SP0R1 ÖHS-Olympia niet hoogstaand, maar wei spannend Geluk lacht DRZ toe r _j Frans Fiers redt FCN Westlandia troeft wind en Hermes DVS af Excelsior'20 houdt zich niet aan opdracht Versterkingen en mutaties I4MÜ Fortuna van slag VDL blijft in de race jj mm mmmMm Schiedam beukt tevergeefs 21 son1 1980 VD/SC/WW Frans Schaap (helemaal links) staat op het punt om Koos van Elleswijk en de op de doellijn staande Gijs Per- vorst en Bas Mol te verras sen met een halve omhaal. Schiedam Terwijl zich opnieuw een satanische regenbui uit de hemel ont laadde, dropen de 23 acteurs van het niet hoogstaande, maar wel ongemeend span nende toneelstuk DHS-Olympia (1-1) te vreden af. Hoofdrolspeler in het vooral in de tweede helft boeiende geheel was de Haagse scheidsrechter Krouwel die - consequent, dat wel- aan beide kanten drie handsgevallen over het hoofd zag. „Door het veld maakte de ballen dusda nige capriolen, dat van opzettelijk hands geen sprake kon zijn", meende de leids man, hoewel de spelers plus trainers zelf al nadrukkelijk het overbekende boe tekleed hadden aangetrokken. Mede door de superslechte weersomstandigheden, moest de wedstrijd het hebben van incidentele oplevingen. De grieperige Ger Perdijk had gelijk toen hij zei: „Het is een soort kansspel geworden, waarbij wij in de eerste helft de betere kansen hebben ge had en de tweede heflt was het net andersom. We had den vervangers in de ploeg door Emile Schelvis Schiedam Zoals het zich nu al laat aan zien, kan de Schiedamse eersteklasser £>HS volgend seizoen bogen op een aan zienlijke selectieversterking. Secretaris André Kouwenhoven, die aan zijn laatste bestuursjaar bezig is, zegt: „We zijn blijk baar toch nog bijzonder in trek als vereni ging", en kan die woorden onderstrepen met de feiten, dat zich voor het volgend seizoen hebben aangemeld: Jan Kersse- meijer (oud-NAC), Hans de Held (Schie damse Boys), Joop Koster (DVO'32), Joop Molendijk (Olympia) en Jos Sparla (Nieu- werkerk). Terwijl ook andere namen circuleren (Hans Vorstenbos van PPSC) binnen de vereniging, heeft Hans Schop inmiddels bedankt voor het spelen voor DHS. Een duidelijk meningsverschil met trainer Jan Kooiman, dat uitmondde in het passeren van Schop voor de wedstrijd tegen Olym pia, deed de DHS'er hiertoe besluiten. Ook Robert Koorengevel twijfelt hard om nog langer onder Kooiman door te trai nen. Bij Hermes DVS hebben de gebroeders Cock en Martin de Zwart het bestuur la ten weten, dat zij volgend seizoen niet langer voor de eersteklasser wensen uit te komen. Nog niet bekend is voor welke club beide spelers, die hun blauwwitte pe riode met een seizoen SVV onderbraken, volgend jaar zullen uitkomen. voor Ane Riedijk (achilles pees), Vincent Govers (en kelbanden, waarvoor hij morgen naar dokter Her mans moet) en Bobby Matti- hatiwen (familie-omstandig heden), dus met het resultaat kan ik toch wel content zijn". Sensationeel werd het duel overigens pas vijf minuten voor rust, want daarvoor was er werkelijk helemaal nie mand die ergens content over mocht zijn. Toen ge beurde het ook. Fred Meer hof mocht een hoekschop na een kleine overtreding je gens John Roelofs op de voe ten van Frans Schaap kop pen en vallend was Koos van Elleswijk kansloos: 1-0. Het drama voor Olympia leek nog groter te worden, omdat in nauwelijks een minuut tijd eerst Joop Molendijk gran dioos miste en Arie van de Berg ten onrechte werd te ruggefloten voor buitenspel en tot overmaat van ramp bands van Meernoi binnen de beruchte lijnen werd ge negeerd. Joop Molendijk Verdiend was het dan ook, dat op slag van rust de vol gend seizoen juist voor DHS- spelende Joop Molendijk koppend profiteerde van de hem gelaten vrijheid: toch 1- 1. „Niets op af te dingen", zei trainer Jan Kooiman, die zich nog de -terechte- woede op de hals haalde om midden •in de Schiedamse aanvalsgolf de goed draaiende Robert Koorengeve] te wisselen voor Henny Aleweijnse. Het doel van Koos van Elleswijk was vooral middels