SCHIEDAMSCHE COURANT m Ik de proef Eerste school I met I peuterklas Morgen hoorzitting over verkeer in Zuid 1001 ideeën voor goed en gezellig wonen, Margriethal Schiedam ,Geen sporthal maar woningen' Brandweer krijgt zes man erbij Alsnog informatieavond voor wijkbewoners l Loket voor station Schledam- Nieuwland Vanuit Hoek van Holland: Betere aansluiting op intercity Na beschul digingen van raadslid aan EMK Wi Burgemeester Kieboom overtuigt raad: Bewoners willen kleinere bussen Vor»s,s' Vrijdag 9 mei 1980 - - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26610-4^^® Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 2G2566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL yiniiiiiniiinuuiiüiiiümiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiriiiiiiiDniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitüj Schiedam Ook peuters kunnen voortaan terecht In de Prinses Marijke- school. Gistermorgen werd daar officieel een peuterklas geopend. Daar mee is de christelijke school aan de Dr De Vis serlaan de eerste in Schie dam geworden waar ook een peuterklas aan ver bonden is. In Schiedam draaien al geruime tijd peuterklassen, maar die rijn doorgaans onderge bracht in wijkcentra en buurthuizen en worden meestal geleid door vrij willigsters. Op de Prinses Marijke-, schooi vinden nu kinderen van ongeveer tweeeneen- half tot en met twaalf jaar §illi!lilll]![UIt[||lilII!l]n!IiniiIini[IIIII]!liIIIlI!llII: Schiedam Bij het spoor wegstation Schiedam- Nieuwland kan het reiziger spubliek binnenkort aan een loket terecht voor treinkaar tjes. Momenteel is men voor een kaartje aangewezen op een automaat en wanneer dat niet lukt bij de conduc teur in de trein. Omdat de automaat een voortdurende prooi van vandalen is en de conducteurs op de lijn Hoek van Holland - Rotterdam steeds meer klagen over het extra-werk door de kaart verkoop, hebben de Spoor wegen besloten een tijdelijk plaatskaartenkantoor bij het station neer te zetten. Voor de reizigers betekent dat een aamxierkellijke uit breiding van de service, want behalve voor een ge woon treinkaartje kan men er onder meer terecht voor abbonnementen, dagtochten en inlichtingen over de dienstregeling. De Spoorwegen streven er naar het kantoortje eind deze maand of begin volgende maand le plaaatsen, na de ope ning op 21 mei van het nieuwe station Maassluis. De keet, die 'daar geruime tijd heeft gefun geerd als stationsgebouw, zal ;dan worden verplaatst naar •Schiedam. Aan welke zijde van de spoorlijn de houten keet komt te staan is nog niet 'bekend. Schiedam en de NS 'zijn het daarover nog niet 'eens. De gemeente meent dat de noordkant beter geschikt is en de NS denkt juist aan de overzijde om de loopafstand van de keet naar de perrons zo kort mogelijk te houden. Het kantoortje zal worden be mand door eên loketist en is geopend van 's ochtends kwart voor zeven tot 's mid dags twee uur. Reizigersonder- zoek heeft aangetoond dat in die uren het meest gebruik wordt gemaakt van de auto maten. Buiten die tijden kun nen de reizigers terecht bij de automaat, die wordt gehand haafd of in de treinen bij de conducteur. Na twee jaar be kijken de Spoorwegen of de houten keet vervangen kan worden door een permanent stationsgebouwtje. een plaats een peuter klas, een kleuterklas en de lagere school. Voor de peuterklas heeft de school een leidster aangetrokken, die beschikt over een di ploma kinderverzorging en opvoeding. Sinds enkele weken komt al een groep van vijftien peuters naar de school en vanaf gisteren is