SCHIEDAMSCHE COURANT Bijna straks alle stukken ter inzage een rijksgeld voor overblijven 'Breng je familie mee' Ik neeim proef Veel drukte bij viering bevrijdingsdag Tijd voor School verontrust: ikuto over de kop: bestuurder dood Bewoners praten over herinrichting Jongeren waren op rellen belust9 Geen kort geding tegen Van der Waal nnr Uaad ergadert Maassluis werkt aan verordening openbaarheid Proefproject ziet er anders uit Spreekuur voor Turken Inspraak parkeergarages: VARA zet Vlaardingen centraal •.SUfe Dinsdag 6 mei 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 26607 PAGINAL Broersvest 3 - telefoon administratie 2SS091 - redactie 26256(5 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL De activiteiten in het kader van bevrijdingsdag konden'zich verheugen in een behoorlijke be langstelling, Heel wat mensen gingen de straat op, om te zien wat er in het waterweggebied al lemaal te doen was. Vrijwel nergens ontstonden moeilijkheden: Bevrijdingsdag 1980 verliep in een gemoedelijke sfeer. Het is moeilijk om hoogtepunten aan te geven in de vele evenementen, die door de diverse orga nisatoren op touw waren gezet. In Schiedam was dat wellicht het ontsteken van de bevrij- dingsvlam, 's morgens vroeg, door burgemees ter John te too. In Vlaardingen overhandigde politiecommissaris Ben van Toledo aan het Co mité Nationale Belangen een fraaie zeepkist, die door politiepersoneel In elkaar was gezet. Het ding Is de rest van de dag enthousiast gebruikt .bij de zeepkistenraces in de Voorstraat, interessant was het amateurfestival, dat in Vlaardingen werd gehouden, gejyesenteerd door Gerard van de Berg. De groep Mister Sweetheart werd winnaar. Vooral was er veel bewondering voor de zangeres/pianiste van dia groep, de 17-jarige Monica de Kooning. 'Middagpauze niet vroeger' Schiedam De werkgroep „Tijd voor School" is er te gen dat de de kleuter- en basisscholen voor de middag pauze een kwartier eerder ophouden. Met verbazing heeft de werkgroep vernomen dat burgemeester en wethouders daartoe een voorstel aan de gemeenteraad aan het voorbereiden zijn. In een verontruste brief aan het gemeentebestuur keert „Tijd voor School" zich te gen dergelijke plannen. Het college zou tot vervroe ging van de middagpauze wil len overgaan om tegemoet te komsn aan klachten van het onderwijzend personeel over het vermoeid raken van kleu ters en eerste en tweede klas- sers bij een lesduur van drie uur en een kwartier in de morgen. De werkgroep vraagt zich af waarom niet wordt ge kozen voor een extra pauze in Sa3ffi&a{gg?*8^a^ In september start van 'moeder-atheneum'. Pagina drie. FC Vlaardingen juicht te vroeg. Pagina vier. IJsselmeervogels: geen moeite met Zwaluwen. Pagina vijl. DHS passeert Hermes DVS. Pagina zes. Schiedam Een buitenlandse bestuurder van een personenauto is vannacht overleden na een aanrijding met een autobus. Het ingeval gebeurde tegen 01.00 uur op de kruising Nieuwe Dam- aan/Burgemeester van Haarenlaan. )e personenauto, bestuurd door een man waarvan de politie de dentiteit vanmorgen nog niet kon vrijgeven, reed met hoge felheid vanuit de richting van de Nolenslaan het kruispunt op, 3e chauffeur van de autobus, die de wagen te laat had opge- nerkt, kon hem niet meer ontwijken. Door de klap sloeg de per- onenauto over de kop, waarbij de bestuurder er uit werd geslïn- |êrd. De man moet op slag dood zijn geweest Schiedam Vanavond gaat oe gemeente samen met de be woners praten over de herin richting van enkele gedeeltes van de Oosterstraat, Van Leeuwenhoeckstraat en Step- teftsonstraat Uitgangspunt op de avond, die in centrum Oost wordt gehouden, is dat de in richting van de straten dusda nig moet worden dat de auto mobilisten hun gedrag aan de Ijverige verkeersdeelnemers «enen aan te passen, tanavond zullen de bewoners oet de gemeente de mogelijk- 'eden bepraten en kennis ne- ien van de voorwaarden 'aaraan de herinrichting noet voldoen. Zo is men bij de fennrich ting" onder meer ge- Wuien aan de loop van kabels o leidingen en een vrije door gang voor brandweer en am bulance. Op een volgende avond, 19 mei, worden de plannen verder uitgewerkt aan de hand van maquettes. bassluis De gemeenteraad an Maassluis vergadert vana- ond vanaf 19.30 uur in de aadszaal van het stadhuis. De genda vermeldt onder meer 6 accommodatienota, de ^rthal in de Steendijkpolder a de verplaatsing van auto mobielbedrijf Wijnands uit de bassluise binnenstad: drie za- die aardig wat discussie ^eeg kunnen