SCHIEDAMSCHE COURANT m Ik - neem deptnoe Nieuw bestuur PSP Wapenwedloop centraal in lezingen aan TH Stuurgroep tegen inspraak bij bejaarden huisvesting Drie ton schade Buurt boos over omgehakte boom\ Groots programma feestdagen deze krant PvdA-wethouders vallen Riet Taverne (CDA) af Pagina vier. Huurcommissie kanna noodgreep aan de slag Anti-tank actie Zijdeveld: Dit kan je in Schiedam niet verkopen Vlaardingse burgers naar kroning Sectie binnensporten VRSR: 'Stel uitbreiding sporthal West wijk niet uit tot 1982' IS Brand bij TH: Wethouder is er ongelukkig mee Eindelijk weer vuurwerk! Dinsdag 22 april 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26598-4 pagina'3- Broerevest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL ■Vlaardingen De PSP-afde- ling Vlaardingen heeft een nieuw bestuur gekozen. Dat was nodig omdat Jos Noord huizen, na jarenlang als afde- Iings-voorzitter het PSF-werk in Vlaardingen gestimuleerd te hebben, zich door drukke werkzaamheden gedwongen zag zijn functie neer te leggen. Hans Vroom, de propagandist van het bestuur, trad om de zelfde reden af.Daamaast gaat afdelïngs-secretaris Leo Zeef in september de met de Socia listische Partij gedeelde zetel in de gemeenteraad bezetten. Een optimale vervulling van deze taak acht hij niet goed verenigbaar met de functie van afdelings-secretaris. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter is Ruud van Cortenberghe, het secretariaat berust bij Lia de Jong en Klaas Schutter, het penningmeesterschap bij Lina vroom en Rita Noordhuizen en de nieuwe propagandist is Siep van Hoog. Het adres van het secretariaat luidt: Thomas a Kempisstraat 166, telefoon: 34.58.04. •Watersportvereniging wil snel jachthaven in de Nieuwe Haven. Pagina drie. •Janvander Windt nieuwe voorzitterwsv DeKulk over de vierde verhuizing van zijn club. Delft 'Nederland en ontwa pening' is de titel van een le zing die vanavond in het ge bouw van de TH-afdeling ci viele techniek aan de Stevin- weg wordt gehouden. Het hoofd van de afdeling ontwa peningszaken van het ministe rie van buitenlandse zaken, ir. A. Meerburg, spreekt over de activiteiten en het beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot wapenbeheer sing. Donderdag volgt een lezing van de Delftse hoogleraar prof.dr.ir. E. Muijderman on der de titel 'Militaire research en development; de motor van de bewapeningswedloop'. Prof. Muijderman is een van de au teurs van de brochure 'Fysici en bewapening', die onlangs door de Nederlandse Natuur kundige Vereniging is uitgege ven. Ook de lezing van prof. Muijderman vindt plaats in collegezaal E van civiele tech niek en begint evenals de le zing van dinsdag om half vijf 's middags. Na de lezingen is er gelegenheid tot vragen en discussie. De lezingen zijn georganiseerd door de TH-stichüng Studium Generale, die na deze lezingen nog twee cycli van elk drie le zingen over de defensie- en bewapeningsproblematiek wil houden. In november komt tij dens de tweede cyclus de mili taire wapenproduktio aan de orde. In de derde cyclus zal aandacht worden geschonken aan defensiepolitiek en wa penbeheersing. Van Kleef redt gemeenteraad van blunder Den Haag De provincie Zuid-Holland begint eind april >met een anti-tankactie. Het ligt in de bedoeling dat de ko mende jaren alle niet meer ge bruikte ondergrondse olie tanks in waterwingebieden worden opgeruimd. Het eerst komen gedeelten van de gebieden in Den Haag en Wassenaar aan de beurt. Schiedam Tegen ernstige waarschuwingen van wethouder Chris Zijdeveld in heeft de