SCHIEDAMSE H COURANT Sluitende exploitatie CJV-gebouw niet mogelijk Kerkkoor viert eeuwfeest Open dag van Nie u weian d Bk neem proef Tweemaal zoveel alcohol in verkeer Gemeente springt De Teerstoof bij ■4/^m Speelvoor- zieningen Ambacht van de baan Eerste bewoners komen naar Woudhoek- noord Vrienden Trompmuseum bijeen Schiedamse school naar veiligheids wedstrijden Auto rijdt van Vlaardingerdijk iiiiiiii Microfilm laat op zich wachten D'66: Maak Schiedam hoofdstad Rijnmond Maandag 14- april 1980- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - - 104<ie jaargang no. 26592 6 PAGINA'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL In Honorum Dei, het kerkoor van de Schie dams© Singelkerk, vierde zondag het hon derdjarig bestaan. Bisschop Simonls was speciaal uit Rotterdam gekomen om voor te gaan tijdens een pontificale hoogmis, waarbij het honderdjarig koor de Missa Brevis van Joseph Haydn uitvoerde. Na de mis was er in de pastorie van de kerk een receptie, waarop enkele koorleden een onderscheiding ontvin gen. Daarna begaf het gezelschap zich naar De Wilgenburg om daar tijdens een gezellig samenzijn het glas te heffen. Tevens was in de Wilgenburg een tentoonstelling ingericht met historisch materiaal van het koor. Jaarvergadering Vereniging tegen Milieubederf De Vereniging tegen Milieu bederf in en om het Nieuwe- Waterweggebied houdt op donderdag 24 april zijn jaar lijkse algemene ledenverga dering. De vergadering wordt gehouden in het Hol- landiagebouw, Oosthavenka- de 42 in Vlaardingen en be gint om acht uur 's avonds. De Vereniging tegen Milieu bederf werd in 1963 opge richt door een aantal veron truste burgers. In het werk gebied van de vereniging wonen ruim een miljoen mensen, daarvan is nog geen duizendste deel lid. Op het ogenblik probeert de vereniging dan ook leden ie werven. Hoe meer mensen lid zijn van de vereniging, hoe meer er gedaan kan worden aan het verbeteren van het milieu in deze streek. Vlaardingen Het college van burgemeester en wethou ders heeft besloten geen po gingen meer te ondernemen om speelvoorzïeningen in een deel van Vlaardinger-Am- bacht aan te leggen. Deze be slissing is genomen naar aan leiding van de uitslag van een enquête die in het kader van de inspraak in een gedeelte van Vlaardinger-Ambacht is gehouden over de realisering van dergelijke voorzieningen. De twee voorstellen die wel uit de enquête naar voren kwamen zullen overigens ook niet gerealiseerd worden. Het gaat om de aanleg van twee eenvoudige trapveldjes. Eén op de strook grond tussen de Burgemeester Heusdenslaan en rijksweg 20, en één op het veld gelegen tussen de Oude Holyweg en het landje van Chardon. Vlaardingen In de periode sinds januari heeft de Vlaardingse politie in vergelijking met hetzelfde tijd vak van vorig jaar tweemaal zoveel processen verbaal opgemaakt wegens drankgebruik door verkeersdeelne mers. Eind vorige week werd de zestigste zogenaamde 26-er gegrepen. De overtreder was een 44-jarige Vlaardïnger, die met teveel alcohol in het bloed een personenauto bestuurde. Nadat de bloedproef was gedaan mocht de man met een rijverbod en een proces verbaal naar huis. Ook in het weekend moest de politie diverse verkeers- gebruikers een proces verbaal geven wegens drankge bruik. Een 25-jarige Schiedammer werd zaterdagnacht staande gehouden. Hij moest de blaastest en de bloed proef ondergaan. Zijn auto bleef aan het bureau voor nader technisch onderzoek. Ook bij een geval van vernieling bleek alcohol in het spel te zijn. Zaterdagochtend vroeg gooide een 25-jarige man zonder vaste woonplaats een ruit in van een wo ning aan de Lissabon weg en reed vervolgens in zijn auto weg. Later werd hij in Schiedam staande gehou den. Hij bleek gehandeld te hebben uit privé-moe Rijk heden. Hij had een flinke slok op. Vlaardingen Het is nauwelijks te voorkomen dat er jaarlijks verlies wordt geleden