daar nog een groep aan toegevoegd. De peuters komen twee ochtenden per week naar school. De Prinses Marijke school heeft nu ook een peuterklas. De jongste leerlingen van de school begrepen nauwelijks waar de grote mensen gisteren zo'n drukte over maakten en keken ver baasd om zich heen tij dens de opening. UtrechtDe nieuwe dienst regeling van de Nederlandse Spoorwegen betekent voor de reizigers vanuit Hoek van Hol land een verbetering. Met in gang van 1 juni zullen de trei nen iets later vanuit de Hoek vertrekken, zodat een betere aansluiting wordt verkregen op de intercitytreinen, die vanuit Rotterdam vertrekken. De frequentie, tweemaal per uur, blijft ongewijzigd. De nieuwe vertrektijden worden' vanaf het station Hoek van Holland-Haven kwart voor en kwart over het hele uur. Voor de overige stations op de lijn Hoek van Holland-Rotter dam blijven de vertrektijden vrijwel hetzelfde. Enkele trei nen zullen een minuutje eer der of later vertrekken. Schiedam Nu al consta teert bewonersvereniging Schiedam-Zuid veel verkeer soverlast in de Groenclaan en omgeving. Gevreesd wordt dat met de toekomsti ge woningbouw op het GTB- terrem (het voormalige ter rein van de technische be drijven aan de Dwarsstraat) die hinder alleen nog maar zal toenemen. „Er komen dan 2o'n duizend mensen in de wijk bij/' aldus de bcwo* nersvereniging, die de bouw van een parkeergarage mis schien een oplossing vindt. Onder meer hierover handelt de hoorzitting, die morgen middag om twee uur wordt ge houden in het schoollokaal van de vereniging aan de Zwartewaalsestraat 16. Het is de tweede hoorzitting, die de vereniging houdt met als doel de stilte te doorbreken: „Al enkele maanden geleden kreeg de gemeente Schiedam toestemming om plannen te gaan maken voor de stadsver nieuwing, maar sindsdien heb ben wij er niets meer van ge hoord,' is de klacht in Zuid. Op eigen houtje wil men nu de inspraak gaan regelen. De be- Gemeenteraad wil onderzoek naar afva lfr aude m Vlaardinger» De Vlaardingse beroeps brandweer wordt op korte termijn met zes man uitgebreid. Burge meester Kieboom, die de betreffende portefeuille beheert, kon dat gistera vond aan het eind van de begrotingsbehande ling met voldoening con stateren. Hij was er in geslaagd een raadsmeer- derheid achter zijn vurig bepleite voorstel te krij gen, zodat het stellen van de portefeuillekwes- tie niet nodig bleek. Lange tijd had dat er wel naar uit gezien. Na de hervatting van de behandeling gistera vond overigens niet nadat meteen al tot tweemaal toe een schorsing was ingelast liet PvdA-fractieleider Hans Versluys zich fn bewoordingen uit die er alleszins op wezen dat het wel zo ver zou komen. Hoewel hij zijn waardering voor het vuur en de overtui gingskracht waarmee de bur gemeester de zaak van de brandweerlieden verdedigd had niet onder stoelen of ban ken stak,_ kondigde Versluys aan dat zijn partij de uitbrei ding met zes man desondanks niet wilde goedkeuren. En er volgde een beroep op de bur gemeester zijn portefeuille niet beschikbaar te stellen. Wat voor de PvdA echter niet, overtuigend genoeg was ge weest, had de CDA-fractie wel tot andere gedachten gebracht De christen-democraten kwa men terug op eerder ingeno men standpunten en erkende het gelijk van Kieboom. Waar op de zaak beklonken was en het WD-amendement, de brandweer met zes man uit te breiden, een raadsmeerder- beid vond. De brandweerdebatten vorm den trouwens het politieke hoogtepunt van de begrotings behandeling. Principieel ver schil van inzicht over de aard