SCHIEDAMSCHE COURANT WILTON PLAT J eugd werkloosheid is iets afgenomen Zeven ton voor nieuwe apparatuur ziekenhuis Diefstal, oplichting en goklust 5Eene houten ophaalbrug9 en haar opvolger Weer vergaderen over bouw van kleine woningen CDA vóór, PvdA tegen aanleg rijksweg 19 Verkeer leidt scholieren af te'tbb^.dcas doorse" Drie Turken aangehouden Provincie Kranslegging bij Geuzengraf Slachthuis- buurt pakt duurder uit Dinsdag 11 maart 1980.. ONAFHANKELIJK DAGBLAD _104de jaargang no. 26570-4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN' KETHEL Schiedam Ondanks het kort geding, dat de metaal werkgevers hebben aangespannen tegen de FNV, ging Wilton-Fijenoord giste ren plat De staking tegen het loonbeleid van de regering is voor drie maal 24 uur uit geroepen. 's Ochtends hadden posters de poort hermetisch afgesloten. Alleen de directie, veiligheidsfuncti onarissen, leerlingen van de bedrijfsschool, te lefonistes, en kantinepersoneel mochten er door. Voor de vele Turkse werknemers van de werf had de FNV informatiebulletins in het Turks opgesteld, waarin het doei van de sta king werd uitgelegd. Het afgelopen weekeinde werd bekend dat een werkwilligencomité zou proberen de staking te breken. Daarvan was bij de poort mets te mer ken. Wel vonden werknemers een brief van het comité in de brievenbus. Onder het motto „Wij willen blijven werken, u ook?" werd de werknemers van Wdton-Fijenoord gevraagd een werkwilligenverklaring te ondertekenen en die terug te sturen. Het comité zorgt er voor dat de verklaringen bij een notaris terecht ko men. Afschriften van de verklaringen gaan naar de directie van het bedrijf en de vakbond. Sommige werknemers wonden zich erover op dat adressen van het personeel aan het wer- kwilligencomiié waren verstrekt. •De drukte voor de poort duurde tot een uur of tien. Toen ging de Bever open, waar vakbonds leden een stempel konden halen om in aanmer king te komen voor een uitkering uit de sta kingskas. Stakers bij Wilton: aan de poort wordt sinds gisterochtend gepost. Den Haag Het CDA in de Tweede Kamer is vóór de aan leg van het om streden gedeelte van rijksweg 19, dwars door Mid den-Delfland, en de PvdA-fractie Is er vierkant te gen. Dat bleek gisteren tijdens de openbare ver- pdering van de Kamercommis sie, waar het structuurschema verkeer en ver voer werd be handeld. Het CDA kwam met men om een aantal groot schalige wegen projecten in het westen later uit ie voeren of zelfs te schrap pen. Daardoor wordt de schat kist een miljard be- gulden spaant Tot de projecten, die voor het CDA niet hoeven, behoort de A 54, dwars door het Westland. Ook de aanleg van de Blankenburgtun nel komt niet meer op het lijstje van~ het CDA voor. In de plaats daarvan ziet deze grootste rege ringsfractie liever een tweede Bene- luxtunnel aange legd. De christen-de mocraten hebben uiteindelijk wei gekozen voor de aanleg van het omstreden ge deelte van rijks weg 19 (ook de A4 geheten) „om dat een verbin ding tussen Den Haag en Rotter dam noodzakelijk is". „De bezwaren tegen de aanleg van de A16 (als alternatieve keu ze) wegen zwaar der dan de aan zienlijke bezwa ren tegen de aan leg van de A4 door Midden- Delfland", aldus de motivatie van het CDA. Schiedam De leerlingen van de Sint Jozefschool aan de Nassaulaan kunnen steeds moeilijker hun hoofd bij de les houden. Volgens het onderwijzend personeel van de rooms-katholieke school worden zij dusdanig afgeleid door de herrie, die het langsrijdend verkeer veroorzaakt, dat op den duur hun concentratiever mogen vermindert. De Sint Willibrordusstich- ting, die alle katholieke scholen in Schiedam be stuurt, heeft daarom bij de gemeenteraad aangedron gen op maatregelen die de geluidsoverlast van het ver keer moeten beperken. Iso latie van het schoolgebouw lijkt daarbij meer efficiënt dan verkeersomleidmgen; het verkeer heeft vooral het gemeenteziekenhuis als