SCHIEDAMSCHE COURANT T ouwtr ekken om sloopkosten krant Renovatie VOP gaat door Een vinger in de lucht Handarbeid als eindexamen vak Skateboarden bij F ahrenheitstraat Cees de Graaff na kritiek voorzitter Aannemer legt verklaring af: Delfland contra Vlaardingen 'VS-- Auke Berg sma maakt spijkerharde punk. Pagina 5. Ook Hoekse politie sleept auto's weg Rheuma- collecte Siüü iü ■fetfv? ïi Helm en beschermende kleding verplicht Slingerend over Kethelweg Schïedam-Centrum: Inbraken met forse schade Vrijdag 29 februari 1980. Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachter.diensi 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 26563- SCHIEDAM EN K ETHEL Vlaardingen De renovatie van het zestigtal woningen in de Vettenoordsepolder gaat door. Zowel wethouder Goudri aan als de bij het project betrokken aannemer H. van der Waal hebben dit gisteravond tegenover de bewoners ver klaard. Gisteravond legde de aannemer ten overstaan van de bewoners een verklaring af, waarmee hij zijn integriteit wil de verdedigen. De verklaring, getiteld „Wie is Van der Waal?", bevatte onder meer een scherpe uithaal naar het raadslid Schriel, die naar aanleiding van Van der Waals po ging alsnog een aantal procenten over de overeengekomen prijs voor de renovatie in de wacht te slepen zijn twijfels had geuit over de toekomstige samenwerking tussen het bedrijf en de gemeente. proberen de gewraakte vijf percent daar alsnog los te krij gen. Van der Waal baseert zijn eis tot prijscorrectie op het feit, dat de afgesproken „all-in"- prijs slechts tot negentig dagen na datum van ingang geldig" was. Voor de daaropvolgende maanden tot aan het moment van de uitvoering acht hij ver rekening van correctie over lonen en prijzen redelijk en lo gisch. Schiedam Basisschool Het Windas aan de Nach tegaallaan had een weer station nodig, kreeg on derwijswethouder Herman Posthoorn onlangs te ho ren. Maar wat zei school hoofd Jan Stijger: „Ik heb niks besteld, ik weet van niks." Stomverbaasd ging Stijger eens navragen bil andere leerkrachten van net Win das. En wat bleek? Enkele ouders van scholieren, die zich hebben verenigd in een natuurgroep, hadden in een winkeltje vlakbij gezien dat er voor een koopie allemaal Leuke din gen lagen: een barometer, een thermometer en een hygrometer. Met een groot woord kan je dat natuurlijk weerstation noemen en via de plantsoe nendienst en de kleuter school van het Windas kwa men zij tot een verzoek aan B en W. Voor huri natuur- clubje wilden zij iets meer van het weer weten dan al leen de temperatuur. Posthoorn en na hem de an-* dere leden van het college zijn zich vanwege dat „stati on" een hoedje geschrok ken. Dat gaat niet door, be sloten zij unaniem. Stijgen „Tja, nou ja, wat moet ik er van zeggen? Ik wist dus van niets. U zult dat zeker wel gek vinden, zeker?" De ouders van de natuur groep zullen derhalve weer moeten improviseren. Met een natte vinger in de lucht gestoken kom je al een heel eind en anders is De Bilt er nog. Ir-/, ï-- Rouwverwerking: een proces dat moeilijker is dan vaak wordt voorgesteld. irgesteld. Pagina! Schiedammers wachten nog steeds op aardgas. Pagina 3. Gymzaal op het Faassenplein. Pagina 4. Plateelbakker voor Oranje. Pagina 7. Regio slecht vertegenwoordigd in zwemstrijd. Pagina 9. SVDPW:50jaarvan vader op zoon. Pagina tl. Hoek van Holland Ook de politie in De Hoek zal foutief geparkeerd staande auto's wegslepen, als ze veel hinder of gevaar voor de andere weg gebruikers