SCHIEDAMSCHE COURANT Ik. ff fMFOCi krant Na. opsluiting gedurende zeventien uur HLO's gaan demonstreren Provincie: onge dwongen bezoek aan Schiedam Westha venplaa ts moet veiliger College houdt vol: Stichting Welzijn moet verdwijnen 'Alsnog actievoeren tegen rijksweg 19' Westgaag afgesloten VTLleriusé Geen inspraak mogelijk Tweemaal zoveel auto mobilisten onder invloed Inbraken in Wateringen Doorgereden na aanrijding Donderdag 13 maart 1980_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD _il04de jaargang no. 265721spagina-s! Broersvest 3 - telefoon Administratie 268091 redactie 262566 klafhtondirnM 144144 SCHIEDAM EN KETHEL VI aardingen De commis sie voor verkeer en vervoer heef* er bij wethouder Bas Goudriaan op aangedron gen, dat op korte termijn een veiliger situatie voor voetgangers en langzaam verkeer wordt geschapen rond het bouwterrein op de Westhavenplaats. Door de weinige ruimte die de aan nemer heeft om het karwei uit te voeren staan regelma tig grote machines en flinke hoeveelheden materiaal op of vlak langs de weg, zodat de weggebruikers danig'in de knel komen. Over de materie was al eerder contact met het aannemersbe drijf geweest, maar dat kon er vooralsnog weinig aan doen, zolang de stalen damwanden rond de bouwplaats nog in de grond zaten. Die zijn echter een dezer dagen verwijderd, zodat het volgens de gemeente mogelijk-moet zijn de machi nerieën en materialen een roe- tertje meer naar binnen le plaatsen. Wethouder Goudriaan ging nog een stapje verder. Hij kon digde aan dat in overleg over deze zaak, dat deze week weer wordt gevoerd, als eis zal wor den gesteld dat er een dichte schutting rond de bouwplaats komt, zodat niemand meer ge vaar loopt Daar kon de com missie zich helemaal in vin den. j De bouwactiviteiten op de Westhavenplaats: door de krappe ruimte ontstaat er gevaar voor voetgangers en langzaam verkeer. iPoiitie bevrijdt Vlaardingen Het college van burgemeester en wet houders houdt vast aan de mening dat de Stichting Welzijn Vlaardingen in haar huidige vorm zal moeten verdwijnen. Dit blijkt zon neklaar uit de hernieuwde, aangepaste notitie die het college over de toekomst van de stichting vervaar digd heeft. Het college meent dat dit voornemen op dusdanig principiële gron den berust, dat het onder werp als zodanig niet voor inspraak in aanmerking komt. Evenals dal vorjg jaar zomer al duidelijk werd meent het college dat het uitvoerend or gaan van de zogeheten „demo cratische planning" voldoende gecontroleerd moet kunnen worden door degene die de subsidie verstrekt, in dit geval de gemeente dus. Het college vindt dat het bij een stich tingsvorm niet de noodzakelijk geachte verantwoording over het doen en laten van de stich ting af kan leggen. Vandaar dat het vasthoudt aan een be heersvorm naar een semï-ge- meenteïijk model (de zoge naamde functionele raad, ook wel commissie ex artikel 61 geheten). Burgemeester en wethouders geven overigens toe dat om bouw van stichting naar een functionele raad „ingrijpende gevolgen voor de stichting als zodanig, als ook voor de mede werkers van de stichting met zich mee kan brengen."Mocht het niet mogelijk blijken deze medewerkers m een functie elders in de gemeente onder te brengen „dan zal een wacht geldregeling getroffen moeten worden", schrijft het college. Het betekent in feite: ontslag. In het geval de medewerkers bij het nieuwe orgaan onder gebracht kunnen worden „zal van geval tot geval nauwlet tend bezien moeten worden" of dat^wel mogelijk is. De keuze van het college om de Stichting op te heffen komt overigens geheel voor verant woording van het gemeentebe stuur. In een met de materie verband houdende circulaire van het ministerie van CRM wordt de aard van de beheers vorm volkomen opengelaten. De Stichting zelf wilde voorlo pig nog geen reactie op de nieuwe notitie geven, maar zich eerst intern beraden. Mid den april zal het bestuur met een standpunt naar buiten ko men. De stichting heeft zich tot nu toe fel verzet tegen het voornemen tot opheffing. Een deel van de stakende bemanning, direct nadat zij door de politie waren ontzet. stakende bemanning Schiedam De politie moest er gistermiddag aan te pas komen om twaalf stakende beman- ningsleden van het bij Wilton-Fijenoord in re paratie liggende vrachtschip Luxemburg te bevrijden. Daarbij werd de walkapitein van de Griekse rederij, die opdracht had gegeven de twaalf in de messroom op te sluiten, gear resteerd. De 36-jarige Griek, Nicolas Skopeli- tis, zal wed er rechterlijke vrijheidsberoving ten laste worden