doel, hoewel er ook sprake is van veel sluipverkeer dat van de Nieuwe Haven tus sen de BK-laan en de Oran- jebrug geen gebruik wenst te maken. d' ;2 te et ie ot 07 Schiedam Het gemeenteziekenhuis heeft voor het klinisch-chemisch laboratorium en voor en kele medische afdelingen nieuwe apparatuur no dig, die in totaal 701.000 gulden zal gaan kosten. De gemeenteraad moet daar volgende week maandag goedkeuring aan hechten. Zoals in het verleden al nadrukkelijk werd gesteld, gaat het er niet om apparatuur te vernieuwen om daarmee sterker te staan in de onderhandelingen over de fusie met het Noletziekenhuis. Integendeel, wat betreft de uitbreidingen van het laboratorium betaalt het Nolet ziekenhuis voor de helft mee. Beide partijen voteren een krediet van 341 mille. Vooral bij de aanschaf van het laboratorisch instrumen tarium ligt het in de bedoeling sneller en efficiënter te kunnen werken. Bij de medische afdelingen zijn een nieuwe onderzoektafel en een urologische operatietafel nodig, alsmede een echograaf. De aanschaf heeft geen personele consequenties. Halfjaar NieuwersJuis De Arnhemse «ijgsraad heeft gisteren JJ^reenkomstig de eis de ^jarige dienstplichtige Wldaat R.P. uit Schiedam' *croordeeld tot acht maan- «n Nieuwcrsluis, waar in twee voorwaardelijk, jegens een ware waslijst "«fstallen, verduisteren- I oplichtingen en vals- -1 In geschrifte. Dat al- gebeurde omdat de ^'edammer verslaafd Jjs aan gokken, van ma- jjjtaes tot paardenrennen jj Kokhuizen toe. Hij moet ?fn korte tijd vele tien- zwaar tilde de krijgsraad ®"aan dat P. zelfs zijn vader «I een goede vriendin bedroog tnaar aan geld te komen. L u .^garenzaak van pa hij eind '78 tot balver- vorig jaar voor 25,000 aan sigaretten weg, die ïflfri aföraakprijzen in Disko- gwen werden verkocht. 7* «"ak hij in bij het offi ciershotel van de oranjekazer ne in Schaarsbergen, waar hij gelegerd was, om girocheques te stelen. Uit de kas van de on derofficiersmess in de zelfde kazerne stal hij 1150 gulden, zijn vriendin raakte drie bont jassen en cheques kwijt, een zakenrelatie van zijn vader werd voor 550 gulden opge licht met het verhaal dat er kasgeld nodig was in de zaak. „En dat", aldus auditeur mili- teit mr. R. Daverschot „Is nog lang niet alles. Het is een ge weldige lijst, met misselijke streken". De psychiaters zeiden dat dit alles P. niet geheel kan wor den aangerekend. Hij wordt zelfs na zijn straf afgekeurd. Zelf zegt hij met de hulp van de reclassering nu sterk ge noeg te zijn om het gokken te laten. Hij zal ook Schiedam verlaten om ver van zijn oude vrienden een nieuw leven op te bouwen. Aangezien de Schiedammer al vijf en een halve maand in Nieuwersluïs zit. Zal hij over veertien dagen vrijkomen. De reclassering zal hem dan een baan bezorgd hebben. De werkloosheid onder jeugdigen en voorts in de sectoren kantoorpersoneel en ougf.choold personeel is n d*e maand februari niet onaanzienlijk vermin derd. De totale werkloos heid in het werkgebied van het gewestelijk ar beidsbureau Nieuwe Wa terweg-Noord is in de maand februari, onder een nog voorzichtige in vloed van het seizoen, enigszins gedaald. Het aantal werklozen daalde ten opzichte van eind januari met 12.5 en bedraagt thans 2.565. Een daling voor de mannen met 95 en voor de vrouwen met 30. Het wer kloosheidspercentage man nen bedraagt thans 2,8 pro cent (was 3 procent). De vraag naar mannelijk perso neel daalde met 46, van 767 naar 721. De vraag naar vrouwelijk personeel daalde met 15, van 96 naar 81. Het aanbod van mannelijk kantoorpersoneel daalde van 133 naar 116. Het aanbod van vrouwelijk personeel in deze sector daalde van 185 naar 170. De vraag naar dit personeel daalde bij de mannen van 43 naar 21, terwijl de vraag bij de vrouwen daalde van 31 naar 23. Ondanks de daling van het aanbod van personeel in deze sector blijft er sprake van een wanverhouding tussen vraag en aanbod