van de bezuinigingen was er tussen de grote partijen toch nauwelijks. Wel toonde het CDA zich zeer geïrriteerd toen het door de PvdA gehouden werd aan een destijds ook door deze partij ondersteunde anti bestek '81 motie. Het CDA ging zelfs zover zijn steun aan het PvdA-bezuinigingsvoorstel te onthouden omdat in de mo tie een verwijzing naar eerder genoemde motie lag besloten, bchriel meende dat dit niets met de huidige situatie van doen had. Een politiek scha duwspel dat aan het bezuini gingsvoornemen op zich ech ter niets af deed. ADVERTENTIE Zit- en bergmeubelen, keukens, slaapkamers, tapijten, gordijnen, kortom alles voor sfeer vol wonen. Alles over isolatie en zonne/wind- energie. woensdag 14 t/m zondag 18 mei (dus óók op Hemelvaartsdag) Openingstijden; 13.00 tot 17.00 uur 19.00 tot 22.00 uur Hemelvaartsdagen zondag 13.00-17.00 uur Toegang f 4,-; kinderen, en 65-plussers f 3,-. Maassluis Er komt alsnog een informatieavond voor wijkbewoners omtrent de her inrichting van het terrein aan de Tooroplaan en de Mauve laan. Dit zegde wethouder Koos Smit de raadsleden in Maassluis toe, nadat De Zeeuw* (VVD) opmerkte dat de bewo ners het nog lang niet met el kaar eens zijn over de inrich ting van het terrein. De ge meente had het doen voorko men alsof er al vooroverleg met de buurtbewoners van de Tooroplaan en Mauvelaan was gepleegd. Het is de bedoeling van de ge meente dat er op het terrein, waar tot voor kort nood loka len van de kleuterschool De Springplank stonden, een speelgazon. alsmede een speel- hoekje voor kleine kinderen komt. Koos Smit, de verant woordelijke wethouder, wilde de plannen zo snel mogelijk afronden. De raad ging dan ook akkoord met het verlenen van het krediet dat nodig is om het braakliggende terrein te renoveren. V] aardingen De Vlaar- dingse gemeenteraad wil een onderzoek in laten stel len naar mogelijke fraudu leuze handelingen van de bij de Unieer Holding aan gesloten EMK. Door de handelingen zou de Afval verwerking Rijnmond voor miljoenen guldens zijn opgelicht. Gisteravond aanvaardde de raad una niem een motie van het raadslid Poppe (SP), waar- In op een dergelijk onder zoek bij de bevoegde in stanties wordt aangedron gen. De raad kwam tot zijn besluit nadat het raadslid een aantal ernstige beschuldigingen had uitgesproken aan het adres van EMK. Dit bedrijf, zo be toogde hij, daarbij verwijzend naar een uitvoerig artikel in het partij orgaan „De Tribu ne", zou de AVE voor enorme bedragen op hebben weten te lichten door voor de AVR be stemd afval onder weg „te verliezen". De illegale lozin gen zouden volgens Remi Pop pe voor een belangrijk deel de oorzaak zijn geweest van de gigantische verliezen die de AVR heeft geleden. Als bevestiging van die veron derstelling voerde Poppe voorts aan, dat de huidige di recteur van de AVR, jonkheer mr. Reuchlin, woorden van gelijkluidende strekking zou hebben gesproken. Dat de ver liezen van de AVE nu, zoals Poppe dat noemde, „op de rug gen van de bevolking worden afgewenteld" vond hij daarom zeer onrechtvaardig. Het raadslid wil de EMK aanspra kelijk stellen voor de verlie zen. Als hoofdverantwoordelij ke wees Poppe EMK-directeur G. Bemau aan. Vlaardingen Als het aan de CDA-fractie in de Vlaardingse gemeenteraad ligt, dan komt de sporthal die gepland stond in het bestemmingsplan Holy- Noord in zijn geheel te ver vallen. Fractieleider Jo Schriel verwoordde het als volgt „Wij zijn het ermee eens dat de uitbreiding van de sporthal in de Westwijk in 1981 gerealiseerd wordt. Wij kunnen ons