Ronald Dijkstra (lijn), Bert Bckelaar (paai) en Frans Schaap (voorlangs) ternauwernood aan een doorboring ontsnapt, totdat Kooiman tot de ritme- stokkende mutatie besloot. Het was daarna gelijk afgelo pen, want via weer Joop Mo lendijk was Olympia nog het dichtst bij de volle buit. „Ik was zo blij als een kind, dat hij jou eruit haalde. Wij zou den je wel kunnen gebrui ken", vertelde Ger Perdijk, gelijk de van ongenoegen barstende DHS-rechtsbuiten voor de grap polsend, „Hij moet nog meer rende ment uit zijn spel halen", zei Jan Kooiman, die trouwens wel Marcel van de Ven (ge schorst), Karei Doesburg en Jan Kerkhof (beiden gebles seerd) moest missen. „Olym pia is blij met z'n punt en wij toch ook wel. Per slot van rekening lijkt erop, dat je in deze eerste klasse pas op de laatste wedstrijddag zeker bent van handhaving. Daar om wilde ik ondanks het overwicht gewoon geen risi co's meer nemen. Trouwens, Olympia ook niet". Schiedam De derby tussen SFC en DRZ, die gewonnen werd door DRZ, is zeker niet geworden wat de rechtgeaarde Schiedamse voet balliefhebber daarvan had ver wacht. Immers, niet alleen was het een derby, maar er stond voor DRZ heel wat op het spel. Bij een verloren wedstrijd zou het degra datie haast niet meer kunnen ont gaan. Ondanks dit alles is het duel maar een zeer matige verto ning geworden en daar kan niet alleen de weersomstandigheden schuld aan hebben gehad. SFC speelde ongemotiveerd en al leen het laatste kwartier van de wedstrijd is de overwinning van DRZ danig in gevaar geweest. Toen stond echter doelman Ton Collê als een rots in de branding. Hij sleepte de overwinning uit het vuur voor Fel duel om de bal bij SFC—DRZ. zijn ploeg. DRZ had niet te klagen over gebrek aan geluk. Na vijf mi nuten spelen maakte Ab Wolthuis met een kopstoot, na een vrije trap van Ruud Gonlag, het eerste en eni ge doelpunt. In de tweede helft kreeg DRZ de kans om tot 02 te komen. Bart Kïnneging lokte doelman Rob Kor- pel uit zijn doel. Er volgde een lob die zeker doel zou hebben getroffen als niet een toestormende verdedi ger ternauwernood het leer tot. hoekschop had kunnen verwerken. Het laatste kwartier was geheel voor SFC. Alles klonterde voor het doel van DRZ samen en toen werd doelman Ton Collé de held van de dag. Schoten van Krien van Gerven en Gerard van de Dtaai stopte hij schitterend en hield daarmee de overwinning van DRZ stevig in zijn handen. Schiedam De spelers van Excelsior^O hebben zich gisteren in de thuiswedstrijd tegen Haastrecht niet aan de opdracht van trainer Piet Roozen gehouden. Mede daardoor verloren de Schiedammers de wedstrijd met 3L Excelsior heeft geen gebruik kunnen maken van de felle storm, die het in de eerste helft m de rug had. De stevige man dekking maak te dat onmogelijk. ■hum lllllS&pMM EwSTfiU,.'1 Vlaardingen - Fortuna is tegen het zwakke Van Nispen niet ver der gekomen dan een 0-0 gelijkspel, waardoor koplo per RKDEO, dat met 3-1 heeft ge wonnen van Del- fia, een punt uit gelopen is op de Vlaardmgers. De achterstand is nu twee punten. Nog al triest voor trai ner Jan Postema, wiens elftal een aantal wedstrijden geleden nog met vijf punten voor- sprong aan kop ging. Fortuna krijgt zondag met d eg radati e ka n d i - daat SJC te ma ken, terwijl RKDEO het op zal moeten nemen tegen het even eens in de onder ste regionen ver toevende BEC. Fortuna vermor ste tegen Van Nis pen een viertal zeer reele kansen. Ron Hofman, Ger Don, Mary Visser en Ron Beveling misten in vrije po sitie voor de Van Nispen-doelman. „Het tragische: van dit gelijk speL is, dat de tegen-: stander geen en-: kele maal gevaar lijk voor ons doel is gekomen",aldus Jan Postema. Schiedam /Vlaardingen Bij de uitslagen van het afde lingsvoetbal in het Waterweggebied valt de forse neder laag van Demos (61) tegen Zwarte Pijl In het oog. SVDPW moest met 2—-0 de meerdere erkennen in het voor lijfsbehoud vechtende Belvédère. FCN kwam moei zaam tot een overwinning van 10 tegen het al