Vragen over gifstoffen bij tuinders B en W van Schiedam: scheepsbouw behouden nk dêiiroefl: krant Stroomstoring: Maassluis donker In training. lip Pacifisten distantiëren zich van socialisten 9MarconP schrikt op van bulldozers Telegram aan Tweede Kamer Veel kritiek op studie over toekomst Maassluis Een kijkje achter de schermen bij de plaatselijke aquarium verenigingen. Pagina drie. Wethouder IJsbrand van der Velde licht de meerjarenbegroting toe. Pagina drie. fü Bewoners dagen dansleraar uit op hoorzitting Afgerukte hand weer aangenaaid jeugdsoos krijgt subsidie 1 Inspraak start in mei den- Aubade terug naar de Markt 'Geen buik danseres voor goed doel' Naar aanleiding van emancipatiedebat: Jongetje aangereden Vrijdag 4 april 1980 Brorrsvcst 3 telefoon administratie 268(191 - redactie 262566 - klacht end lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL in Schiedam Dansschoolle* raar Wim Hajee en de bewo nersvereniging van Schie dam-Centrum komen mor genmiddag om één uur tegen elkaar uit in een mondeling evecht, dat plaatsvindt in Zakkendragershuisje. De bewoners van de Dam en omgeving mogen zelf scheidsrechter spelen. Inzet van het openbare debat zal zijn: de vestiging van een dansschool op de hoek van Dam en Oude Sluis. Het initiatief voor de discussie fs genomen door bewonersve reniging Schïedam-Centrum, die daarmee duidelijk wil de monstreren „dat Wim Hajee maar wat zegt". De dansleraar heeft volgens voorzitter Cees de Graaf! nooit contact opge komen met de bewonersvere- ïnEging. Hajee heeft herhaalde lijk beweerd dat hij dat wel had gedaan en dat de bewo nersvereniging niet voor een gesprek te porren was. Ook ^zegt Hajee dat de omwonen den van het hoekpand op de pam geen bezwaar hebben te- !|geo zijn plannen voor een ^dansschool, omdat er geen .[overlast verwacht hoeft te '"■worden. De bewonersvereni- *ing wil dat wel eens horen en roept daarom de buurt op, zich iuidelijk uit te laten tijdens de ïporzitting. Dat het Zakken- iragershuisje als „arena" kon lienen, is te danken aan me- ^dewerking van Jan Schaper, 'jfae filmer met wie de gemeente |Schiedam het huurcontract wil ^beëindigen omdat er in het vHuiqe nooit iets gebeurt. Den Haag- Twee leden van provinciale staten hebben gedeputeerde staten gevraagd of zij stappen willen ondernemen tegen tuinders, die verboden gifstoffen in hun bedt hebben. Ir. C.A.M.de Zeeuw (PvdA) en mevrouw A. R. van den Broek (PvdA) hebben vragen gesteld naar aanleiding van de steekproef van de rijkspolitie in Valkenburg, waarbij is ge bleken, dat een flink aantal tuinders verboden gif heeft opgeslagen. Naar aanleiding hiervan wil de politie het aan tal controles op de opslag van bestrijdingsmiddelen opvoe ren. Ook in het Westland worden regelmatig controles gehou den, Volgens de politiewoord voerder in Naaldwijk is de laatste tijd gebleken, dat bin nen de gemeente Naaldwbk één van de vier gecontrolfe tuinders zijn bestrijdingsmid delen niet op de juiste wijze heeft opgeslagen. Volgens de politie van De Lier zijn er de laatste tijd geen steekproeven gehouden bin nen het gebied. Er heerst de indruk dat de opslag redelijk goed verzorgd is, hoewel er ook de overtuiging bestaat, dat niet overal alles tot in de pun tjes verzorgd is. Van hopeloze toestanden is echter nergens sprake. Ook :n Wateringen komt het voor, dat tuinders hun stoffen niet op de juiste wijze heben opgeslagen. Contröles worden echter volgens de milieuwach ter slechts sporadisch gehou den, De gemeente Monster houdt volgens de politiewoordvoer der jaarlijks een contróle bij een klein aantal tuinders. Dit jaar is nog niet gebleken, dat tuinders verboden stoffen in hun bezit hebben. De politie wil echter niet zeggen