gelegd. Hij had de twaalf op gesloten, omdat zij het schip wilden verlaten zonder af te zien van hun eis tot betaling van achterstallig loon. Nadat twee rechercheurs van de Schiedamse politie uren lang tevergeefs hadden ge- probeerd de walkapitein te overreden de stakende be manning vrij te laten, werd hij tenslotte gearresteerd. Bij de actie werden ongeveer vijftien agenten ingezet. De bemanning, die ongeveer ze ventien uur was opgesloten, zal binnen enkele dagen op een vliegtuig naar huis wor den gezet. Het schip is gisteren op last van de president van de Rot terdamse rechtbank aan de ketting gelegd. Die maatregel zal pas worden opgeheven zo dra de rederij het achterstalli ge loon en de thuisreis van de twaalf bemanningsleden heeft betaald. Vorige week besloot de be manning van het in Singapore geregistreerde schip het werk neer te leggen om kracht bij te zetten aan hun eisen voor be tere arbeidsvoorwaarden en loon op het niveau van de in ternationale transportarbei ders federatie. Daarop werd hen door de vertegenwoordi ger van de rederij belet het schip te verlaten. Johan Alte- na, inspecteur van de Interna tionale Transportarbeiders Fe deratie (ITF1 die al enkele ma len op het schip was geweest om de bemanning bij te staan in hun eisen werd tevens de toegang tot het schip ontzegd. De rederij bleef hardnekkig weigeren een cao voor de be manning te ondertekenen. Dinsdagavond rond zes uur H3i- Di' nieuwsblad waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combmaue met het Rotterdams Nieuwsblad. ;sr„e=^ue*el •hia*1'- tAx** werden de bemanningsle denafkomstig uit Thailand, Pakistan, Sri Lanka en Iraq in de messroom achter slot en grendel gezet, omdat zij het schip wilden verlaten zonder af te zien van hun eis op de in totaal 50.000 dollar achterstal lig loon. Om te voorkomen dat de bemanning zou ontvluchten werden voor de patrijspoorten tralies gelast door een Griekse reparatieploeg die aan boord was om de motor te repareren, zodat het schip weer kon uit varen. Door snel het zeegat te kiezen hoopte de rederij af te zijn van de ITF, die in Rotter dam in vergelijking met ande re havensteden nogal actief is. De industriebonden FNV had den werk aan het schip besmet verklaard en zouden ook na de inmiddels afgelopen staking geen werk aan de Luxemburg verrichten. Nadat de politie 's nachts al had geprobeerd de bemanning vrij te krijgen, gingen gister morgen rond half negen weer twee rechercheurs van de Schiedamse politie aan boord om met de vertegenwoordiger van de Griekse rederij te on derhandelen over de vrijla ting. Toen bleek dat de twee rechercheurs dat niet konden bereiken, werd na langdurig beraad versterking ingeroepen en is de walkapitein gearres teerd, zodat de bemanningsle den uit de messroom bevrijd konden worden. Zondagavond is de politie voor de eerste maal aan boord van de Luxemburg geweest. Toen was het de walkapitein, die de politie vroeg om de beman ning van het schip af te zetten, omdat zij weigerden het schip te verlaten, zonder verder aanspraken te maken op ach terstallig loon. Maar omdat het om een arbeidsconflict ging zag de politie daar vanaf; tot dat gisteren bekend werd dat de bemanningsleden in de messroom waren opgesloten. Zie verder pagina 3. Interkruis timmert niet aan de weg. Pagina 3. Fiardingha bestaat twintig jaar. Pagina 5. TonGroeneveld: „Jeugd mist mentaliteit". Pagina 6. Vlaardingen In de eerste j twee en een halve maand! van dit jaar werden door f de Vïaardingse politie 401 bestuurders van motor-1 voertuigen aangehouden, j die teveel alcohol in hun I bloed bleken te hebben, f Dat aantal betekent een j verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig j jaar. De verwachting is I i dus gerechtvaardigd, dat I in 1980 weer alle records I op dit terrein zullen wor-f den geslagen. Ook deze week werd weer een overtreder van artikel 25 van de wegen verkeerswet, die over het alcoholgebruik gaat, betrapt. Een 35-jarige Maassluizer trok door zijn manier van rijden zoveel aandacht, dat hij door politie personeel op de rijksweg staande werd gehouden. Zo wel de blaas- als de bloedtest |rl| vielen positief uit. Hij kreeg een rijverbod. meer te voorkomen, nu de tweede kamerfractie van het CDA zich in de vaste kamer commissie voor verkeer een voorstander van de weg heeft getoond. Daarmee is er voor het regeringsvoorstel een kamermeerderheid; eer der had de VVD al laten we ten dat die weg er moet ko men. Wateringen Inbrekers zijn gisteravond actief geweest in Wateringen. In twee wonin gen, aan de Prins