SCHIEDAMSCHE COURANT Voortaan toch vervangende koopavonden Binnenstadswinkeltj e in Schiedam geopend Ik neem de proef Wijnands maakt plaats Plan voorlichtingsloket stadskantoor afgekeurd krant Ondanks advies vakbonden; Holland Festival komt in Schiedam Gastenj ,De Kleine Visser' Schiedamse schooljeugd vermaakte zich best. Pagina twee. Vlaardings bedrijf levert hele wereld vlaggen. Pagina drie. Gezondheidszorgweer in het nieuws. Pagina vier. LeenWarnaarende gemiste kansen. Pagina vijf. Martin Vianen begint kalmpjes aan. Pagina zeven. Kraker had al huis Voorschot «P renovatie Open huis met Zijdeveld 7 DAGEN GEOPEND loe \c*oW 'rijdag II april 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26591—8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Met het oog op de voorgenomen reconstruc tie van de Taanstraat en het parkeerterrein De Put, heeft de gemeente Maassluis met het automobielbedrijf R. Wijnands en Zoon BV on derhandelingen gevoerd Het ongerief dat automo bielbedrijf Wijnands veroor zaakt in de Taanstraat, be hoort binnenkort tot het ver leden. Het bedrijf gaat ver huizen naar de Mozartlaan en op de plaats waar het bedrijf nu staat, komen ongeveer 55 huizen. over de verplaatsing van het totale bedrijf naar een meer geschikte plaats in Maass luis. De verplaatsing van het bedrijf houdt voor de ge meente in dat alle eigendom men van het bedrijf aan de Taanstraat gekocht worden, inclusief de reeds gekochte panden Haven 6 en Taan straat 6. Op het beschikbaar komende terrein kunnen on geveer 55 woningen worden gebouwd. De subsidies op grond van het besluit Bijdragen reconstruc tie-en saneringsplannen, de zogenaamde tachtig procent regeling, alsmede de locatie- subsidie zullen worden aange vraagd. Onderdeel van de overeenkomst met het auto mobielbedrijf Wijnands is de verkoop van een perceel grond aan de Mozartlaan. Daar gaat het bedrijf uitsluitend op eigen erf parkeren. Op 15 en 16 april praten res pectievelijk de commissie voor openbare werken en de com missie voor ruimtelijke orde ning over dit laatste voorstel. Beide vergaderingen beginnen om half acht 's avonds en worden gehouden in zaal De Buys in het Maassluise stad huis. in VlaardingenDe Goe de/Schilders uit Vlaar dingen gaat voor 183.644 gulden de 694 woningen van het MUWI 1 complex in de Babberspolder van een vers verfje voorzien. Voor dit bedrag krijgen het gevel houtwerk en de hekken van de bal kons een eenvoudige schilderbeurt, Zoals bekend wordt al langdurig overleg ge-, pleegd tussen gemeente en projectgroep over de renovatie/het achter stallig onderhoud van de betreffende huizen. Aangezien het college niet verwacht dat daar binnen afzienbare tijd concrete plannen uit zullen voortkomen, wordt nu de zaak al vast een beetje opge knapt. Vlaardingen De koopavondverordening van Vlaardingen en de daarin opgenomen regeling voor een vervangende koopavond blijven ongewijzigd. Dat hebben burgemeester en wethouders van Vlaar dingen besloten na een advies in die richting van de commissie voor economische aangelegenbeden. Een en ander boudt in dat als de koopavond bijvoor-' beeld in verband met de verjaardag van de konin gin. 4 mei, 31 december of Goede Vrijdag niet ge houden kan worden, er op een andere avond koop avond gehouden mag worden. Bij de behandeling van het raadsvoorstel lot vaststelling van de koopavondverordening in de raadsvergadering van december vorig jaar, deed het college van B en W de toezeg ging om een aantal organisa ties te vragen hoe zij tegeno ver de regeling voor een ver vangende koopavond staan. De aangeschreven organisa ties, de dienstenbonden van de VlaardingenJan Mast wijk, één van de krakers van het voormalige GGD-pand aan de Kethelweg, heeft op 17 maart van de gemeente een huis aangeboden gekre gen op de Van Lennepplaats m Vlaardingen. Vijf dagen later, op 22 maart, kraakte hij samen met anderen het pand aan de Kethelweg. Aangezien Jan Mastwijk, die' op