SCHIEDAMSCHE COURANT Eindelijk bushalte bij bejaardencentra Bouw van viaduct mag trein niet hinderen m Ik de woef krant Vlaardingen zet 't mes er in Vrijwel alle clubs in Waterweg' toernooi Gemeentewerken:Argwaan niet terecht9 Graficus krijgt zilver en goud m Paddentellers gevraagd Vw,e^' Route wijziging op 28 mei: Nieuwe Jmurfolder verkrijgbaar Weinigen achter HVO- telegram NS stelt eisen aan project Damlaan Experiment flats gast arbeiders definitief mislukt Voetbalwereld reageert spontaan 101 Woensdag 12 maart 1980_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD _104de jaargang no. 26571L6 PAGINA'S Brocrsvcst 3 - lelefoon administratie 268091 redactie 262566 klarhlendlenM 144144 SCHIEDAM EN KETHEL in Wou! Gioeneveld voora'tter van ANBO-Viaardirtgen. 93. De K!oe sluit haar deuren. Pagina 3. Twijfels over tennisbal in Schiedam. Pagina S. Houtiskeletbouw in Wo welhoek Schiedam Ondanks de „wijdverbreide argwaan" die er volgens gemeentewerken tegen bestaat, zullen op het stadskantoor plannen worden gemaakt voor houts keletbouw in Woudhoek-Noord. Deze historische bouwwijze, die de laatste jaren in Scandinavië en Noord-Amerika weer populair is geworden, past vol gens directeur-gemeentewerken Harm G. de Block precies in de energiefilosofie van het Schiedamse ge meentebestuur. De Block raadt houtskeletbouw niet al leen aan voor de latere stadsuitbreiding in Woudhoek, maar bepleit toepassing hiervan ook voor het vullen van „gaten" in de oude wijken van de stad. Vlaardingen Na jaren van discussiëren en onder handelen komt er eindelijk een goede oplossing voor het openbaar vervoerpro bleem van de bejaarden centra Uitzicht en Drieën- huysen in Holy. Op of om streeks 28 mei wordt de routewijziging van kracht, die buslijn 52 van de BET Maassluis De jaarlijkse huuraanpassing voor wonin gen die ouder zijn dan vijf jaar zal dit maal voor het eerst worden toegeppt volgens de nieuwe Huurprijzen wet Woon ruimte. Op het stadhuis ligt een folder waarin de nieuwe wet uit de doeken wordt ge daan. De folder heet „Nieuwe Is voor huur en verhuur van woonruimte" en is gratis verkrijgbaar aan de informa tiebalie. langs de bejaardencentra laat lopen. De bus rijdt dan via de Zeelandlaan, Kopenhagenlaan, Amster- damlaan, Churchillsingel en HolysingeL Met de routewijziging, waar mee de minister van verkeer en waterstaat uiteindelijk heeft ingestemd en die tot stand is gekomen in nauw overleg met de RET, het ver voersbedrijf dat de buslijn ex ploiteert, wordt vooruitgelo pen op de toekomstige aanleg van de Europaboulevard. Pas als die weg er eenmaal is .zal het definitieve traject van de bus kunnen worden vastge steld. Voor het aanleggen van halte plaatsen en abri s op de nieu we route is een bedrag van bij na honderdduizend gulden be nodigd. Dit geld zal voor een deel door het rijk worden te rugbetaald in het kader van de subsidieregeling ten behoeve van het openbaar vervoer. De leden van de commissie voor verkeer en vervoer toon den zich in hun vergadering van gisteravond blij verrast met het succes, dat met het de finitief worden van de route wijziging is behaald- Juist die commissie heeft er de laatste iaren hard aan gewerkt, dat de buslijn langs de bejaardeneen- tra zou gaan rijden. „We moe ten straks maar met z'n allen langs de kant gaan staan, als de eerste bus gaat njden." meende mevrouw Van der Linden van Dorp van het CDA. Vlaardingen Het college van BenW heeft zich in haar vergadering van giste ren uitgebreid gebogen over de gemeentelijke begroting voor 1981 en de meerjaren- >Ianning. Daarbij is driftig iet mes gehanteerd, want om ook voor het volgende jaar met een sluitende begro ting te kunnen komen, waar wethouder voor financiën IJsbrand van der Velden zich