dat alles goed zit in Monster, hoewel er de laatste tijd geen klachten zijn binnengekomen. Schiedam Bulldozers, die plotseling de straat ln kwamen rijden, hebben de tientallen omwonenden van het Marconi- plantsoen gistermiddag hevig verontrust. Hoewel wethou der voor stadsontwikkeling Chris Zijdeveld heeft beloofd dat bij de reconstructie van dit gebied nog volop inspraak wordt gegeven, kregen enkele bewoners gistermiddag al hele ladingen zand en bagger voor hun deur gestort. Woord voerder Koos Zeïj: „Die Zijdeveld kan zoveel zeggen, van inspraak dit en inspraak dat, maar nog geen woord hebben wij mogen zeggen en nu dit all" De wethouder vat het zelf la coniek op: „Natuurlijk komt er .nog inspraak. Die beste men sen zijn alleen wat te snel met hun commentaar. In de com missie voor ruimtelijke orde ning gaan wij er woensdag avond terdege over praten. De inspraak bij deze reconstructie zal de gebruikelijke zijn, net zo normaal als altijd." In de Marconistraat ging men er gisteren echter vanuit, dat vandaag al met de werkzaam heden zou worden begonnen. Zeij liet namens de bewoners bij Zijdeveld de boodschap achter, d?t de bulldozers al op rukten en dat dat niet goed Vlaardingen Door snel en deskundig in grijpen is het de art sen van het zieken huis Dijkzigt gelukt de hand van een on derhoudsmonteur uit VIaardingen, die tij dens een bedrijfson geval woensdagmor gen werd afgerukt, weer aan te zetten. Het ongeval vond plaats toen de monteur tijdens zijn werkzaamheden in een Vlaardingse chocola defabriek in de Derde In dustriestraat met zijn rech terarm tussen twee draaiende tandwielen van een kneedmachine be kneld raakte. Daarbij werd zijn hand vlak boven de pols afgerukt. De man werd in ijltempo overge bracht naar het Dijkzigt- ziekenhuis, waar men van 12.00 uur tot 5.00 *s och tends bezig is geweest met de operatie. Of de aange naaide hand behouden zal kunnen blijven valt nog niet te overzien. Schiedam Burgemeester en wethouders van Schie dam hebben In een telegram aan de Tweede Kamer hun verontrusting uitgesproken over de regeringsplannen met de Rotterdamse Offsho re en Sc heepsbouwcombina tie (ROS). Zij vinden het een slechte zaak voor de werkgelegenheid als de op richting van de ROS niet doorgaat. Van de week heeft minister Gijs van Aardenne van economische zaken de Kamer laten weten geen mo gelijkheden té" zien *"de scheepsnieuwbouw voor het Rijnmondgebied te behou den. Het Schiedamse collge vraagt de kamerleden met klem om bij hun standpuntbepaling re kening te houden met de so ciale gevolgen voor de ge meente Schiedam. B en W wij zen erop dat er meer dan drie honderd Schiedammers werk zaam zijn bij de afdeling scheepsbouw van het RSV- concem en dat de werkgele genheid van de 120 perso neelsleden van het aan de 's- Gravelandseweg 55? in Schie dam gevestigde ingenieursbu reau RSV-Gusto op de tocht komt te staan. Na de sluitin gen van de werf Gusto (900 man) en de reparatiewerf Nieuwe Waterweg (450 man) zou de gemeente Schiedam voor de derde maal zware klappen krijgen toegediend, indien de plannen van de raad van commissarissen van de ROS om de scheepsnieuw- bouw voor Nederland te be houden niet doorgaan. MaassluisOmstreeks twee uur gistermiddag viel als ge- jrolg van een storing in de hoofdcentrale van Westerlee in geheel Maassluis-West en Koningshoek de stroom uit. Be- talve Maassluis kwam bovendien naar schatting een kwart deel van het Westland zonder stroom, waaronder Naald- cjtijk, 's-Gravenzande, Monster en De Lier. Welke andere de len precies door de storing zijn getroffen is nog niet bekend, fevenmin als de oorzaak van het uitvallen van de hoofdcen- ftrale. Rond vier uur kwamen de eerste meldingen