brengen. de morgen voor de kleuter- en de laagste klassen van de lage- u j- holen, zoals dat op andere schc an in ons land wel ge- l Door het vervroegen van de middagpauze wordt net vrouwen met schoolgaande kinderen extra moeilijk ge maakt om deel te nemen aan cursussen en dergelijke, meent de werkgroep. Tevens pleit de werkgroep er voor de scholen *s middags vroeger uit te laten gaan, zodat de mogelijkheid tot deelname aan activiteiten na schooltijd voor scholieren wordt ver groot De werkgroep denkt dat te realiseren door het verkor ten van de lunchpauze. Daar mee wordt dan tevens tege moet gekomen aan de wens met betrekking tot overblijf- mogelijkheden, omdat een lunchpauze van anderhalf uur door de meeste betrokkenen als te lang wordt ervaren. De werkgroep stelt in de brief voor alle kleuter- en basis scholen de volgende schooltij den voor. *s morgens van 8.45 'uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.15 uur tot 15.15 uur. 's Woensdags zouden de schooltijden van 8.45 uur tot 12.15 uur moeten lopen. Volgens de werkgroep beteke nen deze schooltijden niet al leen voor leerlingen en ouders een verbetering, maar ook voor het onderwijzend perso neel, dat daardoor de beschik king krijgt over een ruimere aaneengesloten vrije tijd. Maassluis Als over enige tijd de nieuwe verordening van kracht is die de open baarheid van bestuur op gemeentelijk ni veau nader regelt, dan zuilen vrijwel alle stukken die bij de gemeentelijke besluit vorming worden gebruikt, voor belang stellende burgers beschikbaar zijn. In een voorstel, dat de gemeenteraad vanavond zal behandelen, is vastgelegd welke stuk ken in ieder geval onder de verordening zullen vallen. Die openbare stukken, zoals ze in het raadsvoorstel worden genoemd, kunnen al dan niet op verzoek van belangstellenden ter inzage worden gegeven en er kan ie dere gewenste informatie over worden verstrekt. Onder die stukken vallen in ie der geval alle ingekomen en uitgaande brieven, de besluitenlijst van de vergade ringen van het college, aan het college uitgebrachte adviezen van met-ambtelijke adviescommissies en alle verdere stukken, die behandeld worden in de vergaderin gen van de diverse commissies. Inlichtin gen over andere stukken zullen worden gegeven, nadat van geval tot geval is be keken, of dat wenselijk is. Zeker voor Maassluis betekent deze maat regel een hele verandering. Tot nu toe was men in deze stad niet zo vooruitstre vend. Zelfs de pers kon niet beschikken over alle stukken, die in commissies of raadsvergaderingen werden behandeld. Dat zelfs de besluitenlijst van de vergade ringen van B en W bij de lijst van openba re stukken staat mag naar Maassluise be grippen zelfs opmerkelijk worden ge noemd. Pas na flink aandringen van de gemeenteraad is het college er enkele maanden geleden toe overgegaan, die be sluitenlijst uitsluitend voor raadsleden ter beschikking te stellen. Zelfs daartegen be stond binnen het college ook toen echter nog heel wat weerstand, zo was uit de dis cussies te merken. Schiedam Vanaf volgende week kunnen Turken in Schiedam met hun problemen terecht bij een Turks maat schappelijk werker. Iedere maandagmiddag zal in De Be ver een Turks maatschappelijk werker spreekuur houden. De maatschappelijk werker, M. Engin, is in dienst van de stichting hulp aan buitenland se werknemers en zal iedere maandag van half één tot half vier zijn landgenoten te woord Staan. In samenwerking met de Turkse vereniging heeft de stichting besloten om voortaan ook in Schiedam spreekuren te houden, omdat gebleken is dat veel Turken moeite heb ben met het oplossen van pro blemen op huisvestingsgebied, sociale voorzieningen en der gelijke vanwege taalproble-' mem Maassluis De politie heeft zaterdagavond de handen vol gehad aan het bedwingen van een groep jongeren, die een aanval deden op de krakers van de Rode Villa, Met bakstenen en straattegels gingen de jongeren elkaar te lijf. De Maassluise politie, die slechts vier mensen kon inzetten, kreeg assistentie van de korpsen van Vlaardin gen, Schiedam en Naaldwijk om de gemoederen tot be daren te brengen. Dat lukte aanvankelijk, maar wat later werden op de Markt en omgeving nog de nodige balda digheden en vernielingen angencht. Ook daar moest de politie ingrijpen. Acht raddraaiers werden gearresteerd. „Het ging vooral om leden van de bekende groep jonge lui, waar we vaker last van hebben. Ze waren gewoon op relletjes uit." aldus een woordvoerder van de politie. VlaardingenWanneer