W:inkeliers eentruin onder té zware druk Ik de proef Schooljeugd leest veel minder boeken krant Naar finale Nolet- personeel laat kritiek op fusie varen Politievraagt hulp bij opsporing verkrachter "Juwelier adverteerd misleidend' Waar is de kerk sSl IP Op Ahtswoude de plomp in Belang stelling kermis neemt af Reclame Code Commissie: KNOV in rapport: VlÜtC .e^3000 Gestolen BMW gevonden Vinolia-Gibbs gaat sluiten Vrijdag 7 maart 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268031 - redactie 262566 klarhtendienst 144144 .104de jaargang SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam In de technische school aan de Monsiegneur Nolenslaan werden giste ren de halve finales van de veiligheids- wedstrijden voor lagere technische scho len gehouden. Twaalf teams van techni sche scholen uit de provincies Utrecht en Zuid Holland zetten alles op alles om zich te kwalificeren voor de finale in Amster dam. Het thuis spelende team van de openbare technische school uit Schiedam behaalde de eerste prijs. In de categorie individueel technisch onderwijs ging de eerste prijs naar de christelijke lts De Oude Maas uit Spijkenisse. Doel van de jaarlijks terugkerende wed strijden is de leerlingen spelenderwijs op het belang van veiligheid te wijzen. Ook in de dagelijkse lessen wordt veel aan dacht aan veiligheid besteed. in De 'socialistische 1 dissident'Jan Krabbendam. Pagina drie. Tennistoppersin Vlaardingen. Pagina vier. Slobodan Dutina: 'FCN iets te vroeg geweest' Pagina vijf Schiedam De fusie tussen de Schiedamse ziekenhuizen is bijna rond. Vorige week nog stuitte de al lang aangekondig de fusie bii het Nolet-personeel op onoverkomelijke bezwaren. Inmiddels heeft het personeel laten weten geen bezwaren meer te hebben tegen het sa mengaan met het gemeente ziekenhuis. Binnenkort zullen het bestuur van het Nolet en wethouder Scheeres de fusie bekrachti gen, Daarna rest nog goedkeu ring van de gemeenteraad, omdat die uiteindelijk verant woordelijk is voor het gemeen teziekenhuis. Van de week vond een bijeen komst plaats tussen bestuur en personeel van het Noletzie- kenhuis, waarbij de gemeen schappelijke regeling op tafel kwam. Vorige week nog zei een ondememingsraadlid dat het Noletpersoneel nog niets zwart op wit had gezien en dat de indruk bestond dat de ge meente de fusie wilde door drukken. Uit de gegevens die op tafel kwamen, trok het per soneel de conclusie dat nu niets de fusie meer in de weg staat Aanvankelijk heerste er nogal wat verwarring over de rechtszekerheid van het perso neel na de fusie. Nu echter duidelijk is geworden dat geen ontslagen zullen volgen en de pensioenen veilig zijn gesteld, is die onzekerheid weggeno men, Eén punt, waar de werkne mers van het Nolet het nog steeds niet mee eens zijn is de keus, die nu reeds gemaakt is om na de fusie het gemeente ziekenhuis uit te breiden. Daarom zal vanuit de onder nemingsraad het voorstel wor den gedaan om de uitbreiding te laten onderzoeken door ex terne deskundigen. Ook voor de verdere uitwer king van de fusie stelt het per soneel voor om die te laten be geleiden door deskundigen van buitenaf» Maassluis De politie speurt naar een onbekende man, die met een smoesje de woning van een vrouw in Maassluis binnen kwam en haar onder bedrei ging van een pistool ver krachtte en driehonderd gul den afhandig maakte. Dinsdagmiddag omstreeks vier uur belde de man bij een wo ning aan de Burgemeester 2a- neveldstraat aan en. zei dat hij kwam controleren of er faraö- mieren in huis zaten. Omdat de man zich legiti meerde met een gele kaart, liet de vrouw hem niets ver moedend binnen. Éénmaal binnen trok de man een pistool en zei dat hij voor geld kwam. Onder bedreiging van het vuurwapen verkracht te hij de vrouw en maakte haar de driehonderd gulden afhandig. Het signalement van de dader luidt als volgt: leeftijd 23 d 29 jaar, fors postuur, breed pok dalig gezicht, In één van de oren droeg de man een ringetje. Hij was ge kleed in een bruine leren jas