SCHIEDAMSCHE COURANT Schiedam vraagt om spoed bij woningbouw 'Vlaardingen moet eigen koers varen' Raadsdebat over Conro Enter Lines Ik .neem. de proef Geld voor inspraak bijna opgesoupeerd V '5>£> Eerste paal (Kwart) finalisten Brief aan werkgroep Rijnmond: Verto verhuisd naar België Bijdorp heeft last van rijksweg Onder invloed PvdA-motie over bezuinigingen: Schiedam telt minder koppen Volgende maand: 'Punk-leuzen' op stadhuis Jeugdig viertal bekent gewapende overval en inbraken Ook bedankjes bij Schiedamse politie Politie zoekt getuigen dode lijk ongeval Woensdag 7 mei 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26608 -* MGINA'9 Broersvest 3 - telefoon administratie 266091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL VI aard Inge n/Schie dam -De achtste finale om de Waterwegcup le verde tal van verras sende resultaten op. VDL (zo) is na het kampioenschap nog lang niet uitgeblust en won gisteravond weer van Fortuna VL met 2- 0. SFC bedwong Ursus op de valreep met 1-0 en PPSC kwam met zijn hakken over de sloot tegen DVO'32, 2-3. Voor morgenavond staat pas de ontmoeting MW 27- Vlaardingen op het programma. Er werd ook al geloot voor de kwartfinales en wel door niemand minder dan Feyenoor der And ré Stafleu, die rich in het clubgebouw van DVO'32 opperbest met de amateurbestuur ders vermaakte. Hij lootte als volgt: VDL (zo)-Schiedam, de winnaar van MW'27- Vlaardingen tegen SFC. DHS-PPSC en Sa- tcllict-Hermes DVS. De wedstrijden worden volgende weck dins dagavond gespeeld. Uitslagen gisteravond; Schiedam-DSS'26 2-0, Excelsior '20-Hermes DVS 2-3, VDL (zo)-For- tuna VL 2-0, Excelsior M-SateUiet 1-1 (Satelliet w.n.s.), TJrsus-SFC 0-1, DVO'32-PPSC 2-3, GSS- DHS 0-6, MW'27-Vlaar- dingen morgenavond. Maassluis Alle actie van verleden jaar ten spijt wordt het Maassluise bedrijf Verto BV op het ogenblik overge plaatst naar België. De laatste weken rijden vrachtwagens van de zuiderburen af en aan naar Maassluis, om het trans port te verzorgen van de ma chines en het andere materieel dat naar de vestiging in België gaat. De werknemers van het hedrijf kunnen het maar moei lijk verkroppen dat het be drijfeen van de oudste in Maassluis uiteindelijk toch gaat verdwijnen. De lege fa briekshallen maken een som bere indruk. Waar eens bedrij vigheid troef was, heerst nu een serene rust. Door de ver huizing van het bedrijf ver trekt er weer een brok historie uit de 'Eerste stad aan de Wa terweg' en dat is eigenlijk best een triest gegeven anno 1980, in een tijd van een alsmaar stijgende werkloosheid. Schiedam Wijkvereniging Bijdorp wijst direct omwonen den van rijksweg 20 op een subsidiemogeliikheid voor iso latie en dubbele beglazing van hun huizen. De wijkvereni ging heeft geprobeerd andere maatregelen te treffen tegen het verkeerslawaai, maar nu dat niet geholpen heeft, wijst zij vooral de bewoners van de Westpolderstraat op subsidié- ring van isolatie door de ge meente Schiedam. Schiedam Om de beloofde inspraak bij woningbouw in Woudhoek-Noord en de Schiedamse binnenstad niet onder druk te zetten hebben burgemeester en wethouders van Schiedam bij Rijnmond aangedrongen op snelle goedkeu ring van bouwplannen, die eind dit jaar te verwachten zijn. Het college Iaat in een brief aan de werkgroep knelpunten woningbouw Rijnmond doorschemeren, dat zonder een voortvarende medewerking van de goedkeurende en advise rende instanties wèl aan de inspraak getornd zou moeten worden. Anders zouden volgens B en W ,de duizenden wo ningzoekenden nog langer moeten wachten dan strikt nood zakelijk is. ollege schrijft de Rijn- -werkgroep voor het di- Het col mond-wer w lemma te staan* dat enerzijds versnelling