SCHIEDAMSCHE COURANT Binnenstad en '66: 1 geen café 9s erbij 1 r ■te r Ik iit© ent - de proef Ministerie houdt beschikking op Kolderdag met pop Beroep bij Kroon I* tegen NVV-woningen Of*yc^ RIJNMOND ONTDEKT OLIE IN RIOLEN It&ajis MmÊt rass*® KOI i Uit bureau ontsnapte autodief weer gepakt ^o:ir»oP- 4.3000^VB Sportjournalist ruikt 't nieuws letterlijk Felle brand bezorgt Turk twee ton schade Bassie en Adriaan wijken uit naar terrein Deltaweg Maandag 21 april 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 265976 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL jSebiedam Bewoners van de Schiedamse binnenstad, ge steund door D'66-raadslid Rob Hijmans, 2ijn tegen een ver zwaarde winkelfunctie van de Hoogstraat, als dat de kant ivan de horeca opgaat- Meer winkels, betere winkels, dat vin- 'den zij prima, maar meer café's en restaurants, daar zijn zij 'tegen. 'De bewonersvereniging van Schiedam-Centrum vreest, dat idoor uitbreiding van de hore- ïa-positie de binnenstad de vuilnisbak van Schiedam jwordt: „Als met laden en los sen op de Hoogstraat wordt be doeld: laden van pilsjes en eten en lossen van de geldbui del en de afwatering, dan zijn wtj daar niet gelukkig mee," zo heeft de vereniging laten weten. Hijmans van Ïrii6 wijst erop, dat Schiedam door al zijn jonge restauranis weliswaar nu het culinaire hart van Rijn mond genoemd kan worden, maar dat culinair nog iets an- yiaardingenBewoners uit de Vlaardingse Westwijk zullen 'opnieuw bezwaar aantekenen tegen de bouw van de zeventig .zogeheten NVV-woningen aldaar. Dit maal bij de Kroon. iMocht het beroep door de Raad van State ontvankelijk wor sen verklaard dan betekent dat opnieuw een ernstige vertra ging van de bouwplannen. 3n raadsvergadering van mei zal de gemeente de raad on dertussen een voorstel doen de grond, waar de woningen moeten komen, alvast bouw rijp te maken. Daartoe heeft het college een krediet van 500.000 gulden uitgetrokken. Rel bouwrijpmaken impliceert ,'bu echter mei dat de eerste 'paal op korte termijn geslagen zal kunnen worden. Van meet af aan is er door be woners van de Westwijk fel verzetgeboden tegen dewVV- plannen. Men verweet met name de plaatselijke PvdA-be- stuurders een autoritaire han delswijze. Woningbouw op het terrein, dat NVV en gemeente 'óp het oog hebben, achten de bewoners in strijd met het Hoor de gemeente opgestelde structuurplan. Met dat argu ment gingen de bewoners naar Ket openbaar lichaam Rijn mond "Rijnmond echter verklaarde bet bezwaar ongegrond, over wegende dat de procedurele |ang van zaken niet zo van jelang was en gaf Vlaardingen ket groene licht voor de wo ningbouw. Inmiddels is even wel duidelijk geworden dat de bewoners het er niet bij zullen laten zitten en binnenkort de Raad van State om schorsing Zullen vragen van de Rijn- 'riondbeslissing. wat neerkomt op een in hoger beroep gaan. Re bewoners verwachten bij ve Raad van State ook meer '•gehoor te vinden voor hun ar gument, dat er nu gebouwd gaat worden op een plaats waar volgens het structuur plan niet gebouwd mag wor den. ders is dan horeca. Hij zou een eventuele vestiging van meer horecagelegenheden een een zijdige ontwikkeling vinden. In het centrum bestaan al rond de honderd horecazaken. Over het algemeen juicht de bewonersvereniging de plan nen om de Hoogstraat in een nieuw jasje te steken best toe. Zij is blij, dat bij de herinrich ting en herbestrating rekening gehouden wordt met de klein schaligheid en het historische karakter van de Schiedamse binnenstad. Wel rekent zij op inspraak. De tijd daarvoor is echter kort. omdat al in het tweede of derde kwartaal van 1980 met de herinrichting be gonnen gaat worden. Inspraak wordt onder meer gewenst, omdat de resultaten van de herinrichting van Lange Kerkstraat en Grote Markt, enkele jaren terug, toch niet zo zijn als men in de binnenstad 1 het liefst gewild had. Dat de Hoogstraat meer het karakter van voetgangers- en verblijfsgebied moet krijgen, vindt de bewonersverenigmg uitstekend, maar zij wijst erop dat de naleving van zulke voorschriften en de controle erop in de praktijk niet zo goed is en dus eigenlijk weinig om het lijf heeft. mttztórr Dit aar geen De Houtstraat in Schiedam wordt ook na de zomer in het zonnetje gezet. nieuwbouw sefei ppersinternaat Schiedam Het*internaat voor schipperskinderen De. Uitkijk wacht op een geldelijke beschikking van het ministerie van onderwijs voor de nieuwbouw op het driehoekige