SCHEDAIVISCHE COURANT in sociale sector Onderzoek naar lege afdeling kost 60 mille Wooil weer' Ik „neem^ de proef deze krant Eerste paal Maasland WCCF BRUG STAAT OP INSTORTEN 9 Str oomtarieven losmaken van Rotterdam' Wijkaceommodaties krijgen eindelijk alarminstallaties Zó duur is 'n wachthuisje Vlaardingen bekijkt werkomstandigheden Kermiswagens aan Prelleweg Geen kabelnet in Zuid EVEN GEDULD MET DERTIG KILOMETER i[ Vlaardingen wil wijziging na 1982 Posthoorn bij Pais jaarwisseling i Dinsdag. 26 februari 1980- ON AFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 26560,-4 PAGINA'S* j Broersvcst 3 - lelofiwm administratie 268091 leductie 262566 k lacht on dionM 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het contract dat de gemeente Vlaardingen met Rotterdam heeft afgesloten over de stroomlevering moet worden herzien. Met name de verplichting aan de particulie re gebruikers een zelfde prijs te vragen als de gemeente Rot terdam zit Vlaardingen niet lekker. Het contract loopt in 19^2 ai Onderhandelingen jaar beginnen. i over wijzigingen zullen volgend Eerste steen voor Bertus Bliekhuis. Paginal Statenlid wil Tankercleaning houden. Pagina 3. Rinus Boomsluiter in de bloemetjes. Pagina*. Schiedam Om verbouwings- en renovatie plannen vooi Schiedamse scholen erdoor te krijgen gaat wethouder Her man Posthoorn binnenkort praten met onderwijsminister Arie Pais. De Schiedamse wet houder wil de weg vrij maken voor renovatie van de Edison- school, voor verbouwing van de school aan de Singel 5 eti voor verbouwing van een gy mnastieklokaal aan de Dr. Kuyperlaan. Ook de ingebrui kname van de sportschool aan de Fahrenheitstraat komt aan bod. Terloops zal Posthoorn de algemene situatie van hel Schiedamse onderwijs en de bijbehorende voorzieningen aanroeren. In het contract tussen Vlaar dingen en Rotterdam is be halve de berekening van de productiekosten van de elec- triciteit ook een clausule te vinden die Vlaardingen vast legt op een vaste verkoop sprijs van de energie. Die prijs wordt door de gemeen teraad van Rotterdam aan de andere gemeenten min of meer voorgeschreven. Die gemeenten zijn dan tevens gehouden aan een winstdeling met Rotterdam. Het is vooral dat laatste waar Vlaardingen nu van af wil. Door herziening van het con tract zou de gemeente de elec- triciteitstarieven zelfs kunnen verlagen of niet meer verho gen, als mocht blijken dat de winsten dat toelaten. De kwestie kwam aan de orde in de commissie voor finan ciën en was aangesneden door het raadslid Poppe. Maasland - Maasland ontwikkelt plannen om in het uitbreidingsplan Commandeurspolder, weer een woningbouwproject van de grond te krijgen. Evenals bij voorgaande deelplannen gaat Maasland daarvoor weer in zee met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Zoals de plannen er mo menteel voorstaan, zal om streeks de jaarwisseling met de bouw worden be gonnen. Het nieuwe uitbreidings plan ligt in de driehoek Hofsingel. Barch en Kluis- kade. Het is het eerste deel van dit uitbreiding sgebied. dat in twee fasen zal worden gebouwd. Dit eerste gedeelte omvat mi nimaal zes koopwoningen in de zogenoemde premie A-sector, maximaal 29 koopwoningen in de pre mie B-sector en zo'n zes tien vrij door de gemeente uit te geven kavels bouw grond. Afhankelijk van de be hoefte zal dit aantal vrije- sectorkavels eventueel worden teruggebracht, wanneer blijkt dat er inte resse is voor een aantal vrije sector woningen van het Bouwfonds in de prijs klasse van ongeveer 270.000 