gedegra deerde Wico. WF deed ten opzichte van OHVV meer dan zijn sport ieve plicht, maar kon toch niet verhinderen dat de concurrent van WF het duel met 43 won. MSV tenslotte won de uitwed strijd tegen Real Parbo met 21. Belvédcre-SVDPW 2-0 Het voor lijfsbehoud vech tende Belvédère heeft het SVDPW danig moeilijk ge maakt. Het kon al na vijf mi nuten de leiding nemen, om dat Jan Brand de taak van doelman Karei Bras over cJaoht te kunnen nemen. Een penalty was de straf en daar uit werd dan ook het eerste doelpunt gescoord. SVDPW heeft legio kansen gehad om tot de gelijkmaker te komen. Dat Jukte echter niet. In de tweede helft, SVDPW was ook toen duidelijk sterker, speelde Rob van Vliet de bal terug op Karei Bras. Dat luk te met goed en het gevolg was een achterstand van 2 0 en daarmee moest SVDPW het dan maar doen. Zwarte PijlDemos 6—1 Na een aanvankelijk gelijk ue counters van de bezoe kers waren bijzonder gevaar lijk en daaruit kwamen in de :weede helft dan ook de doelpunten. Kort voor het einde van de ■eerste helft leek Excelsior de Beiding te gaan nemen, maar een actie van Martin de ^■Vette, Kees Schouwenburg H?n Peet van der Hoeven, ^ptopte Hans Eiman rakelings fiver. Na de thee liet Excelsior ga- en op het middenveld vai- en en daar werd door het jretig spelend Haastrecht, iet heeft de punten hard no- iig, gretig gebruik gemaakt- Tweemaal werd een door Excelsior afgeslagen aanval door Haastrecht met verre rarde schoten tot een doei- aunt omgebogen. Excelsior cwarn via Martin Oortmes- >en nog wel terug tot 12 en eek alles mogelijk. Een pjisverstan(*tussen Paul Verstraeten en doelman Jan yan Veen bracht definitief le overwinning U3) bij de bezoekers. NaaldwijkVoor Hermes DVS restte na de eerste ne derlaag na de winterstop zelfkritiek. Wim Verhoorn steldde terecht: „Mijn jon gens dachten dat ze er bij rust al waren en wel even tjes in de tweede helft de vruchten van de orkaan konden gaan plukken. Tot goed gerichte schoten kwam het echter nauwe- Schiedam Na de puntenverdeling (11) tegen het be zoekende Woerden moest Schiedam voor de vijfde maal in successie genoegen nemen met een tweede plaats in de eindrangschikking. „Ik mag natuurlijk niet zeggen dat we vandaag bestolen zijn, maar de aan Woerden toege kende strafschop was een lachertje", aldus een toch wel teleurgestelde trainer Nico van Huet Sr. Na een vrije trap had Nico van Huet jr. de bal snoeihard te gen de bovenarm gekregen en daarom kende de scheidsrech ter ondanks alle protesten een strafschop toe, waaruit de ge lijkmaker kwam. Dit gebeurde met nog twintig minuten te spelen. Erik Kolmeijer had Schiedam in de eerste helft de leiding kunnen geven na een voorzet van Joop Kuiper. Na de gelijk maker ging Bram Scholte naar het middenveld en Nico van Huet in de spits. Het gevolg was een steeds beukend Schie dam, situaties waarvan de rillingen over de rug liepen, maar geen doelpunten. lijks en een paar denkfou ten achterin kostten ons zelfs een gelijkspel". Overigens was zelfs een pun- tendeling niet in overeenstem ming met het vertoonde spel geweest, want zeker na de thee was de thuisploeg beter dan de Schiedammers, die de beschikbare techniek niet di rect koppelden aan een over dosis inzet. Kon in het eerste bedrijf HDVS nog aardig stand houden, na rust sloeg aan Wesüandse zijde de vlam in de pan en de gehele ploeg combi neerde vlot tegen de wind in en werkte bovendien harder dan de bezoekers. Niet dat de pupillen van Cees Zoetemelk het er bij de start bij lieten zitten, maar de ster ke wind versnelde het spel zo danig. dat er voor de Naald- wijkse spitsen Vollebregt, Bentvelzen en Kester vaak geen rennen aan was. Gevaar lijke situaties deden er zich dan ook nauwelijks voor. De uitblinkende vrije verdediger van de gasten. Co Goudriaan, hield de touwtjes achterin goed in handen en moest tot zijn genoegen constateren, dat Westlandia veertig minuten lang het gevaarlijkste wapen, het afstandsschot, ongebruikt liet. Pas toen