opleveren. De Rot terdamse gemeenteraad is ak koord gegaan met een weg- sleepregeling, die voor de ge hele gemeente van kracht is geworden. Ook in andere ste den worden fout geparkeerde auto's van gemeente- of poli- tiewege weggehaald. Het is een dure aangelegen heid, als een autobezitter zijn wagen later bij de politie moet ophalen. Afgezien van de nor- niale parkeerboete, die niet in de vorm van een schikking aan de politie kan worden vol daan, dient voor het voorrij den van de takelwagen ƒ67,50 te worden betaald, Daarnaast dient ƒ2,50 per kilometer te worden betaald, plus een ver goeding van ƒ16,50 per kwar- ier. Als bewaarloon wordt ƒ85 foor de eerste 24 uur bere kend. Iedere 12 uur langer kost nog eens ƒ42,50. Op die manier kan foutparkeren al snel op ƒ150 tot ƒ200 komen. Onder het veroorzaken, van veel hinder wordt onder meer verstaan het parkeren bij bus haltes, op fietspaden of -stro nken, taxistandplaatsen, winke lerven of los- en laad2ónes, in validen-parkeerplaatsen en dergelijke. Maassluis In de week van ,10 tot en met 15 maart wordt ;jn Maassluis een collecte ge houden voor de Vereniging tot •Steun aan de Rheumabestrij- ;dlng. Voor eventuele andere .collectes heeft het stadsbestuur jh de betrefende periode geen instemming verleend. Zonder het raadslid met name te noemen zei Van der Waal, daarbij Schriel citerend: „Dan gaat het toch wel erg ver om te suggeren „dat het met toe komstige opdrachten wel eens niet meer zo gemakkelijk zal gaan". Is het dan ooit wél ge makkelijk gegaan? Is het niet altijd een kwestie van laagste prijs, kwaliteit en tempo?" Tot slot heeft hij duidelijk ge maakt dat de renovatie in elk geval doorgaat, of hij de be geerde procenten nu wel of niet krijgt. En ook zijn mede werker Van Ardenne ver klaarde: „De renovatie gaat absoluut door." De werkzaam heden zullen 17 maart begin nen. Veel van de problemen schij nen overigens veroorzaakt te zijn, doordat wethouder Gou- driaan enige weken geleden samen met Van der Waal naar Den Haag is geweest om te Vlaardingen Staatsse cretaris De Jong van on derwijs en wetenschappen heeft de openbare scholen gemeenschap „Professor Casimir" in Vlaardingen toestemming gegeven om als ei y handarbeid eindexa menvak aan te bieden in de vierjarige mavo. Jn 1982 zal dan voor het eerst examen in handarbeid worden afgenomen. De staatssecretaris stelt als voorwaarde dat de rijksin spectie van het voortgezet onderwijs instemt met het leerplan en de aan deze nieuwe situatie aangepaste lessen tabel. Het leerplan is overigens al in december 1978 toege zonden aan de rijksinspec tie. .In de derde klas van de vierjarige mavo zal handenarbeid opgenomen'! worden als keuzevak voor twee uren (op het ogen blik wordt er in die klas j geen handarbeid gegeven) en in de laatste klas van de vierjarige mavo voor vier uren (op het ogenblik is dat maar één uur). .Vlaardingen Tussen de gemeente Vlaardingen en het hoogheemraadschap Delfland zal een langdurig touwtrekken ontstaan. Inzet: wie moet de sloop van een aantal woningen in de Zeeheldenbuurt bekostigen, het hoogheemraadschap of de gemeente? Uit een recent gereedgekomen grondmechaniseh on derzoek naar de invloed van de aanleg van de Delta- dijk op de woningen in de Zeeheldenbuurt zou, voor zover tot nu bekend, een weinig rooskleurig beeld af gelezen kunnen worden. En hoewel het college offi cieel nog niet op de hoogte van de inhoud van het rap port zegt te zijn, wilde wet houder Bas Goudriaan toch Schiedam De jeugd