoners willen eerst er Stichting wendt zich tot PvdA Pomp bediende in kast opgesloten Openbaar onderwijs in Oost wijk behouden M ifi Kort geding tegen Van der Waal' Woningen voor bejaarden je valt uit bus Acties FNV gaan door over renovatie Schiedam Oost: :'4»l Maandag 25 februari 1980- BrcHTSvt'sl 3 - tclcfiKin admimsmitu' 26flOS>1 - redactie 262566 - klachtrnda-nst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 26559 -8 PAGINA'S-, SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het college zou in overweging moeten nemen of een kort geding te gen het Vlaardingse aanne mersbedrijf Van der Waal tot de mogelijkheden behoort. Aldus vragen van het raads lid Poppe (SP) aan het colle ge van B en W. In deze vra-, gen wordt woordbreuk van het betreffende bedrijf te genover de commissie stads* ontwikkeling geconstateerd. Ook Poppe is, evenals de an dere commissieleden, van me ning dat de vertegenwoordiger van Van der Waal tijdens de bewuste commissievergadering van 22 januari 1980 2eer duide lijk te kennen heeft gegeven dat de prijsafspraken voor de renovatie van een zestigtal panden in de Veltenoordsepol- der inclusief alle bijkomende kosten zou zijn. Nu de aannemer daar op terug komt en alsnog een aantal pro centen prijscorrectie wil bere kenen spreekt Poppe van „zondermeer woordbreuk". Hij vraagt het college: „Is het geen zaak om een kort geding tegen Van der Waal aan te spannen?" Eis zou daarbij moeten zijn, volgens Poppe, doorgang van de renovatie op afgesproken prijs en tijd tegen een nader vast te stellen dwangsom. Overigens liet het raadslid Schriel (CDA) al eerder zijn ongenoegen over het gedrag van Van der Waal blijken. Hij wilde het bedrijf te kennen ge ven dat het met toekomstige opdrachten van de gemeente wel eens niet meer zo makke lijk zou kunnen gaan. De poging van de daders, zich in een Maai sluis koffiehuis te verbergen mislukte. Bij een grootscheepse politie-inval konden ze door de Vlaardingse en Maasslulse politie worden gearresteerd. Schiedam De humanistische stichting voor huisvesting van bejaarden meent dat er nu eindelijk eens vaart gezet moet worden achter de bouw van bejaardenwoningen in Schiedam. Zij heeft daartoe de hulp van de gemeenteraads fractie van de Partij van de Arbeid ingeroepen. De stichting acnt het voorma lige GTB-terrein en de kaal slag in het centrum uitermate geschikt voor bejaardenhuis vesting. De stichting heeft er al meer dere malen bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen uit te kijken naar mogelijke bouwlocaties voor bejaardenwoningen. Ruim drie jaar geleden bena derde de stichting het college van burgemeester en wethou ders voor de eerste maal met zo*n verzoek. Als het college een locatie zou aanwijzen, was de stichting bereid bouwplan nen te ontwikkelen. Tot op heden heeft tussen de stichting en het college nog steeds geen gesprek plaatsge vonden. Behalve een ont vangstbevestiging van de brief, waarin de stichting om zo'n gesprek vraagt, en enkele telefoontjes, hullen burge meester en wethouders zich tot nu toe in stilzwijgen. Daar om heeft de stichting nu haar hoop gevestigd op de PvdA. Vlaardingen/Maassluis Tijdens een grootscheep se inval, die de samenwerkende politiekorpsen van Maassluis en Vlaardingen gisteravond hebben ge daan in een Turks koffiehuis aan de haven in Maas sluis, zijn twee mannen gearresteerd die er eerder die avond na een gewapende roofoverval op een benzinestation langs rijksweg 20 met een bedrag van 12.000 gulden vandoor waren gegaan. De man nen, die volgens getuigen de Turkse nationaliteit hadden, waren na de overval met een gestolen per sonenauto gevlucht en hadden zich in het Maasslui- se etablissement verborgen. De politie was hen ech ter al zeer snel op het spoor. De overval vond plaats rond half zeven bij het BP-benzine- station langs de noordelijke rijstrook van de rijksweg Rot terdam Hoek van Holland, op Vlaardings grondgebied. De pompbediende werd in zijn kantoortje bedreigd door twee VlaardingenDe mogelijkheid tot openbaar on derwijs in de Vlaardingse Oostwijk lijkt behouden. Vorig jaar ontstond door een te grote concentratie van buitenlandse