op de exploitatie van ge bouw Triangel in de Fransenstraat. Doordat er de laat ste tijd wat nieuwe gelegenheden zijn geopend, waar recepties kunnen worden gegeven, neemt de belang stelling voor Triangel sterk af. Dat staat te lezen in het jaarverslag van CJV 'Liefde en Vrede', de eigenaresse van het gebouw. is het nauwelijks mogelijk om een sluitende exploitatie-opzet te bereiken," zo wordt in het jaarverslag vermeld. Het be stuur van de stichting, die het gebouw voor de CJV beheert, ziet geen mogelijkheden om m die problemen verbetering te brengen. Binnen de jeugdvereniging is men toch al geruime lijd bezig, de situatie rond de in eigen dom zijnde gebouwen Triangel en Obadja te bestuderen. Zoals Naast het gebruik als centrum voor allerlei activiteiten van de CJV wordt Triangel ook verhuurd voor activiteiten van derden. In 1969 werden de di verse zalen van het gebouw regelmatig verhuurd voor ver gaderingen en soortgelijke bij eenkomsten, maar het aantal recepties dat in Triangel werd gegeven liep sterk terug. „Hoewel regelmatig tariefver hogingen doorgevoerd worden bekend zijn er inmiddels voor stellen gedaan in de richting van het afstoten van Obadja, waarna 'Liefde en Vrede' zich geheel in Triangel zou terug trekken. In het kader van het onderzoek naar de mogelijkhe den in die richting past de sug gestie, om de commerciéle ex ploitatie van Triangel in de toekomst geheel te beemdigen. In de loop van du jaar zal Triangel overigens de nodige aanpassingen moeten onder gaan om te kunnen voldoen aan de geluidsverordemng, die op het gebouw van toepassing is. Al enkele malen is de CJV in conflict gekomen met de omwonenden en de gemeente vanwege geluidsoverlast, die door de activiteiten in het jeugdgebouw aan de omgeving werd veroorzaakt CJV's jeugdgebouw Triangel: sluitende exploitatie niet mo gelijk. Schiedam De eerste 2es hui zen van het plan voor 304 wo ningen in het uitbreidingsge bied Woudhoek-noord worden van de week opgeleverd. Wet houder Chris Zijdeveld zal donderdagmiddag de sleutels van de woniningen uitreiken aan de nieuwe bewoners. De onlangs gereed gekomen wo ningen liggen aan de zuidzijde van het uitbreidingsgebied. Nog dit jaar zal de rest van de ruim driehonderd huizen wor den opgeleverd. Brielle Op de leden vergadering van de Ver eniging „Vrienden van het Trompmuscum", die donderdag wordt gehou den, zal de heer H. van der Graaf uit Kockanje een lezing houden, waar in o.a. de oorlogsjaren in Kockanje, de proefinva- sie van de Duitsers en dc' bunkerbouw op West- voome aan de orde ko men. Schiedam De LTS voor Schiedam en om streken van de christelij ke scholengemeenschap Schieland heeft zich ge- plaast voor de finale van de veiligheidswedstrijden voor het lager technisch onderwijs, die woensdag om tien uur 's ochtends m het veiligheidsinsti tuut in Amsterdam wordt gehouden, Samen met elf andere scholen uit het hele land gaat het team van de Schiedamse school uitmaken bij wel ke school de grootste kennis van veiligheid be staat. Aan de voorron den, die enige tijd gele den ook in Schiedam werden, gehouden, heb ben in totaal 135 scholen meegedaan. De voorron den bestonden uit het beantwoorden van vra gen met betrekking tot de veiligheid bij het werk, thuis en buiten. Schiedam Na een aanrijding roet een andpre weggebruiker is een 51-jarige automobilist zaterdag de Vlaardingerdijk afgereden en vijf meter lager terechtgekomen. De bestuur der had slechts lichte schaaf wonden, maar de auto werd zwaar beschadigd. Een bejaarde fietser liep vrij dag ccn hersenschudding op, toen hij op de Honnerlagc Gretelaan in botsing was geko men met een personenauto. De fietser had geen voorrang ver leend. Op diezelfde dag waren ook twee weggebruikers op het Bacbplein ten val geko men. Een 59-jange fietser wil de linksaf slaan, juist op het moment dat zij werd ingehaald door een 16-jarige jongeman op een bromfiets. De dame moest met een polsfractuur naar het ziekenhuis worden gebracht. m Wijkcentrum 't Nieuweland aan de Goudse- singel in Vlaardingen heeft zaterdag een uit stekend geslaagde open dag gehouden, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat duurde. Overdag was het vooral het jeugdige publiek, dat zich met allerlei activiteiten amu seerde, terwij! 