binnen dat de storing weer was verholpen- Ook het stadhuis van Maass- gus kwam door de storing in bet donker te zitten. Daar .werd op vitale punten binnen énkele sekonden de noodver lichting ingeschakeld, die functioneert op een aggregaat die voor dit doel in het stad huis is opgesteld. Ookdiverse bedrijven konden op ale ma nier provisorisch in hun ener giebehoefte voorzien. Kjnacker De commissie foor jeugd- en jongerenzaken jp Pijnacker is akkoord ge- in met het toekennen van ^-.i eenmalige bijdrage van 3*02,39 aan jongerensociëteit j Trucker. De bijdrage wordt naald uit het jeugd- en jon kenfonds. i de toelichting zei wethou- k J.A.Jochems dat het fi- inciéel tekort bij de Trucker Ben specifiek jongerenpro- weem is. Dit, omdat de belas- igdienst vrij plotseling igdverenïgïngen heffingen is op gaan leggen voor ont vangsten van de avonden. De Trucker heeft vanaf medio vo rig jaar een sluitende boek houding, zodat het dagelijks bestuur dit voorstel op tafel durfde te leggen. Wethouder Jochems maakte duidelijk dat de gemeente wel iswaar het technisch apparaat heeft om verenigingen finan cieel te begeleiden, maar dat het niet de bedoeling is dat de lagere overheid op de stoel van de verenigingen gaat zit ten. Voorlopig Is ie nog in training en dat gaat er al ernstig genoeg aan toe. Wie weet: wellicht dat uit dit jeugdige wielrenner ijs nog eens een wereldkampioen van formaat groeit... Fotograat Jaap Roze- ma maakte de foto er gens in Schiedam- Zuid. Maassluis Er zijn dc nodige harde woorden gezegd, tij dens de bijzondere vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening die gisteren werd gehouden, over de nota die het Nederlands Economisch Instituut heeft uitge bracht over de toekomstige ontwikkeling van de stad. Di verse raadsfracties lieten duidelijk merken de nodige te kortkomingen te hebben geconstateerd. Met name het feit dat totaal niet wordt ingegaan op aspecten als werkgelegen heid en het functioneren van de middenstand werd door Jan Meester (D'66), maar ook door diverse andere raadsle den, fel bekritiseerd. Er is niet al te veel tijd om op korte termijn het aanvullend onderzoek, waar van diverse zijden om werd gevraagd, te starten om zo iedere fractie te vreden te kunnen stellen. Het tijdschema dat voor de verdere procedure is opgesteld, en dat toch al niet teveel ruimte biedt, gaat er van uit dat al volgende maand de inspraak- groepen zullen worden gefor meerd, die zich vervolgens nog dit jaar over de materie zullen moeten uitspreken. In de commissie werd afgespro ken dat die inspraak daarom toch eerst maar van start moet en dat binnen afzienbare tijd alsnog besloten kan worden, om een aanvullend onderzoek te laten plaatsvinden. In de studie wordt ingegaan op de vraag, hoe de stad zich in de komende jaren zal moeten ontwikkelen. In het rapport geeft het N.E.I. drie mogelijk heden, die er ruwweg op neer komen, dat de Steendijkpol- der-Noord niet geheel wordt volgebouwd om ruimte voor allerlei voorzieningen te kun nen vrijhouden, dat die pold- fer wél volledig zal worden bebouwd en tenslotte dat er zelfs méér woningen worden neergezet, om op die manier het totaal aantal inwoners van de stad stabiel te kunnen hou- In haar aanbiedingsbrief heeft het college van B en W al aan gegeven, in eerste instantie het meeste voor de eerste variant te voelen. Op die manier kan namelijk nog wat grond voor de toekomst worden gereser veerd: „Je weet nooit hoe dringend we dat nog voor al lerlei voorzieningen nodig hebben", zo luidt ongeveer de argumentatie. Vrijwel alle commissieleden konden een heel eind met die gedachte meegaan, alleen de CDA-ers lieten al meteen merken daar totaal andere opvattingen over te