van het bouwpro ces kan worden bereikt door inspraakprocedures te bekor ten en dat anderzijds dit sleu telen aan de inspraak weer be lemmerend kan werken bij het verkrijgen van goedkeu ringen van bouwplannen. Ge let op de kritiek, die gedepu teerde staten van Zuid-Hol land in 1978 op de gebrekkige inspraak voor Woudhoek- Noord gaven, denkt het colle ge van B en W nu wel aan in spraak, maar dan zal het zeer moeilijk worden nog in 1980 de bouwstart van volgende deelplannen tot stand te bren gen. Helemaal eens kan het college het met de kritiek van GS overigens nog niet zijn. Die kritiek kwam, schrijft het col lege, „hoewel wij ons bij de voorbereiding van bouwplan nen strikt gehouden hebben aan datgene wat de ruimtelijke wetgeving voorschrijft en zelfs nog iets meer dan dat." Met dat „iets" doelt het college op een informatieavond, die door bewoners van Schiedam- Noord zelf was belegd. Zie ook commentaar op pagi na drie. Vlaardingen Nadat een 27- jarige automobiliste op het parkeerterrein aan de Madrid-, weg betrokken was geweest bij een aanrijding, waarbij slechts materiële schade ontstond, is zij overgebracht naar het bu reau omdat vermoed werd dat zij onder invloed verkeerde. Na opmaken van proces-ver baal is zij heengezonden. Vlaardingen „De kredieten voor de in spraak zijn nagenoeg opgesoupeerd, de tijd dringt." Voor die op merking kwam wet houder Wijnstok gis teravond speciaal naar een raadszaal vol insprekers. Wijn stok deed zijn mede deling namens het college dat, om de op merking nog meer gewicht te geven, ook in de persoon van wethouder Bot en Goudriaan aanwezig was. Na de als be langrijk aangekon digde mededeling vertrokken de drie gezagsdragers weer schielijk. Datzelfde college ver telde de insprekers, die zelf overigens aan hun laatste avond over de locaties van. parkeergarages in de binnenstad bezig wa ren, in de volgende raadsvergadering al de zogenaamde open plekken-nota behan deld zal worden. Dat is een nota die nauw samenhangt met het gehele verkeerscircu latieplan. Vlaardingen De Vlaardingse gemeenteraad moet niet klakkeloos het bestekbeleid van het kabinet uitvoeren. Ondanks de sombere financiële positie van de gemeente moet de uitvoering van het be leidsprogramma zoveel mogelijk veilig gesteld te worden. Vanavond zal de PvdA tijdens de behande ling van de meerjarenbegroting een motie van deze strekking in dienen. De motie dringt bij het college aan op een bezuinigingsopera tie van vijf procent over de ge hele linie. De socialisten me nen dat een dergelijk stap noodzakelijk is om althans iets van nieuw beleid te kunnen veilig stellen. Een herbeschik- *ing van "de middelen, ook die welke betrekking hebben op feeds gerealiseerd beleid, moet daarom volgens de PvdA niet geschuwd worden. Het door de algehele bezuiniging vrijge maakte geld zou tijdens de ko kende begrotingsbehandeling* aan het eind van de zomer op nieuw moeten worden herver deeld. De motie vermeldt voorts dat „door middel van zo'n herbeschikking een be wust sturende raad nieuwe prioriteiten kan aangeven in gerealiseerd en nieuw beleid." Het is niet onwaarschijnlijk dat deze motie vanavond een meerderheid in de raad zal be halen. Ook bij het CDA leeft een zekere onvrede met de huidige bezuinigingsvoorstel len van het college. Schiedam Met ingang van vorige maand telde Schiedam 74,789 inwoners. Dat betekent sinds de jaarwisseling een af name van het bevolkingsaan tal met 108. Een lichte stijging van het aantal inwoners deed zich in februari voor, maar deze werd in maart teniet ge daan. In het eerste kwartaal van 198D zijn in Schiedam 158 mensen getrouwd en 114 ge scheiden. Ten opzichte van el kaar betekent