of jack, een bruine coltrui en een blauw-grijs geruite pet toet een pompoen. De man sprak correct nederlands, tnaar gebruikte nogal grove taal. Verder had hij een vierkante zwarte tas met riemen bij zich en bovendien een map met formulieren. £en ieder die inlichtingen kan "verstrekken, wordt verzocht contact op te nemen met de Politie in Maassluis, tel.01899- 1*444 of met de politie in zijn fiïhaar woon of verblijfplaats. Vlaardingen Een Vlaar- dingse juwelier, die onlangs grote advertenties plaatste on der de slagzin „Uw zilvergeld is goud waard", is veroordeeld door de Reclame Code Com missie. Tegen de advertentie was een klacht ingediend door de Consumentenbond, die de campagne misleidend vond. In de advertentie werd tachtig tot negentig procent korting geboden op gouden sieraden, als de klanten betaalden in zil veren guldens of rijksdaalders. Een armband van vijfhonderd gulden werd bijvoorbeeld aan geboden voor honderd gulden aan zilveren munten. Omdat de waarde van de zilveren gulden op dat moment ƒ7,50 bedroeg, werd dus in feite 750 gulden voor de armband be taald: 250 gulden meer dan de aangegeven waarde. De Con sumentenbond noemde dit misleidend en kreeg van de Reclame Code Commissie ge lijk. Volgens de commissie was er van korting geen sprake. Daarnaast werd gesteld, dat de juwelier misbruik had ge maakt van de onwetendheid van het publiek. Schiedam Kantoren en schoorstenen impone ren in het moderne stadsbeeld meer dan kerken, die steeds moei lijker te vinden zijn. Dominee J. Ch. Fenne- kamp klaagt daar 2ijn nood over in het Schie damse Kerkblad, het weekorgaan van de ge reformeerde kerk van Schiedam. Hij laat aan zijn lezers de conclusie, dat hoe meer de kerktorens uit het stadsbeeld geraken, des te minder mensen nog ter kerke gaan. „Als je Rotterdam na dert, is de Sint Laurens niet te zien," aldus do minee Pennekamp, „en als je bij Schiedam komt, schiet schriel het spitsje van de Singelkerk om hoog naast de dikke reus, het stadskantoor. Het gemeenteziekenhuis torent hoog uit boven onze Julianakerk. Wil je iemand de weg wijzen naar de Ark, dan kan je hem het beste la ten vragen naar het ben zinestation in Kethel". Vlaardingen Als er binnen afzienbare tijd niet een aantal maatregelen worden genomen om het Vlaardïngse centrum gezelliger en beter bereikbaar te maken, komt de rentabiliteit van de detailhan del in de Vlaardingse binnenstad onder tê zware druk te staan. Onder andere ten gevolge van het ontbreken Dit nieuwsblad, waarm u al het meuws uit eigen omgeving kunt vinden, woidt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. De klok kan er niet gelijk op worden gezet, maar een zeke re regelmaat is beslist aanwezig: vanmorgen reden opnieuw twee auto's op het Delftse deel van het Abtswoude de sloot in. Het smalle sluipweggetje tussen Schiedam en Delft heeft door hard rijden en slecht uitwij ken diverse automobilisten reeds een nat pak bezorgd. Een vanuit Delft komende negentien jarige taxichauffeur en een tege moetkomende bestuurder van QtloW l „aaW- e Telel00" ,e\oV- NS ftoUet' da^- dertig jaar. beiden uit Vlaardln- ,~mden elkaar op het lin kerspatbord, waardoor de auto's Ieder een sioot opzochten. Eén van de bestuurders werd door militairen uit zijn auto gehaald. Voor zover vanmorgen bekend, is niemand bij de botsing ge wond geraakt van het bovenstaande, functioneren nu reeds een vrij groot aantal bedrijven op de rand van een marginale exploitatie. Dat is één van de sombere conclusies die het KNOV (het Koninklijk Nederlands Onder- nemersverbond) trekt uit een breed onder zoek dat in opdracht van de Vlaardingse winkeliersverenigingen uit het centrum is gedaan naar de haalbaarheid van de MAB- plannen voor de Vlaardingse binnenstad. In het rapport, waarin de conclusies van het KNOV zijn samengebracht, wordt zeer na drukkelijk ingegaan op de samenhang die er bestaat tussen de stedebouwkundige struc tuur van het Vlaardingse centrum, de ver keersproblematiek en de positie van de de