SCHIEDAMSCHE COURANT Vlaardingen wil aanpak zwerfkatten Totaalplan voor Midden Delfland werkt het snelst T, Ik depraef krant Bpl iÉl 'Kraker ten onrechte in bijstand gekort' Oosterse sfeer in ziekenhuis lSS5SÏ=-~ Westland 19NU eert gast arbeiders moe FNV wil onderzoek koopavond Vlaardinger zwaar gewond bij aanrijding Dansschoolhouder klaagt bij de gemeente. Pagina drie. Alles over de bokskampioen schappen. Sportpagina. Te Commissie over ö*1 Afl 01A zwerfkatten AOiidX" PvdA-aanvalop college Kunstwerk verwijderd VlLLERIUS Ook onderwijs staakte Comité Olieboycot houdt actiedag Donderdag 20 maart 1900- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 26577—A PAGMA'9 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Amar Ouall Hassan neemt van een Westlandse gastvrouw als eerste een bloemengroet aan. Hij krijgt deze van de organisatoren van de bloemen- en groentetentoonstelling i Westland 19NU. die vrijdagavond, zaterdag en zondag voor de derde I maal wordt gehouden in I dg bloemenveiling CCWS i in Honselersdljk, In Amar Ouall Hassan s worden de vele buitenlandse werknemers bedacht, die de Westlandse kwekers helpen. De bloemengroet bestaat uit een kistje met rozen en komkommers, die tesamen het symbool vormen van de bloemen- en groenteshow Binnen s Corso Westland 19NU. Ze wordt uitgereikt aan H§ 25 personen in ss Nederland, die zich verdienstelijk hebben gemaakt, of op bijzondere wijze zijn opgevallen. am Verbaasde automo bilisten zagen dinsdag middag een 19-jarige Schiedamse jongen in de berm langs rijksweg 20 liggen. Verontrust waar schuwden zij de politie. De politie waarschuwde op haar beurt de GG en GD, die de jongen naar het Noletziekenhuis bracht waar een zware oververmoeidheid werd geconstateerd. De knaap raakte tijdens het rijden te moe om de macht over het stuur te houden. Hij zette de wagen aan de kant en ging in de berm liggen slapen. VlaardingenIn de ge meente Vlaardingen zou het nut van de koopavond, zo wel voor consument als on dernemer. eens op een rij moeten worden gezet. Aldus de mening van de diensten bond van de FNV in een brief aan het Vlaardings col lege. Daarbij zou niet alleen in ge gaan moeten worden op de wensen van het grootwinkel bedrijf „doch met name de consequenties onderzocht moe ten worden die een koopavond meebrengt voor de kleine on dernemer en het in dienst zijn de personeel." schrijft de bond verder, daarbij ook het argu ment van de energiebesparing hanterend. De brief is een reactie op het besluit van de gemeenteraad de koopavond weer naar de vrijdag te halen cn de donder dagen als vervangende koopa vonden te reserveren. Dat laatste wijst de dienstenbond ten scherpste af en vraagt de gemeente die bepaling uit de verordening te schrappen. Met de koopavond op zich zegt de bond „noodgedwongen" ak koord te zijn gegaan, al hoopt men dat ook in Vlaardingen de discussie over het nut daar van los komt. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen gaat zich ten aan zien van de zwerfkatten-problematiek oriënteren in Botter dam en Schiedam. Daarnaast gaat de gemeente proberen om door middel van een betere voorlichting het vertrouwen te herwinnen van de mensen die meehelpen het zwerfkatten- bestand in stand te houden. Dat is de conclusie die getrok ken kan worden uit de discus- SchiedamVolgens PvdA-raadsleden Jos van der Lugt en Hans van Kleef hebben burgemeester en wethouders van Schiedam ten onrechte gekort op de bijstandsuitkering van een kraker aan de Lange Achterweg. De twee socialisten stellen die maatregel van liet college via schriftelüke vra gen aan de kaak. Van der Lugt; „Het college is buiten zijn gegaan! Tijdens een besloten vergade ring, die zeer recent in het stadskantoor werd gehouden, bleek dat een kraker 188 gul den minder dan gebruikelijk uitgekeerd kreeg. Dat is pre cies het bedrag, dat in de all-, in-regeling is opgenomen voor eventuele huurkosten. Het gaat om een vast bedrag. Bij standstrekkers, die meer ver wonen dan 188 gulden, hebben pech. Is hun huur lager, dan boffen zij want dan houden zij van die 188 gulden over. Vol gens Van der Lugt en Van Kleef magen alleen daartoe bevoegde adviescolleges advi seren om van de all-in-bij- standsnorm af te wijken. In het geval aan de Lange Ach terweg zouden BenW zelf hebben beslist. De twee PvdA-raadsleden, die willen weten of in Schiedam Vaker van de landelijke nor- ntering wordt afgeweken, stel len hun vragen om drie rede nen. Zij noemen de bijstand toch al minimaal; „Moet daar nu ook nog op gekort wor den?" Ook melden