van Schiedam krijgt eindelijk een ska- teboardbaan. Burgemeester en wethouders hebben directeur gemeentewerken Harm-G. de Block opgedragen plannen uit te werken. Het college denkt zelf aan het terrein aan de Fah- renheitstraat, waar vroeger de Finse scholen en het wijkcen trum Oost stonden. De baan moet rond de zomer worden voltooid. Een eerste tekening laat een soort bad kuip van kunststof zien, waarin jongens en meisjes al lerlei wilde streken met hun plank op wieltjes kunnen uithalen. Van polyester moet het materiaal zijn. Dat is vei liger dan asfalt, aldus ge meen te voorlichter Dolf Buschkens, die er bovendien op wijst dat gemeentewerken de baan zo moet aanleggen dat rollerskaten ook mogelijk is. Het verschil tussen rol- lerskating en skateboarding is een plankje. Er zullen waarschijnlijk stren ge veiligheidsmaatregelen worden genomen. Naast het verplicht stellen van een helm denkt het college aan het ver plichten van beschermstukken voor ellebogen en schouders. Het geheel doet haast denken aan mini-ijshockey en Ameri can-football. Ondanks de ge vaarlijke aspecten had bewo nersvereniging Schiedam-Oost wel aangedrongen op de aan leg van een skateboardbaan. De afdeling cultuur, sport en jeugdzaken heeft de plannen gemaakt, daar zij van mening is dat Schiedam aan een der gelijke baan toe was. Gezien het feit dat het op de stoep en op straat verboden is, hebben verscheidene gemeenten al dergelijke dingen laten bou wen. Veel kinderen, jongens en meisjes, hadden bij de bur gemeester al gevraagd om een baan in Schiedam. Dat waren in Schiedam als eersten Maral van de Kruk uit de J. C. van Markenstraat en Frank Noordijk van het Chopinplein. Beide schreven de toenmalige burgemeester Arie Lems in september 1978. Dat de baan aan de Fahren- heitstraat komt en niet, zoals ook door kinderen was geop perd, op de Maasboulevard of in het -Prinses Beatrixpark, heeft te maken met de sociale controle die in Schiedam-Oost mogelijk is. Buurtbewoners zullen in de gaten kunnen houden of zich geen ongeluk ken voordoen en of er geen vandalen toeslaan. Dat toe zicht was op de andere locaties niet eenvoudig geweest: er zou speciaal iemand voor aange steld moeten worden. De baan zal bestaan uit diverse elemen ten om eventuele toekomstige verplaatsing of verlegging niet uit te sluiten. Vlaardingen Op de Vlaar- dingse Van Hogendorplaan werd een 35-jarige inwoner uit De Lier met zijn personenauto door de politie klemgereden. De man had even daarvoor met hoge snelheid en al slinge rend over de Kethelweg gere den, waarbij hij de andere ge parkeerde auto s maar ternau wernood had kunnen ontwij ken. De man bleek zo veel drank op te hebben dat hij ge heel versuft was. Zijn rijbewijs werd ingenomen. Schiedam Binnen een uur na zijn kritiek op de gebrekki ge communicatie met de achterban is Cees de Graaff gistera vond benoemd tot voorzitter van bewonersvereniging Schie dam-Centrum. De Graaff vindt, dat de vele activiteiten van de vereniging - ondanks grote inzet en enthousiasme waar mee deze worden ontplooid - toch meer in samenspraak met de bewoners van de Schiedamse binnenstad tot stand moeien komen. Cees de Graaff is 32 jaar, woont aan de Lange Haven en is journalist bil het Rotter dams Nieuwsblad. Een eerste taak ziet hij erin meer leden vergaderingen te beleggen, gepaard gaande aan betere informatie naar de leden toe, vooral via het verenigings blad dat nog maar hoogst zel den verschijnt. De Graaff volgt als voorzitter Hans 