gulden. Worden premiewoningen al sociale woningbouw ge noemd, het eerste gedeelte omvat tevens de bouw van zestien woningwetwonin gen. In het laatste en nog in aanbouw zijnde wo ningbouwplan, In de hoek Hofsingel, Kluisweer en Hammerdreef, was Maas land er niet in geslaagd woningwetwoningen te realiseren. Verwacht wordt, dat de premie A-woningen een bedrag van rond de 133.000 gulden gaan kos ten. Voor de premie B-wo- mngen zal dat rond de 163.000 gulden zijn. De huurprijzen van ae wo ningwetwoningen zijn nog niet bekend. Evenals bij vorige bouwprojecten, zijn de woningen volgens het toewijzingsbeleid van de gemeente, alleen bestemd voor eigen Inwoners en economisch gebondenen. Tevens willen burgemees ter en wethouders de toe komstige bewoners al in een vroeg stadium infor meren en daarbij ook de behoefte testen voor de verschillende te bouwen woningen. Daartoe wordt op 4 maart een algemene informatie- en voorlich tingsavond belegd, die om acht uur begint in zaal het Trefpunt I Vlaardings burgemees- ter Kieboom ontving gis- i terochtend uit handen van Jan Anderson het eerste exemplaar van het boekwerkje „Nooit weer". Het fotoboekje werd door Jan Anderson uitgegeven ter begelei ding van de gelijknamige tentoonstelling die woensdagavond door de directeur van het rijksin stituut voor oorlogsdocu mentatie, de heer Paape, geopend zat worden. Het boekje bevat een aantal, dikwijls in het verborgene gemaakte loto's van de bezettingsjaren fn Vlaar dingen en Is voornamelijk ss voor de lagere school- jeugd bestemd, die de tentoonstelling dan ook in groten getale zal be- zoeken. Alle scholen heb- ben reeds belangstelling sj| voor de expositie ge- toond. Schiedam Voortaan zal het «rm is volk zijn woonwagens Kunnen stallen op het terrein de oude Parallelweg achter station Schiedam/Rotter- Mm-West De dienst gemeen tereen maakt op korte ter- een begin met het egali- seren van dit terrein waar en- Zjf J*1?11 geleden de laatste jwnhuizen werden gesloopt, «wat de kermiswagens deze ^oier al daar neergezet kun nen worden. wndat binnenkort de eerste paal wordt geslagen voor de Kantoorflats aan de 's-Grave- landseweg, bij de De Brauw- weg, moest een ander terrein gereserveerd worden voor de woonwagens van kermis- en circusmedewerkers. De Prelle weg, zoals vroeger de Parallel weg in de volksmond heette, kan voor de komende jaren daarvoor gebruikt worden, In de afstand naar het Era ma- plein maakt het voor de ker- mismensen nauwelijks iets uit Schiedam De enkele bewo- jjtts van de Van Deventer- Jtaat en de Maasdijk krijgen pen kabeltelevisie. Aanslui- op het CAI-net zou vol- ïens burgemeester en wethou- rf8. te duur zijn, omdat de *°tungen liggen buiten het p^chtigingsgebied van de tGv Pe bewonersvereniging *uiedam-Zuid had deson- ^öks verzocht om een aan- ^uting op het systeem van de girale antenne-inrichting en *ra2«t zich nu na de afwij zing door B en W over nadere stappen. Omdat ka bel-TV toch in heel Schiedam wordt aan gelegd, vindt Zuid het te dol dat de bewoners van het in dustrie wijkje voorbij de Gusto niet in aanmerking komen. Overigens kent Schiedam een tweede uitzondering in het ka belnet: ook de bewoners van de Polderweg vallen uit de boot Daar wordt echter alsnog onderzocht of er mogelijkhe den zijn, Uit nieuwsblad, waarin u a! het nieuws uil eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie mei het Rotterdams Nieuwsblad fvdte* VJOOOP^ oï>^en Vlaardingen Het door de gemeente raad gevraagde onderzoek naar de werkomstandigheden op