grasland tussen Vlaardingerstraat, Velle- vest en Ketelstraat. In de jarenlange onderhandeling tussen gemeente Schiedam, stichting De Uitkijk en net ministerie werd er steeds van uitgegaan dat in 198G gebouwd zou gaan worden, maar door terughoudendheid in Den Haag is een vrij uitzichtloze situatie ontstaan. Bouwen is dit jaar vrijwel zeker niet haalbaar meer. Groot lek bij benzinestation Vlaardingen In allerijl hebben de Vlaardingse brandweer en de dienst centraal milieubeheer Rijnmond de riolering in de Indische Buurt leeg moeten spuiten, omdat er tieniallen liters dieselolie in waren gelopen. Bij een benzinestation aan de Marathonweg was een lek ontstaan, waarschijn lijk al enkele dagen gele den, maar pas in de loop van zaterdag waren be woners van de Bankasin- gel wat gaan ruiken. Zij waarschuwden de politie. Onderzoek door de mi- ..lieudienst van Rijnmond leidde naar het lek in een olievat. In samen werking met de brand weer moesten de riolen In de hele omgeving worden gereinigd, anders had een zeer brandge vaarlijke situatie kunnen ontstaan, aldus politie-in- specteur Schippers. e Vrijdagmiddag was het ff kolderdag. Een jaarlijks te il rugkerend traditioneel feestje onder die middel- i bare scholieren die de 1 school gaan verlaten. In de aula van sg. Groen van s Prinsterer werd een pop- festivalletje georganiseerd, s waarvan hier een een s beeld. jriiiHiuifiiiiiiJhiJiiiiiiiiririiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiNiiiiriiiniiiiiiiiJitiimiitnitiintiiiiiitiüfiiüti? Schiedam Een 21-jarige au todief uit Rotterdam is zater dag tegen de avond ontsnapt uit het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat, maar kort daarna opnieuw aangehouden. Hij wist op het bureau een draadglasruit te verbreken en vluchtte door het gat naar bui ten, de Plantage in, waar hij zich eerst in de bosjes en later in de Makkerstraat recht te genover het bureau schuil hield. Enkele agenten kregen hem echter te pakken. De jon geman zit nog vast. Hij had vorig weekeinde een auto gestolen op de 's-Grave la ndseweg. Op dezelfde plaats kon hij zaterdagmiddag voor de eerste maal worden gear resteerd. „Men zegt wel eens, dat een dief alujd nog eens te rugkomt naar de plaats van het misdrijf," aldus hoofdin specteur Jan van Hof. „Welnu, dat klopte." JSSBL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt 2onder extra kosten bezorgd in combinatie met hel Rotterdams Nieuwsblad. Mtes Del® etw' leWP' xon< eboo Voorlopig zal De TJitkijk het moeten stellen met het oude, van de monumentenlijst te schrappen gebouw aan de Hoogstraat 44, dat niet meer voldoet aan eisen, die aan een modern internaat kun nen worden gesteld. Bouwplannen, die tot op he den gemaakt zijn door de voormalige rijksbouwmees ter Wim Quist, tegenwoordig architect in Rotterdam, heeft De Uitkijk door het dralen op het ministerie in de ijskast moeten zetten. Bij de ge meente Schiedam wordt dat zeer betreurd, omdat bij de nieuwbouw voor het rooms- katholieke schippersinter- naat ook rekening werd ge houden met dertig a veertig woningen in de premie- koopsector. Chef stadsont wikkeling Gustaaf Schaap vindt het echter terecht, dat De Uitkijk de plannen niet verder ontwikkelt, zolang het ministerie van onderwijs niet meer definitieve toezeg gingen doet. Voor de driehoek bij de Vlaar dingerstraat is een zeer apart bouwplan gemaakt, afgestemd op het historische karakter van de binnenstad en de bran- dersbuurt (Schxenoko) en met handig gebruik van de dijk wand aan de Vlaardinger straat. Tegenover de wat grilli ge bebouwing aan de Vlaar dingerstraat is een fijnschalige gevel gedscht met portiekwo ningen in drie bouwlagen. De bovenste woning is telkens een maisonnette met slaapka mers in de kap. Aan de achter zijde van de woningen is een sousterrain, waarin gepar keerd zal kunnen worden. Ook komt daar de berging. Op die manier is het parkeerpro bleem opgelost, terwijl de Vlaardingerstraat er niet drukker door zal worden. De meeste woningen hebben in principe drie of vier kamers; er zijn enkele vijfkamerwo ningen ingetekend. Architect Quist is evenwel met veel ver der gegaan dan het maken van schetsplannen, ook vanwege de onduidelijkheid bij het mi nisterie. Voor het internaat heeft hij wel diverse varianten gemaakt, met voor de leek on interessante architectonische verschillen, die te maken heb ben met de situering van de gemeenschapsruimte ten op zichte van de slaapvertrekken