'Jit- tenbogaard op, die onlangs aftrad wegens drukke werk zaamheden. onder andere' voor de SS WO, de stichting Schiedams werkgeversinsti- tuut ten behoeve van op bouwwerk. De jaarvergadering in zaal Beatrix was gisteravond overi gens zeer slecht bezocht vijf tien bewoners van de binnen stad waren aanwezig. De Graaff noemt dat juist ken merkend voor de huidige werkwijze van de bewoners vereniging, waarvan het be stuur veel - overigens lovens waardige - intiatïeven toont, zij het op eigen houtje en hoogstens af en toe eens via enquêtes onder een gering aantal binnenstadsbewoners. Meer gezamenlijk overleg vindt De Graaf nodig, „anders worden we een clubje zonder achterban, zonder rugdekking, en dat is gevaarlijk". wel alvast kwijt: „Het is dui delijk natuurlijk dat wij het rapport aan zullen grijpen om Delfland voor de kosten op te laten draaien. Wij staan op het standpunt dat alle kosten voortvloeiend uit de aanleg van de Deltadijk door Delfland worden betaald. Alle kans dat Delfland dan om een nieuw rapport vraagt. Het kan een langdu rig rekketrekken worden." Voor de bewoners van de be dreigde woningen, zeker zij die in huizen wonen waarvan de funderingen nog geen aan leiding tot sioop geven, wordt de onzekerheid er des te gro ter op. En niet alleen voor de huurders. Langs de Spoorsin- gel een van de straten die waarschijnlijk het hardst door de aanleg van dijk getroffen zullen worden en de Bo- slaan wonen veel mensen met een eigen woning. „En heus niet uit weelde," zoals een van de betrokkenen zei. De defini tieve beslissing over de toe komst van deze huizen zal echter nog wel enige tijd op zich laten wachten. Goudriaan en zijn collega Wijnstok heb ben deze bewoners inmiddels te kennen gegeven dat ook zij in aanmerking kunnen komen voor een vervangende woning op de kaalslag. Wijnstok: „We bouwen voor de Oostwiik. Dat is prioriteit nummer één. Bij het toewij zingsbeleid zijn wij ons daar zeer wel van bewust." Een "aantal van de eigenaar/bewo ners was bang geworden dat zij straks, als mocht blijken dat ook hun woningen weg moes ten, achter het net zouden vis sen bij de inschrijving voor de nieuwbouw op de kaalslag. "Wijnstok zegde hen toe te be zien of ook zij in aanmerking voor de nieuwbouw kunnen komen. Wethouder Goudriaan beloofde verder binnen drie maanden uitsluitsel te geven over de toekomst van deze koopwoningen. Schiedam De Schiedamse politie heeft een aantal mel dingen gekregen van inbra ken, waarbij weinig werd ge stolen maar bijzonder veel vernield. Zij werden alle woensdagavond gepleegd. Zo werd in een pand van een be drijf aan de Regoutstraat voor 6500 gulden schade aangericht, doordat inbrekers het hele pand zeer enthousiast hebben doorzocht. Zij namen echter niets mee. Uit het pand van de Vrom- dienst aan de Van Heekstraat werd 25 gulden aan geld gesto len. De inbrekers vernielden echter een deur van de bin nenplaats. zodat de schade 1500 gulden bedroeg. In een ander pand werd voor 500 gul den scnade aangericht. Iets verder uit de buurt werd ingebroken in het pand van de scholengemeenschap Nieuwe- lant aan de Burgemeester Van Haarenlaan. De daders kwa men binnen door het boven licht te forceren. Zij braken een brandkast open en stalen daaruit 2450 gulden. 7 7'f Dit nieuwsblad, 1 waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt aonder eiira kosten beiorgd tl I combinatie ®et het Rotterdams Nieuwsblad. cofl ^o?-rA'-e" tl»»01' fetet000'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1