SCHIEDAMSCHE COURANT Hoge huren Woudhoek door lange procedures 1 g -fractie wijst inigingsplan af 4 Gemeente legt toe op garages Oost wijk Ik -«teem de proef vrr-— -I EsnS krant I RN nieuwsblad cup voor de waterweg O016 Kieboom maakt halszaak van uitbreiding brandweer Wethouder wist Psychiater Stolk in het hol van de leeuw: Schiedam. Veel pa vitamientj'es, frisse luchten een beetje beweging zouden een hedendaagse Liduina wei van haar visioenen afhelpen, zei hij gisteravond. Pagina drie. Alleen strafschoppen WF was veel te fanatiek aantrekkelijk bij VFC- voor Martini!. VDL. Pagina vier. Pagina vier. Iedereen moet inleveren Kohnstammschool bij wijkbezoek B en W: Wi Jongelui laten brommer stelen WFenVDLin eerste ronde Benefiet- wedstrijd voor de Ilargahoeve Om de huurprijs te drukken: Woensdag 23 april 1980 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 26699 -* pagina*» Broersvest 3 - teiefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klaehtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam CDA-raadslid Siem Rosman had bij zijn vra gen aan de gemeente over de huur van de woningen in Woudhoek-Noord ook reke ning moeten houden met het feit dat, naast de hogere huur voor de mooiste woningen in Woudhoek, de kleinste wonin gen goedkoper zijn geworden. Dat stelt het college van BenW ir* haar antwoord aan, Rosman. In zijn vragen ver baasde Rosman zich over het feit dat bij sociale woningbouw (in Woudhoek) huren worden vastgesteld die zo hoog zijn. dat ze nooit voor huursubsidie in aanmerking komen. Hij vroeg daarom ook de gemeen te een uitzonderingsregeling te bepleiten, zodat ook de vjji'ka- merwoningcn in Woudhoek voor huürsusidie in aanmer king komen. Daarbij adviseer de hij het college, te wachten met het verhuren van de wo ningen tol het antwoord van uit Den Haag binnen zou zijn. Dat laatste wil het college ech ter niet. Zij vindt dat dergelij ke leegstand in andere ge meenten al heeft gezorgd voor onoverkomelijke problemen. Wethouder Chris Zijdeveld verklaart in zijn antwoord, dat de grote woningen wat duur der en de kleine wat goedko per 2ijn geworden doordat de gemeente rekening moest hou den met een puntensysteem, ofwel een waarderingsstelsel bij het vaststellen van de voor lopige huurprijzen, „Het ge middelde is echter hetzelfde gebleven. De regeling is in het nadeel gevallen van de grotere gezinnen, maar in het voor- Vlaardingen Hans Ver- slviys, fractievoorzitter van de PvdA in de Vlaardingse gemeenteraad, heeft tijdens dc bespreking* van de meer jarenbegroting in de com missie voor algemene zaken laten weten dat zijn fractie waarschijnlijk niet akkoord zal gaan met de uitbreiding van de beroepsbrandweer met zes man. Hij zei te ver wachten, dat het maximum tot waar 2ijn fractie zou gaan een uitbreiding met drie man zou zijn. Burgemeester W. Kieboom liet meteen weten dat een onver- ara woordelijke gang van za ken te vinden voor deze vorm van gemeentelijke dienstverle ning. Hij herhaalde zijn eerder geuite dreigement om op te stappen als eerste verantwoor delijke voor de brandweer als de beroepsbrandweer niet uit gebreid wordt met zes man. ..Het liefst heb ik een uitbrei ding met zes man ineens in 1981, maar gezien de omstan digheden ben ik bereid dat te spreiden over twee jaar; drie in 81 en drie in '82. Dat is het uiterste bod. Ik weiger straks, als ik nog eens ergens anders kom te wonen na mijn Vlaar- dmgse tijd. nagewezen te wor den als iemand die verant woordelijk is voor deze 2a3k." Jo Schriel, fractievoorzitter van het CDA. liet weten nog niet concreet in te willen gaan op deze zaak. aangezien zijn tractie eerst fundamenteel de manier van