telkens sterk voor maakt, moest drastisch wor den bezuinigd op plannen, die men eigenlijk in de ko- mende tijd had willen uit voeren. „Er zit totaal geen rek meer in," zuchtte met name wethouder Bas Gou- driaan later. Alleen al op plannen in de sector verkeer, openbare werken en groen, die tot de portefeuille van Goudriaan behoort, moest een bedrag van maar liefst 400.000 gulden worden inge leverd. De komende maanden zal moeten blijken, welke conse quenties de financiële pro blemen van de gemeente zul len hebben. Duidelijk is nu al, dat er volgend jaar vrij wel geen geld beschikbaar zal zijn voor nieuwe activi teiten. 's-Gravenzande Burgemees ter M. van Prooijen van 's- Gravenzande heeft vrijdaga vond in de Spaansche Vloot de eremedaille in zilver, behoren de bij de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan Leen Schellevis. Deze was vijftig jaar werkzaam bij de drukkerij Van Deventer. Deze onder scheiding kwam in de plaats van de bronzen medaille, die Schellevis bij zijn veertigjarige jubileum gekregen had. Als vijftienjarige jongen is hij in het vak begonnen. De jubi laris heeft alle moderne ont wikkelingen op de voet ge volgd via cursussen. Daarnaast vervulde hij functies in de plaatselijke afdeling van de grafische bond en de 's-Gra- venzandse voetbalvereniging. Namens de Nedelandse Chris telijke Grafische Bond over handigde de heer A. Vermeer de gouden bondsonderschei- ding. De heer Schellevis kreeg van zijn werkgever een va kantiereis naar Finland en Noorwegen aangeboden. Een medewerker van De Block, architect J. Huis in *t Veld, is aan de technische hogeschool in Delft op aspec ten van deze houtbouw afge studeerd en lanceerde zijn ideeen op het stadskantoor. Burgemeester en wethouders staan nu een uitwerking van deze bouwmethode voor, waarbij tevens de mogelijk heden voor zonneënergiesy- stemen in de houtskeletbouw moeten worden bekeken. Sinds een prijsvraag, die in 1976 werd uitgeschreven door het Amsterdamse houtvoor- lichtingsinstituut (HVI), is de ervaring met houtskeletbouw in Nederland flink toegeno men. Bij deze bouwvorm be staat de constructie uit niets meer dan hout, maar worden alle andere noodzakelijke functies zoals brandwerend heid, vochtwering en geluids- en warmte'isolatie door de meest gebruikelijke materialen vervuld. In de houtrijke gebie den van Zweden en Canada heeft tachtig procent van de eengezinswoningen een hou ten skelet. Volgens het HVI heeft houts keletbouw vele voordelen bo ven de traditioneel geworden woningbouw met baksteen en beton. Het is lichter en be spaart dus op funderingskos- ten. De bouwtijd is veel korter. Het is een droge methode waarbij droogstoken niet nodig is. Thermische isolatie kan goed worden toegepast, omdat in de vele holten eenvoudig isolatiemateriaal kan worden aangebracht Bewoners kun nen zelf veel invloed op het ex- en interieur hebben, zoals bij cascobouw, waarbij bewo ners zelf de afbouw voor een deel verzorgen. De levensduur van houtskeletwoningen doet niet onder voor stenen huizen. Argwaan ('t kost veel bomen) is volgens gemeentewerken vanwege al die voordelen niet terecht Vlaardingen Naar achteraf blijkt heeft slechts een kleine groep werknemers van Vlaar- dingen-Oost oftewel HVO zich eind vorige week onvoorwaar delijk geschaard achter een te legram, dat door de bedrijfsle- dengroep van de industrie bond FNV was opgesteld naar aanleiding van het kort ge ding, dat eergisteren over de stakingsacties werd gehouden. In het telegram werd het on genoegen kenbaar gemaakt over de opstelling van de FME, de federatie van werk gevers in de metaalindustrie. Tijdens een discussie over het telegram bleken de meningen nogal verdeeld te zijn over de vraag, of het Vlaardingcn- Oost-personeel