dat een duidelij ke stijging van het aantal echt scheidingen. Er werden 195 kinderen geboren en 207 Schiedammers overleden. In de periode van 1 januari tot X april vestigden zich 724 men sen in Schiedam, terwjjl er 818 vertrokken naar andere oor den. uiminiiinitiiiuniniiHiiiiiiiniiiiiiininiiimiiiifiiiiiimmiiiüKnnimmiiiiniiiimimiiiimi Maassluis Wethouder Izaak van der Knaap (openbare werken) heeft gisteravond Dit nieuwsblad, waarin u al hei nieuws uil eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams Nieuwsblad. >0alOa°cWC0a'a«5^d I postc' ;Cfii oï r,^«,one Aeiï05 morrende gemeenteraadsle den toegezegd, volgende maand een openbare discussie in de gemeenteraad te houden over de affaire rond de Conro Enter Lines, de onderneming die een draagvleugelverbin- ding wil starten naar Londen. Het plan is in opspraak geko men door de vermeende mal versaties van de directeur van het bedrijf, in het verleden ge pleegd. De man is eind vorige week aangehouden en voorge leid voor de officier van justi tie op verdenking van flesse- trekkerij. Al te veel werd er gisteravond tijdens de gemeenteraadsver gadering met over gezegd. Hier en daar was weliswaar wat gemopper te horen, dat er heel wat heeft ontbroken aan de informatie die de raadsle den de laatste tijd hebben ge kregen, maar verder hield men zich op de vlakte. Het vrijwel algemene schaamtege voel dat in de raad te proeven was over de aanvankelijke geestdrift werd verwoord door de WD-er De Boo: „Ik zit zelf vreselijk met mijn mond vol tanden doordat ik er ook ben ingetuind met dat bestem mingsplan." Wethouder Van der Knaap wilde voorlopig niet verder gaan dan: „We zijn misschien inderdaad wat te enthousiast geweest." Hij vond dat de raad echter moest wachten tot het onderzoek is afgerond, dat een gemeentelijke advokaat instelt naar de achtergronden van het bedrijf. „Het is tn ieder geval nog te vroeg om te kunnen constateren, dat het hele ambi tieuze plan schipbreuk heeft geleden," meende hij. Het college liet overigens nog maals merken, dat de raad nog steeds alle touwtjes in handen heeft. De uitgifte van de beno digde grond in erfpacht zal toch door de gemeenteraad moeten worden behandeld. Verder heeft ook de burger nog een vinger in de pap. Van der Knaap: „Als er één burger is die een AROB-procedure start, dan zullen we wel mm of meer gedwongen zijn de plannen te wijzigen." De zaak komt binnenkort eerst terug in de diverse com missievergaderingen, voor de raad er zich volgende maand over buigt. Vlaardingen Drie jeugdige Vlaardingers zijn 5 mei door de de politie opgebracht we gens het aanbrengen van punk-leuzen' op het stadhuis. Getuigen maakten melding van deze daad. De jongelui werden naar het bureau over gebracht waar bleek dat één van de drte verdachten in het bezit was van een wapenstok. Nadat proces-verbaal was op gemaakt zijn de jongens naar huis gestuurd. Geheel onverwacht, maar toch nog met de nodige vertraging is gistermorgen de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw op de kaalslag aan de Van Leyden Gaelstraat. Of beter: vertikaal opge slagen, zoals dat offi cieel heet, want palen slaan mag eigenlijk nog niet. De vereiste toestemming van de Provinciale Directie voor de Volkshuisves ting is nog niet binnen, al is de mondelinge toe zegging dat het bouw plan kan doorgaan er inmiddels veL Daarom werd gisteren geen officieel tintje ge geven aan de start van de nieuwbouw, Welis waar waren onder meer wethouder Bas Gou driaan en directeur Rien Weststrate van woningbouwvereniging Samenwerking aanwe zig, maar het palen slaan gebeurde toch door mensen van aan nemer Van der Waal. Op zijn risico immers wordt met de bouw be