in deze arbeidsdeel- markt. De werkloosheid onder jeugdi gen tot 23 jaar is gedaald met 56, van 851 naar 795. De wer kloosheid onder schoolverla ters daalde bij de meisjes, ter wijl bij de jongens de eerste, tussentijdse, schoolverlaters zich al hebben gemeld. De vraag naar jeugdig personeel tot negentien jaar bedraagt 106, namelijk tachtig vacatures voor jongens, hoofdzakelijk in de metaalsector en 26 vacatu res voor meiq'es, voornamelijk in de kantoorsector. Het gewestelijk arbeidsbureau zal in de komende periode door middel van de halfjaar lijkse vraagacquisitie trachten het vacaturebestand op te vij zelen. iiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniMiiiiiiiiimiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiimiiiniiiiiiiiiiiiiniiimiNiiHuittimniuiiiuii The last waltz VlaaröingenDe 2l-jarige C. A. D. uit Vlaardingen heeft op de Schiedamsedijk eige naardige capriolen gemaakt. Rijdend op deze dijk wilde hij vlak voorbij een bocht een cas settebandje onder zijn stoel vandaan halen. Bij deze ma noeuvre bleef D., zonder dat hij daar erg in had, naar rechts sturen. Het gevolg was dat de auto met de rechterzijde tegen een lantaarnpaal botste, over de kop sloeg en in de gras strook belandde. De auto werd geheel vernield. D. bleef onge deerd. Maassluis De politie van Maassluis heeft drie Turkse inwoners van Den Haag aangehouden. Het betreft de 4 I-jarige S.S., de 35-jarige M. A. en de 33-jarige vrouw A. D. Het drietal was al eerder in Maassluis gesignaleerd, toen zij uit wraak de ban den van een auto doorge stoken hadden. Dit keer werd in de auto die het drietal gebruikte een door geladen pistool aangetroffen, terwijl later in de kleding van de vrouw eveneens een. gela den pistool tevoorschijn kwam. De politie is er niet in geslaagd vast te stellen wie de eigenaar van het in de auto ge vonden pistool is. De politie verklaarde dat het niet uitge sloten wordt dat het bezit van deze wapens verband houdt met een voorgenomen wraak actie. Schiedam Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland brengt morgen een werkbezoek aan Schiedam. Het dage lijks bestuur van de pro vincie zal onder meer met burgemeester en wethouders praten over het woonwagencentrum, het migrantenbeleid, het regionaal instituut gees telijke volksgezondheid, Tankercleaning en de vuilverwerking. Na de vergadering in de aula van het stedelijk museum gaat het gezel schap naar de nieuwe vestiging van de Vrom aan de Ringersstraat, waar het de warmte pomp-installatie bekijkt. Het nieuwe bruggetje, nagenoeg een kopie van het oude. Vlaardingen Praktisch de zelfde gebleven en toch ge heel nieuw: het ophaalbrug getje in park 't Nieuwelant is weer terug. Dat wil ïeggen: een kopie van het oude brug getje, dat zozeer versleten was dat het niet meer ge handhaafd kon worden. Het heeft nogal een tijdje ge duurd voordat men de beslis sing tot sloop kon nemen. Maar toen gebleken was dat restauratie er echt niet meer in zat, heeft men alles op al les gezet om in elk geval het bovengedeelte van het brug getje in de oorspronkelijke vorm na te bouwen. Het oude bruggetje heeft over igens een gedenkwaardige staat van dienst achter de rug. In 1901 wordt voor het eerst melding gemaakt van een be stek voor „het opstellen eener houten ophaalbrug ter vervan ging der bestaande vlotbrug toegang gevende van af den Hoflaan tot den Schiedam- schendijk." En op die plaats. waar indertijd nog de zoge naamde Beerhaven - zo gehe ten omdat boeren en tuinders er partijen beer of mest af kwamen halen - gelegen was, kwam het bruggetje datzelfde jaar dan te liggen. Toen aan het begin van de oorlog de Beerhaven werd ge dempt werd de ophaalbrug overbodig en werd ze ver plaatst naar de Babberspolder, achter het „Land van Suy- ker". Na de oorlog, toen de polder volgebouwd werd met noodwoningen, moest het bruggetje weer afgebroken worden en afgevoerd naar