SCHIEOAMSCHE COURANT Zonneënergie in nieuwbouw gemeentewerken Ik -neem.» de proef M- Historische vereniging tegen sloop in Kethel Enquêtes aan strakke voorwaarden verbinden Woudhoek-noord heeft zijn eerste inwoners krant Waar blijft 30 km? Grote opslagcentrale in industriegebied Maasland wil duidelijkheid over kabel-TV. Pagina twee. Bewoners Wilhelminastraat zijn parkeeroverlast beu. Pagina drie. Ouders van geestelijk gehandicapte kinderen aan net woord. Pagina vijf. Waterwegcup, mooie afsluiting van het seizoen. Pagina zeve.\ Rood Vlaar- dingen'opent nieuwe ruimte 'Bevorder voortgezet onderwijs in Holy 'Verkeersbestemming past niet' Inspraakburea u in notitie: Vrijdag 18 april 1980 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 -104de jaargang no. 26596ft PAGINA'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Jiff Wethouder Chris Zijdeveld overhandigt mevrouw Goedhart, een van de eerste inwoners van Woudhoek de sleutel en een bloemetje. Schiedam Trots en blij kon wethouder Chris Zijdeveld gisteren officieel de sleutels overhan digen aan de nieuwe bewoners van de pas op geleverde woningen van Woudhoek-noord, deelplan la. Zes woningen worden nu be woond. Zij liggen allemaal in het blok Botter aan de zuidkant van de nieuwe wijk. Samen met de heer Van Iperen, adjunct directeur van de bouwmaatschappij Nevanco en Ir. de Blok, hoofd van de dienst gemeentewerken, stapte wethouder Zijdeveld de woning van de familie Goedhart binnen om het resultaat te' bewone- ren. De symbolische sleutel met een reusachtige omvang werd even tevoren gebracht door een vorkheftruk. Voor de familie Goedhart was deze woning een prijs uit de loterij. „Aanvankelijk woonden we op een vjer-kamer flatje. Wij stonden bijna vier jaar op de lijst met urgentieverklaringen. Ver geleken met wat we hadden, is deze woning ge woon geweldig," aldus de heer Goedhart, die samen met zijn vrouw en twee zoons het splin ternieuwe huis in Woudhoek bewoont Eind dit jaar zullen alle woningen van deelplan Ia klaar komen. Dit betekent dat er bijna driehonderd woningen meer in Schiedam zullen staan. Zij develd heeft een groot vertrouwen in het bouwbedrijf Nevanco. Hij complimenteerde het bedrijf tijdens zijn toespraak in het Novotel dat zij zo snel (anderhalf jaar met twee bouwvak vakanties) de bouw van de wijk kan afronden. Dit komt mede dankzij het systeem dat Nevan co hanteert, waarbij de meeste onderdelen van de woning in een werkplaats zijn gemaakt, het- teen tijd en geld bespaart. iijdeveld liet ook enkele negatieve geluiden horen rond de tot stand koming van het project Woudhoek. Daarbij hekelde htj twee wetten, de wet Ruimtelijke Ordening en de Arobwet, die het project met maar liefst twee jaar vertraag den. De vertraging heeft echter niet tot prijs verhogingen geleid; de gemiddelde huurprijs is slechts twee gulden hoger uitgevallen dan aan vankelijk verwacht werd. Tot slot bood de heer Van Iperen aan de bewo ners van de eerste zes klaargekomen woningen in Woudhoek-noord een boompje aan. Vlaardingen De stichting „Rood Vlaardingen" opent aanstaande zaterdag officieel de deuren van haar nieuwe ruimte in het voormalig weeshuis, Weeshuisplein 18 te Vlaardingen. Na een intensieve verbouwing is de ruimte thans volledig ge schikt voor de vele activiteiten van de stichting. Het is de be doeling om in die ruimte actu ele (politieke) films te verto nen, overwegend linkse litera tuur te gaan verkopen en ex posities te houden van beel dende kunstenaars en /of poli tieke groeperingen. Het nieu we onderkomen heeft dan ook een naam gekregen waarin die drie hoofdactiviteiten een plaatsje hebben gevonden: •Jilmhuis/Boekhuis/Kunst- huis Rood Vlaardingen". Op de opening, die om acht uur 's avonds begint, wordt eerst de film, „Les. Petit es Fu gues" van Yves Yersin ge draaid, waarna er sociëteit is met levende muziek. Vlaardingen Ook de ouder commissie van de openbare scholengemeenschap Professor Casimir heeft er bij de ge meente op aangedrongen alles in het werk te stellen om in de Holywijk betere voorzieningen op het gebied van openbaar voortgezet onderwijs te creër en. De zaak zal in de commis sie onderwijs ter discussie ko men. De Vlaardingse Holywijk, die practisch geheel van openbaar voortgezet onderwijs versto ken is, vormt al jaren een pro bleem. Dat de ouders de kwes tie nu weer opnieuw aankaar ten heeft vooral te maken met het feit dat die kinderen die rit Holy komen elke dag weer een groot eind af moeten leg gen naar de Professor Casi- mirschool. Een situatie die de betrokken ouders verre van plezierig vinden. Schiedam Voor 2,43 miljoen gulden gaat de ge meente Schiedam een centraal magazijn met werkplaatsen bouwen aan de Jan van Riebeeckweg, op de plaats waar momen teel de afdeling voor uit voering van weg- en wa terbouw al met 85 mensen werkt. In het nieuwe ge bouw in industriegebied 's-Graveland moeten en kele werkplaatsen en ma gazijnen van de dienst ge meentewerken worden geconcentreerd, met name de hoofdafdeling civiele Het pand Schiedamse weg 30 da teert uit 1908 en past vol gens de histo rische vereni ging heel goed in het oude Kethel. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. ..„i, ,SWUI®>I,ie»e> opf" ;oel a toe® J Sa»®' idtes eWP zen' a ïoiV=' 5 vJoePP' 934 idet P' ozUe9 3000 VB*;- id»®' .O'1 Schiedam De historische vereniging van Schiedam is er weer als de kippen bij: de gemeenteraad beslist maandag avond over aankoop van het pand Schiedamseweg 30, naast het oude raadhuis van Kethel, en op het nippertje heeft de vereniging een brief gestuurd om de raadsleden ertoe te be wegen niet tot sloop van dit gebouw uit 1908 over te gaan. Burgemeester en wethouders willen het pand in Kethel aan kopen, omdat de grond waarop het staat een andere bestem ming heeft. In de plannen met het winkelcentrum erachter, het Hof van Spaland, werd destijds opgenomen dat deze plek voor verkeersdoeleinden of voor bijzondere bebouwing zou worden gebruikt. De histo rische vereniging is daartegen. Een verkeersbestemming past volgens haar niet in het ver keersluwe karakter van de oude dorpskern van Kethel. Een bijzondere bestemming kan wel, maar dan zou gepro beerd moeten worden de hui dige bebouwing daarvoor te handhaven. Het historisch genootschap voert via zijn secretaris H. L. Spier vier argumenten aan om het pand aan de Schiedamse weg 3D niet te slopen; Het oude dorp Kethel 15 in de afgelopen jaren een steeds verder inkrimpende histori sche kern geworden. Iedere verdere aantasting mag slechts in uiterste noodzaak worden toegestaan. In dit geval wordt de noodzaak betwijfeld. Het pand is dichtgemetseld, maar niet bouwvallig. De vrijstaande woning op nummer 30 grenst aan het voormalige raadhuis van Ke thel, dat fraai gerestaureerd is en waarin nu de gebroeders A. en T. Engelen een bistro heb ben gevestigd. Ook dit raad huis was eerst voor sloop be stemd. Aan de andere zijde van het raadhuis is de voor malige burgemeesterswoning zelfs geheel in oude stijl herbouwd. In dit rijtje komt de woning Schiedamseweg 30 goed tot haar recht en zelfs wordt het onmisbaar genoemd. Het fraaie raadhuis heeft zo de juiste omlijsting. Het pand uit het begin van deze eeuw is een goede verte genwoordiger van de architec tuur uit die tijd. Het is een vriendelijke woning met een fraaie, kostbare deur, bijzonde re tuin en smeedijzeren hek werk: een woning die Kethel siert, aldus historisch secreta ris Spier. Het is een type woning, waaraan Schiedam nu precies grote behoefte heeft. Deze argumenten wegen vol gens de historische vereniging ruimschoots op tegen de argu menten, die voor sloop zouden pleiten. Als het bestemmings plan handhaving van het ge- houw niet toelaat, is dit plan wellicht partieel te wijzigen, hoopt de historische vereni ging. werken. Er zal gébruik worden gemaakt van zon neënergie. De opstallen aan de Korte Ha ven, West vest, Hoofdstraat en de Huis te Riviereweg komen dan vrij, Wat met deze ruim ten kan gebeuren, zal onder zocht worden door directeur gemeentewerken Harm-Gus- tave de Block. Hoewel zijn dienst in drie jaar tijd al min der als „ondernemer" is gaan optreden en het kantoorwerk is toegenomen van 65 tot ruim 80 procent van wat gemeente werken allemaal doet, is de nieuwe centrale voor het zwa re werk toch nodig. Er moet een heleboel kunnen: opslag van nieuw bestratings- en rio leringsmateriaal, opslag van zand, onderhoud van hekwer ken, keetwagens, elektrotech nisch onderhoud aan onderde len van gebouwen, bruggen, rioolgemalen en gereedschap pen, ambachtelijk constructie werk, smeedwerk ten behoeve van bruggen, viaducten, weg- bebakening, opslag van mate rieel voor de plantsoenen dienst, en opslag van vele an dere materialen. Ook moet er zowel ambachtelijk als admini stratief gewerkt kunnen wor den. Het terrein aan de Fokker straat, waar vroeger de vuil- stort was, blijft gehandhaafd als opslagplaats van oud be stratingsmateriaal. Bij de nieuwbouw aan de Jan van Riebeeckweg wordt voor bijna een ton uitgetrokken voor energiebesparing. Via een zonnecollector moet aan de warmwaterbehoefte kun nen worden voldaan. Ook