leerlingetjes op de Theo Thijssen- school, de enige basisschool voor openbaar onder wijs in de wijk, het gevaar dat Nederlandse kinde ren een school buiten de wijk zouden zoeken. De ge talsverhoudingen blijken inmiddels een stuk te zijn verbeterd. Door een gemeentelijke sprei dingsmaatregel kon voorko men worden dat in de huidige eerste kl&3 een overcDocentra- tie van buitenlandse kinderen zou plaats vinden. Door het aanbod van deze kinderen over de diverse scholen, die de Oostwijk telt, uit te smeren wist men aan de aanvankelij ke dreiging van een uitslui tend door anderstalige leerlin gen bevolkte eerste klas van de Theo Thijssenschool te ont komen. Bovendien werd het uiterlijk van de school een stuk opgehaald door middel van een verbouwing. Met de maatregelen lijkt een leegloop van leerlingen voor- topig van de baan. Het aantal Nederlandse leerlingen is ech ter nog niet voldoende om een evenwichtige opbouw te ga randeren. Vandaar dat een Jïroep ouders van de Theo Thijssenschool er nog eens ex tra hard aan gaat trekken. Woensdagavond vindt in wijk centrum Oost een informatie ve bijeenkomst plaats, bedoeld om weifelachtige ouders uit de wijk alsnog te overtuigen van de noodzaak hun kinderen naar deze school te sturen. Aanvang 20.00 uur. mannen, waarbij de één hem in bedwang hield met een pis tool. De ander deed een greep in de kassa, waarna de bedien de in een kast werd opgeslo ten, alvorens de overvallers er vandoor gingen in de richting van Maassluis. De benzinever koper wist zich echter spoedig uit zijn benarde positie te be vrijden cn waarschuwde de politie, die ogenblikkelijk de omliggende politiekorpsen via de radio alarmeerde. Na dit pol it ie-alarm werden alle uit valswegen in de regio in de galen gehouden. Hoe de politie op de hoogte was van het feit, dat de man nen zich in het Maassluise café schuilhielden wilde een woordvoerder van het Vlaar dingse korps in het kader van het onderzoek nog niet kwijt. De inval, die rond zeven uur in het Maassluise koffiehuis werd gedaan en waarbij een flinke politiemacht was be trokken, was in ieder geval ui terst succesvol: de beide man nen konden worden gearres teerd, terwijl zowel het ge bruikte wapen als het gold in beslag kon worden genomen. „We weten nog niet of al het geld er is; dat moeten we nog natellen," aldus inspecteur Dorst van de Vlaardingse -poli tie. Ook de vluchtwagen, een Ford die uil Zwijndrecht bleek te zijn gestolen, werd terugge vonden. gaardingen Bij een onge luk in een stadsbus is de 14-ja- hge Helene Vellekoop zater- ?*8a/9n(l met ernstig hersen- jjtsel in het Rotterdamse Dijk- «gtziekeahuis opgenomen. Het meisje wilde net van Kr veranderen, toen de bus hrvoK Beethovensineel de **ht om ging. Zij viel tegen ue nooddeur aan de achterzij de van de bus, waarbij zij de Afgrendeling vast greep. De ueur vloog toen open, waar- Iu?L et meisje de bus **era geslingerd. •Wethouder Jan Smit reikte de prijzen aan de winnaars uit. Voar de 21- ste keer was hel jaarlijks terugkomend evenement weer een succes geworden. •De jury had het tijdens de week niet gemakkelijk met de beoordeling. Het pianospel van deze jongen vonden zi echter ruim voldoende om tijdens het feestelijk slatconcert te kunnen optreden Dit nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt tonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhol o! het Rotterdams Nieuwsblad. - ,rahs opp* oet b lo^'„ O8o<«" fosw' vJooïiPW •-teVeir*****' £a 30* J.»»00' Maassluis—-Met de prijs uitreiking door wethouder Jan Smit aan 21 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar werd ook dit jaar weer de Maassluise muzïekweek besloten. Ruim driehonderd mensen waren vrijdagavond naar het slotconcert in het Ko ningshaf aan de Uiverlaan 20 in Maassluis gekomen. Aan deze muzïekweek wa ren enkele nieuwe ele menten toegevoegd. Zo kon men zich ook inschrij ven bij een groep die niet aan het wedstijdelement mee wilden doen. Hierbij mochten ook volwassenen meedoen. De groep kreeg echter wel een beoorde ling van de jury, die be stond uit de koperblazer Joost van Beek en de pia nist Piet Veenstra, Uit elke leeftijdsgroep brachten twee