een opslagplaats. Pas in 1951 kwam het weer te voorschijn en wèl op de plaats waar het zijn laatste jaren zou slijten: in- park 't Nieuwelant, hoek Lo beliastraat/Goudenregen straat. Toch nog tot 1979. Al met al een gezegende leeftijd. Of de nieuwe brug ook die hoge ouderdom beschoren zal zijn? Het staat te bezien, nu al blijkt de vernielzucht van de jeugd in het nieuwe bruggetje een doelwit gevonden te heb ben. iiuiiJHinuiiiitiniiiiiififiiiiHiimJiiiJiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiifiiiiiiiiifiniiiriiiiiiriiMiiiiiiiiitiiifriirHiiiiriJirriiJtiiiHiiniiJiiiiimiiiiiHiiuniniiiniiiniriiijirifnifiiiHifiiiiiiiiifiJiiiiiriiiiiiiimiiiirifiiiiiiti ntri Vlaardingen Ter gelegen heid van de herdenking van het feit dat 13 maart 1941 een grote groep verzetsstrij ders van de zogenaamde Geuzen, afkomstig uit deze streken, gefusilleerd werd, wordt donderdag een kran slegging bij het graf van deze verzetsstrijders gehou den. De plechtigheid krijgt dit jaar een extra accent in verband met het lustrumjaar 1980. De kranslegging, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van Expoge, zal bijgewoond worden door de colleges van Vlaardingen en Maassluis. Met de executie van de vijftien Geuzen werd door de Duitse bezetters voor het eerst mee dogenloos opgetreden tegen het groeiende verzet Aan deze slachtoffers en nog drie ter dood gebrachte havenstakers wijdde Jan Campert zijn be roemd geworden „De achttien doden". De plechtigheid begint om 17.15 uur in de aula van de al gemene begraafplaats te Vlaardingen. Een van de over levenden, de heer I.S. Kor- pershoek, zal dan een toes praak houden; 17.45 volgt een stille tocht naar het Geuzen- graf, waarop de kranslegging plaats zal vinden en twee mi nuten stilte in acht genomen zal worden. Schiedam Nu de groot scheepse opknapbeurt van de Slachthuisbuurt achter de rug is, blijkt de gemeente Schie dam daarvoor meer geld nodig te hebben gehad dan bij aanvang werd verwacht. Ge probeerd gaat daarom worden een hogere tegemoetkoming in de kosten van het rijk te krij gen. Maandagavond beslist de gemeenteraad, of aan minister Beelaerts van Blokland een bijdrage van 4,2 ton zal wor den aangevraagd. Staatssecretaris van volkshuis vesting en ruimtelijke orde ning Brokx had overigens het grootste deel daarvan al toege zegd. Schiedam heeft echter een dikke twmtig mille extra nodig. Zowel de reconstructie van de binnentuinen als de herbestrating pakte duurder uit dan verwacht- Schiedam Na een winterslaap van driekwart jaar komt binnenkort de stuurgroep voor huisvesting van al leenstaanden en tweepersoonshuishou dens (HVAT) weer bijeen- De conflict situatie tussen PvdA-wethouder Chris Zijdeveld en de Jonge Socialisten komt maandag 17 maart onvermijde lijk op tafeL Nieuwe'secretaris Frans Griffioen heeft namens burgemeester en wethouders ook een vertegenwoordiger van de stichting raad voor het bejaardenwerk uitgeno digd, aangezien ook de bejaarden belang hebben bij een verdere ontwikkeling van het woningbestand voor kleine huishou dens in Schiedam. Voorheen vertegen woordigde het vorig jaar overleden oud- PvdA-raadslid Henk van Ruiven de Schiedamse bejaarden in de stuurgroep. Helemaal definitief is het nog niet, of de vergadering doorgaat De leden is ver zocht tijd te reserveren tussen twee en vier uur 's middags, maar er gaan op het stadskantoor nog besprekingen over de begroting van de stuurgroep voor 1980 en afhankelijk daarvan is onder meer het vergaderschema De kritiek van de Jonge Socialisten, geuit rond de jaarwisseling, is dat in Schiedam te weinig wordt gedaan aan woningbouw voor een- en tweepersoonshuishoudens. De reactie van Zijdeveld daarop is, dat de stuurgroep zelf nooit veel werk heeft en slechts enkele stokpaardjes bleef berijden (woningbouw in de Lin- denhof en de school op het Oude Kerk hof).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1