de secretarie afdeling openbare werken, stadsontwik keling en volkshuisvesting, dat een ant woord zal moeten geven op de vraag waarom de afgelopen maanden zo veel stadsvernieuwingsambtenaren ontslag hebben gevraagd, gaat ruim 60.000 gul den kosten. Dit blijkt uit een voorstel» dat het college van B en W aan de leden van de gemeenteraad heeft gestuurd. Volgens dat voorstel zou een centraal adviesbureau van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, dat zich onder meer bezighoudt met organisatie en per soneelsbeheer, bij dit onderzoek moeten worden betrokken. In de raadsvergadering van 15 november 1979 werd uitgebreid gesproken over het grote verloop, dat op de afdeling stadsont wikkeling plaatsheeft onder de amhtenaren. Op het moment dat de raadsvergadering plaatsvond hadden 14 van de 17 ambtenaren op de betreffende afdeling een andere baan geaccepteerd. Naar aanleiding daarvan werd een motie van de VVD-er Floor Quast aangenomen, waarin het college werd uitgenodigd om een grondig onderzoek in te stellen. Dat zou on der meer kunnen gebeuren door het voe ren van gesprek ken met ambtenaren „werk zaam bij de afdeling stadsont wikkeling, en zo mogelijk met diegenen die uit deze afdeling reeds vertrokken zijn", aldus de motie. Die gesprekken zul len overigens waarschijnlijk alleen met de inmiddels ver trokken mensen kunnen wor den gehouden. Ook na de be treffende raadsvergadering hebben nog enkele ambtena ren hun ontslag aangeboden; zeer onlangs deelde ook de laatst overgebleven functiona ris, afdelingshoofd G.Veldho- ven. mede stadsontwikkeling te zullen verlaten. Uit het raadsvoorstel blijkt, dat het onderzoek nog duurder wordt als ook bekeken, moet worden, hoe de secretarie-af deling functioneert als deel neemster aan stadsvernieu wingsprojecten. Als de ge meenteraad daar ook inzicht in wil hebben, dan kost dat 20.000 gulden meer. Het bruggetje bij de Korenbeurs, op de hoek van Korte en Lange Haven, kraakt aan alle kanten. Luchtfoto (detail): Henk van Westerïng/Sijthoff Pers. Schiedam De Korte Havenbrug staat op instorten. Nu zelfs voetgangers al zorgwekkend gekraak horen als zij over dit historische rolbruggetje lopen, wil de bewonersvereniging van Schiedam-Centrum niet langer lijdelijk toezien. Harde acties, zoals wegversperringen, worden zelfs overwogen nu uit correspondentie gebleken is dat de gemeente Schiedam nog niet aan preventieve maatregelen denkt „Het instortingsgevaar is gro ter dan het lijkt", zeggen buurtbewoners. Volgens hen overtreden vrachtwagenchauf feurs dagelijks het toegestane tonnage, waardoor de brug over de Korte Haven steeds heviger in al zijn voegen kraakt. „Als er vandaag of morgen een gek is die een zwaardere lading heeft in zijn wagen dan feitelijk mag, kan je dag zeggen met je handje", aldus de bewoners van de Lange Haven, schuin tegen over de oude rolbrug. Omdat de Korte Havenbrug een monument is, beeft de be wonersvereniging de rijks dienst voor monumentenzorg gealarmeerd. Het bruggetje is van de drie oude rolbruggen in en bij de Schiedamse bin nenstad de enige, die nog niet gerestaureerd wordt. „Onbe grijpelijk" noemt de bewoners- vereniging dat, te meer omdat de iets meer solide Appel- marktbrug wel binnenkort on der handen wordt genomen. De derde rolbrug, de Willem- brug over de Westerhaven, is enkele jaren geleden voor au toverkeer afgesloten. „Dat zou bij de Korte Havenbrug ook hoog tijd worden", vinden de buurtbewoners. Dat de bewonersvereniging juist opnieuw alarm slaat nu er