's avonds de volwassenen aan da beurt waren. i De weersomstandigheden werkten uitstekend mee. Vandaar dal onze fotograaf dit beeld j j van het evenement kon vastleggen. Schiedam Raadslid Herman Noordegraaf wilde tijdens de laastgehouden commissie van vorming en recreatie weten hoe het zit met de aanschaf van microfilm voor het gemeen tearchief. Volgens hem is dat namelijk aJ een behoorlijk lan glopende zaak. Vorig jaar kon de gemeente niet tot een be sluit komen over de aanschaf van microfilm. Wethouder Posthoorn meldde dat het dit jaar ook nog even zal gaan duren. Gedacht wordt namelijk aan een uniform systeem, zodat ook andere gemeente-instellingen gebruik kunnen maken van het ruimtebesparend archief. Verder is Noordegraaf benieuwd of de cursus Oud Hollands, die vanuit het gemeentearchief in Schiedam zou moeten worden ge houden, doorgaat. In Schiedam ziet de heer Van der Feest, de archivaris van het Schiedamse archief, dat echter niet zo Zitten. „Er zit al een dergelijke cursus in Rotterdam, Delft en Vlaardin gen, Je kan zoiets veel beter regionaal aanpakken," aldus Van der Feest Schiedam De gemeente raadsfractie van D'66 vmdt dat Schiedam best in aan merking kan komen als hoofdstad voor de toekom stige Rijnmond-provincie. De twee raadsleden zijn van mening, dat Rotterdam niet zonder slag of stoot tot hoofdstad van de toekomsti ge Rijnmond-provincie moet worden aangemerkt. Onlangs maakte het open baar lichaam Rijnmond be kend, na het verkrijgen van de status van provincie over te willen gaan tot de bouw van een provinciehuis Momenteel is het ambtena renapparaat van Rijnmond ondergebracht m Rotter dam en vergadert de Rijn- mond-raad in het Rotter damse stadhuis. De twee raadsleden van D'66 An- nemanjke Peterhans-Steen en Rob Hijmans hebben burgemeester en wethou ders van Schiedam ge vraagd of het college bereid is te onderzoeken of Schie dam tot toekomstige provin cie-hoofdstad kan worden uitgeroepen, zodat het nieuw te bouwen Provincie huis m Schiedam kan wor den gebouwd. Daartoe vra gen zij B cn W contact op te nemen met het Openbaar Lichaam Rijnmond en met de minister van binnen landse 2aken Schiedam Het zolder- en poppen theater In de Teerstoof is naar alle waarschijnlijkheid uit de financiële zorgen. De leden van de raadscommis sie voor vorming en recreatie hebben zich akkoord verklaard met het voor stel van BenW om de begroting van het theater sluitend te maken. Daar mee is een bedrag gemoeid van bijna één ton. Nu rest nog de goedkeuring van de gemeenteraad. Zoldertheater In de Teerstoof is in okto ber 1972 opgericht met als doel het klein- kunsttheater ook in het Rijnmondgebied te stimuleren. Volgens de mensen van hel theater loopt de zaak prima. Naast de spelsoorten als mime, poppentheater en experimenteel toneel worden vooral ca baretvoorstellingen flink bezocht. Het theater kan met de subsidie van de Schiedamse Gemeenschap niet rondko men. Daarom heeft het de gemeente ve- zocht bij te springen. Voor de accommo- datiekosten moet De Teerstoof 2elf op draaien en dat vindt de leiding van. De Teerstoof niet reèel. „Het zolder- en pop pentheater heeft inmiddels zulk een plaats in on2e Schiedamse samenleving verworven, dat het niet langer juist kan worden geacht om bij dit standpunt te blijven," aldus het theater in een brief aan de gemeenteraad. J9L Dit nieuwsblad. waarin u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. oei O* Der s\uien .O-' ;d«^--eqc Line*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1