SCHIEDAMSCHE COURANT Huisvuilbelasting naar 12 gulden per maand Ik neem dê proef Tien mille voor tips Ernstige kritiek PvdA op draagvleugelaffaire krant m Schiedam houdt grote schoon maak Ook PvdA wil anders bezuinigen Ouwenbroekterrein in VOP biedt plaats aan 80 nieuwbouwhuizen. Pagina drie, Armin Hundertmark voelt zich thuis in Schiedam's Stedelijk, Pagina vier. Vlaardingenisde hobbyvanleenvanRij. Pagina vijf. Insprekers yoegen zelf avond toe Per 1 augustus Bij meer behoefte aan kort parkeren Parkeer garage kan bij Buiten - havenweg Boeren stappen uit protest op VlLLERiUS fonderdag 24 april 1980 - -ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 26600-6 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268Ö91 - redactie 262566 klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL VlaardingenEen meerder heid van de insprekers die deelnemen aan de inspraak procedure voor de parkeer garages in het centrum, heeft op eigen initiatief een informatie-avond voor de be volking toegevoegd, omdat men het niet eens is met het plan van de gemeente, de be volking pas als de inspraak geheel is afgerond nader te informeren. Het gaat om de vertegenwoordigers van de middenstand, die volgens woordvoerder Bulva hebben samengewerkt met de „ech te" centrumbewoners, waar mee niet de zogenaamde „be woners groep doeld. wordt be- De bijeenkomst, die niet in de officiële gemeentelijke in spraakprocedure is opgeno men, vindt vanavond vanaf 20 00 uur plaats in de koffieka mer van V en D op het Veer- plein Belangstellenden moe ten zich metden by de perso neelsingang Inspreker Bulva „We willen de bevolking nogmaals de ge legenheid geven, geïnfor meerd te raken hoe de zaak precies in elkaar zit We heb ben ervaren dat dat op de ech te inspraakavonden van de ge meente erg moeilijk is En ver der kan men m dit stadium nog meepraten Tijdens de in formatieavond die de gemeen te straks houdt kan dat niet meer dan is alles m kannen en kruiken VlaardingenMet ingang van 1 augustus gaat het de VJaardingers ongeveer drie gulden per keer kosten om het huisvuil buiten te zetten. Voor een bedrag van twaalf gulden per maand zal vanaf die datum het huisvuil, ver plicht verpakt in plastic zakken, eenmaal per week opgehaald worden. Dat is de meest voelbare consequentie van het AVR-drama voor de bevolking van Vlaardingen Een minder voelbare, maar niet minder zware last is de bijna 3,5 miljoen die Vlaar dingen uil zijn spaarpot moet bijleggen om het open baar lichaam Rijnmond in staat te stellen de verliezen te delgen die gemaakt wor den in de chemische sector van de AVR en op de tarie- Schiedam Parkeergarages in de Schiedamse binnen stad zijn volgens verkeers- deskundige Hans van der Vlist niet uit te stuiten, als* de behoefte aan kort parke ren gaat toenemen. Een ga rage van tenminste twee verdiepingen zou dan kun nen komen op het Emma- plein, maar meer waar schijnlijk op het voormalige Vrom-terrein aan de Buiten havenweg. Wellicht kan boven de par- keeretages aan bed rijfs) huis vesting worden gedacht. Gisteren op de informatie avond in het stadskantoor kwam van verschillende kan ten naar voren, dat er een ver schuiving van lang parkeren naar kort parkeren moet ko men, waar het gaat om mid denin de Srhtemdamse bin nenstad aanwezige parkeer ruimte. Vooral langparkeer- ders 20uden meer aan de ran den van het stadscentrum hun auto's moeten stallen De in formatie-avond was slecht be zocht (door nog geen twintig personen), maar opvallend was de algemene instemming met de deelnota parkeren. Ook de ondernemers bij monde van Jo Vredebregt (Schiedamse han dels» en bednjfsraad) lieten zich mild uit Gemeentelijk verkeersmge- meur Van der Vlist benadruk te, dat nu nog niet aan bouw van parkeergarages kan wor den gedacht „Het financiële nsico is veel te groot Op veel plaatsen in de stad ontstaan nieuwe parkeervoorzieningen en je moet eerst maar eens af wachten, hoe het publiek daarop reageert Rob van Loenen van de Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB) vond dat voorzienin gen voor lang parkeren vrij eenvoudig kunnen worden te ruggebracht, als het woon ark-verkeer zich meer via openbaar vervoer of met de fiets zou afspelen. Jan Ragen- doom van bewonersvereni ging Schiedam-Centrum pleit te voor kort parkeren achter de Hema om de drukte in het stadshart zelf tegen te gaan Ook m de omgeving van Kor te- en Lange Haven zou het kort parkeren een redelijke oplossing zijn, als lang parke ren goed magelyk wordt in het schienokogebied, achter de Dam of bij het Spinhuispad Hoogste orgaan Midden-Delfland tegen rij k swe g 19 Maasland Het belangrijkste orgaan voor Midden- Delfland, de reconstructiecommissie, heeft gisteren een motie aangenomen tegen aanleg van rijksweg 19. Dat gebeurde onder fel protest van het „boeren- blok" in de commissie, dat vlak voor de stemming demonstratief de vergaderzaal in het Maaslandse bureau van uitvoering verliet. Eruge verwarring ontstond verkeer en waterstaat, land- ven die de zogenaamde bui ten-regio's moeten betalen. Voor dat geld hadden im mers ook tal van andere din gen gedaan kunnen worden. De aflevering van het atval uit Vlaardingen vindt thans plaats by het Kleinpolderplein in Rotterdam E<n van de voor waarden van het nieuwe con tract van Vlaardingen met de AVR za! luiden dat de verwer- kingsprys» berekend wordt franco bunker, dat wil zeggen dat Vlaardingen het vervoer naar de AVR zelf moet gaan betalen Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat vanaf 1 januari 1981 het huisvuil met meer by het Kleinpolderplein afgeleverd kan worden Op grond van voorlopige bereke ningen hjkt het financieel aan trekkelijk om het huisvuil vanaf die datum per hmsvm- lauto naar de AVR te vervoe ren Het is duidelijk dal dat per ploeg vetl meer tijd gaat kosten en dat moet natuurlijk weer gecompenseerd worden Vandaar het college voorstel om de bevolking te verplich ten hel afval in plastic zakken te verpakken en het maar een keer per week op te halen toen, omdat het er even naar uitzag dat het quorum met meer aanwezig was en er daardoor met gestemd zou kunnen worden. Die vrees bleek echter niet gerechtvaar digd. Maar gedeputeerde drs Jo Borgman, voorzitter van de commissie, liet zich door de verwarring van de wijs bren gen Hij „sommeerde Schi- pluidens burgemeester Jaap Bruggeman de zaal te verla ten, omdat deze zich gebon den aan diens achterban- de gemeenteraad van Schiplui den—van stemming wilde onthouden Bruggeman ver trok, maar kwam een halve minuut later weer binnen tij dens het tellen van de stem men, om te vragen waar hij blijven moest. Borgman deelde hem tenslotte mee, dat hij had mogen blijven zitten en geacht werd zich gewoon van stem ming te hebben onthouden. De reconstructiecom missie heeft veel adviseurs, maar telt een beperkt aantal stemge rechtigden De motie tegen rijksweg 19, ingediend door J Swart, directeur van de stichting recreatie, werd aan genomen met zes stemmen voor, één tegen (Maaslands burgemeester Jan van den Brink) en twee onthoudingen (Bruggeman en gedeputeerde ir Nico Buysert) Zeer opmer kelijk was het standpunt van Rijnmondgecommiteerde Bert van Tt Laar hoewel rijksweg 19 nog is opgenomen in het streekplan Rijnmond, is er een gedachtenontwikkehng bin nen dit openbaar lichaam om te proberen, het autoverkeer tussen Rotterdam en Den Haag toch alleen over rijksweg 13 te blijven geleiden. Van 't Laar huldigde daarom het standpunt van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tégen rijksweg 19 De moue-Swart wordt ge stuurd