hebben. De definitieve standpuntbepaling zal overi gens pas na het afronden van de inspraak kunnen plaatsvin den. Afgesproken werd overigens, dat de studie van het N.E.I. ook nog in de overige raads commissies zal worden behan deld. alvorens de inspraakpro cedure begint. Dat betekent dat de andere commissieleden zich er in april over zullen moeten buigen. CSS^'V «flL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. Voste oor-V Maassluis De aubade van scholieren en wjjkverenigin- gen op Koninginnedag zal dit jaar weer op de Markt worden gehouden. Een enquête onder de scholen en in de wijken sprak duidelijke taal: de over grote meerderheid van de on dervraagden sprak haar voor keur voor de Markt uit Het experiment van vorig jaar, om dit onderdeel van de festivitei ten te verleggen naar de Ko ningshoek, is blijkbaar niet zo'n succes geworden. Zelfs vanuit de nieuwe wijken in de Steendijkpolder kwam de voorkeur voor de Markt sterk naar voren. Vlaardingen/Schie- dam De afdeling Vlaardingen van het vluchtelingenwerk in Nederland is het niet he lemaal eens met acties, zoals het benefietbal in Schiedam, om geld in te zamelen voor een be paald doel. Arnold van Kalken, voorzitter van de Vlaardingse afdeling, verklaarde gistermiddag dat het geld dat met het zaterdag gehouden bene fietbal bijeen is gebracht overigens wel geaccep teerd zal worden. „Per slot van rekening is het geld niet voor ons. Dan kunnen wij natuurlijk ook niet zeggen, of de af deling dat geld wel of niet wil." aldus Van Kal ken, missionair veldwer-. ker voor deze regio. „Het gaat er gewoon om dat de meesten van ons vinden datje geen buikdanseres sen moet gaan inzetten voor een goed doel." Het benefieibal had dit jaar een recordopbrengst van minstens dertiendui zend gulden. Het volledig bedrag zal ten goede ko men aan de vluchtelin gen. Vlaardingen De PSP afdeling Vlaardingen heeft zich uit drukkelijk gedistantieerd van het optreden van SP-raadslid Remi Poppe tijdens de raadsdebatten over de emancipatie. De pacifisten, die met de SP een raadszetel delen en in sep tember de plaats van Poppe in zuilen nemen, noemen het SP-standpunt ten opzichte van de emancipatiebeweging „autoritair en dom". Tn het debat had Poppe de fe ministische beweging een sexistische benadering verwe ten. „Dit SP-standpunt," schrijft de PSP in haar eigen orgaan, „gaat volledig voorbij aan de achtergestelde positie van de vrouw, overal in onze samenleving, van bedrijfsle ven tot in het gezin. Tegen deze achtergronden is het geen wonder dat de SP in het gezel schap van SGP/GPV ver keert. als het gaat om tegen een subsidie van ƒ27.000, be stemd voor emancipatie-activi teiten, te stemmen. De strijd voor gelijkberechtiging van man en vrouw (het doel van de Subsidie) wordt door de SP niet gesteund, Duidelijker kan .het verschil tussen PSP en SP niet aan het licht komen," aldus de PSP, die voorts de hoop uitspreekt dat de bevol- Vlaardingen Met vermoede lijk een hersenschudding is een 13-jarig jongetje uit Maass luis opgenomen in het Holy- ziekenhuis, nadat hij op de le Van Leyden Gaelstraat door een personenauto was aanre- king beide partijen niet zal verwarren. Samenwerking tussen de twee linkse partijen heeft op pro grammatisch terrein nooit be staan. Poppe zelf heeft meer malen laten weten „geen en kel vertrouwen" in zijn opvol gers te hebben. Voor de paci fisten is het de eerste keer dat zij zich in het openbaar tegen de SP richten. den. Het jongetje, dat door een onverwachte manoeuvre door de automobilist niet meer ont weken kon worden, reed in de richting van de Schiedamse- weg. Het eageluk vond gister ochtend rond acht uur plaajs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1