zij, dat de all-in-norm er niet voor niets is en dat afwijkingen daarvan op zijn minst door de raads commissie voor sociale zaken moeten worden besproken, omdat het in wezen om poli tieke besluiten gaat. Bovenal vinden zij, dat van een tegen strijdigheid sprake is. Met de zogenaamde kraakovereen- komst wordt wel het recht er kend, dat iemand een dak bo ven zijn hoofd nodig heeft Maar tevens is getornd aan de uitkering, die bedoelde kraker rechtens toekomt, aldus Van Kleef en Van der Lugt, De kraker is in het bezit van een zogenaamd kraakcontract met de gemeente. De twee socialisten hadden aanvankelijk hun vragen an ders op schrift gesteld, met naam en toenaam van de kra ker. Burgemeester John te Loo verzocht de twee raadsleden echter zorgvuldiger met de privacy om te springen. Het zou B en W anders niet moge lijk zijn geweest de vragen concreet te beantwoorden. Maasland Uitgaande van één totaalprogramma en één totaalplan kan waarschijnlijk midden 1984 worden gestart met de uitvoering van de recon structie en inrichting van Midden Delfland. Het kie zen voor deelprogramma's betekent zonder meer een vertraging van één of twee jaar in de start van de uit voering. Het Bureau van Uitvoering adviseert daar om aan de reconstructie- commissie Midden Delf land te kiezen voor één programma. De tijdsplanning zal ter sprake komen in de vijftiende verga dering van de reconstructie- commissie, die volgende week woensdag in Maasland wordt gehouden. Het Bureau van Uitvoering heeft drie verschil lende tijdsplanningen opge steld, waaruit kan worden ge kozen. In twee gevallen wordt uitgegaan van deelprogram ma s en deelplannen (Licke- baert en Tuinbouwstructuur- plan). Volgens het voorstel kost de behandeling van deelprogram ma's in de Reconstructiecom- missie en de subcommissies erg veel tijd. Bovendien is in het geval dat van een totaal programma wordt uitgegaan een integrale aanpak mogelijk. Door verschillende deelpro gramma's zou worden voorbij gegaan aan de relaties, die tus sen verschillende delen van Midden Delfland bestaan. sie over de zwerfkatten-pro blematiek tijdens de laatste vergadering van de commissie voor algemene zaken. De oriëntatie in Rotterdam en Schiedam is noodzakelijk vol gens de deskundigen om te voorkomen dat, bij een ver mindering van het aantal zwerfkatten in Vlaardingen, soortgenoten uit de randge meenten de vrijgekomen terri toria in Vlaardingen „overne men". De deskundigen hielden tijdens de commissievergade ring een pleidooi voor een vootgezette actie ter beperking van het aantal zwerfkatten. Wel werd er zeer genuanceerd gepraat over de manier waar op dat aangepakt zou moeten worden. Dierenarts Staring uit Vlaar dingen, die als voornaamste oorzaak van het mislukken van de vorige actie het niet meewerken van de Vlaar- dingse bevolking aangaf, be pleitte het inschakelen van de „kattenvrouwtjes" bij de aan- Schiedam Het kunstwerk van fotograaf Gerard van Soest is dezer dagen verwij derd uit kantoorgebouw 's- Graveland. Op last van bur gemeester en wethouders zijn de foto's van stapel wolkjes verwijderd uit het „kantoorlandschap" van 's- Graveland. Enkele panelen stonden Gerard Smits, direc teur van de sociale dienst, in de weg, maar volgens de fo tograaf vormden zij een es sentieel deel van het kunst werk. Hij werd daarin ge steund door de landelijke auteursorganisatie Beel drecht In plaats van herplaatsing van de panelen, waarmee men bij de inrichting van 's-Graveland wel akkoord was gegaan, be sloot het college van BenW echter het gehele kunstwerk te verwijderen. De aankoop kostte een paar jaar geleden ongeveer veertig mille. De fo to's liggen nu opgeslagen in het voormalige schoolgebouw aan de Overschiesestraat, op zolder bij de afdeling burger zaken, en verhuizen binnen kort met BKR-werk naar het pand Broersveld 144. Balinese kunst- en gebruiksvoorwerpen bekijken in het Noletziekenhuis aan de Stadhouderslaan. ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantie-advies! "aseuREAu WOERSVELD1S7-010-731Ï11 mi Ui - SCHIEDAM Zierikzee— Een 27-jarige automobilist uit Vlaardingen is is gistermiddag in Zierii:- zee ernstig gewond geraakt bij een botsing met een ande re auto. Twee inzittenden daarvan, de 63-jarige C.Kos- ter en zijn evenoude echtge note uit Oosterbeek, kwamen bij het ongeval om het leven. De 42-jarige zoon van de slachtoffers, die achter in de auto zat, werd licht gewond. Schiedam In samenwerking met het Novote! in Schiedam heeft het Noletziekenhuis een aantal Balineese dagen georganiseerd. Dit in navolging van de Turkse dagen in november, die succesvol werden afgesloten. Vandaag is de laatste Balinese dag Sn het Noletziekenhuis aan de Stadhouderslaan. De heer Kranenkamp, kunsthistoricus en galerie-eigenaar, heeft een aantal specifieke voorwerpen van dat land aan het ziekenhuis geleend. Zo kan men in verschillende vitrines Balinese gebruiks- en ff kunstvoorwerpen bekijken. De patiënten I van het ziekenhuis 1 konden die dagen lang Balinees eten. Door de gangen hangen lofo's en op de begane grond worden dia's vertoond van het Oosters land. 1 Vanavond zal van acht f tot negen in de aula van het ziekenhuis een modeshow van batikkleding worden gehouden. Van half negen tot tien uur s 's avonds zullen film's worden vertoond. S ledereen Is welkom. JL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra Vosten bezorgd m combinatie met hel Rotterdams Nieuwsblad - OpPX< ;oet O r ?ostc°! iNoofcP' ..„err" ,,elcP' 3000 VB .ids10' pak van het probleem. Naar zijn zeggen besteden zij veel geld aan pillen en dergelijke voor de zwerfkatten en helpen op die manier feitelijk mee aan het in stand houden van deze soort. Als zij zijn te over tuigen van de zin van sterilisa tie of castratie van deze beest jes, zal er al een groot deel van de problemen zijn weggeno men. De directeur van de GG en GD. dokter E. H. E- Wolfs, waarschuwde nog eens voor het gevaar van rabiës (hondsdolheid). Hij is van me ning dat de zwerfkatten, die niet ingeënt zijn legen deze ziekte (en dat zijn ze geen van allen) in geval van hondsdol heid een zeer groot gevaar op leveren voor de volksgezond heid. Vanuit deze gezichtshoek is hij ook een groot voorstan der van voortgezette actie ter beperking van de zwerfkatten. Een belangrijk discussiepunt tijdens de vergadering was de voorlichting over de aanpak van het probleem. Er gingen stemmen op om de zaak ge woon aan te pakken zonder over allerlei details in de pu bliciteit te treden. „In Den Haag doet men het al jaren, zonder er iets over te zeggen", werd daarvoor als argument aangegeven. Daartegenover stond het argument van ande ren dat een goede voorlichting onontbeerlijk is ter voorko ming van allerlei valse senti menten onder de bevolking. Besloten werd zeer voorzichtig te werk te gaan en zoveel mo gelijk „betrokkenen" bij de ac ties te betrekken. De kosten voor een gerichte castratie en sterilistatie onder de zwerfkatten gaat de ge meente ongeveer tien- tot vijf tienduizend gulden per jaar kosten. Een post die de ko mende jaren dan regelmatig op de begroting zal terugke ren. Maar, werd cr gesteld, als Schiedam en Rotterdam niet mee willen doen, dan heeft verdere activiteit geen enkele zin. Het wachten is dus op de twee buurgemeentes van Vlaardingen. Vlaardingen/Schiedam Zeker zes Schiedamse scho len en een aantal Vlaar- dingse hebben vandaag mee gedaan aan de p rotes tak tic van de FNV tegen het rege ringsbeleid. Daarmee gaven de onderwijzers gehoor aan de oproep van hun bond. de ABOP, het werk neer te leg gen, echter zonder dat de leerlingen daarbij voor een gesloten deur zouden komen te staan. Dat laatste was voor de Schie damse wethouder van onder wijs, Herman Posthoorn, over igens wel een randvoorwaar de. Evenals het Vlaardingse gemeentebestuur onthield men zich van uitspraken over al dan niet „staken", maar mèt de ABOP was men wel van mening dat de scholen niet ge sloten mochten worden. In die gevallen waarin onder wijzend personeel naar Am sterdam afreisde om aanwezig te kunnen zijn bij de FN V-ma nifestatie werd van bet achter blijvende personeel verwacht dat zij kinderen opvingen. In hoeverre het personeel zich aan die richtlijn heeft gehou den is nog niet bekend, maar moeilijkheden werden nauwe lijks verwacht. In Schiedam staakten met name de Jan Ligthartschool, kleuterschool 't Stokpaardje, de Theo Thijssenschool, Thor- beckcschool, de Gunning- school, Erasmusschool en kleuterschool Joepie-Joepie. Schiedam Automobilisten, die zaterdag tussen elf en drie uur tanken bij de Shell-stati ons op de Hogenbanweg en de Vlaardingerdijk, krijgen van het Schiedams comité Olieboy- cot tegen Zuid-Alrika een bro chure overhandigd, waarin de relatie tussen Shell en Zuid- Afrika aan de kaak wordt ge steld. Bekende schrijvers en tv-figuren leverden hun bij drage aan de brochure; Simon Carraiggelt, Aart Staartjes, Aad van den Heuvel, Wim Kok, Ton Planken en Alexan der Pola. Op de Hoogstraat in Schiedam staat het comité zaterdag bij een marktkraam klaar met in formatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1