kinderen bun kunnen ten gehore. Uit de volwassengroep was een vrouw geloot die oper- awerken zong. Nieuw was ook het feit dat zich tijdens de week groepjes konden vormen, die werden begeleid door de dirigent Meeuwis Re bel. De beste mocht dan tijdens het slotfeest optre den. De acties van de FNV om werknemers op te roepen zich ge reed te houden voor een staking tegen de loonmaatregel blij ven ook in het Waterweggebied doorgaan. Deze week bezoe ken bestuursleden van de industriebond FNV weer een aan tal bedrijven om het standpunt van de vakhond te verduide lijken. Vrijdag waren de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam en Cincinnati in Vlaardingen aan de beurt. In de middagpauzes brachten leden van het actiecomité van de FNV aan beide bedrijven een bezoek om het standpunt van de vakbond te verduidelijken en de stemming onder de werknemers te pei len. Bij alletwee de bedrijven lijkt bereidheid te bestaan om het werk neer te leggen. Schiedam De bewoners van Schiedam-Oost hebben na ge sprekken met de heer Prins van de woningbouwvereniging SSSW besloten een uitgebreide inventarisatielijst van manke menten in hun woningen op te maken. Aan de hand van deze lijst zal het comité van de be trokken bewoners kunnen be palen hoe groot het achterstal ling onderhoud is van in de huizen aan de Van Leeuwen- hoeckstraat. Wattstraat, Villas- traat, Stephensonstraat, Franklinstraat, Edisonplein en de Van Swindenstraat. De bewoners hadden het ge sprek met de heer Prins van de woningbouwvereniging volkshuisvesting Schic-dara Ongevraagd nadat er een fun- deringsen bodemonderzoek bij de woningen had plaatsge vonden. Na het gesprek begin deze maand wisten de bewo ners eindelijk waar zij aan toe waren. Zij konden uit twee dingen keizen: de huizen wor den gerenoveerd, of niet gere noveerd om dan na tien tot vijftien jaar tegen de vlakte te gaan om daarna nieuwbouw te plaatsen. Bij de renovatie gaat de stichting samenwerkende woningbouwcorporations er van uit om de helft van de verbeteringen in de woningen als renovatie te beschouwen, de andere helft als achterstal lig onderhoud te verbeteren, waarbij de bewoners niet de kosten van het achterstalling onderhoud in hun huurverho ging terug zullen zien. De bewoners zijn het echter niet eens met dit uitgangspunt. Zij vinden het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de re novatie in tweeën wordt ver deeld. In een informatie krant, die morgen In alle 315 wonin gen van dat gebied zal worden verspreid, roept het bewoners comité de mensen op om al hun achterstallïng onderhoud (verrotte kozijnen, dakgoten enz. te melden. Overigens hebben de bewoners zich nog helemaal niet uitgesproken voor renovatie. Als meer dan driekwart van de mensen geen renovatie in hun woningen willen, gaat het plan helemaal niet door. Dan zal de woning- bcuwvereniging uitsluitend het dagelijks onderhoud (lek kages enz.) bijhouden. Volgens Nico Verwijs, voorzitter van het comité, hebben de mensen al veel in hun eigen huis ge daan. „Zeer veel mensen heb ben duizenden guldens in hun woning gestoken. Bij renovatie zal alles wat niet in het plan past, worden gesloopt. Het kan zijn dat je net een douche hebt ingebouwd die ze er weer uit slopen. Van. je geld zie je dan nixs meer terug", aldus Ver wijs. De gemeente wil haar herbe- stratingsproject, dat zij in 1983 gepland heeft, aanpasen aan de werzaamheden die het SSSW aan de wonigen zal la ten uitvoeren. Zij gaat er dus vdhuit dat de plannen voor wel of niet renoveren van de woningen over drie jaar klaar zullen zijn. In die tussentijd zal het wegdek wei weer vlak worden gemaakt, aangezien het wegdek in die buurt vol met diepe kuilen zit. Dit komt doordat onlangs nieuwe riole ringen onder de bestratingen werden aangelegd, 2odat het zand op verscheidene plaatsen inzakte. Momenteel worden de automobilsten gewaarschuwd met aanduidingen „inrijden op eigen risico." Aan de hand van de informa tiekrant hoopt het bewoners comité zeer binnenkort de in- vertarisatielijst naar het SSSW op te kunnen sturen, om daar na weer met het SSSW te óverleggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1