zich er achter kon scharen. Uiteindelijk lie ten slechts enkelen weten, on voorwaardelijk achter het tele gram te staan. Schiedam De Nederlandse spoorwegen zal aan onder- «mneling van de spoorwego- }rcr8ang op de Nieuwe Dam man strenge voorwaarden herbinden. Het treinverkeer ""sen Rotterdam en Hoek }jn Holland mag geen grote belemmeringen ondervinden Jap de werkzaamheden aan het spoorwegviaduct. Een eïacte omschrijving: van JJJt onder grote hinder ver baan wordt is uit het over- tossen NS en gemeente «hiedam nog niet naar vo* **0 gekomen. Je bouw van het spoorwegvïa- begint naar alle waar- ^bijnlijkheid in de herfst van J* jaar en heeft als doel de ontsluiting van Schiedam- °°rd te verbeteren. Vooral zal daarbij gebaat j^overkeer 2 zijn en sneller zijn weg naar de Burgemeester Van Haaren- laan kunnen vinden. Wat de bouw van het viaduct zeer be moeilijkt is de aanleg van een tramlijn van de Koemarkt naar Schiedam-Noord via een deel van de Nieuwe Damlaan. In verband met bovenstroom- leiding en onderbouw zijn daarvoor gigantische aanpas singen nodig. Omdat de NS nog niet precies de eisen op tafel heeft gelegd, kan de directeur van gemeen tewerken in'Schiedam, Harm- G. de Block, nog niet met har de cijfers komen. Tot nu toe heeft hij bij burgemeester en wethouders alleen een kredie taanvraag kunnen doen van 3,5 ton, bestemd voor andere werkzaamheden aan de aanleg van het tramnet Vanavond brengt de raadscommissie voor ruimtelijke ordening daarover advies uit aan de gemeente raad, die maandag vergadert De kosten, die Schiedam maakt voor de verlenging van tramlijn X, worden door het rijk vergoed, maar dat gaat via een omweg. Schiedam decla reert bij de RET, het openbaar vervoersbedrijf van de ge meente Rotterdam, die op zijn beurt een declaratieformulier naar minister Tuijnman stuurt Alleen het bedrag, dat uitge trokken wordt voor aanpassin gen aan het wegverkeer moet Schiedam zelf betalen, al be staat daarbij weer een andere subsidiemogelijkheid. De RET, die de Schiedamse onkosten vergoed, draagt zelf zorg voor alle bovenbouw voor een verlengde liin 1. Daartoe behoren het maken van een ballastbed, het leggen van de rails en het plaatsen van elek- triciteitsmasten. De wijze waarop alles gaat plaatsvin den, is door Schiedam in grote lijnen al met Rotterdam en Rijnmond besproken. Men gaat ervan uit dat bouw van het spoorwegviaduet moet starten tegelijk met de verlen ging van lijn 1 vanaf de Koe markt naar de 's-Gravelandse- weg en de bouw van een over stapstation op het Marconi- piein, zodat alle schakels in de tramlijn naar de Schiedamse wijk Woudhoek ongeveer ge lijktijdig klaar 2ijn. De streef datum van minister Tuijnman om met de projecten te begin nen is 7 november, een jaar nadat hij schriftelijke toezeg gingen deed voor financiële steun aan uitbreiding van het Rotterdamse tramnet. Houtskeletbouw past volgens De Block heel goed in de plan nen 3-B en 4-A in Woudhoek- Noord. De houtskelet methode kan vallen onder de noemer gesubsidieerde woningbouw. In Nederland heeft onder an dere de Schiedamse Lanvas- groep ervaring op dit gebied, als financier en opdrachtgever van 65 premiekóopwomngen in Hoorn. Vlaardingen Wat een jaar geleden al een uitge maakte zaak leek, wordt nu een feit: het experi ment met de flatwonin gen voor huisvesting van buitenlandse werknemers in de Vlaardingse Holy- wijk is mislukt. Van de drie flatwoningen is in middels één weer aan het normale huurbestand toe gevoegd: van de andere twee wordt dit binnen kort verwacht. Het experiment, destijds op touw gezet door ex-wethou der Bovenberg, beoogde de integratie van de buiten landse werknemers in de Vlaardingse samenleving. Die werknemers bleken daar zelf echter weinig voor te voelen, deels