de hoogte was van deze aanbieding, niet reageerde op het aanbod van de ge meente (Mastwijk beweerde geen tijd te hebben en er nog wel op terug te komen), heeft Patrimonium, eigena resse van het pand, de aan bieding op 24 maart weer la ten vervallen. Jan Mastwijk, die 21 jaar is en sinds januari 1979 inge schreven staat als woning zoekende in Vlaardingen, stond al eerder in het nieuws toen hij in de tuin van bur gemeester Kieboom de nacht doorbracht om daarmee de aandacht te vestigen op zijn moeilijke omstandigheden. Verder heeft hij in het verle den nog een aantal andere woningen gekraakt in Vlaar dingen. Burgemeester Wim Kieboom: weer andere mening clan par tijgenoten-wethouders. FNV en de plaatselijke werk groep van de consumenten bond, stonden afwijzend te genover deze vervangende koopavond. Ondanks deze uit spraken voelde de commissie voor economische aangelegen heden niets voor het schrap pen van de vervangende koopavond uit de betreffende verordening. Alleen twee commissieleden van de PvdA, Henk Ranshuijsen en Gerard Boender, voelden daarvoor. Ook in de fractie van de PvdA is er over deze materie uitge breid gepraat en ook de drie PvdA-wethouders waren voorstanders van het schrap pen van de vervangende koopavond uit de verordening. Maar binnen het college heb ben zij geen meerderheid. De twee CDA-wethouders en de burgemeester (overigens ook lid van de PvdA en bekend oud-vakbondsman) wilden wel een vervangende koopavond. En als de stemmen in het col lege staken, is de stem van de burgemeester doorslaggevend. Op die manier wordt deze be slissing een beslissing van „het college". Het is overigens de tweede keer binnen vrij korte tijd dat burgemeester Kieboom binnen het college in een voor de pvdA-fractie min of meer principiële zaak anders sternt dan zijn partijgenoten-wethou ders. De vorige keer was dat bij het instellen van een com missie ex artikel 61 voor het beheer van de wijkaceommo- datie in de VOP. Ook toen stemde hij met de twee CDA- wethouders mee en kwam er op die manier een collegebe- sluit in de gemeenteraad. Dat is zoals bekend niet doorge-1 gaan. Veel mensen liepen gistera vond het Schiedamse voor- llchtingswinkeltle binnen. Dirty Dozen zorgde voor de swingende begeleiding. Wet houder Chris Zijdeveld zal op geregelde tijden in het pand je aanwezig zijn. Schiedam Het Holland Festival komt dit jaar voor het eerst naar Schiedam. Van 23 mei tot en met 14 juni geeft het Amsterdamse bewegingstheater Bewth in het kader van het festival een serie voorstellingen in de grote scheepsbouwhal van de voormalige Gustowerf aan de Maasdijk. Caland Holdings nv, eigenaar van de enkele jaren geleden gesloten scheepswerf, heeft de gigantische hal kosteloos beschikbaar gesteld voor het theatergebeu ren. Bij de voorstellingen, die gemiddeld ruim één uur duren, is slechts plaats voor honderd toeschouwers. Bij Bewth gaat het niet om de voorstelling, maar om de ruimte. Doel van de voorstellingen is het publiek de voormalige scheepshal te laten zien, die nog steeds op de nominatie staat om op de monumentenlijst te worden gezet Dat doet het bewegingstheater door middel van acteurs, licht, geluid en klanken. Omdat licht een ontzettend be langrijke element is in de voorstellingen, wisselen de aanvangstijden. Naarmate het langer licht blijft, begin nen de voorstellingen op een later tijdstip, zodat een op timaal gebruik van de schemering kan worden gemaakt Zie verder pagina drie. ADVERTENTIE Unge Haven 26 - Schiedam - Telefoon 010-263893 Jtk Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder exlra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. opP" pot ..ipM»51 A,®'-*'" P.d*es,; 1 pos®0*12'- l Teïel°°n" Deie11011 [ioPen etivi elop- .de* S34 „■ue R°uet' O0 Schiedam Het Schiedamse voorlichtingswinkeltje bin nenstad in de Hoogstraat nummer 34 is eindelijk geopend. Wethouder Chris Zijdeveld had geen betere avond voor de o* penïng kunnen uitkiezen