gonnen. Dat er toch nog vertra ging ontstond, op het laatsste nippertje, bad niemand verwacht. Er ging namelijk iets mis bij de voorbereidingen, zodat Henk van der Waal persoonlijk op de heimachine moest klimmen om de nodige aanwijzingen te geven. Na een vertraging van drie kwartiertn-de-kou ging het betonn er uit eindelijk toch in. Schiedam Vier jongens uit Gouda en Waddinxveen heb- ben de Schiedamse recher che een gewapende overval, die overigens mislukte, en 33 inbraken bekend. De jon gens stalen goederen en geld bij elkaar met een waarde van ongeveer vijfduizend gulden en richtten daarbij voor ruim zesduizend gul* den schade aan. De vier, variërend in leeftijd van dertien tot en ir.et twintig jaar, werden enkele weken ge leden gearresteerd in het indu striegebied 's-Graveland op verdenking van inbraak. Een vijfde man, die er toen bij was, bleek mets met de duistere praktijken van de vier te ma ken te hebben. Hij had ze slechts van Gouda naar Schie dam gereden. De vier zijn al voorgeleid aan de officier van justitie. De politie heeft niet de indruk dat de twee jongsten van het kwartet, een 13-jarige en een 15-jarige scholier, door de overige twee broers van 18 en 19 jaar werden aange zet tot de misdadige praktij ken. Volgens de politie wisten alle vier verdraaid goed wat zij deden en is er geen sprake van uitlokking. De gewapende overval op een pompstation in Hazerswoude mislukte, doordat de pompbe diende het viertal, dat was ge wapend met alarmpistolen, op de vlucht joeg. Bij nun nachte lijke uitstapjes hadden de vier het vocrnamenlijk voorzien op bedrijfspanden. Daarnaast brachten zij ook enkele malen een ongewenst bezoek aan scholen, kantines en bouwke ten. SchiedamOok bij de Schiedamse politie komen nog steeds dankbetuigingen binnen voor het optreden van de politie, vorige week bij de rellen in Amsterdam. Behalve positieve telefoon tjes en kaartjes ontvangt men op het hoofdbureau in de Lange Nieuwstraat nogal wat bloemstukjes, waarbij de afzenders hun waarde ring uitspreken voor de in zet van de Mobiele Eenheid op de inhuldigingsdag. Aan de Mobiele Eenheid wa ren op koninginnedag in de hoofdstad elf Schiedamse poli tieagenten toegevoegd. Van de elf kwamen er vier gehavend uit de strijd, die tot 's nachts voortduurde in de nabijheid van de Dam. Twee Schiedam se politiemensen moesten ïn het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit worden behandeld aan hun kwetsuren. De verwondingen liepen uit een van een uit de kom ge schoten arm, knie- en enkel blessures, een pijnlijke nek tot een hersenschudding. De splinternieuwe auto, waarover Schiedam beschikt voor de manschappen van de mobiele eenheid hoefde niet m actie te komen. Daardoor is het Schie damse korps veel materiële schade gespaard gebleven. De wagens, die in Amsterdam in actie kwamen liepen voor dui zenden gulden schade op. De Schiedammers reden mee met de wagens van hun Amster damse collega's. Schiedam—-De politie zoekt getuigen van het ongeluk met dodelijke afloop op de kruising Nieuwe Damlaan/Burgemees ter Van Haarenlaan. In de nacht van maandag op dinsdag vond de 27-jarige Marokkaan A. M. Selauy uit Vlaardingen de dood, toen hij met zijn auto met hoge snelheid vanuit de richting Nolenslaan het kruis punt opreed en tegen een bus botste. De chauffeur van de autobus kon de wagen niet meer ontwijken, die door de klap over de kop sloeg. De be stuurder overleed op weg naar het ziekenhuis aan zijn ver wondingen. Mensen, die het ongeluk heb ben gezien worden verzocht contact op te nemen met de verkeersdienst van de Schie- djmje politie, telefoon 26.07.60, toestel 123.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1