omdat zij de huurprijs toch te hoog von den, deels omdat zij de Holy wijk te excentrisch ge legen achtten. Het gevolg was dat de woningen voor een flink deel onrendabel leeg kwamen te staan. Het college zal de raad bin nenkort een voorstel doen hoe de ontstane exploitatie tekorten te dekken. Daarna kan het experiment als de finitief afgedaan beschouwd worden. IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUinilllllllllllllllllllllllJ De voetbalwereld uit het Waterweggebied heeft spontaan gereageerd op de aankondiging van het toernooi om de Nieuwsblad Cup voor dit gebied. Di rect na het bericht, twee weken terug in deze krant, stroomden de aanmeldingen binnen. Als één van de eerste schreef Fortuna VL. in, de club die hoog prijkt in de derde klasse en in de Rotterdamse trai ner Jan Postema een man heeft, die het toernooi om de RN-cup kent. Met uitzondering van DR2 uit Schiedam en RKWIK uit Vlaardingen schreven alle clubs in. DRZ viert ïn april en mei, wanneer dit toernooi wordt gehouden, zijn 50-jarig bestaan met tal van evenementen, terwijl trai ner Ger Pijl van RKWIK liever voor het Vlaardings voetbaltoernooi koos. Met belangstelling wordt nu al uitgekeken naar het toernooi voor het Waterweggebied, waarvan op dinsdag 22 april de voorronde wordt verspeeld. De eerste ronde is op dinsdag 29 april, de achtste finale op dinsdag 6 mei, de kwartfinale op dinsdag 13 mei en de halve fina le op dinsdag 20 mei. Een datum voor de finale op neu traal terrein is nog niet bekend. De loting voor de voor ronde en eerste ronde is op 1 april in gebouw Palace in de Zomerhofstraat te Rotterdam. Ook worden hier de lotingen verricht voor de toernooien om de Nieuwsblad Cup voor Rotterdam, de Nieuwsblad Cup voor Voorne- Putten en Rozenburg en de Nieuwsblad Cup voor de Hoeksche Waard. De verenigingen krijgen daarover nog bericht De clubs die hebben ingeschreven zijn: Fortuna VL,T GSS, Hermes DVS, MVV'27, PPSC, SVDPW, WF, DVO '32. DSS'26, HBSS, VDL, VDL (za), WK, Ursus, VFC, MSV'71, Vlaardingen, TSB, HVO, De Hollan- diaan. Excelsior Maassluis, Excelsior'20, DHS, SFC, SVV (amateurs). Satelliet, Martinit, FCN'66, Schiedam, GTB, Demos. Schiedamse Boys, CION en Zwaluwen. Het toernooi wordt gehouden onder auspiciën van de KNVB, afdeling Rotterdam. Dit beeld is ieder voorjaar te zien In Holy-Noord: de padden steken de weg over om hun paarterrein te kun- nen bereiken. Velen worden daarbij echter het slachtof- fer. Vlaardingen De Nederlandse Jeugdbond voor Natuur- studie zoekt vrijwilligers die mee willen doen aan het in- I ventanseren van de aantallen padden die dezer dagen I weer in groten getale de Vlaardingse wegen zullen over- 1 steken, op weg naar hun „lustoorden". Bij die trektocht worden jaarlijks tientallen padden platgereden. Hoewel f reeds een weg tijdens de paar- en trekiijd van deze be- 5 schermde diertjes werd afgesloten vermoedt de jeugd- 1 bond dat ook elders wei eens de noodzaak tot afsluiting zou kunnen bestaan. Om daarover zekerheid te krijgen is een onderzoekje nodig. Daarbij is men niet alleen S (l j nieuwsgierig naar het totale aantal padden, maar ook naar een uitsplitsing in mannetjespadden en vrouwtjes- padden. Of ook platte padden geteld moeten worden of H dat het uitsluitend om de nog levende exemplaren gaat is M niet bekend gemaakt. Vrijwilligers kunnen zich aanmel- den bij Jurrien Morre, telefoon 74.23.36 of 34.93.26. s iiiiiiinmmimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiininiiiiNiiiiiiiiiiiimiiiiiiniimniiiiiiimmiimiiiiiiimiifi JBL Dil nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezoigd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. AdteS' T.o4^°Ae v)oo^a4li nete^°

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1