dan de koopavond. Midden tussen de winkelende mensen trok de groep Dirty Dozen met swin gende muziek de aandacht voor het informatiewiiJkeltje. Opgetogen kon verantwoordelijk wethouder Chris Zijde veld het winkeltje openen. In het pandje kan iedereen worden voorgelicht over Schiedam, en in het bijzonder Schiedam-Centum. Maquettes en schetsen geven aan hoe het was in de binnenstad, hoe het nu is en boe men het gepland heeft. Dankzij dit winkeltje kunnen belanghebbenden makkelijker, directer en dui delijker reageren op de plan nen van de gemeente. Circa acht maanden hebben de bewoners op dit winkeltje moeten wachten, maar nu is het er. Bewoners kunnen van nu af aan bij de wethouder m het winkeltje binnenstappen om samen het uiteindelijke re sultaat van „de invulling van de binnenstad" samen te stel len. Zo ook over de herbestra ting van de Hoogstraat In het pandje zijn enkele plannen op gehangen om le illustreren hoe het er ongeveer uit zal gaan zien. In overleg zal dan een ontwerp worden gemaakt, waarop nogmaals door belang hebbenden kan worden gerea geerd. Het aan de hand van de op of aanmerkingen gemaakt definitief plan zal aan het col lege van B en W ter goedkeu ring worden toegestuurd. Het is dan nog mogelijk om te rea geren, zij het schriftelijk aan het college. De Hoogstraat zal in het najaar worden herbe- straat. Gisteren werden de aanvragen voor een recon structie van de Hoogstraat aan de commissie voor ruimtelijke ordening en de gemeenteraad toegestuurd. Zijdeveld hecht veel waarde aan contact met de bevolking. Hij wil daarom ook zelf tijdens van tevoren aangekondigde tijden het winkeltje gaan be mannen. „Zo blijf je kennis nemen van de vaak erg goeie ideeen die uit het contact kun nen voortkomen," aldus de wethouder. Zijdeveld wil zo snel mogelijk de plannen voor de binnenstad uitvoeren. „Voor mij staat vast dat dat we de kans die we in januari heb ben gekregen (dertig miljoen gulden voor stadsontwikke ling) niet door de vingers moe ten laten glippen door tot het jaar 2000 te blijven praten. Mijn inziens moeten we zo snel mogelijk de hele binnen stad voltooien. Als ik met dit winkeltje kan bijdragen tot een goede benutting van die kans is het doel bereikt," aldus wethouder Chris Zijdeveld. Volgende week vrijdag kan men van 11,30 tot 14.00 uur de wethouder spreken in het winkeltje. Schiedam Er komt geen voorlichtingsloket beneden in üc hal van het stadskantoor. In overleg met burgemeester John te Loo, die voorlichting in zijn portefuille heeft, is ge meen te voorlichter Dolf Buschkens tot de conclusie geko men dat men geen voorlichting moet geven vanuit een gla zen huisje met een gat erin. Daarom heeft de dienst gemeen tewerken van B en W opdracht gekregen een nieuw plan te maken voor een nieuwe voorlïchtingsruimte. Het ligt dan in de bedoeling een open ruimte te creëren waar de mensen wat vriendelijker kunnen worden voorgelicht. Het tocht echter flink in de hal van het stadskantoor. Ter voorko ming dat alle folders door het gebouw heen fladderen wordt gedacht aan het plaatsen van draaideuren. Vorige week werd het aan vankelijke plan door BenW afgekeurd. Dit plan was al in een zeer ver gevorderd stadi um. Alle adviserende diensten zoals de brandweer hadden al hun goedkeuring over het plan gegeven, zodat er al een bouwvergunning was afgege ven. Hoe het nieuwe plan eruit zal gaan zien is nog niet bekend. Gedacht wordt aan een soort ruimte met tafeltjes en stoelen waar de voorlichters (er komt er binnenkort eentje bij) infor matie over Schiedam verstrek ken. Met de afkeuring van het vorige plan zal het echter weer even gaan duren voordat de voorlichting van de vierde etage naar de begane grond verhuist. Het nieuwe plan heeft echter volgens voorlich ter Buschkens wel het voor- deeel dat een open ruimte wat vriendelijker bij de mensen over komt. zodat zij wat mak kelijker binnenstappen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1