er ook mee verenigen dat de sporthal van Holy Noord er niet komt. Wij waren blij om te horen dat dit onderdeel zonder verdere consequen ties voor de bouwplannen kan worden geschrapt- De 26 woningen die er voor in de plaats kunnen komen zijn ons heel wat waard.0 Woningen dus in plaats van een sporthal in de Holy-wijk. Bij monde van PvdA-leider Hans Versluis meende de grootste fractie in de raad dat de tweede sporthal spoedig ge realiseerd moet worden. De SGP/GPV-ers kwamen met een tussenvoorstel. Rien Lens- velt' „Het is wenselijk om een zelfde sporthal als die er nu staat in de Westwhk te realise ren in Hol y-Noora". De veranl woordelijke wethou der Cees Bot (CDA) vertelde de raadsleden niet meer dan dat zij al wisten. „De uitbrei ding van dc Westwijkbal moet op korte termijn gerealiseerd worden, zeker in 1981." Over de hal in Holy-Noord zei Bot „Het centrumgebied is natuur lijk niet in één jaar gebouwd. Het bestemmingsplan ligt nog ter goedkeuring bij de Gede puteerde Staten, dus ik kan nog niet zeggen of daarin ge schrapt gaat worden." woners zijn bang, dat de ge meente te veel achter gesloten deuren van het stadskantoor werkt Vier hoorzittingen zijn belegd. De eerste beeft inmid dels plaatsgevonden en ging over het eigen woningbezit in de wijk, waarbij vooral grote onzekerheid bleek te bestaan over de toekomst van de hui zen tussen Groenelaan en Dwarsstraat De tweede hoorzitting, mor gen, handelt over het verkeer in de wijk en dan met name in hei stadsvernieuwingsgebied, dat globaal begrensd wordt door Nieuwe Haven, Wester haven, Groenelaan, Zeestraat, Nieuwe Maasstraat, Rijnstraat Hoofd en Hoofdstraat Het verkeer in dit gebied is echter van invloed op de verkeerssi tuatie in de hele wijk, met name voor Havendijk, Nieuwe Maasstraat, Lekstraat en Hoofdstraat. Vooral tegen „sluipverkeer" op de Haven- dijk/ Westfrankelandsedijk heeft de bewonersvereniging al vaak gewaarschuwd. Bijko mende punten van belang zijn het openbaar vervoer in de wijk (bus 53), parkeergelegen heid en bovenal de veiligheid. Schiedam De bewo ners van Schiedam- Zuid, die vaak op bus lijn 53 zijn aangewezen, gaan morgenmiddag een voorstel bespreken om kleinere autobussen door de wijk te laten rijden. Hoewel van de gemeente Schiedam en de KET geen vertegen woordigers aanwezig zullen zijn, wil de be wonersvereniging van Schiedam-Zuid tot al ternatieven komen. In het verkeerscirculatie plan (VCP), zoals de gemeente Schiedam dat aan het maken is, ziet de bewonersvereniging namelijk vervelende ontwikkelingen. Zo is men ertegen, dat getornd wordt aan de route van bus 53. In het voorlopige VCP wordt uitgegaan van een rou te, waarbij bewoners van Schiedam-Zuid. die vaak op de bus zijn aangewezen, niet meer in de buurt van de zie kenhuizen kunnen ko men zonder eersi over te stappen. Ook zal dan een directe verbinding met het stadscentrum ontbreken. „Zoiets is natuurlijk te gek!" al dus de bewonersvereni- &ing. Verbeteringen zoekt de vereniging vooralsnog in het verhogen van de frequentie en het instel len van een systeem met kleinere bussen, zo dat de bewoners van Nieuwe Maasstraat en Rozenburgsestraat niet meer in hun woningen zitten te schudden als bus 53 voorbij tuft i nir>itw^V)lód. Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws mt eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie roet de Haagsche Courant, Het Binnenhof of het Rotterdams Nieuwsblad. QflcAW' jeuvi' da9etl voste Y-.nl boo" Üa»<3- nOpeiaeftV ,r *0eu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1