bezuinigen in Vlaardlngen aan de orde wil stellen. Wethouder Her man ;thoorn heeft vooraf geen 'tact gehad met de scholer mar op de landelijke INV-ai dag 20 maart door enkele oerkrachten is ge staakt. Dat blijkt uit de ant woorden van Ben W op vra gen van VVD-raadslid Ineke de Jong-Sunderman, die zich er nogal bezorgd over maakte dat leerlingen op die dag geen onderwijs hebben genoten en over het feit dat op sommige scholen wel en op andere niet werd gestaakt. deel van de één* en twee per soonshuishoudens," aldus de wethouder. Zijdeveld was ove rigens van mening dat dit nooit had hoeven gebeuren als er geen ellenlange procedures voor de totstandkoming van de woningen waren geweest. Een beeld van de bijeenkomst in de aula van de Kohnstamm- school. D %U V Vlaardingen-- l-c fractie van het CDA voelt niets voor het bezuinigingsplan, dat het college van BenW heeft voorge steld in de nieuwe meerjarenbegroting en haar bijlagen. De christelijke partij is van mening, dat niet alleen het zoge naamde ongewijzigd beleid het slachtoffer moet worden- Ook op alle andere gemeentelijke terreinen moet en kaa worden bespaard. Tijdens de vergadering, die de donderdagavond houdt, zal het commissie voor de financiën CDA een uitgebreid voorstel 'Niet mog meer buitenlanders lllllllllllllilllllllllllllll!IIIIIIMIIIIIII!lllllllll!lllll!IIIIUIIIII!lll!lllllllllllllll!lllllllllinUlllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!llllllllll Langzamerhand kunnen de kinderen hun speelter- ritorium weer gaan uitbreiden naar de straat, als het weer een beetje meezit. Na een winter waarin ze ge dwongen waren het merendeel van dc tijd tussen het bankstel en de televisie door te brengen, is dat een welkome en gezonde afwisseling. Fotograaf Jaap Ro- zema maakte deze zomerse plaat in de Vlaardingse Zeeheldenbuurt. Schiedam Demonstrerende kinderen en hun emo tionele ouders van de Prof dr Ph. Kohnstamm school beheersten het eerste wijkbezoek, dat burge meester en wethouders gisteren aan Schiedam-Oost brachten in de aula van diezelfde school. Gealar meerd door de oudercommissie grepen zij het wijk bezoek aan om geëmotioneerd kenbaar te maken dat zij niet gediend zijn van de komst van grote aantallen buitenlandse leerlingen naar hun school aan de Fahrenheitstraat. „Als dat gebeurt dan gaan mijn kinderen naar een andere school", dreigden veel ouders. iiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiniuiiiiiiiiiiininiiiiiiiii]j![iiuiiiii[)iiiiii[iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiniifmiiiiiiiiiiniiiiiifiifiiitiitiiniii]iiiiiiii!iuiiiiij!imiii[iiiimiiitiiii!iiiiiiiiiiiiii Wethouder Herman Posthoorn ontkende dot de gemeente al heeft besloten om het volgen de schooljaar van start te gaan met drie gemeenschappelijke eerste klassen van de Theo Thijssenschool en de Kohn stammschool, waarin dc ver houding Nederlandse bui tenlandse leerlingen ongeveer 14 op 9 zou worden. Posthoorn betreurde het dat de oudercommissie van de Kohnstammschool middels een brief de ouders daarvan op de hoogte had gesteld. Met de emotionele taf reien, die zich gisteren afspeelden is volgens du weihouder niemand ge diend en wordt het een stuk I moeilijker otn een oplossing te vinden voor do problemen rond het steeds groeiende aan tal buitenlandse leerlingen op de Theo Thijssenschool aan het Edisonplein. Posthoorn wilde gisteren om de verwar ring niet nog groter te maken niet vertellen welke andere oplossingen de gemeente in petto heeft, maar beloofde dat zeer binnenkort een ouder avond zal worden gehouden waarop do gemeente opening van zaken geeft. Het percentage buitenlandse leerlingen op de Theo Thijs senschool