tailhandel. In het rapport worden een aantal kritische kanttekeningen gemaakt bij de Vlaardingse inspraak-praktijk. Het KNOV is van mening dat de werkwijze van het gemeentebestuur om via de inspraak tot overleg te komen met het bedrijfsleven, niet optimaal is. De voor keur van het KNOV gaat uit van een andere prioriteit; een goede dialoog van het bedrijfs leven met het gemeentebestuur, om zo te ko men tot het concretiseren van plannen die vervolgens vja de inspraak aan de bevolking voorgelegd kunnen worden. j Centraal staat de conclusie van het KNOV dat het stadscentrum van Vlaardingen bene den 2ijn mogelijkheden functioneert. Dit zou voornamelijk het gevolg zijn van hel feit dat de bestedingen van de Vlaardingse consu ment slechts 46 procent van de totale omzet van de winkeliers in de binnenstad uitma ken, Bij vergelijkbare steden ligt dat percen tage op 50 tot 60 procent. Deze sombere cij fers worden nu nog goedgemaakt door de trekkracht die Vlaardingen uitoefent op Schiedam (24 procent van de omzet), maar het KNOV waarschuwt ervoor dat dit aan deel wel eens zou kunnen verminderen als het Schiedamse gemeentebestuur het cen trum van die stad gaat opknappen. Het KNOV volgt in het rapport trouw de MAB-plannen, alleen ten aanzien van de be- winkeling van het Weeshuisplein worden er enige reserves in acht genomen. De door het MAB geplande uitbreiding van het winke loppervlak met ongeveer 15 procent, wordt door het KNOV positief benaderd. Hoewel er wel in het rapport wordt opgemerkt dat de stedebouwkundige afronding van het cen trum van groter belang is dan een eventueel (tijdelijk) te veel aan winkeloppervlak. Het KNOV is van mening dat de MAB-plannen bij uitvoering er toe bij zouden kunnen dra gen dat het Vlaardingse centrum voor Vlaar- dingers, Schiedammers en vooral voor West landers weer aantrekkelijk gaat worden. Het KNOV pleit in het verlengde daarvan voor het doortrekken van de tramlijn Rotterdam (centrum) - Marconiplein - Schiedam (cen trum) - Kethel, waarvoor de minister recent zijn toestemming heeft gegeven, naar Vlaar dingen Holy - Vlaardingen Oost - Vlaardin gen Centrum (Liesveldviaduct) cn eventueel naar Vlaardingen West. Schiedam Het wordt steeds moeilijker om at tracties te vinden voor de Schiedamse kermis. Zo wel bij de kermisexploi tanten als bij het publiek loopt de belangstelling voor de Schiedamse ker mis terug. Vorig jaar moest de ge meente veertigduizend gulden bijpassen; het ver schil tussen de pachtgel den, die door de exploi tanten werden opgebracht en de door de gemeente gemaakte kosten zoals verhuur van de grond en elektricteit. Volgens een woordvoer der van bureau De Ker- misgids wordt het steeds moeilijker om grote ker misattracties naar Schie dam te halen, „In Neder land hebben wij al niet zoveel echt grote kermi sattracties. En ais wy ze wel hebben, trekken ze vooral naar het buitenland, omdat daar de pachten lager lig- ,dJ gen en doorgaans meer ruimte beschikbaar is, We hebben hier genoeg botsautootjes en rupsba- nen, maar het publiek wil juist grote attracties. 'flf Een aantal daarvan kan gewoon niet naar Schie- f dam komen, omdat de ruimte hier wel zeer be perkt is." Overigens is het de orga nisatoren wel gelukt voor de komende koninginne- kermis enkele atttracties naar Schiedam te halen- Zo komt er onder meer een tent, waarin films op een supergroot scherm worden vertoond. De kijkers krijgen daar door het gevoel dat 2tj zelf middenin de geprojecteer de beelden zitten. Het scherm zal de helft van een veertien meter hoge tent, met een door snede van achttien meter, in beslag nemen. ■Ml Ml Bodegraven—Een in Schie- I dam gestolen BMW is donder- dog teruggevonden langs rijks weg-12 in Driebruggen. De wagen, eigendom van de heer Vos uit Schiedam, is overge- bracht naar de politie-garage in Bodegraven, waar hij wordt onderzocht op eventuele spo ren. Schiedam Uit een onder zoek op alle Schiedamse scholen zal moeten blijken, waarom steeds minder jonge ren boeken lenen bij