stuurgroep voor huisvesting van alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens (HVAT) zich uitgesproken tegen inspraak, waar dat vertragend kan werken voor de huisvesting van met name bejaarden. Onder het motto „geen woor den, maar daden" is de stuur groep bereid alle inspraakmo gelijkheden overboord te gooien om de meest ernstige woningnood onder bejaarden snel te verhelpen. Er liggen plannen op tafel voor mini maal 230 bejaardenwoningen, verdeeld over alle Schiedamse wijken. Alleen met de raad voor het bejaardenwerk zal overleg worden gevoerd, als tenminste burgemeester en wethouders van Schiedam het advies van de stuurgroep HVAT overnemen. Eén lid van de stuurgroep wil de vasthouden aan inspraak, omdat de kans op bezvvaar- Schiedam Dc gemeenteraad van Schiedam is gisteravond een enorme blunder bespaard gebleven door ingrijpen van PvdA-raadslid Hans van Kleef. Het gemeentebestuur had op voordracht van burgemeester en wethouders bijna een onvolledig besluit genomen, waardoor een complete com missie niet meer rechtsgeldig had kunnen werken. De raadsvergadering moest een dik half uur worden geschorst. De oplossing, die toen uit de bus rolde, kreeg daarna nog een partijpolitiek staartje, waarbij CDA*wethouder Riet Taverne alleen kwam te staan in het college van B en W. In eerste instantie had het col lege te weinig kandidaten voorgedragen voor de zoge naamde commissie ex artikel 8 van de woon ruim te wet 1947. Die commissie ziet toe op het naleven van huurreglementen. Zij telt vijf leden. Het college had drie gemeenteraadsleden voorgedragen, alsmede make laar J. L. Spuijbroek namens de huiseigenaren, en hun res pectievelijke plaatsvervangers. Onenigheid over een vijfde lid, een vertegenwoordiger van de huurders in Schiedam, had ertoe geleid dat het colle ge voorlopig een vacature wil de openhouden, hoewel de 'raadscommissie voor sociale Vlaardingen Twee Vlaardingse burgers zullen hun stad tijdens de inhuldigingsplech tigheden van koningin Beatrix vertegenwoor digen, Het zijn me vrouw Beatrix Wilhel- mina Armgard Eigcn- raam-Ligthart (42), om het toeval compleet te maken ook nog eens woonachting in de Prins Bernhardlaan, en de heer Rudi Hadde- man (42). De vertegen woordigers, die door het lot werden uitgeko zen, zullen op de Dam in Amsterdam een ge reserveerde plaats krij gen en in de oude Vlaardingse kleder dracht verschijnen. zaken een voordracht had ge daan: A. van den Bos als lid en A. C. Pijnacker als diens plaatsvervanger.Wethouder Taverne verklaarde gistera vond dat het college deze voordracht niet had overgeno men omdat men eerst de ont wikkelingen rond het toene mende aantal huurdersvereni gingen had willen bestuderen. Van Kleef had echter uitge dokterd, dat de commissie met vier leden niet rechtsgeldig zou kunnen werken. Per se moest een vijfde lid worden benoemd: het openhouden van een zetel was onvoldoende. Na de schorsing van een half uur bleef het college bij monde van burgemeester mr John te Loo hieraan twijfelen, maar men wilde „er geen gif op in nemen", noch de zaak op de spits drijven. Besloten werd de voordracht van de commissie sociale zaken aan de raad ken baar te maken, zoals wethou der Taverne aanvankelijk ge wild had. Deze voordracht nam de meerderheid van het college echter niet over. De PvdA inclusief de wethou ders van die partij bombar deerde op initiatief van Hans van Kleef „nummer twee" Pij nacker tot lid van de commis sie, waardoor Van den Bos plaatsvervanger werd. VVD- fractieleider Gerard Verhuls- donk nam aanstoot aan