Hendrik straat en de Rozemarijn, heb ben ze ingebroken. Er wordt geld, een schilderij en waardevolle papteren vermist. De nachtelijke bezoe kers kwamen de woningen binnen door het forceren van de achterramen. De politie vermoedt dat tussen beide inbraken verband be staat, omdat de handelwijze van de inbrekers identiek was. Vlaardingen Mevrouw N. van der Linden-van Dorp (CDA) heeft het Vïaardingse college van B en W ge vraagd, of het enig nut heeft als gemeentebestuur actie te ondernemen in de richting van de Tweede Kamer cm te proberen de aanleg van de omstreden rijksweg 19 door het Midden-Delfland alsnog tegen te houden. De aanleg van die rijksweg is haast niet Het Vïaardingse CDA-raadslid wil graag weten of het nog zin heeft te proberen de kamerle den tot andere gedachten te brengen. Een en ander zal dinsdag worden besproken in de vergadering van B en W. Vlaardingen heeft evenals Schiedam, Delft, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland al enkele jaren geleden laten weten tegen aanleg van rijks weg 19 te zijn. Delft De drie HLO's afdelingen Zuid-Holland en utrecht gaan zaterdag 22 maart een grote demonstra tieve bijeenkomst houden in het gebouw van de vei ling Bleiswijk. Zij protesteren daarmee tegen het land bouwbeleid van de Nederlandse regering en van de Eu- ropese Gemeenschap, Als sprekers zijn onder meer uitgenodigd minister-pre sident Van Agt en de minister van landbouw Braks Verder hebben de organisatoren aan de voorzitters van de verscheidene Tweede-Kamerfracties en de Neder landse leden In het Europese parlement gevraagd aan wezig te zijn. De organisatie rekent op een opkomst van ongeveer tienduizend demonstrerende leden Vlaardingen Een 19-jarige Vlaardinger is door de politie in zijn woning aangehouden en naar het bureau overge bracht, omdat hij een aanrij ding met zijn personenauto had veroorzaakt en vervolgens was doorgereden, zonder zich om het slachtoffer te bekom meren. Het ongeval deed zich dinsdagavond voor op de krui sing Markgraaflaan Vondel straatJoubertstraat, doordat de automobilist geen voorrang gaf aan een bromfietser. Bij de botsing Itep het slachtoffer verwondingen op aan zijn rechterbeen en moest naar het Holyziekenhuis worden ver voerd. Maasland In verband met de aanleg van een perslei ding, die zal lopen van De Lier naar Maasland en Maassluis, zal de Westgaag in Maasland nabij het rij wielpad morgen van half tien tot elf uur 's morgens worden afgesloten. Hetzelfde weggedeelte zal in verband met de werkzaamhe den in de nacht van donder dag 27 op vrijdag 28 maart vanaf zeven uur eveneens voor het verkeer zijn afgeslo ten. Deze afsluiting zal echter niet langer duren dan tot zes uur s morgens. Schiedam Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben gistermiddag tij dens hun jaarlijkse bezoek aan Schiedam geen spij kers met koppen geslagen. Wel ging het dagelijks be stuur van de provincie met burgemeester en wethou ders van Schiedam tame lijk uitvoerig in op actuele zaken zoals het woonwa genkamp aan de Schieka- de, schoonmaakbedrijf Tankercleaning aan de Wilhelminahaven en het regionale migratiebeleid, maar de ontmoeting be hield een oriënterend ka rakter. „Het ging meer om een onge dwongen samenzijn, waarbij eens in andere sfeer over hete hangijzers kon worden gespro ken," zeiden na afloop de voorzitters van beide colleges, burgemeester John te Loo en commissaris der koningin Maarten Vrolijk. Bewonersvereniging Schie- dam-Zuïd had aan het begin van de middag nog geprobeerd de discussie tussen GS en B en W te beïnvloeden door bij het stedelijk museum op de Hoog straat een petitie tegen tanker cleaning gericht aan te bieden aan mr Vrolijk; maar ook bij djt vraagstuk ging men niet verder dan voor- en tegenar gumenten op een rij te zetten.. „Leerzaam om eens in de praktijk te zien waarvoor je nu zoal goedkeuring geeft" noem de Vrolijk het bezoek aan het nieuwe Vrom-complex achter-, in het industriegebied, waar veel energiesnufjes zijn be dacht Dit bezoek liep iets uit door enthousiaste uitleg van directeur J. J. van Willigen, over de werking van de warmtepomp, die milieuvrien delijk omspringt met water uit de Schie. In het oude stadhuis onderhielden tenslotte de pro vinciale en Schiedamse porte feuillehouders zich met elkaar over" vergelijkbare problema tiek. Slechts gedeputeerde Nico Buijsert ontbrak in het gezelschap. 'ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantle-advles! reisbureau BROERBVELD tS7-0l0-731«11 3111LO SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1