gingen de ogen van de gastheren open door een daverende knal van Koos door Gerrit Hendriksen Post, die vanaf zeker 40 meter de lat boven doelman Bob Mo lendijk teisterde. HDVS waan de zich veilig voor de tweede 45 minuten, maar kwam zeer bedrogen uit, toen voorstopper Jan van Zeestraten een corner van Cees van Bentvelzen fraai inkopte. De Schiedammers schakelden in de achterhoede over op mandekking en trok ken massaal ten aanval. Ech ter Frans Bouman en Peter Boon toonden zich te solistisch om voor daadwerkelijk gevaar te zorgen. Bovendien toonde doelman Van Marrewijk zijn klasse op pogingen van de technisch vaardige Bouman. Ook het binnen de lijnen brengen van Cock de Zwart ten koste van Kees Maltha had niet de gewenste uitwerking. Integendeel. Het was Ted Scholtes die een paar minuten voor tijd met een knappe actie de benauwde marge vergroot te: 20 HDVS-doelman Mo lendijk liep m de slotfase nog wel zijn collega Van Marre wijk voor de voeten en van de sokken, maar ook zijn aanvals- drang zeue geen zoden meer aan de dijk. Dordrecht Na een zenuwslopende wed strijd tegen degradatiekandidaat Merweboys behaalde kampioenspretendent VDL een ui terst nipte 0-1 2ege, .waardoor het nog steeds uitzicht heeft op het kampioenschap. Door de schorsingen van George Kouwenho ven en Hans Bos was het elftal van trainer Cor van Nieuwenhuizen danig veranderd. Bram Morin en Jochem Riedijk waren de ve- vangers. Van goed voetbal kon op het met plassen bedekte veld geen sprake zijn. Voeg daarbij de hevige wind en de zenuwen en het is duidelijk, dat VDL één van de mindere wedstrijden speelde. Echt gevaarlijk kon Merweboys echter niet worden, uitgezonderd een schot op de lat, dat via het hoofd van Cees van Eiik over het doel verdween. Kansen waren ef voor VDL van Jan van Altena en Charles Ebeling. Na de hervatting was het spel het aankijken nauwelijks waard. VDL had wel een over wicht, maar het duurde tot twintig minuten voor het einde alvorens Charles Ebeling uit een voorzet van Jan van Altena de bevrij dende treffer scoorde. opgaande eerste helft, waar in Demos door Joop van Schijndel (een kopbal) de lei ding nam, moest het toch ge noegen nemen met een forse 61 nederlaag. De eerste helft, met op en neer gol vend spel, werd toch nog af gesloten met de stand van 11, omdat de thuisclub handig profiteerde van een verdedigingsfout. ïn de tweede helft kreeg Demos het windvoordeel en tal van kansen. Toen een ieder dacht aan een Schiedamse voor sprong sloeg de thuisclub toe. Met een counter werd het 2I en zakte de verdediging van Demos in als een pud ding. Binnen een kwartier had de thuisclub de overwin ning van 61 in de zak. Wico—FCN'66 0—1 Wico moest het duel winnen om aan degradatie te ontko men en FCN moest winnen om kampioenskansen te handhaven. Geen wonder dat het een wedstrijd werd waarbij de zenuwen een gro te rol speelden. Het werd dan ook een zeer matige ver toning welke pas zeven mi nuten voor tijd in het voor deel van FCN werd beslist Aanvoerder Frans Fiers kop te toen uit een hoekschop het winnende doelpunt in de touwen. OHVVWF 43 Twee buitenspeldoelpunten en een verdedigingsfout ga ven WF in de eerste helft van de wedstrijd tegen OHVV een achterstand van 30. Na de rust een herbo ren WF dat in de 16e en 17e minuut door doelpunten van Ger van de Most en Jari Bockkom terug kon komen tot 3—2. OHVV was geheel van de kaart, maar een uit val in de dertigste minuut bracht de thuisclub toch op 42. Direct na dat doelpunt bepaalde Peter den Hartog de eindstand op 4—3. Real Parbo—MSV 1— 2 In een wedstrijd om snel te vergeten kwam MSV in de eerste helft met 10 achter* In de laatste minuut van die eerste periode werd Jan Ver- brugge onderuit gehaald en dat kostte de thuisclub een" strafschop. Daaruit scoorde" Gilbert Remeeus de gelijk maker. Een sterk aandrin gend SMV scoorde eerst vijf tien minuten voor tijd via Jacob Huizing het winnende doelpunt 12.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 4