de gemeente Vlaardingen over- blijfmogelijkheden voor leer lingen van de lagere school wil realiseren, zal zij dat ge heel uit eigen zak moeten be kostigen. Hoewel de aanvraag van gemeentewege om in aan merking te komen voor een proefproject door het rijk in principe is gehonoreerd, blijkt het project nogal verrassend ver af te liggen van wat de ge meente zich vóór had gesteld. Uitvoering van de eigen plan nen zou de gemeente het eer ste jaar nu toch al gauw zo'n 36.000 gulden gaan kosten. Een en ander is gebleken uit overleg tussen gemeente en rijk. Tijdens de.gevoerde ge sprekken kwam aan het licht dat het rijk in het geheel niet denkt aan opvang op school, maar aan een overblijfmoge lijkheid voor in totaal 16 a 24 kinderen in iets dat veel dich ter komt bij een kinderdagver blijf. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan opvang tijdens de lunchpauze, maar ook voor en na schooltijd en zelfs m de va kanties. De organisatie zou in handen moeten komen van een stichting. Voor de gemeente een behoor lijke teleurstelling, al zal het proefproject als zodanig niet afgewezen worden. Overbiijf- mogeliikheden op de school zelf echter zal nu zonder subsi die betaald moeten worden. Per school komt dat op een be drag van 6.000 gulden. De ge meente schat dat dat bedrag voor in het totaal zes scholen uitgetrokken zal moeten wor den, zodat zo'n 36.000 gulden vrij gemaakt moet worden. Het college heeft besloten om na de zomervakantie te bezien wat de financiële mogelijkhe den zijn. Tevens zal nagegaan worden of er in de onderwijs begroting nog ruimte te vin den is. Erg optimistisch blijkt men daarover echter niet te zijn. Vlaardingen De midden standers in het centrum heb ben zich gemobiliseerd om met zoveel mogelijk koppen aan wezig te zijn tijdens de afslui tende inspraak-avond voor de parkeergarages, die vanavond wordt gehouden in de burger zaal van het stadhuis. In een pamflet van de winkeliersve renigingen zijn de winkeliers opgeroepen om met „iedereen die tot uw beschikking staat" naar de vergadering te komen. Deze groep mensen wordt na der gespecificeerd als „bijvoor beeld uw familie, vrienden en kennissen en niet te vergeten uw personeel". Tijdens de bijeenkomst van vanavond wordt het eindrap port dat uit de inspraak is ge rold in stemming gebracht Het is duidelijk dat de mid denstanders, die zich van het begin af sterk hebben gemaakt voor „hun" parkeergarage on der het Veerpïein, er alles aan doen om zoveel mogelijk voor stemmen te kunnen uitbren gen. De dag van vandaag wordt in het pamflet dan ook „een belangrijke historische datum" genoemd. De vergadering is ook toegan kelijk voor belangstellenden, die geen middenstander zijn. Men begint om 19.30 uur. Vlaardingen Er zal geen kort geding worden aangespannen tegen aannemersbedrijf Van der Waal. Remi Poppe, raadslid voor de SP, had hier om verzocht in vragen aan B en W, omdat hij vond dat de aannemer woordbreuk had gepleegd inzake de renovatie van 64 woningen in de PK Drossaarstraat. Het ging om de prijsaanbieding van het bedrijf, dat eerst akkoord was ge gaan maar later een prijscompensatie vroeg voor de maanden oktober, november en december 1979. Remi Poppe vond die aanvraag woordbreuk, maar het college is het daar niet mee eens. Afgesproken is dat de compensatie alleen wordt uitbetaald indien de hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Zuid-Holland hier schriftelijk mee instemt Ook Van der Waal kon zich hier in vinden. Vlaardingen Vlaardingen staat morgen, woensdag 7 mei, centraal in het VAR A-pro gramma cen traal". Voor de mi crofoon van Henk van Stipriaan zul len wethouder Goudriaan en ge meentelijk voor lichter Jan Maneij als vertegenwoor digers van de ge meente verschij nen. Verder ko men vlaggenfabri- kant Thurmer en* oud-verzetsstrijder Korpershoek aan het woord en ten slotte vertelt me vrouw Guller Bal- dede iets over het onderwijs aan an derstaligen. Vlaardingen Cen traal wordt uitge zonden via Hilver sum 2. Zoals ge woonlijk wordt het programma in twee gedeelten uit gezonden: het eer ste deel duurt van 11.30 tot 12.15 uur en deel twee begint om 13.10 uur en duurt tot 14.30 uur. Dit nieuwsblad, Dit nieuwsblad, waana u al het nieuws uit eigen omgeving leunt vinden, wordt zonder eilra kosten bezorgd ia combinatie met de Haag scha Courant, Het Binnenhol ol het Rotterdams Nieuwsblad. >.di<=s 41 ?C^C< sta,ta_!l,aiwro' Deo-tt- 3BOO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1