wordt relatief zuinige centrale verwarming aangelegd. De uilvoering van de aangekondigde beperking van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van Vlaardingen naar 30 km laat op zich wachten. Minister Tuljnman aarzelt en de bevolking wordt ongeduldig, zoals uit deze foto blijken mag. Het opschrift, afkomstig van de Vereniging Bescherming Voetgangers, werd aangetroffen op een verkeersbord in de Zomerstraat. Overigens komt minister Tuijnman, die aanvankelijk weinig wettelijke mogelijkheden zei te zien in de invoering van een verlaagde maximumsnelheid, steeds meer onder druk te staan van diverse maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Onlangs adviseerde de SWOV, de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid, de minister positief over invoering van de 30 km. Het SWOV ging daarbij zelfs verder dan Vlaardingen, dat de 30 km alleen tot de woonstraten wit beperken. ^iMiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiifjiiuiKiiniiiiiiimiujifiiiiuiuHiiiniiniiiiiiimtiH Vlaardingen Het houden van een en quête in inspraakprocedures is alleen te overwegen als het noodzakelijk is de me ning van een zeer groot percentage van de betrokkenen te kennen en als andere middelen, zoals inspraakavonden, niet werken. Deze opmerking staat te lezen in de notitie Enquêteren in inspraak, die het inspraakbureau van de gemeente Vlaar dingen heeft gemaakt ten behoeve van een discussie over dit onderwerp in de commissie inspraakbegeleiding. De aanleiding van de notitie is de recente enquête in de omgeving van de Nachte gaallaan in Vlaardingen-Ambacht die in de commissie voor inspraakbegeleiding kritiek ontmoette. Daarbij kwam de vraag naar voren of enquêtering eigenlijk wel een acceptabel middel is in de in spraak en indien het gebeurt, welke eisen dan aan de enquêtering gesteld moeten worden. In de notitie wordt globaal ingegaan op de ervaringen die de gemeente Vlaardin gen in de loop der jaren heeft opgedaan met enquêtes in de inspraak. Die ervarin gen zijn bepaald niet geweldig positief- Uitgaande van die ervaringen is de stand van zake, met betrekking tot het het en quêteren nu, dat zij bij grote projecten nauwelijks meer gebruikt worden. Alleen in het kader van een veelomvattende in spraakprocedure in de stadsvernieuwing als aanvulling op de meningsvorming of als noodsprong om een knoop door te hakken, wordt nog wel eens geenquêt- teerd. Dat laatste was het geval bij de en quête in de buurt van de Nachtegaallaan. Het grootste voordeel van enquêtes, zo vermeld de notitie, is dat men van een groot percentage van de betrokkenen de mening te weten komt. Terwijl bij in spraakavonden in een wijk van 500 wo ningen een opkomst van 50 a 100 perso nen al uitstekend genoemd kan worden, is de respons bij enquêtes die huis-aan- huis worden opgehaald vaak meer dan 80 procent Enquêtes worden echter onbe trouwbaar door een groot aantal factoren. De notitie geeft een aantal van die facto ren. Allereerst kan de informatie vooraf onduidelijk overgekomen ziin. Op de tweede plaats kan de vraagstelling sugge stief, onduidelijk, of te genuanceerd ztjn. En op de derde plaats kan de enquêteur of degene die de enquête ophaalt, de in vulling van het formulier beïnvloeden. Tot slot geeft de notitie een aantal eisen die gesteld moeten worden aan een en quête om de genoemde bezwaren te on dervangen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat een enquête slechts een onderdeel kan zijn van een inspraakprocedure, waarin ook andere inspraakmethodieken gehanteerd worden. Vervolgens moet aan een enquête een informatiefase vooraf gaan, zowel schriftelijk als via een infor matie- /inspraakavond. De opstelling van de enquête en de bijbehorende toelichting moet zoveel mogelijk een co-productie zijn van de betrokkenen en de gemeente, zodat voorkomen kan worden dat de vraagstelling in een bepaalde richting gaat. Daarnaast vraagt de notitie een ga rantie dat bij het ophalen van de formu lieren de invulling niet beïnvloed wordt De suggestie wordt gedaan om een voor- en tegenstander samen de formulieren op te laten halen, of dat door mensen van buiten de gemeente te laten doen. Tot slot stelt de notitie dat het vantevoren duide lijk dient te zijn wat er met de uitslag van de enquête gaat gebeuren en hoe de uit slag gewogen wordt. De commissie voor inspraakbegeleiding en voorlichting heeft tijdens haar laatste vergadering over de notitie gesproken en zich m de genoemde uitgangspunten kunnen vinden. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1