bedraagt momenteel ongeveer 65 percent en dat neemt nog steeds toe. Dat heeft het nadeel dat de buiten landse leerlingen steeds min der de kans krijgen zich 1c* in tegreren, terwijl de Neder landse kinderen zich in een minderheidspositie bevinden. Omdat zowel de Nederlandse ouders als de buitenlandse ou ders daar bezwaar tegen ma ken. zoekt dc gemeente in overleg met de scholen en de oudercommissies al enige lijd naar een oplossing. Dc oudercommissie van de Kohnstammschool vond dat zij door de gemeente voor het blok werd gezet en besloot gis teren tegen de afspraken in de ouders op de hoogte te bren gen van „het minst slechte plan" dat voorziet in drie ge meenschappelijke eerste klas sen. De ouders werden opge roepen het college tijdens het wijkbezoek duidelijk te maken dat men op de Kohnstamm school niet van de plannen ge diend is. Met de gemeente had de ouder com missie afgespro ken om de ouders pas bij het geheel te betrekken als er een aantal grondig uitgewerkte plannen zou zijn om niet het risico te lopen dat er door ge ruchten een emotionele sfeer zou ontstaan, waarin het moei lijk werken is. „Door de brief van de oudercommissie is zo'n sfeer nu wel ontstaan", aldus Posthoorn. Ook de bewönersvereniging Schiedam-Qost maakte van het bezoek gebruik om op luidruchtige wijze een subsi dieverzoek onder de aandacht te brengen. Terwijl een woordvoerder van de vereni ging een kapotte stencilmachi ne voor de voeten van Post hoorn wierp verkondigde hij: „Wij worden monddood ge maakt. Omdat de gemeente ons nog steeds geen geld heeft gegeven voor een nieuwe sten cilmachine kunnen we ons verenigingsblad niet meer uit geven". VlaardingenTwee jongelui van 17 en 18 jaar oud hebben tegenover de politie toegege ven, valse aangifte te hebben gedaan van de diefstal van een bromfiets. Dc bedoeling was om op die manier verzeke ringsgeld op te strijken. De bromfiets hadden zij door an deren laten stelen. £e kop van de Waterweg Cup is eraf. WF versloeg gisteravond Martinit met 3-2 en VDL liet het bij VFC op strafschoppen aan komen. WF en VDL spelen nu volgende week dinsdag in de eer ste ronden tegen elkaar. In totaal worden er dan in het Water weggebied zestien wedstrijden afgewerkt °°r meer informatie zie de sportpagina. indienen om het snociwerk in de gemeentelijke begrotingen anders aan te pakken. Alle af delingen, diensten en bedrij ven, maar ook gesubsidieerde instellingen zullen verplicht moeten worden, in te leveren. Als iedereen twee procent goedkoper werkt, dan is het begrotingstekort voor 1981 al gedekt, zo heeft Jo Schriel la ten uitrekenen. De CDA-er is van mening, dat de lasten door het plan van het college niet evenwichtig worden verdeeld. Volgens Jo Schriel wordt de Vlaardingse gemeenschap tekort gedaan, als nieuwe ontwikkelingen worden geblokkeerd omdat er geen geld voor is, In het voor stel, dat de komende periode zeker uitgebreid zal worden besproken, geeft de CDA-frac- tie tal van voorbeelden hoe heel wat geld kan worden be spaard. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de benadering van het CDA in de gemeenteraad wel wat steun zal krijgen. Met name de fractie vair de VVD stelt zich ieder jaar weer op het standpunt, dat er best ter reinen te vinden zijn die goed koper kunnen. Met name het personeelsbeleid van de ge meente werd hierbij als voor beeld gesteld: iets dat ook in het CDA-voorstel naar voren komt. Tot nu toe was er voor de opvattingen van de WD weinig gehoor in de raad. Meer over de alternatieve be zuinigingsplannen van het CDA is te vinden op pagina drie. Schiedam Ter gele genheid van het zestig jarig bestaan organi seert de Schiedamse voetbalvereniging