dit o- penbare „gegoochel met perso nen in de raad" en noemde dit onverkwikkelijk. Evenals zijn college Siem Rosman van het CDA vroeg hij van Kleef naar de motivatie van dit verschui ven. Van Kleef weigerde ant woord te geven. Aangenomen wordt dat het te maken heeft met de politieke signatuur van de kandidaten: beiden zijn ac tief in de vakbeweging. Van den Bos voor het CNV, Pijnac ker voor de FNV. Vlaardingen De voorzitter van dc sectie binnensporten de Vlaardingse Raad voor Sport cn Recreatie (VRSR), tt-Th. van Rossum, heeft via een brief een dringend beroep gedaan op de Vlaardingse gemeenteraad, de uitbreiding van «e sporthal aan de Floris de Vijfdelaan niet naar 1882 te verschuiven. Het college heeft namelijk in zijn voorstellen te bezuinigen bij de in mei door de gemeenteraad te be handelen meerjarenbegroting de uitbreiding van de sport hal in de west wijk doorgeschoven van 1981 naar 1982. Pe heer Van Rossum is van ®ening dat ondanks een rede- Tjk lijkend aanbod van gym nastieklokalen in Vlaardingen, aet gebrek aan specifieke sporthallen groot is. Hij is dan van mening dat het drin- f>*0d noodzakelijk is dat er S*en vertraging komt in de Uitvoering van de uitbreiding Tan de sporthal in de West-, u»jk. Hij herinnert de gemeen teraad aan het feit dat er een yoorbereidingskrediet be- (chikbaar is gesteld. R.van- Rossum: „U heeft reeds A ge zegdik hoop dat u ook B zult zeggen en de voorgestelde in vesteringen voor dit jaar en' voor 1981 zult handhaven." Van Rossum eindigt zijn brief aan de gemeenteraad met de opmerking: „Voor een ge meente met ongeveer 80,000 inwoners is het te gek, dat deze stad slechts over één ech te sporthal beschikt. Twee of drie sporthallen zouden een stad als Vlaardingen niet mis staan." schriften achteraf daardoor wordt verkleind. „Juist be zwaarschriften kunnen vertra gend werken, niet inspraak," aldus Joke Akkerman, na mens Man-Vrouw-Maatsebap- pij lid van de stuurgroep. Wet houder Zijdeveld sprak echter van een moedig besluit. Hij be dankte de stuurgroep zelfs voor het „de nek uit durven steken", maar zei na afloop wel: „Je krijgt een bui over je heen! Dit kan je in Schiedam niet verkopen!" Het initiatief om inspraak bij bejaardenhuisvesting aan de kant te schuiven kwam van Henk de Veld, het nieuwbak ken lid van de stuurgroep, na mens de Jonge Socialisten in de PvdA. Wethouder Zijde veld was er beduusd van. Zelf heeft hij in 1976 voortdurend de kous op de kop gekregen, omdat de inspraak voor de stadsuitbreiding in Woudhoek- Noord tot een minimum was beperkt, ook met de - vergeef se - poging om snel te kunnen gaan bouwen. Hij waarschuw de de stuurgroep daarom voor de lawine van boze reacties, die nu te verwachten is. Nog verder dan Henk de Veld wilden Martin Groenhorst (stichting De Lindenhof) en Gerard Prins {gezamenlijke wo n i ngbouw veren igi nge n) gaan. Overal waar snel iets aan de woningnood kan wor den gedaan, moet volgens hen als een trein gewerkt worden. Prins pleitte wel voor een mi nimale inspraak, uitsluitend voor do belangengroeperingen, zoals in het onderhavige geval de bejaarden. Delft In het TH-hoofdge- bouw aan de Julianalaan heeft een korte, hevige brand van nacht om vijf uur voor drie ton schade aangericht. De keu ken brandde nagenoeg geheel uit en de kantine liep flinke rookschade op. De oorzaak is volgens de brandweer korts luiting in een thee-automaat. De brandweer rukte met een kleine en een grote wagen uit en bluste de brand met één hoge druk straal. De omwonenden van de Populierenlaan waren hevig verontwaardigd