de bi bliotheek. Het bezoek aan de centrale op de Lange Haven en aan de andere filialen van de openbare bibliotheek loopt onrustbarend achteruit, volgens directeur W. F. van der Blij, die voor deze ont wikkeling geen enkele ver klaring kan geven. De achteruitgang in het lenen van boeken door de Schiedam se jeugd Is er al meer dan een jaar, al was er de laatste drie maanden een lichte opleving. Van der Blij: „Het was altijd al een punt van grote zorg, dat kinderen rond hun achttiende jaar de bibliotheek niet meer bezochten, want dan hoefden zij niet meer. De noodzaak om te lezen, voor schoolexamens met name, was dan weg en dat gaf steeds een klap. Het laatste jaar is echter bij de hele jeugd de belangstelling verslapt op een merkwaardige manier. Die situatie is voor ons zeer onbevredigend." Omdat er slechts gegist kan worden naar de reden van de terugloop, heeft PvdA-raadslid Arie Verlinde aangedrongen op een grootscheepse enquête onder alle lagere en middelba re scholen in Schiedam. „Leerkrachten kunnen wel licht polsen of de jeugd een andere smaak heeft gekregen, die niet aansluit bij de huidige voorraad van de bibliotheken in Schiedam," aldus Verlinde. Wethouder Herman Pos thoorn, die zowel voor onder wijs verantwoordelijk is als voor de bibliotheek, zal in overleg met onderwïjsconsu- lent Lex Tigges de enquëtemo- gelijkheden bezien. Hij wil er echter voor waken, dat het on derwijzend personeel, belast met de uitvoering, te veel hooi op de vork moeten nemen. Huub de Ruiter, fractiegenoot van Verlinde, heeft de Indruk dat de tèrugloop bij de biblio- theek te maken kan hebben met de verhouding tussen aan wezige romans en studieboe ken m de filialen. Waar meer studieboeken in voorraad zijn, is de verminderde belangstel ling het grootst. Dat geldt met name voor het filiaal aan de Parkweg. Bibliotheekdirecteur Van der Blij heeft evenwel nog nooit kunnen constateren, dat er verband bestaat tussen het aantal lezers en de verhou ding romans/studieboeken. „Maar wij weten ook niet pre cies, wie wat leest, en waarom. Dat zou alleen aan de hand van een enquête in de filialen duidelijk kunnen worden," al dus Van der Blij. Als het aan procentuele toename van stu dieboeken ligt, is daar volgens de directeur nog weinig aan te doen ook, omdat in de wet op de openbare bibliotheken het accent wordt gelegd op het in formatieve boek. Het is een kwestie van beleid of bii de aanschaf meer aan populaire ontspanningslectuur moet worden gedacht; Van der Blij rekent daarom op nieuwe richtlijnen van het gemeente bestuur. Dat juist de centrale aan de Lange Haven staat in een gebied met geringe bevol kingsdichtheid, kan het beeld iets vertekenen. Daarnaast gaan romans minder lang mee dan studieboeken, dus ook daardoor is wellicht de ver houding scheefgetrokken, ver onderstelt Van der Blij. Verlinde sprak overigens zijn waardering uit voor het geor ganiseerde schoolbezoek, waarhij klassen zich oriënte ren in het bibliotheekwezen. Ook is het PvdA-raadslid ver heugd met de belangstelling, die daarnaar uitgaat bij de Bij spijkercursussen. Schiedam Vinoïia-Gibb3 in Schiedam, een dochterbedrijf van Unilever, wordt met sluiting bedreigd. Al vijf jaar kampt het be drijf, dat ongeveer vijftig man in dienst heeft, met verliezen Een reorganisatie in 1978 mocht niet baten. De directie ziet geen andere mogelijkheid dan het bedrijf te slui-ft'iii ten. Vandaag is de ondernemingsraad ingelicht Er zal worden geprobeerd liet personeel bij andere UnilevervestiRingen onder te brengen. Vinolia-Gibbs, dat is gevestigd aan de Lange Haven heeft geen eigen productiefaciliteiten, maar verkoopt in Nederland een '5 aantal toiletartikelen, zoals zeep, shampoo en tandpasta. Volgens de directie wordt de markt in toiletartiekelen gekenmerkt door een trage groei en een felle prijsconcurrentie. In de loop van dit jaar wil men de verkoop van de belangrijkste artikelen onder brengen bij Lever Surdight in Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1