Ex celsior '20 op 19 mei een benefietwedstrijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Schiedamse dierenasiel Dc Hargahocvc. Tegen stander van de jubile rende vereniging zal de ploeg van omroeporga nisatie Veronica zijn, met onder meer Adje Bouwman en Huub Veenhof. De heer J. Hoogwerf, die de or ganisatie op zich heeft genomen, vertelt dat het vijfde elftal van Excelsior *20 zal uitko men tegen de Hilver- sumse ploeg. „Als het eerste elftal speelt, kan Veronica niet winnen," zo licht hij toe. De wedstrijd wordt 's avonds gespeeld op het veld van Excel sior '20 in het sport park Thurlede. Vlaardingen De gemeente zal een bedrag van driehon derdduizend gulden moeten pompen in de geprojecteerde overdekte parkeergarages, die moeten komen in het nïeuw- bouwplan op de kaalslag in de Oostwijk. Dat geld is nodig om er voor te kunnen zorgen, dat de maandelijkse huur die de toekomstige bewoners voor hun parkeerplaatsje moeten betalen redelijk in de buurt blijft van het maximum bedrag dat daarvoor is afgesproken. De benodigde drie ton, waaro ver dc gemeenteraad zich overigens nog zal moeten uitspre ken, moet worden gehaald uit de saldi van het grondbedrijf. Die informatie kwam, min of meer tussen de regels door. bo ven water tijdens de vergade ring van de commissie voor stadsontwikkeling, gistera vond. Een en ander kwam ter sprake tijdens het verslag dat weihouder Goudriaan deed over besprekingen, die over de nieuwbouw in de Oostwijk zijn gevoerd met het ministerie. Tijdens die besprekingen heeft de wethouder heel wat moeite moeien doen om het rijk er van te overtuigen, dat Vlaar dingen geen ongeoorloofde trucs aan het uithalen was om die goedkope garages te kun nen realiseren. Naar zijn zeg gen is Goudriaan daar uitein delijk wel in geslaagd. Ondanks de eerder uitgespro ken verwachtingen heeft de Vlaardingse wethouder het niet voor elkaar gekregen, dat het rijk een dusdanige subsidie op het bouwplan voor de par keergarages wil verstrekken dat de bewoners slechts vijf tien gulden per maand hoeven te betalen. Volgens de bereke ningen van het ministerie zou de maandelijkse huurprijs uit komen op ƒ32.50. Door het eenmalige bedrag uit de ge meentekas te voteren kan die- huurprijs worden gedrukt tot /"18.60. Het uittrekken van dat bedrag veroorzaakte overigens gisteravond de nodige verba zing. Diverse raadsleden lieten duidelijk merken, hierover nog wel eens een fikse discus sie te willen, alvorens hun goedkeuring er aan te hech ten. De officiële toestemming voor de nieuwbouw in de Oostwijk is overigens nog altijd niet bin nen. Er is nu eindelijk over eenstemming over de defini tieve bouwprijs, maar daar moet het ministerie nog haar goedkeuring aan hechten. Ook is de procedure die het bouw plan bij Delfland dient te on dergaan nog niet afgerond, Verwacht wordt dat pas eind mei alle formaliteiten achter de rug zijn. De gemeente probeert in over leg met de aannemer cn de woningbouwverenigingen, die officieel opdrachtgever zijn, toch al eerder met de bouw te beginnen. Dat gebeurt door de aannemer onder bepaalde voorwaarden toestemming te verlenen, alvast de heipalen op het terrein op te slaan; in eerste instantie horizontaal, wat later zelfs vertikaal. Met dat laatste zitten ze immers meteen in de grond. Schiedam De politie is op zoek naar een vaag beschre ven persoon die vrijdagavond een greep uit de kassa van een benzinepompstation aan de Vlaardingerdijk deed. De man wist 850 gulden mee te nemen. JBft» Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie mei het Rotlerdams Nieuwsblad i tfv®* K**0 «ai» julie* VJoonp' VB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1