over het omhakken van een twintig meter hoge Italiaanse populier. Schiedam De bewoners van de Es doom laan en de Populierenlaan keken gis termorgen hevig veront waardigd toe, hoe mede werkers van de plantsoe nendienst een veertig jaar oude populier omhakten. Hun verontwaardiging was des te groter, omdat de boom die werd omge zaagd net achter de tuin stond van wethouder Chris Zijdeveld, die aan de Populierenlaan grenst „Hij zal wel last hebben gehad van die boom en wat meer licht fn huis willen hebben," zo klonk het verwijt aan de wet houder. Zo verontwaar digd als de buurtbewoners waren, zo ongelukkig was Zijdeveld gistermorgen, „Hadden ze maar een an dere boom omgehakt en niet die achter mijn tuin." reageerde hij. In het kader van de her- beplantingswerkzaamhe den zou de plantsoenen dienst gisteren in de Popu lierenlaan twee populieren kappen, om de beide bo men op een andere plaats weer te planten, in dit ge val voor het gebouw Over de Veste. Grondonderzoek had echter uitgewezen dat., zo'n grote boom bij dat ge-' bouw niet genoeg ruimte zou hebben voor de wor tels. Toch werd de op dracht gegeven om de twee bomen te kappen. Van de bomen zouden dan een aantal toppen op een plaats elders in de stad ge plant worden. Bij de Tuïn- dorpers riep dit de nodige verontwaardiging op. „Als je een paar toppen van een boom nodig hebt, dan hoef je die hele boom toch niet te kappen", zo menen zij. Vlaardingen De troons wisseling en de herdenking van het feit dat Nederland 35 jaar geleden werd bevrijd, worden in Vlaardin gen met een groots opgezet programma gevierd. Het co mité Nationale Gedenkda gen heeft een enorm aantal festiviteiten op touw gezet waarmee de inwoners vanaf de vroege uurtjes tot in de late avond zullen worden ge houden. Als hoogtepunten van 30 april kunnen alvast genoemd worden de optocht van de in historische kledij gestoken Flardingharuiters, het variétéprogramma met bekende radio-en televisies terren, onder andere Corrie Konings, Champagne en Los Rancheros en gepresenteerd door Henk van Montfoort, het doclschieten met Pïm Doesburg, de lampionnenop- tocht en eindelijk weer! een spectuculair, gToots vuurwerk op het terrein aan de Ams ter da ml aan. Bij de programmering is rekening gehouden met de televisie uitzendingen van de kro- ningsplechtighcden. Het bevrijdingsfeest zal niet minder uitbunding worden ge vierd, maar niet zonder dat aan de vooravond van de vijf de mei echter de in de oorlog gevallenen op passende wijze herdacht zijn. Hoogtepunten van het eigenlijke feest,, de volgende dag, vormen de his torische mars van de Oude Pij pers (slechts met zeer grote moeite waren ze over te halen nog één keer op te treden), de landing van parachutisten op het Veerplein. een optocht van omgebouwde en uitgedoste eenden (deux-chevaux wel te verstaan), waarbij ook Alie van de wegenwacht aanwezig zal zijn, en een amateur festival op de markt gepresenteerd door oud-Vlaardinger Gerard van der Berg. Meer dan vermeldenswaard is verder nog de estafettetocht die vanuit Wageningen, hotel De Wereld, het vredesvuur naar Vlaardingen moet bren gen. De laatste zes kilometer zullen afgelegd worden door het oud-raadslid P. van Iepe ren, toch ook al 56 jaar, die net vuur omstreeks 11.00 uur op het Veerplein zal naar zijn be stemming zal brengen. Tot zover enkele hoogtepun ten. Een volledig overzicht van het programma volgt bin nenkort in deze krant. JESL. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad- a Tosï=oi°''

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1