van de schipperskinderen. De Uitkijk staat al jaren in de startblokken om te gaan bou wen. Nieuwbouw werd een noodzaak, toen bij het maken van een bestemmingsplan voor de binnenstad in het be gin van de jaren zeventig werd gesteld dat de oude be bouwing zou moeten wijken voor de verlengde Passage. Nu die verlenging niet doorgaat, althans niet zoals in het be stemmingsplan uit 1974 staat, is een andere mogelijkheid dat ongeveer op de huidige locatie van het internaat een waren huis komt. Ook in dat geval staat het internaat In de weg, wat vorig jaar voor een meer derheid in de gemeenteraad reden was ervoor te pleiten dat de bebouwing van de voor lopige monumentenlijst zou worden gehaald. Of de onzekere toekomst van de huidige locatie van De Uit kijk te maken heeft met het uitstel op het ministerie van onderwijs, is een nog onbeant woorde vraag. Op het stads kantoor zegt Schaap, dat door het lange wachten nog met ge zegd kan worden hoe duur de woningen op de driehoek bij de Vlaardingerstraat^ Veile vest zullen worden. Wie gaat bou wen, is dus uiteraard evenmin bekend. Voor dit gebied maakte architect Wim Quist een schetsplan mertussen de dertig en veertig koopwoningen en een inter naat voor schipperskinderen. Het ministerie van onderwijs komt voor het internaat echter niet over de brug. Schiedam De Turkse handelaar I. Jildes zit met twee ton schade na een korte, maar felle brand in zijn pakhuis aan de Grof baan. De ondernemer in tapijten en radio- en muziekap- paratuur was niet verzekerd. De brand in zijn magazijn werd zaterdagavond, klokslag twaalf uur. ontdekt door Emile Schelvis, sportjournalist bij deze krant, en zijn medewerker Jan Schrijver. Lopend over het Broersveld roken zij een brandlucht. Via een bewoner van het Herenpad kon de brandweer worden gealarmeerd. Binnen een kwartier kon het sein „brand meester" worden gegeven; de brandweer ge bruikte twee hogedrukstralen. Het vuur had echter al vele honderden bespeelde cassette bandjes aangetast en ook tapij ten waren gaan smeulen. Vol gens de Turkse groothande laar, die zijn winkel aan het Broersveld heeft, zijn de spul len niet meer voor de verkoop geschikt. De brandweer is lang bezig geweest met het onder zoek, maar kon nog geen oor zaak van de brand vinden. Vo rige week nog werd ingebro ken in de zaak van I. Jildes, maar hiermee wordt voorals nog geen verband gezien. Jil des was om zeven uur zater dagavond voor het laatst in zijn pakhuis geweest. Bijna ramp Vlaardingen Bij het elektro-* technisch bedrijf Cammaert aan de James Wattweg in Vlaardingen heeft de brand weer een ramp weten te voor komen. Vermoedelijk jongelui hadden zaterdagmiddag enke le houten rekken in brand ge stoken. die stonden opgeslagen bij de ingang van een magazijn met brandgevaarlijk goed. De schade bleef beperkt tot de magazijmngang. Vlaardingen Het circus Bassie en Adriaan dat van 23 tot en met 26 mei op een terrein aan de Churchillsingel een aan tal uitvoeringen zou geven, wijkt uit naar een terrein aan de Deltaweg. De beslissing om uit te wijken heeft het populaire clowns-duo genomen na protesten van de kant van het be jaardencentrum „Uitzicht". ken over het stemgedrag van wethouder Jelle Wijnstok (CDA), die binnen het college geen bezwaar had gemaakt te gen de circusvoorstellingen op de^pinksterdagen. Wethouder Wijnstok verdedigde zich toen door te stellen dat hij zaken die voortkomen uit zijn. per soonlijke geloofsovertuiging. Wijnstok is gereformeerd, nooit dwingend kan opleggen aan nnderen. Vanuit dat standpunt had hij geen be zwaar gemaakt tegen de cir cusvoorstellingen. Door het verplaatsen van de voorstellingen van de Chur chillsingel naar de Deltaweg, het terrein ten westen van de LTS, is er een belangrijke hoe veelheid stoom van de ketel gehaald. Het bejaardencentrum ligt na melijk tegenover het terrein •aan de Churchillsingel waar de circusvoorstellingen aan vankelijk gepland waren. Naast bezwaren van techni sche aard, geluidshinder en dergelijke, waren er ook reli gieus getinte bezwaren geko men tegen het geven van voorstellingen op de twee pinksterdagen. Ook de Gere formeerde Gemeente Vlaar dingen had het college ver zocht geen toestemming te ge ven voor circusvoorstellingen op zondag en aangedrongen op het intrekken van de verleen de vergunning. Gemeenteraadslid Rien Lens- velt (SGP/GPV) had al eerdef* zijn verwondering uitgespro-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1