plannen voor de Appelmarkt- brug zijn, heeft zeer veel met die restauratie te maken. Ge vreesd wordt dat wegomlei- dingen moeilijk een hogere verkeersintensiteit op de Kor te Havenbrug kunnen voorko men. Vlaardingen De Alarm centrale Vlaardingen heeft van de gemeente Vlaardin gen opdracht gekregen, om in de wijkaceommodaties van de Oostwijk en de VQF een alarminstallatie aan te leggen. Daarnaast heeft de gemeente een abonnement genomen op de meldkamer van dezelfde firma. In geval van onraad bij de twee ge bouwen wordt alarm gesla gen via deze centrale. Het aanleggen van een alar minstallatie is overigens nooit m het ontwikkelen van de plannen voor beide wijkac eommodaties betrokken. Bn het OJC heeft men echter wel zo'n installatie aangebracht De aanhoudende verzoeken tot het aanbrengen van een, dergelijk alarm door de Vere niging Wijkbelangen Vette- noordsepolder en de naar keer dat er nu al ingebroken is in de wijkaccommodatie in de Oostwijk hebben het college ertoe gebracht toch maar on geveer 25.000 gulden uit te trekken voor een dergelijke investering. Een bijkomende bijzonderheid is het feit, dat de instellingen die gebruik ma ken van een op deze wijze be veiligde accommodatie, ook hun inboedel kunnen verzeke ren. Zonder een dergelijke voorziening behoort dat tot de onmogelijkheden. Eigenlijk geloven de amb tenaren bij gemeentewer ken zelf niet zo in het nut, maar burgemeester en wethouders van Schiedam voelen wel voor het expe rimentje van VVD-raads- lid Cor van Tilborg. Bin nenkort kunnen alle Schiedammers, die met de bus reizen, bordjes zien hangen waarop staat hoe veel de abri's bij de bus haltes waard zijn. Van Til borg en nu ook B en W ho pen daarmee te bereiken, dat de lieve jeugd het wel uit zijn hoofd laat om de schuilhokjes nog langer met viltstift te bekladden. •Die smeerboel is er name lijk heel moeilijk af te krijgen. De theorie van Van Til borg is, dat kinderen zul len schrikken van die hoge prijzen en dat zij ztch zullen realiseren hoeveel zakjes patat mèt je daar voor eigenlijk wel niet kunt kopen. Maar waarom geloven ze op het stadskantoor daar zelf nu met in? Omdat de jongelui zo'n bordje met de kostprijs ook in een mum van tijd volgekliederd zul len hebben... Vlaardingen Het zal nog even duren» voor het Vlaardingse gemeentebestuur toestemming krijgt om in bepaalde woon buurten een maximum snelheid van 30 kilometer in te voe ren. Dat blijkt uit uitspraken van minister Tuljnman van verkeer en waterstaat, die gezien de wettelijke bepalingen nog geen toestemming voor een dergelijk experiment kan ge- Zoals onlangs naar voren kwam heeft het Vlaardingse gemeentebestuur het ministe rie verzocht, om een experi ment te mogen starten met het verlagen van de maximum snelheid. De bedoeling is, om in diverse woonbuurten met speciale borden aan te geven, dat in die gedeelten van de stad niet harder dan 30 kilo meter per uur zou mogen wor den gereden. De eerste reacties op dit plan waren positief; ook de Vlaardingse politie dacht dat het plan best te realiseren zou zijn, als het tenminste uit gevoerd zou worden in buur ten die zich er wat het wegka- rakter betreft voor lenen. Volgens de minister van ver keer en waterstaat moet er in derdaad een studie op gang komen naar de wenselijkheid, om het minimum van 50 kilo meter los te laten. Zolang die studie niet is afgerond ziet hij echter geen aanleiding, Vlaar dingen een dergelijk experi ment toe te staan. «I I Ml tMI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1