naar de Tweede Ka mer, provinciale staten van Zuid-Holland en nog eens af zonderlijk naar de vijf betrok ken ministers van financien. bouw, CRM en volkshuisves ting en ruimtelijke ordening In de motie staat dat de A4 (rijksweg 19) niet noodzakelijk is voor de landbouw in Mid den-Delfland en zelfs van schadelijk invloed daarop; dat de A4 in flagrante strijd is met belangen van natuur, land schap en openluchtrecreatie en uit dien hoofde onaanvaard baar, en dat het standpunt van de provincie, zoals dat tot uit drukking komt in het streek plan Zuid-Holland-West, wordt onderschreven Vóór deze motie stemden naast Van 't Laar, Borgman en Swart ook de Delftse wethouder Gu de Vries-Pielkenrood. H W Fahrner van het hoog heemraadschap Delfland en Gerard Peet van de Midden- Delfland Vereniging Een ordevoorstel van Peet maakte gisteren mogelijk, dat die motie kon worden inge diend Peet vond dat de recon structiecom missie Midden- Delfland zich nauwelijks kan buigen over de inrichting van het polderlandschap tussen Schiedam, De Lier, Ryswyk en Delft, als niet eerst een standpunt over een ingrijpend probleem als rijksweg 19 was ingenomen Dit ordevoorstel van Peel kwam er met zes te gen vyf stemmen door Het boerenblok bestaande uit vee houders P J Sonneveld en Y van Woerden en glastuin bouwer G.J Koop. stribbelde toen al tegen Het blok voelde zich overrompeld door de plot selinge haast, waarmee de re constructiecommissie een me ning aan de Tweede Kamer wilde kenbaar maken Vervolg op pagina drie. Schiedam Omdat het opsporingteam nog niet veel verder gekomen inzake de moord op de 18-jarige Emi den Boer. heeft de hoofdofficier van justitie een beloning van tiendui- pnd gulden uitgeloofd voor tips, die uiteindelijk kunnen leiden tot de opsporing van de dader(s). fn de laatste drie weken is het 25 man sterke onderzoeksteam niet veel verder gekomen Ze ker is dat de Schiedamse Emi met in Schiedam is verdwe nen, maar m Den Haag De poliüe is het spoor bijster van- *f het Centraal Station in Den ■Haag Normahtair zou 2ij daar op de bus zijn gestapt om naar de HALO, de Haagse academie voor lichamelijke opvoeding, te gaan. Grootscheepse zoekac ties mochten tot nu toe met baten. Trein- en busreizigers werden geenquèteerd, evenals de medewerkers en leerlingen van de HALO die de politie niet verder konden helpen Zoekacties in de duinen by de academie met helikopters en Pêrsonéél van de mobiele een- sd en de Haagse gemeente politie hebben niet kunnen lei den tot de opsponng van haar grote witte sporttas met het opschrift Exelsior sport Den Haag en haar blauwe jack met witte strepen Op de plaatsen, waar Emi tus sen donderdag 3 apnl en zater dag 5 april kan zyn geweest, zal de politie een groot aantal biljetten laten aanplakken, waarop de beloning wordt be kendgemaakt Deze plaatsen zyn Den Haag, waar zy uitein delijk voor het Laatst werd ge zien en Nistelrode (Noord-Bra bant). waar Emi gedeeltelijk ontkleed onder de bosjes door spelende kinderen werd ge vonden. Zij was door twee pis toolschoten om het leven ge bracht. Wethouder Herman Posthoorn gaf het Wilhelminaplein samen met de kinderen uit de buurt een grote schoonmaakbeurt Schiedam Wethouder Her man Posthoorn was gister morgen druk in de weer om samen met buurtbewoners het U'ilhelminaplem een grondige schoonmaakbeurt te geven- De schoonmaakac tie is een aanzet om het speelplein, in de toekomst re gelmatig onder handen te nemen en werd gehouden in het kader van de actie „Schoon Schiedam". Ook op tal van andere plaatsen in de stad hield de gemeente grote schoonmaak. Zo kreeg gisteren het speelterrein aan de Maasboulevard een beurt en werden alle parken en de omgeving van winkelcentra onder handen genomen. De actie „Schoon Schiedam" ging eerder deze week van start toen de twee fonteinen aan de Stadhouderslaan in werking werden gesteld door wethouder Zijdeveld cn de heem tuin van de Openba re Nutsbedrijven aan de Van Heekstraat door wethouder Scheeres voor het publick werd geopend. Tevens is van de week begonnen met hel schoonmaken van dc Schie damse havens en singels en werden op diverse plaatsen bomen en struiken geplant. Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie met deHaagsche Courant, Het Binnenhof oi het Rotterdams Nieuwsblad jatts oei i Sva»tT 1 S»*®' VlooaP112 \££;- HaaS :da® Maassluis üp niet mis te versatande wyze heeft de le denvergadering van de PvdA haar afkeuring laten blijken over de wyze waarop Conro Enter Lines de gemeente is binnengehaald De ernstige kritiek betrof met alleen dc gang van zaken binnen het ge meentelijk apparaat .Aamb- ternarern maken dus de dienst uit" en „We zyn er door dc mensen van stadsontwikkeling behoorlijk ingeluisd") maar te vens de wyze waarop de bewo ners van 't Hooft voor het blok zyn gezet De mensen zyn on der tafel geluld en hadden bo vendien zwijgplicht") Boven- dien was er ook bij dc aanwe zige PvdA-raadsled en. het gro te ongenoegen dut men de achtergronden over Conro En ter Lines uit de landelijke pers moest lezen, cn dat door de stroomversnelling waarin deze affaire gemanoeuvreerd werd plus de geheimhouding in dc eerste onderhandcltngspcnode ingrijpen door de raad met of nauwilyks mttr mogelijk is Een andere grief w«js het jui chende artikel, dat fractie voorzitter Mees Du i molaar tn De Schakel had gepubliceerd voor dat er fractie overleg had plaatsgevonden „Tot nu toe is. er nog steeds geen fractie- overleg gerweest en we heb- Vlaardingen Ook de PvdA voelt mets voor een bezuini gingsbeleid waarbij belangrijke investeringen steeds maar vooruit worden geschoven. Evenals het CDA meent ook de PvdA dat de tijd is gekomen een begin te maken met een bezuiniging over het gehele zogenaamde ongewijzigde be leid, om de zo vrijgekomen gelden aan nieuwe initiatieven te kunnen besteden. Dat althans is de inhoud van een zwaarwegende advies dat een speciale PvdA-werkgroep binnenkort naar de fractie uit zal brengen In de werkgroep hebben zitting fractieleider Hans V^rslujs, wethouder IJs brand van der Velden partij voorzitter John Rar.shuysen, fractielid Kees van der Windt en bestuurlid Georg WickarL Da' werkgroep is in haar ad vies unaniem Het hanteren van het rode potlood zou theoretisch gespro ken zo'n 9 miljoen gulden op kunnen leveren In de prak tijk denkt de werkgroep wel licht 6 a 7 miljoen vrij te krij gen Geld waarmee nieuwe ontwikkelingen ondersteund kunnen worden Gezien de houding van het CDA, dat nu tn dezelfde lijnen over de aard van dc- besparingen blykt te denken als de PvdA, is het meer dan waarschijnlijk dat in de gemeenteraad een ruime meerderheid gevonden zal kunnen worden voor wat CD A-fractieleider Jo Schriel een andere bezuimgmgsmen- tahteit noemde Ook binnen het gemeentebestuur wordt momenteel gesproken over het aanpakken van het ongewij zigde beleid Het advies van de PvdA- werkgroep zal de fractie van deze party tijdens de begro tingsdebatten als leidraad die nend ben door gebrek aan informa tie en tijd nog steeds geen fractiestandpunt kunnen bepa len aldus raadslid Robert Punt Wethouder Han Mummelen, die ook als plaatsvervanger van Izaak van der Knaap op treedt, poogde te redden wat er te redden viel, maar kwam weinig overtuigend over. Op de hamvraag of hei college van plan was om door te gaan met de onderhandelingen met CEL antwoordde hy „Ik kan met voor het college praten". ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantie-adviesï Reisbureau BHOERSVELD167 - 010-731611 3111 LG - SCHIEDAM I i -V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1